EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
О. В. Аксьонова, А. М. Волківська, О. М. Яценко, В. П. Якобчук, А. А. Завгородній

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.32

УДК: 351.82.332.12

О. В. Аксьонова, А. М. Волківська, О. М. Яценко, В. П. Якобчук, А. А. Завгородній

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

Докорінні зміни в багатьох галузях суспільного життя в Україні за роки незалежності, зокрема й кадровій системі, призводять до того, що більше уваги приділяється розумінню цих змін, оцінки новітніх проблем та визначенню можливих напрямів їх вирішення. В працях багатьох молодих та вже визнаних вітчизняних науковців досліджувалися шляхи вирішення проблем формування кадрової політики в органах державної влади та місцевого самоврядування. Проте, реформаційні процеси потребують подальшого її удосконалення на основі врахування визнаного світового досвіду. Тому, метою дослідження є оцінка сучасних тенденцій у сфері формування кадрової політики в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також аналіз світових досягнень у цій царині для визначення пріоритетних напрямів її вдосконалення в українських реаліях.
Сьогодні стан місцевої влади в Україні класифікується як «бідний за кадрами». Зі зміною соціальної системи України постає проблема зміни кадрової політики в бік удосконалення концепції підготовки кадрів як інструменту правлячої еліти. Кадрова політика в органах влади та місцевого самоврядування в Україні ще не повністю відповідає сучасним вимогам і викликам. На різних рівнях влади досі відсутня програма дій щодо розвитку персоналу і кадровий процес зводиться до оволодіння негативними проявами в кадровій роботі, причинами конфліктів. Характеризується нестачею висококваліфікованих кадрів, трудової мотивації посадових осіб, засобів діагностики кадрової ситуації, оцінки кадрів і кадрів, прогнозування потреби в кадрах тощо. У відділах кадрів більшості органів державної влади немає програм розвитку персоналу.
Отже, кадровий рівень є важливим критерієм ефективності державного управління у будь-якому демократичному суспільстві. Тому, необхідність розробки нової кадрової політики випливає із змісту поточних завдань держави та муніципалітетів. Концептуальний погляд на підготовку кадрів вищого щаблю управління у системі органів державної влади та місцевого самоврядування має передбачати наявність єдиного державницького підходу, концепції роботи з персоналом та стратегій його розвитку, формування механізму ефективного управління персоналом.

Ключові слова: оцінка стану; аналі досвіту; удосконалення кадрової політики.

Література

1. Білорус Т. Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. № 1(28). С.335-345.
2. Жовнірчик Я. Ф. Сучасна кадрова політика в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 102–107.
3. Завгородній А. А. Сучасні проблеми та шляхи розвитку кадрової політики в органах державної влади та місцевого самоврядування. Дипломна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». – ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», Київ. 2021.
4. Інформаційно-аналітичний звіт «Аналіз ситуації щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні». Київ, 2017. URL: http://pleddg.org.ua/ua/2017/informaciynoanalitichniy-zvit (дата звернення: 11.01.2022).
5. Ковбасюк Ю. В., Семенченко А. І. Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток. Київ : НАДУ, 2015. 404 с.
6. Малиновський В. Державне управління. Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа " Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2015. 558 с.
7. Мельтюхова Н. М. Зарубіжний досвід публічного адміністрування. Київ: НАДУ, 2016. 28 с.
8. Оболенський О. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування. Хмельницький: Поділля, 2016. 570 с.
9. Олуйко В. М. Шляхи вдосконалення реалізації державної кадрової політики в регіонах України. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. К.: Вид-во УАДУ, 2020. С. 33-35.
10. Олуйко В. Особливості реформування публічної адміністрації в Україні. Вісн. держ. служби України. 2021. № 3. С. 67-73.
11. Офіційний веб-портал Національного агентства України з питань державної служби. URL: https://nads.gov.ua (дата звернення: 12.01.2022). 10
12. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: www. ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 12.01.2022).
13. Падалко Г. В. Теорія служби в органах місцевого самоврядування в Україні: муніципально-правове дослідження: монографія. Харків: Право, 2019. 288 с.
14. Про державну службу: Закон України від 15 грудня 2015 року № 889-VІII. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 09.01.2022).
15. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року № 2493-ІІІ. URL: http:// zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 09.01.2022).
16. Серьогін С. М., Гончарук Н. Т. Кадрова політика і державна служба : навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2011. 352 с.
17. Статистичний звіт про результати моніторингу оплати праці даржавних службовців у 2020 р. Національне агентство України з питань державної служби. URL: https://nads.gov.ua/oplata-praci-derzhavnih-sluzhbovciv/statistichnij-zvit-pro-rezultati-monitoringu-oplati-praci-derzhavnih-sluzhbovciv-u-2020-roci (дата звернення: 14.01.2022).
18. Яковенко О. Державна регіональна політика як складова адміністративної реформи. Вісн. держ. служби. 2021. № 3. С. 17-23.
19. Яшина Ю. В. Адаптація зарубіжного досвіду управління професійним розвитком кадрів державної служби. Держ. упр. та місц. самоврядування : зб. наук. пр / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред). Д.: ДРІДУ НАДУ, 2021. № 1 (4). С. 236-245.
20. Perry J. L., A. Hondeghem, and L. R. Wise. Revisiting the Motivational Bases of Public Service: Twenty Years of Research and an Agenda for the 28 Future. Public Administration Review. 2016. № 70 (5), Р. 681-690.

