EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Т. П. Савонік

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.39

УДК: 336.144

Т. П. Савонік

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено особливості організації бюджетного планування та прогнозування різних країн світу. При аналізі та узагальненні досвіду США, Німеччини, Франції, Японії та Південної Кореї, виявлено, що процес реформування бюджетних систем держав щорічно змінюється та удосконалюється у напрямку підвищення ефективності діяльності соціально-економічної політики та покращення рівня життя населення. Наводиться інформація про спільні та відмінні риси данного процесу. Підкреслено значення бюджетного планування, як частини загальнодержавного економічного планування та головної складової фінансового планування, в основі якого лежить постановка цілей та визначення шляхів їх досягнення, а сам процес планування закладає умови побудови певної моделі управління. У зв'язку з цим доведено, що соціально-економічний розвиток держав залежить, великою мірою, саме від ефективності бюджетного планування та прогнозування, а також від виваженого підходу до структурних реформ бюджетного сектора та механізму його реалізації.
Виявлено ряд проблем у бюджетному процесі України, зокрема: розпорошеність пріоритетів розвитку держави, розбалансованість бюджетної системи, відсутність дієвого механізму вирішення нагальних завдань. Все це не дає можливості говорити про абсолютну ефективність та опрацьованість бюджетних стратегій, як механізму дії довгострокового бюджетного планування. Стає нагальним застосування конкретних розробок провідних країн світу, а зокрема впровадження дієвих принципів довгострокового бюджетного планування, що дозволить забезпечити довгострокову стабільність та збалансованість бюджету. При дослідженні теоретичних аспектів бюджетного процесу, нашої держави, також з‘ясовано, що присутні ризики для формування бюджетних стратегій, а також підкреслено, що для оптимізації більшості з них достатньо лише зменшити рівень видатків бюджету та врахувати, що більшість країн, які успішно займаються процесом формування довгострокових бюджетних стратегій, обґрунтовали необхідність узгодження інтересів на міжміністерському рівні, удосконалили чіткий розподіл обов’язків між суб’єктами бюджетування, надалють постійну реальну оцінку соціально-економічному розвитку, а також розробляють актуальні макроекономічні прогнози. Тому особлива увага надана значенню довгострокового бюджетного планування, як одного з найперспективніших напрямів розвитку бюджетної системи України.

Ключові слова: бюджетна політика; бюджетна стратегія; бюджетне планування; бюджетне прогнозування; бюджетний процес; бюджетування; соціально-економічний розвиток.

Література

1. Office of Management and budget. White House USA. Management and Budget Service, official website. URL: http: www.whitehouse. gov/sites/default/files/omb/budget/fy2011/assets/message (date of application: 07.10.21).
2. U.S. Department of the treasury. US Treasury Department, official website. URL: http: www.treas.gov (date of application: 04.10.21).
3. Белостоцкий А. А. Зарубежный опыт долгосрочного бюджетного планирования и прогнозирования”. Вопросы экономики и права. 2012. № 43. С. 227–230.
4. Википедия. Министерство стратегии и финансов Республики Корея. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_стратегии_и_ финансов_Республики_Корея (дата обращения: 29.09.21).
5. Кужелєв М. О. Управління публічними фінансами в умовах реформування економіки України. Страте¬гія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України”: зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь, 26–27 березня 2020 р.). Ірпінь. 2020. С. 42–44.
6. Кузык Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование, 2-е изд. перераб. и доп. Москва: Экономика, 2008. 575 с.
7. Министерство финансов Германии. Официальный сайт. URL: http: www.bundes-finanzministerium.de (дата обращения: 16.09.21).
8. Министерство финансов Японии. Официальный сайт. URL: http: www.mof.go.jp/english/files. htm (дата обращения: 08.10.21).
9. Європейский Союз. Офіційний сайт. URL: http: europa.eu (дата звернення: 03.01.22).
10. Європейський центральний банк. Офіційний сайт. URL: http: //www.ecb.int/home/html/index.en.html (дата звернення: 05.09.21).
11. Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування. Економіка України. 2008. № 3. С. 33–39.
12. Лауреати Нобілівської премії. Лоуренс Роберт Клейн. URL: http://nobel.knute.edu.ua/index.php/nobelivski-laureati/lourens-robert-klejn (дата звернення: 05.01.22).
13. Нечипоренко А. В., Дудченко В. М. Середньострокове бюджетне планування в Україні: проблеми та перспективи реалізації. Економіка. 2021. № 4. С. 190–195.
14. Світовий Банк. Офіційний сайт. URL: http: www.worldbank.org (дата звернення: 12.12.21).

