EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДНИЦЬКІ СЛУЖБИ ПАРЛАМЕНТІВ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД І РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
О. В. Когут

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.3.30

УДК: 328.34

О. В. Когут

ДОСЛІДНИЦЬКІ СЛУЖБИ ПАРЛАМЕНТІВ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД І РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Метою статті є виокремлення кращого міжнародного досвіду функціонування дослідницьких служб у парламентах із розробленням практичних рекомендацій його використання під час проведення експертизи законопроєктів у Верховній Раді України.
Основними завданнями цієї статті є, зокрема, потреба розглянути такі важливі та основоположні категорії науки публічного управління та адміністрування як: наукова та правова експертиза законопроектів, оцінка впливу законопроєктів.
Наукова новизна полягає в удосконаленні законопроєктної діяльності шляхом застосування оцінки впливу законопроєктів ex-ante та ex-post замість їхньої науково-правової експертизи.
Таким чином, дослідницькі служби парламентів доволі часто порівнюються з науково-дослідними установами інших національних законодавчих органів, які є добре адаптованими до власного конституційного та політичного контексту. За результатами проведеного аналізу вбачаємо за можливе виокремити наступні рекомендації для впровадження в Україні кращого іноземного досвіду парламентаризму.
По-перше, корисним вважаємо застосування в Україні польського досвіду, де за кожен день відсутності на засіданні комісії без поважних причин вираховується 1/30 посадового окладу і добової винагороди депутата.
По-друге, рекомендуємо також за результатами дослідження розглянути можливість впровадження в українському парламенті окремого омбудсмена, який відповідатиме за контроль та моніторинг дотримання Регламенту Верховної Ради України.
По-третє, у контексті вдосконалення цього ж акта вбачаємо доцільним у Верховній Раді України закріпити за дослідницькою службою парламенту (яку планується створити під час впровадження парламентської реформи в Україні) на законодавчому рівні, наприклад, у Регламенті Верховної Ради України, таку функцію як підготовку та щорічний моніторинг виконання Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на відповідний рік, який передбачений у ст. 191 Регламенту Верховної Ради України. Враховуючи вищезазначене, варто було б долучити представників Глобальної організації парламентаріїв проти корупції/Вестмінстерської фундації за демократію (GOPAC/WFD) до робочих зустрічей щодо вдосконалення положень Регламенту Верховної Ради України у частині моніторингу та контролю за виконанням Плану законопроектних робіт, а також посилення стандартів депутатської етики.

Ключові слова: законодавчий процес; законопроект; наукова та правова експертиза; оцінка впливу; дослідницька служба парламенту; закони; суб’єкти законодавчого процесу; право законодавчої ініціативи.

Література

1. А як у них? Міжнародний досвід організації управління парламентської служби, URL: https://radaprogram.org/partnersmaterials/yak-u-nyh-organizaciyna-struktura-aparatu-parlamentu
2. IPU, I. P. U. (2020). Міжнародна практика щодо організації та роботи парламентських дослідницьких служб.
3. IPU, I. P. U. (2015). Guidelines for parliamentary research services.
4. IOB, October 2009, Policy and Operations Evaluation Department, Evaluation policy and guidelines for evaluations, URL: file:///D:/Kogut-o/Downloads/iob-evaluation-policy-and-guidelines-for-evaluations.pdf
5. Galluzzi, A. (2010). Parliamentary libraries: an uncertain future? Library trends, 58 (4), 549-560.
6. Kanev Dobrin, Anguelova Margaritа. Parliamentary libraries and research services: patterns of cooperation/coordination and new directions for the future. - http://www.ifla.org/archive/VII/s3/conf/1dobka-e.htm
7. Kenny, C., Rose, D.C., Hobbs, A., Tyler, C. & Blackstock, J. (2017) The Role of Research in the UK Parliament Volume One. London, UK, Houses of Parliament, URL: https://www.parliament.uk/globalassets/documents/post/The-Role-of-Research-in-the-UK-Parliament.pdf с. 20-21
8. Лекція до теми «Основи конституційного права Великобританії» для курсантів І курсу за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», URL: http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/DPZK_lek_5.pdf
9. Michalowski, J., & Nawrocka, E. (1999). New developments in parliamentary research services and technology. INSPEL, 33, 20-28.
10. Мiller, R., Pelizzo, R., & Stapenhurst, R. (2004). Parliamentary libraries, institutes and offices: the sources of parliamentary information.
11. Missingham, R. (2011). Parliamentary library and research services in the 21st century: A Delphi study. IFLA journal, 37 (1), 52-61.
12. Офіційний веб-сайт Дослідницької служби Конгресу США, URL: https://www.loc.gov/crsinfo/
13. Офіційний веб-сайт Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, URL: https://zpbas.sejm.gov.pl/Journal.nsf/pubBAS.xsp?seria=1
14. Офіційний веб-сайт БАС-Аналізи, URL: https://www.sejm.gov.pl/
sejm8.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=7&lang=EN
15. Офіційний веб-сайт Бюро досліджень Сейму Польщі, URL: http://www.bas.sejm.gov.pl/about_us.php
16. What is Ex-Ante vs Ex-Post? URL: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/ex-ante-vs-ex-post

