EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Л. І. Бондаренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.70

УДК: 316.354_351(477)

Л. І. Бондаренко

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Анотація

Здійснено огляд затверджених нормативно-правових документів і оцінка застосовуваних підходів до досконалості організаційних засад діяльності органів виконавчої влади на місцевому рівні. Зазначено відсутність застосування в практиці модернізації організаційної бази створення підрозділів органів виконавчої влади науково-методичного супроводу, необґрунтованість послідовності застосованих кроків щодо удосконалення організаційних засобів структурної побудови органів влади. Виявлено, що здійснюваний пошук шляхів удосконалення робочих процесів у державному управлінні на основі тільки аналізу їх існуючого стану, без попереднього уявлення про характеристики, досконалості, інноваційності та обґрунтованого еталону ускладнює шлях формування влади за часом, інноваційним змістом і періодом приєднання до європейської платформи SMART-спеціалізації в частині управління інноваціями в різних сферах діяльності. Запропоновано логічний алгоритм структурної модернізації структури органу виконавчої влади, застосування якого дасть змогу суттєво підвищити і розширити науково-методичну базу модернізації організаційних засад у системі органів виконавчої влади на всіх рівнях.

Ключові слова: організаційна структура; органи виконавчої влади; удосконалення; характеристики організаційних структур; організаційний розвиток; система організаційного упорядкування процесів управління.

Література

1. Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України: Указ Президента України від 26 липня 1996 р. № 596/96. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/596/96#Text
2. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1572/99. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1572/99#Text
3. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010#Text.
4. Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ: розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2016-р#Text.
5. Деякі питання реформування державного управління України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-р#Text.
6. Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2017-р#Text.
7. Методика аналізу та оптимізації робочих процесів і процедур в органах виконавчої влади: лист Кабінету Міністрів України центральним органам виконавчої влади від 31.05.2019 р. № 11081/0/2-19. URL : https://www.mil.gov.ua/content/pdf/vnytr_control/metodica_gimo.pdf.
8. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-п#Text.
9. Публічне адміністрування в Україні / Дзюндзюк В. Б., Мельтюхова Н. М., Фоміцька Н. В. [та ін.]: посібник. Харків: ХарРІ НАДУ Магістр, 2011. 306 с.
10. Зарубіжний досвід публічного адміністрування: метод. рекомендації / авт. кол.: Н. М. Мельтюхова, В. В. Корженко, Ю. В. Дідок та ін.; за заг. ред. Н. М. Мельтюхової. Київ: НАДУ, 2010. 28 с.
11. Статистичні данні КСДС: Національне агентство України з питань державної служби: офіційний сайт. URL : https://nads.gov.ua/diyalnist/kilkisnij-sklad-derzhavnih-sluzhbovciv/kilkisnij-sklad-derzhavnih-sluzhbovciv.
12. Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Теорія організації» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / укл. Ю. В. Мельник. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 44 c.
13. Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації: Постанова КМУ № 887 від 26 вересня 2012 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-2012-п#Text.
14. Толкованов В. Аналіз ситуації щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні: інформаційно-аналітичний звіт; підготовлено в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). Київ, 2017. 57 с.
15. Про внесення змін в розпоряджень КМУ України від 27 червня 2016 р. № 474 і від 27 грудня 2017 р. № 1013: Розпорядження КМУ від 18 грудня 2018 р. № 1102-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2018-р#Text.
16. Матюшенко О. І. Життєвий цикл підприємства: сутність, моделі, оцінка. Економіка та управління підприємствами. 2010. № 4. С. 82 – 91.
17. Богданов А. А. Тектология: всеобщая организационная наука. Изд. 3-е, заново переработанное и дополненное. Центр гуманитарных технологий, 1989. [Електронний ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/5909.
18. Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 1990. Publisher:Cambridge University Press. URL : https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678.
19. Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.] Київ : Академія, 2002. Т. 3. 952 с.
20. Аналіз оплати праці державних службовців у контексті реформування системи державного управління: збірка досліджень / Волошина О. В., Іванов О. В., Іващенко А. І. та ін.; за заг. ред. В.М. Мазярчука. Київ: 2019. 210 с.
21. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента ХХІ веке; пер. с англ. и ред. Н. М. Макаровой. Москва: Вильямс, 2007. 276 с.
22. Деякі питання реформування державного управління України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-р#Text.
23. Гончарук Н., Кулакова Є. Удосконалення механізму добору кадрів на державну службу в Україні в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду. Державне управління та місцеве самоврядування, 2019. Вип. 3(42). С. 128 – 136.
24. У скільки українцям обходиться утримання вищих органів влади. Слово і діло: аналітичний портал. [Електронний ресурс]. URL : https://www.slovoidilo.ua/2020/05/03/infografika/finansy/skilky-ukrayincyam-obxodytsya-utrymannya-vyshhyx-orhaniv-vlady.
25. Державне управління: підручник ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. Київ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.

