EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Л. М. Мельничук

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.2

УДК: 351.83

Л. М. Мельничук

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено процеси формування сукупності планувальних документів у сфері публічної сімейної політики. Розглянуто основні системи планування розвитку сім'ї: стратегічне та програмно-цільове планування. Виявлено ключові проблеми планувальної діяльності органів публічної влади у цій сфері. Зокрема, продемонстровано, що наявна система стратегічних документів не охоплює усього спектру проблемних питань функціонування та розвитку сім'ї, відповідно не може бути достатньою основою для створення належного просімейного середовища в суспільстві. Доведено також, що в країні не здійснюється комплексне програмно-цільове планування заходів публічної сімейної політики, яке б забезпечувало визначення та нормативне закріплення загальнодержавних пріоритетів у цій сфері суспільного життя. Загалом підтверджено відсутність взаємоузгодженої системи стратегічних та програмних документів, моніторингу їх реалізації та оцінювання ефективності й результатів впливу на становище сімей. Визначено та обґрунтовано пріоритетні напрями оптимізації системи планування у сфері публічної сімейної політики. Доведено необхідність удосконалення та законодавчого закріплення методології планувальної діяльності в системі публічного управління процесами розвитку сім'ї на державному, регіональному та місцевому рівні, її моніторингу та оцінювання. Потребують перегляду й систематизації процедури розробки стратегічних і програмних документів публічної сімейної політики, які б визначали єдині стандарти їх підготовки та зв’язок між планувальними документами. Постає необхідність формування та впровадження стратегічних пріоритетів публічної сімейної політики, дотримання певної ієрархічної підпорядкованості окремих стратегій реформ загальній стратегії розвитку сім'ї, чіткого взаємозв'язку між стратегіями, цільовими та бюджетними програмами. При цьому, змістовне наповнення регіональних та місцевих програмних документів має здійснюватися на основі вирішення наявних соціальних проблем сімей конкретних територій та з урахуванням загальнодержавних пріоритетів.

Ключові слова: сім'я; сімейна політика; публічне управління; стратегічне планування; програмно-цільове планування.

Література

1. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. Київ : ТОВ «София-А». 2012. 88 с.
2. Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: http://www.me.gov.ua (дата звернення: 19.02.2022)
3. Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року: постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 145. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.02.2022)
4. Про затвердження Державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року: постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 № 244. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2007-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.02.2022)
5. Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 579. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.02.2022)
6. Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року: постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 341(із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2013-%D0%BF#n63 (дата звернення: 08.02.2022)
7. Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року: Указ Президента України від 12.03.2021 № 94/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text (дата звернення: 08.02.2022)
8. Про Національну стратегію у сфері прав людини: Указ Президента України від 24.03.2021 № 119/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#n13 (дата звернення: 08.02.2022)
9. Про Програму «Українська родина»: постанова Кабінету Міністрів України від 14.03. 2001 № 243. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-2001-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.02.2022)
10. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію людського розвитку»: Указ Президента України від 02.06.2021 № 225/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#Text (дата звернення: 08.02.2022)
11. Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року: постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 08.02.2022)
12. Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг: розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 556-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/556-2012-%D1%80#Text (дата звернення: 08.02.2022)
13. Трощинський В. П., Мельничук Л. М., Ярош Н. П. Системи оцінювання соціального розвитку регіонів: міжнародний досвід та вітчизняна практика. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Вип. 1 (96). С. 62-69.
14. OECD (2019). OECD Good Practices for Performance Budgeting, OECD Publishing, Paris, available at: http: doi.org/10.1787/c90b0305-en

