EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ АГЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
О. П. Тищенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.1

УДК: 352/354:338.2(477)

О. П. Тищенко

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ АГЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Розглянуто діяльність агенцій регіонального розвитку як інституційних структур, що утворені з метою сприяння реалізації державної регіональної політики. Здійснено ретроспективний огляд процесу формування агенцій регіонального розвитку протягом 2016-2021 років. Встановлено, що через наявні проблеми із ресурсним забезпеченням, інституційна спроможність агенцій регіонального розвитку не реалізується повною мірою. Визначено напрями підвищення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку, зокрема, обґрунтовано рекомендації щодо доцільності надання їм права здійснення окремих видів операцій на комерційній основі. Акцентовано увагу на необхідності здійснення низки заходів з боку органів державної виконавчої влади, які сприятимуть підвищенню інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку, зокрема, що стосуються покращення рівня інформаційного та методичного забезпечення їх діяльності, підготовки компетентних керівників середньої ланки та безпосередніх виконавців робіт. Рекомендовано здійснювати на рівні агенцій регіонального розвитку, як локальних науково-аналітичних центрів, моніторинг основних соціально-економічних показників з подальшим розробленням, за його результатами, пропозицій для органів місцевої влади щодо зменшення соціально-економічних диспропорцій в регіоні.

Ключові слова: агенція регіонального розвитку; державна регіональна політика; децентралізація; інституційна спроможність; регіональний розвиток.

Література

1. Васильєва О.І. Інституційне забезпечення державної регіональної політики. Наукові розвідки з державного та муніципального управління. 2014. № 1. С. 7-18.
2. Галгаш Р.А., Семененко І.М., Білоус Я.О. Трансформація інституційного забезпечення та системи регіонального управління при створенні об’єднаних територіальних громад в умовах гібридних загроз. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019. № 4 (252). С. 11-16.
3. Гринчук Ю.С, Коваль Н.В., Вихор М.В. Система інституційного забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні: проблеми та напрями удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 23-30.
4. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу : аналіт. доп. / [Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. та ін.] ; за наук. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2019. 192 с.
5. Соціальні ресурси децентралізації управління: механізми мобілізації та ефективного використання / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк, В.П. Вишневський та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ. 2018. 480 с.
6. Борисенко Ю.В. Мережа агенцій місцевого розвитку: моделі формування та функціонування. Публічне адміністрування: теорія та практика, 2017, вип. 2(18). С. 1-21.
7. Гінкул А. Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку. URL: www.region.net.ua › 2019/01 › Rozvytok-ARR-Project-Proposal (дата звернення: 07. 02. 2022).
8. Тодорова О.Л., Лесик О.В. Агенції регіонального розвитку як складова інституційного забезпечення реалізації державної регіональної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 72-78.
9. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05. 02. 2015 р. № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (дата звернення: 09. 02. 2022).
10. Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку: Постанова КМУ від 11 лютого 2016 р. № 258. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/258-2016-%25D0%25BF#Text (дата звернення: 09. 02. 2022).
11. Звіт про результати діяльності Агенцій регіонального розвитку у січні-вересні 2021 року. Міністерство розвитку громад та територій України: Офіційний вебсайт. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/institutsiyne-zabezpechennya-regionalnogo-rozvitku/agentsiyi-regionalnogo-rozvitku/zvit-pro-rezultaty-diyalnosti-agenczij-regionalnogo-rozvytku-u-sichni-veresni-2021-roku/ (дата звернення: 11. 02. 2022).
12. Національна економічна стратегія на період до 2030 року // Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 03.03. 2021 р. № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text/ (дата звернення: 12. 02. 2022).