L. Bondarenko

IMPROVING THE STRUCTURAL STRUCTURE OF EXECUTIVE BODIES AS A FACTOR IN ENSURING THE EFFICIENCY OF CIVIL SERVANTS

Summary

The results of research of the actual problem on improvement of structural construction of forms of the organization of work of civil servants which is considered as process of creation of organizational structural divisions of executive bodies are offered. The approved normative-legal documents are reviewed and the applied approaches to the improvement of organizational bases of activity of executive bodies at the local level are estimated. Organizational structure of the executive branch is considered as a factor of direct impact on ensuring stability, stability and consistency of processes of formation and maintenance of competitiveness and economic capacity of the state, which can be implemented by system-forming, system-providing and system-adaptive structures of executive bodies. The lack of scientific and methodological support in the practice of modernization of the organizational base of the executive power units, the unreasonableness of the sequence of steps taken to improve the organizational means of structural construction of government, namely: insufficient elaboration of the theoretical framework, lack of standardized methodological principles and structural modernization. It is emphasized that management decisions regarding the modernization of government structures are made by administrative means, which complicates and even makes modernization measures contrary to the objectives of the tasks (changing the number of civil servants, duplication of functions, reducing responsibility, etc.). It was found that the search for ways to improve work processes in public administration based only on the analysis of their current state, without prior understanding of the characteristics, excellence, innovation and sound standard complicates the path of power formation by time, innovation content and period of joining the European SMART-specialization platform. in terms of innovation management in various fields. They are a necessary component of the real growth and widespread use of evolutionary SMART specializations. Systematized and given a meaningful description of the main features of the "typical" structural unit of the executive branch, which together can be part of the passports of structural units. The main focus is on the need for their preliminary analysis and evaluation when selecting a new or improving an existing unit. The content of the characteristics of the structural unit is associated with the goals, functions and objectives for which it is intended and to determine the conditions and methodological principles of its further improvement. A logical algorithm of structural modernization of the structure of the executive body is proposed, the application of which will significantly increase and expand the scientific and methodological base of modernization of organizational principles in the system of executive bodies at all levels.

Keywords: organizational structure; executive bodies; improvement; characteristics of organizational structures; organizational development; system of organizational organization of management processes.