O. Kohut

PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICES: FOREIGN EXPERIENCE AND RECCOMENDATIONS FOR UKRAINE

Summary

The purpose of the article is to highlight the best international experience of the functioning of research services in parliaments with the development of practical recommendations for its use during the examination of draft laws in Verkhovna Rada of Ukraine.
The main objectives of this article are, in particular, the need to consider such important and fundamental categories of the science of public administration as: scientific and legal examination of draft laws, impact assessment of draft laws.
Scientific novelty of this research is to improve the draft law by applying the impact assessment of ex-ante and ex-post draft laws instead of their scientific and legal expertise.
Thus, the research services of parliaments compared to the research institutions of other national legislatures, which are well adapted to their own constitutional and political context. Based on the results of the analysis, we see the possibility of highlighting the following recommendations for the implementation of the best foreign parliamentary experience in Ukraine.
First, we consider it useful to apply the Polish experience in Ukraine, where for each day of absence from the commission meeting without good reason 1/30 of the salary and daily allowance of the deputy is calculated.
Secondly, we recommend considering the possibility of introducing a separate ombudsman in the Ukrainian parliament, who will be responsible for controlling and monitoring compliance with the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine.
Thirdly, in the context of improving the same act, we consider it expedient in the Verkhovna Rada of Ukraine to assign the Parliamentary Research Service (which is planned to be established during the parliamentary reform in Ukraine) at the legislative level, for example, in the Rules of Procedure. annual monitoring of the implementation of the Plan of draft law of the Verkhovna Rada of Ukraine for the relevant year, which is provided for in Art. 191 of the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine. Given the above, it would be worthwhile to involve representatives of the Global Organization of Parliamentarians against Corruption / Westminster Foundation for Democracy (GOPAC / WFD) in working meetings on improving the provisions of the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine on monitoring and control of Plan of draft laws, as well as strengthening the standards of deputy ethics.

Keywords: legislative process; draft law; scientific and legal expertise; impact assessment; parliamentary research service; laws; subjects of the legislative process; the right of legislative initiative.

References

1. A iak u nykh? “International experience of organization of administration of parliamentary research services”, USAID “RADA”, [Online], available at:: https://radaprogram.org/partnersmaterials/yak-u-nyh-organizaciyna-struktura-aparatu-parlamentu, (Accessed 12 February 2022).
2. IPU, (2020). “International practice regarding organization and work of parliamentary research services”, Inter-Parliamentary Union, pp. 1-52.
3. IPU, (2015) “Guidelines for parliamentary research services”, Inter-Parliamentary Union, pp. 1-48.
4. IOB, (2009), “Evaluation policy and guidelines for evaluations”, Policy and Operations Evaluation Department, [Online], available at: https://www.oecd.org/dac/evaluation/iob-evaluation-policy-and-guidelines-for-evaluations.pdf, (Accessed 12 February 2022).
5. Galluzzi, A. (2010), “Parliamentary libraries: an uncertain future?”, Library trends, vol. 58 (4), pp. 549-560.
6. Kanev D., Anguelova M. “Parliamentary libraries and research services: patterns of cooperation/coordination and new directions for the future”, [Online], available at: http://www.ifla.org/archive/VII/s3/conf/1dobka-e.html, (Accessed 15 February 2022).
7. Kenny, C., Rose, D.C., Hobbs, A., Tyler, C. & Blackstock, J. (2017), “The Role of Research in the UK Parliament ”, Houses of Parliament, [Online], vol. 1, available at: https://www.parliament.uk/globalassets/documents/
post/The-Role-of-Research-in-the-UK-Parliament.pdf, (Accessed 5 December 2021).
8. Lection of the subject state law of foreign countries with title: «Osnovy konstytutsijnoho prava Velykobrytanii» dlia kursantiv I kursu za spetsial'nistiu 262 «Pravookhoronna diial'nist'», [Online], vol. 1, available at: http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/DPZK_lek_5.pdf, (Accessed 25 December 2021).
9. Michalowski, J., & Nawrocka, E. (1999), “New developments in parliamentary research services and technology”, INSPEL, vol. 33, pp. 20-28.
10. Мiller, R., Pelizzo, R., & Stapenhurst, R. (2004), “Parliamentary libraries, institutes and offices: the sources of parliamentary information”.
11. Missingham, R. (2011), “Parliamentary library and research services in the 21st century: A Delphi studyc”, IFLA journal, vol. 37 (1), pp. 52-61.
12. The official site of Parliamentary Research Service (2012), Congress of USA, available at: : https://www.loc.gov/crsinfo/, (Accessed 2 December 2021).
13. The official site of Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych (2021), “Zeszyty Prawniczych BAS”, available at: https://zpbas.sejm.gov.pl/Journal.
nsf/pubBAS.xsp?seria=1, (Accessed 10 December 2021).
14. The official site of BAS Analyses (2021), available at: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=7&lang=EN, (Accessed 21 December 2021).
15. The official site of Research Bureau of Sejm of Poland (2022), available at: http://www.bas.sejm.gov.pl/about_us.php, (Accessed 12 December 2021).
16. What is Ex-Ante vs Ex-Post? (2015), [Online], available at: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/ex-ante-vs-ex-post/, (Accessed 22 December 2021).

№ 3 2022

Дата публікації: 2022-04-21

Кількість переглядів: 504

Відомості про авторів

О. В. Когут

аспірант кафедри публічної політики,Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

O. Kohut

Postgraduate student of the Department of Public Policy, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-6275-2043

Як цитувати статтю

Когут О. В. Дослідницькі служби парламентів: іноземний досвід і рекомендації для України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2621 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.3.30

Kohut, O. (2022), “Parliamentary research services: foreign experience and reccomendations for Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2621 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.3.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.