EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
І. Й. Малий, М. Г. Цедік

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.3

УДК: 35.07:004](477)

І. Й. Малий, М. Г. Цедік

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Метою статті є розкриття функціонального взаємозв’язку та взаємозалежностей між цифровою трансформацією та реформуванням державного управління, що обумовлені інституційним змінами в суспільстві. Завдяки використанню методології міждисциплінарного підходу розкрито генезу функціональної ролі інформації в тріаді форм суспільства: індустріальне – постіндустріальне та інформаційне.
Обгрунтовано висновок, що на сучасному етапі розвитку людства інформація та держава, як інститути, є визначальними чинниками суспільного прогресу. Розкрито кореляційну взаємозалежність механізму взаємодії цифрової трансформації - нового публічного управління – гарантій безпечного розвитку України. Виявлено, що інформаційна революція та цифрова трансформація радикальним чином видозмінюють взаємозвязок держави та громадян, забезпечуючи прозорість та відркитість інфомації, швидкоплине і якісне отримання адміністративних послуг та можливість активної участі громадян в ухваленні управлінських рішень на державному, регіональному та самоврядному рівнях.
Доведено, що впровадження електронного врядування та цифрової трансформації сприятимуть локалізації корупції, обмеження тінізації та рейдерства як чинників економічних загроз державності лише за наявності адекватного інституційного середовища. Виокремлено активну політику Уряду України в створенні нормативно-правових правил (інститутів) стимулювання розвитку цифрової інфраструктури. Проаналізовано неспрятливі інституційні чинники досягнення результативності цифровізації в Україні: безперервність політичної боротьби за владу між фінансовими кланами та группами, непрозорість роботи кінцевих споживачів, низька кваліфікація кадрів та консервативність сдержавних службовців. Синтез цифрової трансформації та інституційних змін є засадною передумовою подолання інформаційної нерівності, вдосконалення координації та реординації в публічному управлінні задля безпекових гарантій державності України.

Ключові слова: інформаційна революція; інститутційна роль держави; інформаційні технології; цифрова трансформація; інституційне середовище; інституційні зміни; публічне управління; безпека держави.

Література

1. Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту : монографія. Київ : КНЕУ, 2000. 248 с.
2. Ясперс К. Смысл и назначение истории : пер. с нем. 2-е изд. — М.: Республика, 1994. 527 с.
3. Наукова аргументація перетворення інформації та держави у вирішальний фактор та інститут влади подана в монографії: Цифрова трансформація публічного управління : кол. моногр. / О. В. Карпенко, І. Й. Малий, Г. В. Муравицька та ін. Київ : НАДУ, 2020. 256 с.
4. Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество : перев. с англ. М. : Арена, 1993. 320 с.
5. Діджиталізація - перспективи і користь для українців: "5 вопросов" з Олександром Федієнком. URL: https://kanaldom.tv/uk/didzhitalizacziya-perspektivy-i-polza-dlya-ukrainczev-5-voprosov-s-aleksandrom-fedienko/ (дата звернення: 04. 02. 2022)
6. Названо перспективи IT-галузі в Україні. BusinessUA. URL: http://businessua.com/finance/75233nazvano-perspektivi-it-galuzi-v-ukraini.html (дата звернення: 09.02.2022).
7. Schedler Kuno, Proeller Isabella, New public management. № 2132. Bern: Haupt, 2000.
8. Stephanie Trapnel. Measurement of governance, government, and the public sector» [Електронний ресурс] / World Bank Blogs. 2013. URL: http://blogs.worldbank.org/governance/measurement-of-governance-government-and-the-public-sector (дата звернення: 04. 02. 2022)
9. Riverbed Technology: 95% компаній не готові до цифрової трансформації. PCWeek.Ua. 2018. URL: https://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=156965&sphrase_id=81091 (дата звернення: 19.03.2020).
10. Лазоренко Т., Шолом І. Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. І Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23 квітня 2020 р.). Київ, 2020. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201186 (дата звернення: 04.02.2022).
11. Малий І.Й. Інcтитуціональні зміни та довіpа в cиcтемі антикpизового упpавління економікою Укpаїни. // Фоpмування pинкової економіки: зб. наук. пpаць - спец.вип. Деpжавне антикpизове упpавління національною економікою: cвітовий доcвід та пpоблеми в Укpаїні. Київ : КНЕУ, 2010. 502 с.
12. Bertelsmann Stiftung's Transformation Index, URL: https://www.bti-project.org/en/home/ (дата звернення: 05.10.2019).
13. Sustainable governance indicator. URL: http://www.sgi-network.org/2017/ (дата звернення: 05.10.2019)
14. Institutional Profiles Database (IPD). URL: http://www.cepii.fr/institutions/EN/ipd.asp (дата звернення: 05.10.2019)
15. Global Integrity. URL: https://www.globalintegrity.org (дата звернення: 05.10.2019)
16. Human Resources Management (HRM-AGI), URL: http://siteresources.worldbank.org/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/286304-1235411288968/HRM-AGI-InstrumentGuidance.pdf (дата звернення: 05.10.2019)
17. Філоcофія антикpизового деpжавного упpавління: теоpетико-методологічний контекcт : моногpафія / за pед. д.ф.н., пpоф. В. Г. Воpонкової. Запоpіжжя : ЗДІА, 2014. 290 c.

