EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕРЕЖЕВИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Р. В. Сіреньок

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.70

УДК: 35:659.4

Р. В. Сіреньок

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕРЕЖЕВИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Анотація

В статті наводиться обгрунтування необхідності впровадження сучасних мережевих маркетингових технологій в державне управління, що є складовою управлінської парадигми - орієнтації діяльності органів державної влади на задоволення потреб населення України. Досліджено досвід українських і зарубіжних учених з метою адаптації міжнародного досвіду використання маркетингових технологій у державному управлінні, а також окремі аспекти модернізації та розвитку діючих в Україні маркетингових інструментів державного управління у сфері надання послуг органами публічної влади.
Запропоновано доцільність застосування сучасних мережевих марктингових технологій в державному управлінні, таких як: контекстна реклама, ремаркетинг, мікротаргетинг, пошукова (SEO) оптимізація, створення відеороликів та розміщення їх в соціальних мережах, чатботи, e-mail – розсилка інформаційно-рекламних електронних листів, розміщення контенту на різних ресурсах та інші. Доведено, що застосування вказаних інструментів може сприяти підвищенню ефективності державного управління та якості надання послуг, покращенню рівня довіри між владою і населенням, забезпечити соціальну рівновагу і партнерство між різними соціальними групами.

Ключові слова: маркетинг; державне управління; державний маркетинг; мережеві маркетингові технології; таргетинг.

Література

1. Ромат Є.В. Маркетинг в публічному управлінні. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. №4. С. 56-67.
2. Нижник Н.Р. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: монографія. Київ. 1994. УАДУ при Президентові України, 44 с.
3. Жаворонкова Г. В., Жаворонков В. О. Стратегічне управління розвитком регіону. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. 2010. Том 1. №1. С. 26-31. https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/2872
4. Рогозян Ю.С., Себеряк К.І. Аналіз наукових підходів до проблематики визначення та систематизації параметрів позиціонування територій локального рівня. Економіка та держава. 2020. №5. С. 6-10. http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/3.pdf
5. Бліщук К. Управління розвитком території: економічні аспекти. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 1. С. 217-223. http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2018_1_27
6. Романенко К.М., Чаплай І.В. Система маркетингових комунікацій в механізмах державного управління. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 4, С. 69-78. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2016_4_12
7. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Київ. Лібра. 1996. с.384. https://studfile.net/preview/5723074/
8. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 326 с.
9. Nevett T. Historical investigation and the practice of marketing. Journal of Marketing. 1989. № 55. Р. 293-298.
10. Малащук С. П. Організаційно-правові засади стратегічного менеджменту в державному управлінні. Актуал. пробл. держ. упр. Київ, 2000. №2. С. 65-69.
11. Березін І. Ринок маркетингових послуг у 2007 році. Маркетинг в Україні. 2008. № 5. С. 25-27.
12. Кінаш І.А. Інтернет-маркетинг – стратегія розвитку сучасних машинобудівних підприємств. Сталий розвиток економіки. 2013. №3, С. 331-335.
13. Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс: монографія / В71 за ред. В.А. Кротюка. Харків: ФОП Федорко М. Ю., 2021. 558 с.
14. Шуліка А.А. Мережеві комунікації як чинник модернізації сучасної державно-політичної сфери. / Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей V Всеукр. науково-практ. конф. з дистанц. участю, 24 березня 2021 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2021. С. 233-235.

