EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Н. П. Рибальченко, Н. В. Намлієва, Г. А. Гарбар

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.30

УДК: 351

Н. П. Рибальченко, Н. В. Намлієва, Г. А. Гарбар

РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розглядаються основні тенденції застосування сучасних технологій в індустрії гостинності в умовах цифровізації економіки. У сучасних умовах як ключовий фактор розвитку економіки XXI століття виступають дані, представлені в цифрової форми. У зв'язку з цим IT-технологіям відводиться перша роль. Цифровізація та доступність інфраструктури забезпечує повноцінну взаємодію учасників економічної діяльності. Особливо актуальними є процеси цифровізації для сфери обслуговування.
На сьогоднішній день процес цифровізації економіки України надає значний вплив на промисловість гостинності, зокрема, автоматизація готелів, пов'язана з використанням сучасних технологій значно підвищує якість обслуговування клієнтів. Цифровізація впливає на всі сфери життя людини та суспільства, що явно відчувається вже сьогодні. Як результат, в індустрії гостинності використання нових цифрових технологій постійно розширюється, вони стають все доступнішими пересічному клієнту. Діджиталізація і використання сучасних технологій в індустрії гостинності націлені на те, щоб зробити індустрію гостинності країни більш конкурентоспроможною у сучасному цифровому світі. Принципово нові технології, які з’явилися в останні роки та знайшли застосування у цифровій інфраструктурі гостинності.
У процесі дослідження розглянуто такі технології як штучний інтелект, блокчейн, технології доповненої реальності, хмарні технології, аналіз мовних скриптів, технології розпізнавання осіб голосові помічники та багато інших.
В результаті дослідження виявлено, що незважаючи на те, що індустрія гостинності з успіхом освоює співтимчасові цифрові технології, тільки виконання завдань з безперервного збору, обробки, аналізу та агрегування даних, дозволить керівництву підприємств індустрії гостинності досягти однієї зі своїх основних цілей – краще розуміти своїх клієнтів та взаємодіяти з ними.

Ключові слова: Ключові слова: гостинність; цифровизація; інформаційні технології; індустрія гостинності; діджиталізація.

Література

1. Алеєва В.А., Мочалова Ю.Д. Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні бізнесом у сфері туризму. Бізнес-освіта в економіці знань. 2018. № 3. С. 3–6.
2. Андреєв А. Відвідувачі Нью-Йоркського готелю зможуть спілкуватися з персоналом за допомогою емодзи. Отель. 2015. № 40(400). URL: http://exhibition.pir.ru/digest/1028/ (дата звернення: 09.06.2021).
3. Індустрія гостинності: технологічні можливості для МСП. МНІАП: вебсайт. 2019. URL: http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Industria-gostepriimstva-tehnologiceskie-vozmoznosti-dla-MSP/ (дата звернення: 09.06.2021).
4. Клейман А.А., Бабанчикова О.А. Удосконалення технології продажів туристичного продукту на основі впровадження інноваційних технологій. Вісник Національної академії туризму. 2015. № 3(35). С. 20 – 26.
5. Рибальченко Н. П. Аналіз стану функціонування механізмів державного регулювання туристичної сфери України. Вісник Академії митної служби України. Дніпро, 2020. №.4. с.63-67
6. Oleksenko R., Bortnykov Y., Bilohur S., Rybalchenko N., & Makovetska, N. Transformations of the organizational and legal mechanism of the Ukrainian state policy in tourism and hospitality. Cuestiones Políticas. 2021. vol. 39 Issue 70, pp. 768-783.
7. Oleksenko R., Bilohur S., Rybalchenko N., Verkhovod I., & Harbar H. The ecological component of agrotourism development under the COVID-19 pandemic. Cuestiones Políticas. 2021 vol. 39 Issue 69, pp. 870-881.
8. Олексенко Р. И., Гостева Н. П. Экономический механизм государственного регулирования туристической отрасли Украины. Современный научный вестник. 2013. Т. 13. №. 152. С. 5-15.
9. Гостєва Н. П. Адміністративний механізм державного регулювання туристичної галузі України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. №. 12. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=513
10. Ортіна Г. В., Рибальченко Н. П. Державне управління у формуванні відповідального суспільства в умовах розвитку діджиталізації. Вісник національного університету цивільного захисту України. Харків, 2021. №. 1(14). С.125-131 http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13274
11. Тищенко С.В. Теоретичні основи поняття індустрії гостинності. Інфраструктура ринку. Одеса, 2021. № 55.
12. Шерстнева М. Я шукаю готелі: найшвидший засіб забронювати. Лайфхакер. 2012. URL: https://lifehacker.ru/2012/09/21/i-fi nd-oteli/ (дата звернення: 09.06.2021).