O. Tyshchenko

DIRECTIONS FOR INCREASING THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES

Summary

The article considers the activities of regional development agencies as institutional structures established to promote the implementation of state regional policy. Emphasis is placed on the need for their transformation, in the context of decentralization and the emergence of new challenges and threats, into local research and analytical and consulting institutions on regional and local development. A retrospective review of the process of formation of regional development agencies during 2016-2021 was carried out and the main problems that hinder the implementation of their functions under current legislation were identified. The basic indicators of the institutional capacity of regional development agencies of Ukraine at present, in particular, the level of material, personnel and financial support are analyzed. It is established that due to the existing problems with resource provision, the institutional capacity of regional development agencies is not fully realized. One of the main problems for most of these institutions is insufficient budget funding and lack of revenue from other possible alternative sources. The directions of increasing the institutional capacity of regional development agencies are identified. In particular, the recommendations on the expediency of granting them the right to conduct certain types of transactions on a commercial basis (concluding agreements with business entities to develop and support investment projects, conducting marketing research, providing information and consulting services) and taxation of income in accordance with current legislation. Consolidation of this status will encourage agencies to improve their performance and encourage more active search and attraction of potential investors in both domestic and foreign markets. Emphasis is placed on the need to implement a number of measures by state executive bodies that will increase the institutional capacity of regional development agencies, in particular, those that improve the level of information and methodological support for their activities, training of competent middle managers and direct executors (managers, analysts, consultants). It is recommended to monitor the main socio-economic indicators at the level of regional development agencies, as a local research and analytical center, with further substantiation, based on its results, of proposals for local authorities to reduce socio-economic disparities in the region.

Keywords: egional development agency; state regional policy; decentralization; institutional capacity; regional development.

References

1. Vasyl'ieva, O.I. (2014), “Institutional support state regional policy in Ukraine”, Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypal'noho upravlinnia – Scientific bulletin on public and municipal administration, vol. 1, pp. 7-18.
2. Halhash, R.A., Semenenko, I.M. and Bilous, Ya.O. (2019), “Transformation of institutional support and regional management systems in the creation of amalgamated territorial communities in the context of hybrid threats”, Visnyk Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalia – Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university, vol. 4 (252), pp. 11-16.
3. Hrynchuk, Yu.S, Koval', N.V. and Vykhor, M.V. (2019), “The system of institutional provision of the establishment and implementation of the state regional policy in Ukraine: problems and ways of improvement”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 23-30.
4. Zhalilo, Ya. A., Shevchenko, O. V. and Romanova, V. V. (2019), Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyj na seredn'ostrokovu perspektyvu: analit. dop. [Decentralization of power: an agenda for the medium term: analyt. rep.], NISD, Kyiv, Ukraine.
5. Novikova, O.F. Amosha, O.I. Antoniuk, V.P. and Vyshnevs'kyі, V.P. (2018), Sotsial'ni resursy detsentralizatsii upravlinnia: mekhanizmy mobilizatsii ta efektyvnoho vykorystannia [Social resources of decentralization of management: mechanisms of mobilization and effective use], NAN Ukrainy. In-t ekonomiky prom-sti, Kyiv, Ukraine.
6. Borysenko, Yu.V. (2017), “Local development agencies’ network: models of formation and functioning”, Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka – Public administration: theory and practice, vol. 2(18), pp. 1-21.
7. Hinkul, A. (2019), “Development of institutional capacity of the Regional Development Agency”, available at: www.region.net.ua › 2019/01 › Rozvytok-ARR-Project-Proposal (Accessed 07 February 2022).
8. Todorova, O.L. and Lesyk, O.V. (2021), “Agencies of regional development as an element of institutional support for the implementation of state regional policy”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 72-78.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On the principles of state regional policy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (Accessed 09 February 2022).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution “On approval of the Standard Regulations on the Regional Development Agency”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/258-2016-%25D0%25BF#Text (Accessed 09 February 2022).
11. Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2021), “Report on the results of the Regional Development Agencies in January-September 2021”, available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/institutsiyne-zabezpechennya-regionalnogo-rozvitku/agentsiyi-regionalnogo-rozvitku/zvit-pro-rezultaty-diyalnosti-agenczij-regionalnogo-rozvytku-u-sichni-veresni-2021-roku/ (Accessed 11 February 2022).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), “National Economic Strategy until 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text/ (Accessed 12 February 2022).

№ 2 2022

Дата публікації: 2022-02-25

Кількість переглядів: 630

Відомості про авторів

О. П. Тищенко

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

O. Tyshchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of National Economy and Public Administration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-0677-4774

Як цитувати статтю

Тищенко О. П. Напрями підвищення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2615 (дата звернення: 30.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.1

Tyshchenko, O. (2022), “Directions for increasing the institutional capacity of regional development agencies”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2615 (Accessed 30 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.2.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.