EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ
О. І. Яременко, Я. О. Страхніцький

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.38

УДК: 351.862.4:340.13

О. І. Яременко, Я. О. Страхніцький

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті визначено та обґрунтувано спектр загроз, наявність яких детермінує необхідність забезпечення дієвого захисту об’єктів критичної інфраструктури. Одним із таких напрямів розглянуто політику «експлуатаційної ефективності» – прагматизації розподілу та застосування державних безпекових ресурсів задля локалізації потенційних джерел небезпеки.
Проаналізовано підходи вітчизняних та іноземних вчених до формулювання змісту поняття «загроза об’єктам критичної інфраструктури» у результаті чого помічено спільний акцент на видах ризиків і загроз, вплив яких може викликати диферентну дестабілізацію на різних ієрархічних рівнях, найвищий із яких – національна безпека.
Розглянуто зміст окремих нормативно-правових актів, що дало підстави деталізувати перелік загроз критичній інфраструктурі та підтвердити приналежність критичної інфраструктури до складових забезпечення національної безпеки України. На основі критичного аналізу узагальнено розподіл загроз критичній інфраструктурі на три основні категорії: природного походження, техногенного характеру і зловмисні дії. Запропоновано доповнити даний перелік комбінованими загрозами, які здатні викликати «каскадний ефект дестабілізації критичної інфраструктури».
Акцентовано увагу на складності ідентифікації критичних об’єктів на національному, регіональному або локальному рівнях інфраструктури. Досліджено методику віднесення об’єктів національної інфраструктури до сфери критичної відповідно до важливості їх функцій та послуг які вони виконують. Описано перелік життєво важливих функцій та послуг, представники з надання яких потребують захисту, як об’єкти критичної інфраструктури.
Проаналізовано теоретичні підходи до обґрунтування поняття «захист критичної інфраструктури» у вітчизняних та закордонних дослідженнях і на основі їх узагальнення запропоновано удосконалене авторське формулювання даної дефініції.

Ключові слова: критична інфраструктура; загрози; безпека; захист критичної інфраструктури; критично важливі об’єкти; державна парадигма безпеки.

Література

1. Бобро Д. Г. Визначення критеріїв оцінки та загрози критичній інфраструктурі. Стратегічні пріоритети. Серія: Економіка. 2015. № 4. С. 83-93.
2. Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення: монографія/ Криштанович М.Ф., Пушак Я.Я., Флейчук М.І., Франчук В.І. Львів: Сполом, 2020. 418 с
3. Державна система захисту критичної інфраструктури в системі забезпечення національної безпеки: аналіт. доп. / за ред. О. М. Суходолі. Київ: НІСД, 2020. 28 с
4. Євсєєв В. О. Можливі шляхи удосконалення захисту критичної інфраструктури України з урахуванням світового досвіду. Збірник наукових праць ХНУПС. 2016. № 4. С. 168-172
5. Єрменчук О.П. Нормативно-правове регулювання діяльності у сфері захисту національної критичної інфраструктури: аналіз та узагальнення нормотворчої практики США. Науковий вісник ДДУВС. 2017. № 3. С. 135-140.
6. Єрменчук О.П. Основні підходи до організації захисту критичної інфраструктури в країнах Європи: досвід для України: монографія. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 180 с.
7. Закон України «Про національну безпеки України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
8. Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні : зб. мат-лів міжнар. експерт. нарад / упоряд. Д. С. Бірюков, С.І. Конд ратов; за заг. ред. О. М. Суходолі. Київ: НІСД, 2015. 176 с.
9. Лойко В. В., Храпкіна В. В., Маляр С. А., Руденко М. В. (2020) Economic and legal principles of ensuring the protection of critical infrastructure. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 4 (35). С. 426-238
10. Постанова КМУ «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури» № 1109 від 09.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2020-%D0%BF#Text
11. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.09.2020 р. «Про Стратегію національної безпеки України» № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020
12. Теленик С. С. Досвід правового регулювання системи захисту критичної інфраструктури в США. Науковий вісник НАВС. 2018. № 2 (107). С. 358–370.
13. Теленик С. С. Критична інфраструктура як об`єкт адміністративно-правового регулювання. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1 (15). С. 179–189.
14. Communication from the Commission (2006), European Programme for Critical Infrastructure Protection. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0786:FIN:EN:PDF
15. Commission of the European Communities (2005), Green Paper on a European programme for critical infrastructure protection. URL: https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_2_green_papers/com2005_green_paper_on_critical_infrastructure.pdf.
16. Her Majesty the Queen in Right of Canada (2009) National Strategy for Critical Infrastructure. URL: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/srtg-crtcl-nfrstrctr/srtg-crtcl-nfrstrctr-eng.pdf
17. Department of Homeland Security (2013), Presidential Policy Directive. Critical Infrastructure Security and Resilience. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil
18. Senate and House of Representatives of the United States of America. USA Patriot Act of 2001. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf

O. I. Yaremenko, Y. О. Strakhnitskyi

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF ENSURING THE SYSTEM OF PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE OF THE STATE