O. Aksonova, А. Volkivska, O. Yatsenko, V. Yakobchuk, А. Zavhorodni

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL POLICY IN PUBLIC AUTHORITIES AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Summary

Radical changes in many spheres of public life in Ukraine during the years of independence, including the personnel system, lead to the fact that more attention is paid to understanding these changes, assessing new problems and identifying possible solutions. It is important to assess the problems of creating and implementing national personnel policy in public bodies, because the success of the state strategy as a whole depends on human resources. This analysis makes it possible to determine the effectiveness of national personnel policy, to shape its latest trends and priorities.
The works of many young and already recognized domestic scholars have explored ways to solve problems of personnel policy in public authorities and local governments. However, the reform processes need to be further improved based on recognized world experience. Therefore, the purpose of the study is to assess current trends in the formation of personnel policy in public authorities and local governments, as well as analysis of global achievements in this area to determine priority areas for improvement in Ukrainian realities.
Today, the state of local government in Ukraine is classified as «poor in personnel». With the change of the social system of Ukraine there is a problem of changing the personnel policy towards improving the concept of training as a tool of the ruling elite. Personnel policy in government and local self-government in Ukraine does not yet fully meet modern requirements and challenges. At various levels of government there is still no program of action for staff development and the personnel process is reduced to mastering the negative manifestations of personnel work, the causes of conflicts. It is characterized by a lack of highly qualified personnel, labor motivation of officials, means of diagnosing the personnel situation, assessment of personnel and personnel, forecasting the need for personnel, etc. There are no staff development programs in the human resources departments of most public authorities.
Thus, the personnel level is an important criterion for the effectiveness of public administration in any democratic society. Therefore, the need to develop a new personnel policy stems from the content of the current tasks of the state and municipalities. The conceptual view on the training of managers in the local government system implies a unified state approach, the concept of personnel work, strategies for training, retraining and advanced training of local governments, the formation of a mechanism of targeted personnel management of local governments.

Keywords: assessment of the situation; analysis of experience; improvement of personnel policy.

