EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Т. В. Терещенко, А. А. Мощанець

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.31

УДК: 352.07

Т. В. Терещенко, А. А. Мощанець

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

У статті визначається суть муніципального маркетингу. Розглядаються загальноспецифічні риси маркетингової спрямованості в механізмі місцевого самоврядування у порівнянні з комерційним маркетингом. Визначаються ключові функції маркетингу в місцевому самоврядуванні. Виокремлюються групи споживачів місцевих послуг. Обґрунтовується важливість використання органами місцевого самоврядування інструментів маркетингу задля розвитку території, створення належної інфраструктури, здобуття у конкурентній боротьбі між територіями прихильності інвесторів, туристів та інших стейкхолдерів. Проводиться оцінка результативності використання маркетингових технологій у діяльності Хмельницької міської ради. Вивчається світовий та вітчизняний досвід використання органами місцевого самоврядування інструментів маркетингу задля забезпечення конкурентоспроможності території. Встановлено, що напрями посилення маркетингової спрямованості у діяльності Хмельницької міської ради є створення маркетингового структурного підрозділу, розробки маркетингової стратегії міста Хмельницького та розвитку позитивного іміджу міста.

Ключові слова: маркетинг; інструменти маркетингу; результативність; органи місцевого самоврядування; посилення.

Література

1. Шатун В. Т., Зосімова І. О. Маркетинг в публічному управлінні: сутність, специфіка, класифікація. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Державне управління. 2016. Т. 267, № 255. С. 181-187.
2. Ляшко І. І. Маркетингове планування як фактор підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства. Приазовський економічний вісник. 2017. № 5. С. 156-159.
3. Савчук А. Ефективність маркетингової діяльності підприємств. Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. 2015. № 5. С. 27-38.
4. Романенко Є. О. Чаплай І. В. Маркетинг у державному управлінні: (Архетипний підхід). Публічне урядування. 2016. № 2. С. 217-225.
5. Ляпьошкіна Т. Я. Маркетинг як важлива складова політики органів місцевого самоврядування у сфері місцевого розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 8. URL. https://cutt.ly/YUza9RL (дата звернення: 25.11.2021 р.)
6. Котлер Ф. Асплунд К., Рейн И. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 382 с.
7. Бєлєнький П. Дослідження проблем конкурентоспроможності. Вісник НАН України. 2007. № 5. С. 9-18.
8. Буднікевич І., Ютиш Н., Тафій Н. Напрями застосування маркетингових інструментів та технологій у підвищенні конкурентоспроможності регіону та регіональних ринків. Схід. 2017. № 1. С. 17-25.
9. Барицька В. У Хмельницькому обрали бренд міста. URL. https://cutt.ly/dU8OR95 (дата звернення: 09.12.2021 р.)
10. КП «Хмельницький туристично-інформаційний центр» URL. https://cutt.ly/hU7ztCU (дата звернення: 09.12.2021 р.)
11. Хмельницький туристичний URL. https://cutt.ly/lU7zf7b (дата звернення: 09.12.2021 р.)
12. Програма економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік. URL. https://cutt.ly/uUBJ3Uu (дата звернення: 05.12.2021 р.)
13. Платформа «Купуй Хмельницьке» URL. https://kupuikhmelnytske.com/ (дата звернення: 09.12.2021 р.)
14. Хмельницькі виробники одягу представили свою продукцію в столиці. URL. http://khm.gov.ua/en/node/28406 (дата звернення: 09.12.2021 р.)
15. Лащенко О. В. Моделі і механізми впровадження маркетингу в діяльність органів місцевого самоврядування : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.04. Дніпропетровськ. 2008. URL. https://cutt.ly/CUJeNwH YUza9RL (дата звернення: 30.11.2021 р.)
16. Буднікевич І. М., Гавриш І. І. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості регіонів. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 76-85.
17. Буднікевич І. М., Гавриш І. І., Крупенна І. А. Інструменти формування та реалізації потенціалу регіону: маркетинговий та іміджевий підхід. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL. https://cutt.ly/IUY2i3F (дата звернення: 29.11.2021 р.)
18. Маркетингова стратегія міста Вінниці – 2020. URL. https://cutt.ly/aUL87aU (дата звернення: 02.12.2021 р.)
19. У Вінниці розпочали роботу над новою маркетинговою стратегією. Вінницька міська рада. URL. https://cutt.ly/PUL708d (дата звернення: 02.12.2021 р.)
20. Дослідження туристичної привабливості Луцька. Луцька міська рада. URL. https://cutt.ly/EUXIJMo (дата звернення: 02.12.2021 р.)

T. Tereshchenko, A. Moshchanets

PRACTICAL ASPECTS OF FORMATION OF MARKETING ORIENTATION IN THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT BODIES

Summary

The article defines the essence of municipal marketing. In addition to this, general specific features of marketing orientation in the mechanism of local self-government are considered in comparison with commercial marketing. In this way, in the article concluded, that in contrast to commercial marketing, which determines the key features of the promotion of goods or services in the market, the course of development of the organization, the rules of interaction with economic stakeholders and creates the image of the company, municipal marketing is not limited to economic growth, but also include social, cultural , ecological inquiries of territorial community and provides the maximum possible level of comfort of living in the corresponding territory. Also, the key functions of marketing in local government are identified. Groups of consumers of local services are singled out. Furthermore, the importance of using marketing tools by local governments for the development of the territory, the creation of appropriate infrastructure, gaining in the competition between the territories of the favor of investors, tourists and other stakeholders is substantiated. The effectiveness of using marketing tools in the activities of the Khmelnitsky City Council is being evaluated. World and domestic experience of using marketing tools by local governments is studied to ensure the competitiveness of the territory. Especially, the experience of using marketing tools in the USA is studied to show the importance of creation a marketing department in the structure of the Local Council. In addition to this, the experience of using marketing tools in the Birmingham is studied to confirm significant role of marketing tools in the process of creating the image of the city. Also, the experience of Vinnytsia City Council is researched to substantiate the importance of Marketing strategy. It is established that the directions of strengthening the marketing orientation in the Khmelnitsky City Council are the creation of a marketing structural unit, creation marketing strategy of Khmelnitsky and the development of a positive image of the city.