R. Sirenok

INTRODUCTION OF MODERN NETWORK MARKETING TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article substantiates the need for the introduction of modern network marketing technologies in public administration, which is part of the management paradigm - the orientation of public authorities to meet the needs of the population of Ukraine. The experience of Ukrainian and foreign scientists in order to adapt international experience in the use of marketing technologies in public administration, as well as some aspects of modernization and development of existing in Ukraine marketing tools of public administration in the field of public services.
To achieve the goals of the article, the works of domestic and foreign researchers on topical issues of public administration, economics, Internet communications, the use of Internet technologies in marketing and the use of marketing technologies in public administration were used. The works of such scientists as: Berezin I., Boychuk I., Blishchuk K., Garkavenko S., Zhavoronkova G., Siphoni J., Obukhova L, Kotler F., Mamikina O., Malashchuk S., Pylypchuk V. , Pinchuk N., Svyatnenko V. and others. They look at the benefits of using global marketing tools. Nyzhnyk N., Kinash I., Pleskach V., Litovchenko I., Uspensky I. deeply researched marketing and marketing activities on the Internet.
The expediency of using modern network marketing technologies in public administration, such as: contextual advertising, remarketing, micro-targeting, search (SEO) optimization, creating videos and posting them on social networks, chatbots, e-mail - sending information and advertising emails, placement content on various resources and others. It is proved that the use of these tools can help improve public administration and quality of service, improve trust between government and the population, ensure social balance and partnership between different social groups.
The author determined that with the introduction of modern network marketing technologies in public administration it is possible to influence and maintain a healthy public consciousness, ensure social balance and healthy partnership between different social groups, as well as ensure interaction between government and consumers. Features of the widespread use of modern network marketing technologies in public administration should be taken into account when formulating public policy.

Keywords: marketing; public administration; public marketing; network marketing technologies; targeting.

References

1. Romat, Ye.V. (2016), “Marketing in public administration”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, vol. 4, pp. 56-67.
2. Nyzhnyk, N.R. (1994), Derzhavne upravlinnia v Ukraini: tsentralizatsiia i detsentralizatsiia [Public administration in Ukraine: centralization and decentralization], UADU pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. Zhavoronkova, H.V. and Zhavoronkov, V.O. (2010), “Strategic management of regional development”, Naukovyj visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU, vol. 1, no. 1, pp. 26-31.
4. Rohozian, Yu. and Sieriebriak, K. (2020), “Analysis of scientific approaches to the problems of determining and systematizing the positioning parameters of local level territories”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 6-10.
5. Blischuk, K. (2018), “Territorial development management: economic aspects”, Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 217-223.
6. Romanenko, K.M. and Chaplaj, I.V. (2016), “The system of marketing communications in the mechanisms of public administration”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 69-78.
7. Harkavenko, S.S. (1996), Marketynh [Marketing], Libra, Kyiv, Ukraine.
8. Pinchuk, N.S. (2003), Informatsijni systemy i tekhnolohii v marketynhu [Information systems and technologies in marketing], KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. Nevett, T. (1989), “Historical investigation and the practice of marketing”, Journal of Marketing, vol. 55, pp. 293-298.
10. Malaschuk, S.P. (2000), “Organizational and legal principles of strategic management in public administration”, Aktual. probl. derzh. upr, vol.2, pp. 65-69.
11. Berezin, I. (2008), “Marketing services market in 2007”, Marketynh v Ukraini, vol. 5, pp. 25-27.
12. Kinash, I.A. (2013), “Internet marketing - a strategy for the development of modern machine-building enterprises”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 3, pp. 331-335.
13. Krotiuk, V.A. (2021), Vijny informatsijnoi epokhy: mizhdystsyplinarnyj dyskurs [Wars of the information age: interdisciplinary discourse], FOP Fedorko M.Yu., Kharkiv, Ukraine.
14. Shulika, A.A. (2021), “Network communications as a factor in the modernization of the modern state and political sphere”, Publichne upravlinnia ta administruvannia u protsesakh ekonomichnykh reform: zbirnyk tez dopovidej V Vseukr. naukovo-prakt. konf. z dystants. uchastiu [Public administration and administration in the process of economic reforms: a collection of abstracts of the V All-Ukrainian scientific-practical conference with remote participation], DVNZ «KhDAU», Kherson, Ukraine, 24 march, pp. 233-235.

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-28

Кількість переглядів: 396

Відомості про авторів

Р. В. Сіреньок

аспірант третього року навчання кафедри глобальної та національної безпеки, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

R. Sirenok

Postgraduate student of the Department of Global and National Security, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-1403-3244

Як цитувати статтю

Сіреньок Р. В. Впровадження сучасних мережевих маркетингових технологій в державне управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2612 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.70

Sirenok, R. (2022), “Introduction of modern network marketing technologies in public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2612 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.