References

1. Bilorus, T. (2014), “Personnel audit: problems and prospects of use”, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 1(28), pp.335-345.
2. Zhovnirchyk, Ya. (2017), “Modern personnel policy in state authorities and local governments”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 102–107.
3. Zavhorodnii, A. A. (2021), “Modern problems and ways of development of personnel policy in public authorities and local self-government”, Thesis for the second (master's) level of higher education in the specialty 281 "Public Administration", PrAT «VNZ «Mizhrehionalna akademiia upravlinnia personalom», Kyiv, Ukraine.
4. Information and analytical report "Analysis of the situation regarding professional training, retraining and advanced training of civil servants and officials of local governments in Ukraine." Kyiv, 2017, available at: http://pleddg.org.ua/ua/2017/informaciynoanalitichniy-zvit (Accessed 11 Jan 2022).
5. Kovbasiuk, Yu. V. and Semenchenko, A. I. (2015), Instytutsiine zabezpechennia kadrovoi polityky u derzhavnomu upravlinni: stanovlennia ta rozvytok [Institutional support of personnel policy in public administration: formation and development], NADU, Kyiv, P. 404.
6. Malynovskyi, V. (2015), Derzhavne upravlinnia [Governance], Red.-vyd. vidd. "Vezha " Vol. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky, Lutsk, Ukraine, P. 558.
7. Meltiukhova, N. M. (2016), Zarubizhnyi dosvid publichnoho administruvannia [Foreign experience of public administration], NADU, Kyiv, P. 28.
8. Obolenskyi, O. (2016), Derzhavne upravlinnia, derzhavna sluzhba i mistseve samovriaduvannia [Public administration, civil service and local self-government], Podillia, Khmelnytskyi, Ukraine, P. 570.
9. Oluiko, V. M. (2020), “Ways to improve the implementation of state personnel policy in the regions of Ukraine”, Suspilni reformy ta stanovlennia hromadianskoho suspilstva v Ukraini [Social reforms and the formation of civil society in Ukraine], Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the scientific-practical conference], Vyd-vo UADU, Kyiv, P. 33-35.
10. Oluiko, V. (2021), “Features of public administration reform in Ukraine”, Visn. derzh. sluzhby Ukrainy, vol. 3, pp. 67-73.
11. Official web portal of the National Agency of Ukraine for Civil Service Affairs, available at: https://nads.gov.ua (Accessed 12 Jan 2022).
12. Official website of the State Statistics Service of Ukraine, available at: www. ukrstat.gov.ua (Accessed 12 Jan 2022).
13. Padalko, H. V. (2019), Teoriia sluzhby v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: munitsypalno-pravove doslidzhennia: monohrafiia [Theory of service in local government in Ukraine: municipal legal research: monograph], Pravo, Kharkiv, P. 288.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On Civil Service”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 09.01.2022).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On Service in Local Self-Government Bodies”, available at: http:// zakon.rada.gov.ua (Accessed 09 Jan 2022).
16. Serohin, S. M. and Honcharuk, N. T. (2011), Kadrova polityka i derzhavna sluzhba: navchalnyi posibnyk [Personnel policy and civil service: a textbook], Dnipropetrovsk, Ukraine, P. 352.
17. National Agency of Ukraine for Civil Service Affairs, Statistical report on the results of monitoring the remuneration of civil servants in 2020, available at: https://nads.gov.ua/oplata-praci-derzhavnih-sluzhbovciv/statistichnij-zvit-pro-rezultati-monitoringu-oplati-praci-derzhavnih-sluzhbovciv-u-2020-roci (Accessed 14 Jan 2022).
18. Yakovenko, O. (2021), “State regional policy as a component of administrative reform”, Visn. derzh. Sluzhby, vol. 3, pp. 17-23.
19. Yashyna, Yu. V. (2021), “Adaptation of foreign experience in managing the professional development of civil service personnel”, Derzh. upr. ta mists. samovriaduvannia: zb. nauk. pr., vol. 1 (4), pp. 236-245.
20. Perry J. L., A. Hondeghem, and L. R. Wise. Revisiting the Motivational Bases of Public Service: Twenty Years of Research and an Agenda for the 28 Future. Public Administration Review. 2016. # 70 (5), P. 681-690.

№ 2 2022

Дата публікації: 2022-02-25

Кількість переглядів: 1352

Відомості про авторів

О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

O. Aksonova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-0380-9035


А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. Volkivska

PhD in Economics, Assistant Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1254-6057


О. М. Яценко

д. е. н, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

O. Yatsenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National Economic University Named After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4399-2217


В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

ORCID:

0000-0003-2147-7994


А. А. Завгородній

магістрант кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. Zavhorodni

Master's student of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1541-1692

Як цитувати статтю

Аксьонова О. В., Волківська А. М., Яценко О. М., Якобчук В. П., Завгородній А. А. Тенденції розвитку кадрової політики в органах державної влади та місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2620 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.32

Aksonova, O., Volkivska, А., Yatsenko, O., Yakobchuk, V. and Zavhorodni, А. (2022), “Trends in the development of personnel policy in public authorities and local self-government”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2620 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.