Keywords: marketing; marketing tools; effectiveness; local government; amplification.

References

1. Shatun, V. T. and Zosimova I. O. (2016), “Marketing in public administration: essence, specificity, classification”, Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 267, issue 255, pp. 181-187.
2. Liashko, I. I. (2017), “Marketing planning as a factor in improving the efficiency of commercial activity of the enterprise”, Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 5, pp. 156-159.
3. Savchuk, A. (2015), “The effectiveness of marketing activities of enterprises”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhivelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 5, pp. 27-38.
4. Romanenko, Ye. O. and Chaplai, I. V. (2016), “Marketing in public administration: (Archetypal approach)”, Publichne uriaduvannia, vol. 2, pp. 217-225.
5. Liaposhkina, T. Ya. (2012), “Marketing as important components of the local authorities in local development”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 8, available at: https://cutt.ly/YUza9RL (data zvernennia: 25.11.2021 r.)
6. Kotler, F. Asplund, K. and Rejn, I. (2005), Marketing mest. Privlechenie investicij, predprijatij, zhitelej i turistov v goroda, kommuny, regiony i strany Evropy [Place marketing. Attracting investments, businesses, residents and tourists to cities, communes, regions and countries of Europe], Stockholm School of Economics in St. Petersburg, St. Petersburg, Russia, P.382.
7. Bielienkyi, P. (2007), “Research on competitiveness issues”, Visnyk NAN Ukrainy, vol. 5, pp. 9-18.
8. Budnikevych, I. Yutysh, N. and Tafii, N. (2017), “Areas of application of marketing tools and technologies in increasing the competitiveness of the region and regional markets”, Skhid, vol. 1, pp. 17-25.
9. Barytska, V. U “The city brand was chosen in Khmelnytsky”, available at: https://cutt.ly/dU8OR95 (Accessed 09 Dec 2021).
10. KP "Khmelnytsky Tourist Information Center", available at: https://cutt.ly/hU7ztCU (Accessed 09 Dec 2021).
11. Khmelnytsky tourist city, available at: https://cutt.ly/lU7zf7b (Accessed 09 Dec 2021).
12. Program of economic and social development of Khmelnytsky city territorial community for 2022, available at: https://cutt.ly/uUBJ3Uu (Accessed 05 Dec 2021).
13. Buy Khmelnytsky Platform, available at: https://kupuikhmelnytske.com/ (Accessed 09 Dec 2021).
14. Khmelnytsky clothing manufacturers presented their products in the capital, available at: http://khm.gov.ua/en/node/28406 (Accessed 09 Dec 2021).
15. Lashchenko, O. V. (2008), “Models and mechanisms of marketing implementation in the activities of local governments”, Abstract of Ph.D. dissertation, 25.00.04, Dnipropetrovsk, Ukraine, available at: https://cutt.ly/CUJeNwH YUza9RL (Accessed 30 Nov 2021).
16. Budnikevych, I. M. and Havrysh, I. I. (2016), “The concept of territorial marketing as a basis for forming and increasing the attractiveness of regions”, Rehionalna ekonomika, vol. 3, pp. 76-85.
17. Budnikevych I. M., Havrysh I. I., Krupenna I. A. (2018), “Tools for the formation and realization of the potential of the region: marketing and image approach”, Efektyvna ekonomika, vol. 10, available at: https://cutt.ly/IUY2i3F (Accessed 29 Nov 2021).
18. Marketing strategy of the city of Vinnytsia – 2020, available at: https://cutt.ly/aUL87aU (Accessed 02 Dec 2021).
19. Vinnytsia City Council, In Vinnytsia, work has begun on a new marketing strategy, available at: https://cutt.ly/PUL708d (Accessed 02 Dec 2021).
20. Lutsk City Council, Research of tourist attraction of Lutsk, available at: https://cutt.ly/EUXIJMo (Accessed 02 Dec 2021).

№ 2 2022

Дата публікації: 2022-02-25

Кількість переглядів: 490

Відомості про авторів

Т. В. Терещенко

к. е. н., доцент, декан факультету управління та економіки,Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

T. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Department of Economics and Management, Khmelnitsky university of management and law named after Leonid Yuzkov

ORCID:

0000-0001-8469-1862


А. А. Мощанець

здобувач вищої освіти на магістерському рівні факультету управління та економіки,Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

A. Moshchanets

Master’s student, Khmelnitsky university of management and law named after Leonid Yuzkov

ORCID:

0000-0002-5448-0578

Як цитувати статтю

Терещенко Т. В., Мощанець А. А. Практичні аспекти формування маркетингової спрямованості у діяльності органів місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2619 (дата звернення: 30.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.31

Tereshchenko, T. and Moshchanets, A. (2022), “Practical aspects of formation of marketing orientation in the activities of local government bodies”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2619 (Accessed 30 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.