Summary

The article identifies and substantiates the range of threats to critical infrastructure, the presence of which determines the need to ensure effective protection of critical infrastructure. One of such areas is the policy of «operational efficiency» – pragmatization of the allocation and use of state security resources to localize potential sources of danger.
The approaches of domestic and foreign scientists to the wording of the concept of "threats to critical infrastructure" are analyzed, resulting in a common emphasis on the types of risks and threats, the impact of which can cause differential destabilization at different hierarchical levels, the highest of which is national security.
The content of certain normative legal acts is considered, which gave grounds to detail the list of threats to critical infrastructure and to confirm the affiliation of critical infrastructure to the components of ensuring the national security of Ukraine. Based on the analysis, the division of threats to critical infrastructure into three main categories is generalized: critical situations of natural nature, emergencies of man-made nature and malicious actions. It is proposed to supplement this list with combined threats that can cause a "cascade effect of destabilizing critical infrastructure."
Emphasis is placed on the difficulty of identifying critical objects at the national, regional or local levels of infrastructure. The method of classifying national infrastructure facilities as critical according to the importance of their functions and the services they perform has been studied. The list of vital functions and services that need to be protected as critical infrastructure is described.
Theoretical approaches to substantiation of the concept of "critical infrastructure protection" in domestic and foreign studies on the basis of their generalization are analyzed, the author's improved formulation of this definition is offered.
The key priorities in the direction of ensuring the security of critical infrastructure are outlined, in particular: comprehensive modernization of the legal field in the direction of institutional support for the protection of critical infrastructure, updating the paradigm of public administration in this sector; expansion of the subject structure of critical infrastructure protection, development of public-private partnership; monitoring of operational information on threats to critical infrastructure; development of international cooperation in this field.

Keywords: critical infrastructure; threats; security; critical infrastructure protection; critical facilities; state security paradigm.

References

1. Bobro, D. H. (2015), “Definition of criteria for assessment and threat to critical infrastructure”, Stratehichni priorytety. Seriia:Ekonomika, vol 4, pp.83-93.
2. Kryshtanovych, M. F., Pushak, Y. Y., Flejchuk, M. I., Franchuk, V. I. (2020), Derzhavna polityka zabezpechennia natsional'noi bezpeky Ukrainy: osnovni napriamky ta osoblyvosti zdijsnennia [State policy of national security of Ukraine: main directions and features of implementation], Spolom, L'viv, 418 p.
3. Sukhodoli, O. M. (2020), Derzhavna systema zakhystu krytychnoi infrastruktury v systemi zabezpechennia natsional'noi bezpeky [State system of critical infrastructure protection in the system of national security], NISD, Kyiv, Ukraine, 28 p.
4. Yevsieiev, V. O. (2016), “Possible ways to improve the protection of critical infrastructure of Ukraine, taking into account world experience”. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. vol 4. pp. 168-172.
5. Yermenchuk, O. P. (2017), “Normative legal regulation of activity in the protection of national critical infrastructure: analysis and coordination of US normative practice” Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. vol 3, pp. 135-140.
6. Yermenchuk, O. P. (2018), Osnovni pidkhody do orhanizatsii zakhystu krytychnoi infrastruktury v krainakh Yevropy: dosvid dlia Ukrainy [Basic approaches to the organization of critical infrastructure protection in European countries: experience for Ukraine], Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, Dnipro, Ukraine, 180 p.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On National Security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (Accessed 19 January 2022).
8. Biriukov, D. S., Kondratov, S. I., Sukhodoli, O. M. (2015), Zelena knyha z pytan' zakhystu krytychnoi infrastruktury v Ukraini. [Green Paper on Critical Infrastructure Protection in Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine, 176 p.
9. Lojko V. V., Khrapkina V. V., Maliar S. A., Rudenko M. V. (2020), “Economic and legal principles of ensuring the protection of critical infrastructure”, Financial and credit activities: problems of theory and practice, vol.4 (35), pp. 426-238
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Resolution "Some issues of critical infrastructure"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2020-%D0%BF#Text (Accessed 15 January 2022).
11. President of Ukraine (2020), “Decree of the President of Ukraine "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On the National Security Strategy of Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020 (Accessed 15 January 2022).
12. Telenyk S. S. (2018), “Experience of legal regulation of critical infrastructure protection in the US”, Scientific Herald of National Academy of Internal Affairs, vol. 2 (107), pp. 358–370.
13. Telenyk S. S. (2018), “The critical infrastructure as an object of administrative and legal regulation”, Law Magazine of the National Academy of Internal Affairs, vol. 1 (15), pp. 179–189.
14. Communication from the Commission (2006), “European Programme for Critical Infrastructure Protection”, available at: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0786:FIN:EN:PDF (Accessed 15 January 2022).
15. Commission of the European Communities (2005), “Green Paper on a European programme for critical infrastructure protection”, available at: https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_2_green_papers/com2005_green_paper_on_critical_infrastructure.pdf. (Accessed 10 January 2022).
16. Her Majesty the Queen in Right of Canada (2009) “National Strategy for Critical Infrastructure”, available at: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/srtg-crtcl-nfrstrctr/srtg-crtcl-nfrstrctr-eng.pdf (Accessed 10 January 2022).
17. Department of Homeland Security (2013), Presidential Policy Directive “Critical Infrastructure Security and Resilience”, available at: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil (Accessed 10 January 2022).
18. Senate and House of Representatives of the United States of America (2001), “USA Patriot Act of 2001”, available at: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf (Accessed 10 January 2022).

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-28

Кількість переглядів: 963

Відомості про авторів

О. І. Яременко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського

O. I. Yaremenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration,Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University

ORCID:

0000-0002-3053-2257


Я. О. Страхніцький

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування,Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського

Y. О. Strakhnitskyi

Graduate student of the Department of Public AdministrationVinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University

ORCID:

0000-0002-3066-0961

Як цитувати статтю

Яременко О. І., Страхніцький Я. О. Теоретико-методичні основи забезпечення системи захисту критичної інфраструктури держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2610 (дата звернення: 18.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.38

Yaremenko, O. I. and Strakhnitskyi, Y. О. (2022), “Theoretical and methodological bases of ensuring the system of protection of critical infrastructure of the state”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2610 (Accessed 18 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.