T. Savonik

PECULIARITIES OF BUDGET PLANNING OF FOREIGN COUNTRIES AND PROSPECTS OF THEIR IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Summary

The article examines the features of the organization of budget planning and forecasting in different countries. Analyzing and summarizing the experience of the United States, Germany, France, Japan and South Korea, it was found that the process of reforming budget systems is changing and improving every year to improve the effectiveness of socio-economic policy and improve living standards. Information on common and distinctive features of this process is provided. The importance of budget planning as part of national economic planning and the main component of financial planning, which is based on setting goals and identifying ways to achieve them, and the planning process itself lays down the conditions for building a model of management. In this regard, it is proved that the socio-economic development of states depends largely on the effectiveness of budget planning and forecasting, as well as on a balanced approach to structural reforms of the budget sector and the mechanism of its implementation.
A number of problems in the budget process of Ukraine were identified, in particular: scattered priorities of state development, imbalance of the budget system, lack of an effective mechanism for solving urgent problems. All this does not allow us to talk about the absolute effectiveness and elaboration of budget strategies as a mechanism for long-term budget planning. The application of specific developments of the world's leading countries is becoming urgent, and in particular the implementation of effective principles of long-term budget planning, which will ensure long-term stability and balance of the budget. The study of theoretical aspects of the budget process, our state, also found that there are risks to the formation of budget strategies, and stressed that to optimize most of them only need to reduce budget expenditures and take into account that most countries are successful. formation of long-term budget strategies, justified the need for coordination of interests at the inter-ministerial level, improved a clear division of responsibilities between budget subjects, provide a constant real assessment of socio-economic development, and develop current macroeconomic forecasts. Therefore, special attention is paid to the importance of long-term budget planning as one of the most promising areas of development of the budget system of Ukraine.

Keywords: udget policy; budget strategy; budget planning; budget forecasting; budget process; budgeting; socio-economic development.

References

1. Office of Management and budget. White House USA (2021), “Management and Budget Service, official website”, available at: http: www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2011/assets/message (Accessed 7 October 2021).
2. U.S. Department of the treasury (2021), available at: http: www.treas.gov (Accessed 4 October 2021).
3. Belostockij, A. A. (2012), “Foreign experience of long-term budget planning and forecasting”, Voprosy ekonomiki i prava, vol. 43. , pp. 227–230.
4. Wikipedia (2021) “Ministry of Strategy and Finance of the Republic of Korea”, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_ стратегии_и_финансов_Республики_Корея (Accessed 29 September 2021).
5. Kuzheliev, M., Rekunenko, I., Nechyporenko, A. and NemNsadze, G. (2020), “Management of public finances in the minds of reforming the economy of Ukraine”, Strategiya i praktyka innovacijnogo rozvytku finansovogo sektoru Ukrayiny”: zb. mater. III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Strategy and practice of innovative development of the financial sector of Ukraine”: CB. mater. III Mizhnar. sci.-pract. conf.], Irpin, Ukraine, 26-27 march, pp. 42–44.
6. Kuzyk, B. N. Kuzyk, V. I. Kushlin, Yu. V. And Yakovec, B. N. (2008), Prognozirovanie, strategicheskoe planirovanie i nacional'noe programmirovanie [Foresight, strategic planning and national programming], 2nd ed, Ekonomika, Moskva, Rossiya.
7. German Ministry of Finance (2021), available at: http: www.bundes-finanzministerium.de (Accessed 16 September 2021).
8. Ministry of Finance of Japan (2021), available at: http: www.mof.go.jp/english/files.htm (Accessed 8 October 2021).
9. The European Union (2021), available at: http: europa.eu (Accessed 3 January 2022).
10. European Central Bank (2021), available at: http: //www.ecb.int/home/html/index.en.html (Accessed 5 September 2021).
11. Kopylov V. (2008) “Monitoring the implementation of the budget strategy and its adjustment”, Ekonomika Ukrayiny, vol. 3, pp. 33–39.
12. nobel.knteu (2017), “Winners of the Nobel Prize. Lawrence Robert Klein”, available at: http://nobel.knute.edu.ua/index.php/nobelivski-laureati/lourens-robert-klejn (Accessed 5 January 2022).
13. Nechyporenko, A. V. and Dudchenko, V. M. (2021), “Medium-term budget planning in Ukraine: problems and prospects for implementation”, Ekonomika, vol. 4, pp. 190–195.
14. World Bank (2021), available at: http: www.worldbank.org (Accessed 12. December 2021).

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-28

Кількість переглядів: 983

Відомості про авторів

Т. П. Савонік

викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін,Нововолинський навчально-науковий інститутт економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету

T. Savonik

Lecturer of the Department of Fundamental and Special Disciplines,Novovolynsk Educational and Scientific Institute of Economics and Management, Western Ukrainian National University

ORCID:

0000-0002-5351-8642

Як цитувати статтю

Савонік Т. П. Особливості бюджетного планування зарубіжних країн та перспективи їх впровадження в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2611 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.39

Savonik, T. (2022), “Peculiarities of budget planning of foreign countries and prospects of their implementation in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2611 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.