N. Rybalchenko, N. Namliieva, G. Garbar

DEVELOPMENT OF MODERN TECHNOLOGIES OF THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

Summary

The main tendencies of application of modern technologies in the hospitality industry in the conditions of digitalization of economy are considered in the article. In modern conditions, the key factor in the development of the economy of the XXI century are the data presented in digital form. In this regard, IT-technologies play a leading role. Digitalization and availability of infrastructure ensures full interaction of economic participants. Digitization processes are especially relevant for the service sector.
Today, the process of digitalization of Ukraine's economy has a significant impact on the hospitality industry, in particular, the automation of hotels associated with the use of modern technologies significantly improves the quality of customer service. Digitalization affects all spheres of human life and society, which is clearly felt today. As a result, the use of new digital technologies in the hospitality industry is constantly expanding, they are becoming more accessible to the average customer.
Information technology is of great importance for almost all areas of the economy. In modern conditions, these technologies have become widespread in the hospitality industry, and the market for artificial intelligence is growing every year. In order to be commercially successful, in today's economic environment, various significant innovative computer technologies have been developed (clouds, mobile services, big data analytics, high-load systems).
The study examines technologies such as artificial intelligence, blockchain, augmented reality technology, cloud technology, language script analysis, face recognition technology, voice assistants and many others.
The study found that although the hospitality industry is successfully mastering modern digital technologies, only the tasks of continuous data collection, processing, analysis and aggregation will allow the hospitality industry to achieve one of its main goals - to better understand its customers. and interact with them.
In the digital economy, the hospitality industry is becoming more technological, creating a single information space in the field, forming innovative principles of information support and management. It is the information support of the tourism business and the use of digitalization that is a strategic resource that ensures the competitiveness of the hospitality industry.

Keywords: hospitality; digitalization; information technologies; hospitality industry; digitalization.

References

1. Aleieva, V.A. and Mochalova, Yu.D. (2018), “ Application of modern information technologies in business management in the field of tourism”, Application of modern information technologies in business management in the field of tourism, vol. 3, pp. 3–6.
2. Andreev, A. (2015), “Visitors to the New York Hotel will be able to communicate with staff through emoji”, Otel', vol. 40(400), available at: http://exhibition.pir.ru/digest/1028/ (accessed 09 June 2021).
3. MNIAP (2019), “Hospitality industry: technological opportunities for SMEs”, available at: http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Industria-gostepriimstva-tehnologiceskie-vozmoznosti-dla-MSP/ (accessed 09 June 2021).
4. Klejman, A.A. and Babanchykova, O.A. (2015), “Improving the technology of sales of tourist products based on the introduction of innovative technologies”, Visnyk Natsional'noi akademii turyzmu, vol. 3(35), pp. 20–26.
5. Rybal'chenko, N. P. (2021), “Analysis of the state of functioning of mechanisms of state regulation of the tourist sphere of Ukraine”, Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy, vol.4, pp.63-67
6. Oleksenko, R. Bortnykov, Y. Bilohur, S. Rybalchenko, N. and Makovetska, N. (2021), “Transformations of the organizational and legal mechanism of the Ukrainian state policy in tourism and hospitality”, Cuestiones Políticas, vol. 39, Issue 70, pp. 768-783.
7. Oleksenko, R. Bilohur, S. Rybalchenko, N. Verkhovod, I. and Harbar, H. (2021), “The ecological component of agrotourism development under the COVID-19 pandemic”, Cuestiones Políticas , vol. 39, Issue 69, pp. 870-881.
8. Oleksenko, R. I. and Gosteva, N. P. (2013) “Economic mechanism of state regulation of the tourism industry of Ukraine”, Sovremennyj nauchnyj vestnik, vol.13(152), pp. 5-15.
9. Hostieva, N. P. (2012), “Administrative mechanism of state regulation of the tourism industry of Ukraine”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol.12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=513 (accessed 09 June 2021).
10. Ortina, H. V. and Rybal'chenko, N. P. (2021), “Public administration in the formation of a responsible society in the context of digitalization”, Visnyk natsional'noho universytetu tsyvil'noho zakhystu Ukrayny Seriia "Derzhavne upravlinnia", vol. 1(14), pp.125-131
11. Tyshchenko, S.V. (2021), “Theoretical foundations of the concept of the hospitality industry”, Infrastruktura Rynku, vol. 55.
12. Sherstneva, M. (2012), “I'm looking for hotels: the fastest way to book. Lifehacker”, available at: ttps://lifehacker.ru/ 2012/09/21/i-fi nd-oteli/ (accessed 09 June 2021).

№ 2 2022

Дата публікації: 2022-02-25

Кількість переглядів: 728

Відомості про авторів

Н. П. Рибальченко

к. держ. упр., старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного м. Мелітополь Україна

N. Rybalchenko

PhD in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Public Administration, Administrative Law, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3358-2249


Н. В. Намлієва

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і обліку, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету» м. Мелітополь Україна

N. Namliieva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Accounting, Melitopol Institute of Public and Municipal Administration of Classic Private University Melitopol, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0122-6100


Г. А. Гарбар

д. філос. н., професор кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» м. Миколаїв Україна

G. Garbar

Doctor of Sciences in Philosophy, Professor of the Department of Musical Arts, Faculty of Arts, Separate Subdivision Mykolaiv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts", Mykolaiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4750-3361

Як цитувати статтю

Рибальченко Н. П., Намлієва Н. В., Гарбар Г. А. Розвиток сучасних технології індустрії гостинності в умовах цифровізації економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2617 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.30

Rybalchenko, N., Namliieva, N. and Garbar, G. (2022), “Development of modern technologies of the hospitality industry in the conditions of digitalization of the economy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2617 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.