References

1. The President of Ukraine (1996), Decree of the President of Ukraine “On changes in the system of central executive bodies of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/596/96#Text (Accessed 1 May 2022).
2. The President of Ukraine (1999), Decree of the President of Ukraine “On the system of central executive bodies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1572/99#Text (Accessed 1 May 2022).
3. The President of Ukraine (2010), Decree of the President of Ukraine “On the optimization of the system of central executive bodies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010#Text (Accessed 1 May 2022).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of introduction of positions of specialists on reform issues”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2016-r#Text (Accessed 1 May 2022).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of public administration reform in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-r#Text (Accessed 1 May 2022).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of optimization of the system of central executive bodies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2017-r#Text (Accessed 1 May 2022).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Letter of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Methods of analysis and optimization of work processes and procedures in executive bodies”, available at: https://www.mil.gov.ua/content/pdf/vnytr_control/metodica_gimo.pdf (Accessed 1 May 2022).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the optimization of the system of central executive bodies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-p#Text (Accessed 1 May 2022).
9. Dziundziuk, V. B. Meltiukhova, N. M. Fomitska, N. V. and others (2011), Publichne administruvannia v Ukraini: posibnyk [Public administration in Ukraine], KharRI NADU Mahistr, Kharkiv, Ukraine, P. 306.
10. Meltiukhova, N. M. Korzhenko, V. V. Didok, Yu. V. and others (2010), Zarubizhnyi dosvid publichnoho administruvannia: metod. Rekomendatsii [Foreign experience of public administration: method. recommendations], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 28.
11. National Agency of Ukraine for Civil Service Affairs: official website, “CSDP statistics “,available at: https://nads.gov.ua/diyalnist/kilkisnij-sklad-derzhavnih-sluzhbovciv/kilkisnij-sklad-derzhavnih-sluzhbovciv (Accessed 1 May 2022).
12. Melnyk, Yu. V. (2013), Konspekt lektsii do vyvchennia dystsypliny «Teoriia orhanizatsii» dlia studentiv napriamu pidhotovky 6.030601 «Menedzhment» [Synopsis of lectures for the study of the discipline "Theory of Organization" for students majoring in 6.030601 "Management"], TNEU, Ternopil, Ukraine, P. 44.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Standard Regulations on the structural unit of local state administration”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-2012-p#Text (Accessed 1 May 2022).
14. Tolkovanov, V. (2017), Analysis of the situation regarding professional training, retraining and advanced training of civil servants and officials of local self-government bodies in Ukraine: information-analytical report; prepared within the framework of the International Technical Assistance Project "Partnership for Urban Development" (PROMIS Project), Kyiv, Ukraine, P. 57.
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On amendments to the orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 27, 2016 № 474 and of December 27, 2017 № 1013”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2018-r#Text (Accessed 1 May 2022).
16. Matiushenko, O. I. (2010), “Enterprise life cycle: essence, models, evaluation”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 4, pp. 82 – 91.
17. Bogdanov, A. A. (1989), Tektologija: vseobshhaja organizacionnaja nauka [Tectology: a general organizational science], 3rd ed., Centr gumanitarnyh tehnologij, [Online], available at: https://gtmarket.ru/library/basis/5909.
18. Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 1990. Publisher:Cambridge University Press. available at: https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678 (Accessed 1 May 2022).
19. Economic encyclopedia: in 3 volumes / editor.: S.V. Mocherny (ed.) [Etc.] Academy, 2002. Vol. 3, Kyiv, Ukraine, P. 952.
20. Voloshyna, O. V. Ivanov, O. V. Ivashchenko, A. I. and others, (2019), Analiz oplaty pratsi derzhavnykh sluzhbovtsiv u konteksti reformuvannia systemy derzhavnoho upravlinnia: zbirka doslidzhen [Analysis of remuneration of civil servants in the context of public administration reform: a collection of studies], Kyiv, Ukraine, P. 210.
21. Druker, P.F. (2007), Zadachi menedzhmenta XXІ veke [Tasks of management in the 21st century], tr. from English. and ed. N. M. Makarova, Williams, Moscow, Russia, P. 276.
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of public administration reform in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-r#Text (Accessed 1 May 2022).
23. Honcharuk, N.and Kulakova, Ye. (2019), “Improving the mechanism of selection of personnel for the civil service in Ukraine in the context of domestic and foreign experience”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 3(42), pp. 128 – 136.
24. “How much do Ukrainians cost to maintain the highest authorities”, Slovo i dilo: analitychnyi portal, [Online], available at: https://www.slovoidilo.ua/2020/05/03/infografika/finansy/skilky-ukrayincyam-obxodytsya-utrymannya-vyshhyx-orhaniv-vlady (Accessed 1 May 2022).
25. Kovbasiuk, Yu. V. Vashchenko, K. O. Surmin, Yu. P. and others (2012), Derzhavne upravlinnia: pidruchnyk [Public administration: textbook], vol. 1, NADU, Kyiv; Dnipropetrovsk, Ukraine, P. 564.

№ 5 2022

Дата публікації: 2022-05-26

Кількість переглядів: 1066

Відомості про авторів

Л. І. Бондаренко

аспірант кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів

L. Bondarenko

Postgraduate student of the Department of Public Management and Custom Administration, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-6944-3489

Як цитувати статтю

Бондаренко Л. І. Удосконалення структурної побудови органів виконавчої влади як чинник забезпечення ефективності праці державних службовців. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2678 (дата звернення: 14.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.70

Bondarenko, L. (2022), “Improving the structural structure of executive bodies as a factor in ensuring the efficiency of civil servants”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2678 (Accessed 14 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.