L. Melnychuk

PROBLEMS OF CREATING A COMPREHENSIVE SYSTEM OF PLANNING PUBLIC FAMILY POLICY IN UKRAINE

Summary

The article are examined the processes of forming a set of planning documents in the field of public family policy. The main systems of family development planning are considered: strategic and target programmatic planning. The key problems of planning activities of public authorities in this area have been identified. In particular, it is demonstrated that the existing system of strategic documents does not cover the full range of problematic issues of family functioning and development, and therefore cannot be a sufficient basis for creating a proper family environment in society. It is also proved that the country does not carry out comprehensive program-targeted planning of public family policy measures, which would ensure the definition and regulatory consolidation of national priorities in this area. In general, the lack of a mutually agreed system of strategic and program documents, monitoring of their implementation and evaluation of the effectiveness and results of the impact on the situation of families was confirmed. The priority directions of optimization of the planning system in the field of public family policy are determined and substantiated. The necessity of improvement and legislative consolidation of the methodology of planning activity in the system of public management of family development processes at the state, regional and local levels, its monitoring and evaluation is proved. There is a need to review and systematize the procedure for developing strategic and program documents of public family policy, which would determine common standards for their preparation and the relationship between planning documents. There is a need to form and implement strategic priorities of public family policy, adherence to a certain subordination of individual reform strategies to the general strategy of family development, a clear relationship between strategies, target and budget programs. At the same time, the content of regional and local program documents should be based on the solution of existing social problems of families in specific areas and taking into account national priorities.

Keywords: family; family policy; governance; strategic planning; target programmatic planning.

References

1. Berdanova, O. and Vakulenko, V. (2012), Stratehichne planuvannia mistsevoho rozvytku [Strategic planning for local development], TOV «Sofyia-A», Kyiv, Ukraine.
2. The official site of the Ministry of Economic Development and Trade Ministry of Economy of Ukraine (2022), available at: http://www.me.gov.ua (Accessed 19 February 2022).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution “Issues of the State Social Program for Prevention and Counteraction to Domestic Violence and Gender-Based Violence until 2025”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-%D0%BF#Text (Accessed 8 February 2022).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution “On approval of the State program of family support for the period up to 2010”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2007-%D0%BF#Text (Accessed 8 February 2022)
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution “On approval of the State Targeted Social Program "Youth of Ukraine" for 2021-2025”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2021-%D0%BF#Text (Accessed 8 February 2022)
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution “On approval of the State Targeted Social Program of Family Support until 2016”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2013-%D0%BF#n63 (Accessed 8 February 2022)
7. President of Ukraine (2021), Decree “On the National Youth Strategy until 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text (Accessed 8 February 2022)
8. President of Ukraine (2021), Decree “On the National Strategy for Human Rights”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#n13 (Accessed 8 February 2022)
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution “About the Ukrainian Family Program”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-2001-%D0%BF#Text (Accessed 8 February 2022)
10. President of Ukraine (2021), Decree “On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 14, 2021 “On the Human Development Strategy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#Text (Accessed 8 February 2022)
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution “On approval of the National Strategy for the creation of barrier-free space in Ukraine until 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text (Accessed 8 February 2022)
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution “On approval of the Strategy for reforming the system of social services”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/556-2012-%D1%80#Text (Accessed 8 February 2022)
13. Troschyns'kyj, V. P., Melnychuk, L. M. and Yarosh, N. P. (2020). “Regions’ social development assessment systems: international experience and national practice”, Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy., vol. 1, pp. 62-69.
14. OECD (2019). OECD Good Practices for Performance Budgeting, OECD Publishing, Paris, France. doi.org/10.1787/c90b0305-en

№ 2 2022

Дата публікації: 2022-02-25

Кількість переглядів: 479

Відомості про авторів

Л. М. Мельничук

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Національний авіаційний університет, м. Київ

L. Melnychuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Governance, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7450-6173

Як цитувати статтю

Мельничук Л. М. Проблеми створення комплексної системи планування публічної сімейної політики в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2616 (дата звернення: 23.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.2

Melnychuk, L. (2022), “Problems of creating a comprehensive system of planning public family policy in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2616 (Accessed 23 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.