І. Malyi, M. Tsedik

INSTITUTIONAL DIMENSION OF DIGITALIZATION IN PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Summary

The article is aimed to reveal the functional relationship and interdependence between digital transformation and public administration reform, stemming from institutional changes in society. Application of the methodology of interdisciplinary approach helped to detect the genesis of the functional role of information in the triad of society forms: industrial - post-industrial and informational.
The authors substantiated the conclusion asserting that at the current stage of human development the information and the state, as institutions, are the determining factors of social progress. The study also reveals the correlative interdependence between the mechanism of digital transformation interaction - new public administration - guarantees of safe development of Ukraine. It is defined that the information revolution and digital transformation change the relationship between the state and citizens dramatically, ensuring transparency and openness of information, rapid and high-quality administrative services and the potential for proactive participation of citizens in decision-making at the state, regional and self-government levels.
It has been proved that the implementation of e-government and digital transformation will enable to localize corruption, curb shadowing and raiding as the factors of economic threats to the statehood only if there is an adequate institutional environment. The authors noted the active policy of Ukrainian Government in establishing normative and legal rules (institutes) stimulating digital infrastructure development. The most unfavorable institutional factors preventing to achieve the effectiveness of digitalization in Ukraine are analyzed: continuous political struggle for power between financial clans and groups, opacity in the work of the end users, poor qualification of staff and conservatism of civil servants. It is pointed out that the synthesis of digital transformation and institutional change is a fundamental prerequisite for overcoming information inequality, improving coordination and reordination in public administration for the sake of security guarantees to Ukraine's statehood.

Keywords: information revolution; institutional role of the state; information technologies; digital transformation; institutional environment; institutional changes; public administration; state security.

References

1. Malyi, I.Y. (2000), Teoriia rozpodilu suspilnoho produktu monohrafiia [Theory of social product distribution: monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 248.
2. Jaspers, K. (1994), Smysl i naznachenie istorii [The meaning and purpose of history], translated from German, 2nd ed., Respublika, Moscow, Russia, P. 527.
3. Karpenko, O. V. Malyi, I. Y. Muravytska, H. V. And others (2020), Tsyfrova transformatsiia publichnoho upravlinnia: kol. monohr. [Digital transformation of public administration: collective monograph], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 256.
4. Ostrom, V. (1993), Smysl amerikanskogo federalizma. Chto takoe samoupravljajushheesja obshhestvo [The meaning of American federalism. What is a self-governing society], transl. from English, Arena, Moscow, Russia, P. 320.
5. Digitalization - prospects and grudge for Ukrainians: "5 questions" with Oleksandr Fedienok, available at: https://kanaldom.tv/uk/didzhitalizacziya-perspektivy-i-polza-dlya-ukrainczev-5-voprosov-s-aleksandrom-fedienko/ (Accessed 4 Feb 2022).
6. “Named the prospects of IT-rooms in Ukraine”, BusinessUA, available at: http://businessua.com/finance/75233nazvano-perspektivi-it-galuzi-v-ukraini.html (Accessed 9 Feb 2022).
7. Schedler Kuno, Proeller Isabella, New public management. # 2132. Bern: Haupt, 2000.
8. Stephanie Trapnel (2013), “Measurement of governance, government, and the public sector”, World Bank Blogs, [Online], available at: http://blogs.worldbank.org/governance/measurement-of-governance-government-and-the-public-sector (Accessed 4 Feb 2022).
9. “Riverbed Technology: 95% of companies are not ready for digital transformation”, PCWeek.Ua, available at: https://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=156965&sphrase_id=81091 (Accessed 19 March 2020).
10. Lazorenko, T. and Sholom, I. (2020), “Digitalization as a major factor in business development”, Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy [Business, innovation, management: problems and prospects], Zb. tez dop. I Mizhn. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 23 kvitnia 2020 r.) [collection of abstracts I Intern. scientific-practical conf. (Kyiv, April 23, 2020)], Kyiv, Ukraine, available at: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201186 (Accessed 4 Feb 2022).
11. Malyi, I.Y. (2010), “ Institutional changes and trust in the system of anti-crisis management of the Ukrainian economy”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. prats - spets.vyp, Depzhavne antykpyzove uppavlinnia natsionalnoiu ekonomikoiu: cvitovyi docvid ta problemy v Ukpaini, KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 502.
12. Bertelsmann Stiftungs Transformation Index, available at: https://www.bti-project.org/en/home/ (Accessed 5 Oct 2019).
13. Sustainable governance indicator, available at: http://www.sgi-network.org/2017/ (Accessed 5 Oct 2019).
14. Institutional Profiles Database (IPD), available at: http://www.cepii.fr/institutions/EN/ipd.asp (Accessed 5 Oct 2019).
15. Global Integrity, available at: https://www.globalintegrity.org (Accessed 5 Oct 2019).
16. Human Resources Management (HRM-AGI), available at: http://siteresources.worldbank.org/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/286304-1235411288968/HRM-AGI-InstrumentGuidance.pdf (Accessed 5 Oct 2019).
17. Voronkova, V. H. (2014), Filosofiia antykpyzovoho depzhavnoho upravlinnia: teopetyko-metodolohichnyi kontekst: monohpafiia [Philosophy of anti-crisis state management: theoretical and methodological context: monograph], ZDIA, Zapopizhzhia, Ukraine, P. 290.

№ 2 2022

Дата публікації: 2022-02-25

Кількість переглядів: 703

Відомості про авторів

І. Й. Малий

д. е. н., професор, професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

І. Malyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of National Economy and Public Administration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-9975-5299


М. Г. Цедік

к. держ. упр., доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

M. Tsedik

PhD in Public Administration,Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-9345-5212

Як цитувати статтю

Малий І. Й., Цедік М. Г. Інституційний вимір цифровізації державного управління в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2618 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.3

Malyi, І. and Tsedik, M. (2022), “Institutional dimension of digitalization in public administration in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2618 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.