EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (E-HELTH) ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Н. О. Васюк, М. Г. Кузюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.37

УДК: 351.77:004:005.591.4/.6

Н. О. Васюк, М. Г. Кузюк

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (E-HELTH) ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Трансформацію системи охорони здоров’я зараховано до першочергових реформ. Процеси трансформації системи охорони здоров’я спрямовані на створення пацієнтоорієнтованої системи. Встановлено, що протягом останніх років було розроблено нормативно-правову базу, яка врегульовує процеси реформування сфери охорони здоров’я, якими встановлено принцип «гроші йдуть за пацієнтом», визначено положення щодо гарантій отримання громадянам медичної допомоги та ін., а також розпочато процедуру зміни організаційно-правової форми, зокрема перетворення закладів охорони здоров’я в комунальне некомерційне підприємство та визначено поступовий перехід на систему e-Health.
Доведено, що електронна система охорони здоров’я використовується в якості інструменту для забезпечення прозорості процесів в охороні здоров’я, а запровадження електронної системи охорони здоров’я передбачає такі вектори розвитку, а саме використання спеціальних інформаційних технологій та програмних продуктів для медичних працівників та надання спеціалізованих інфосервісів для населення.
Визначено основні проблеми електронної системи охорони здоров’я, які закріплені в Концепції розвитку електронної охорони здоров’я, зокрема низька ефективність системи охорони здоров’я; обмежена доступність медичних послуг; непрозорі механізми управління системою охорони здоров’я, недостовірність даних та корупція; недостатньо розвинена національна медична інфраструктура інформатизації та ін.
Встановлено, що впровадження сучасної електронної системи охорони здоров’я є невід'ємною частиною трансформації системи охорони здоров’я України. Виникає необхідність у розробленні та прийнятті нормативно-правових документів, які б врегульовували розвиток електронної системи охорони здоров’я, зокрема запровадження електронної системи громадського здоров’я, в тому числі забезпечення профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, що особливо актуально під час організації заходів щодо боротьби із COVID-19; здійснення заходів щодо безпеки лікарських засобів та створення єдиного електронного рецепту; розширення функцій електронної системи охорони здоров’я у додатку «Дія», а також розвиток цифрових компетенцій медичних працівників, захист персональних даних пацієнтів та цифрову безпеку.

Ключові слова: охорона здоров’я; трансформація системи охорони здоров’я; електронна система охорони здоров'я (e-Helth).

Література

1. Калвер Т., Стиліану Н. Хто, де і скільки живе: 9 цікавих фактів про тривалість життя у світі. BBC News. 2018. – URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-44127764
2. Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України: Указ Президента України від 7 грудня 2000 року № 1313/2000. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000#Text
3. Лехан В. М., Крячкова Л. В., Волчек В. В. Управління змінами в системі охорони здоров’я України: історія та уроки пілотних регіонів: навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2016. 53 с.
4. Шекера О. Г. Стан реформування системи охорони здоров’я в Україні (аналітичний огляд). Здоров’я мужчини. 2013. № 3 (48). С. 25-30.
5. Інституціоналізація публічного управління в Україні : наук.-аналіт. доп. / за заг. ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2019. 210 с.
6. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я: Закон України від 6 квітня 2017 р. № 2002-VIII. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19
8. Деякі питання електронної системи охорони здоров’я: постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF
9. Звіт про роботу ДП «Електронне здоров’я» за 2018 рік. – URL: https://ehealth.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/UKR_SoE-REPORT_2018.pdf
10. Кожне робоче місце підключено до електронної системи охорони здоров'я. – URL: https://nszu.gov.ua/academy/osnovni-kroki-2020/pidkluch-mic
11. Миськевич Т. Розвиток e-Health в контексті трансформації системи охорони здоров’я України. Громадська думка про правотворення. 2019. № 16 (181). С. 18–23. – URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2019/16.pdf.
12. Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров’я: розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1671-р. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1671-2020-%D1%80#Text

N. Vasiuk, M. Kuziuk

INTRODUCTION OF THE ELECTRONIC HEALTH CARE SYSTEM (E-HEALTH) AS AN IMPORTANT DIRECTION OF TRANSFORMATION OF THE MEDICAL FIELD

Summary

Transformation of the health care system is one of the priority reforms in Ukraine, which is aimed at creating a patient-oriented system. It has been established that in recent years normative legal acts have been developed and adopted, which have started the process of healthcare reform, established the principle of “money follows the patient”, defined provisions on guarantees of medical care for citizens, etc., and started the process changes in the organizational and legal form of a municipal non-profit enterprise and a gradual transition to the eHealth system.
It is proved that the electronic health care system is used as a tool to ensure the transparency of health care processes, and the implementation of the electronic health care system involves two areas of development, namely the use of special information technologies and software products for health professionals and specialized information services for the population.
The main problems of the e-health system, which are enshrined in the Concept of e-health development, in particular, the low efficiency of the health system; limited availability of medical services; non-transparency of the health care system, inaccurate data and corruption; insufficiently developed national medical infrastructure of informatization, etc.
It is established that the introduction of a modern electronic health care system is an integral part of the transformation of the health care system of Ukraine. There is a need to develop and adopt regulations that would regulate the development of electronic health care, in particular the introduction of electronic public health, including the prevention of infectious and non-communicable diseases, which is especially important when organizing measures to combat with COVID-19; implementation of measures for the safety of medicines and the creation of a single electronic prescription; expanding the functions of the electronic health care system in the application “Diia”, as well as the development of digital competencies of health professionals, protection of personal data of patients and digital security.

Keywords: health care; transformation of the health care system; electronic health care system (eHealth).

References

1. Kalver, T. and Stylianu, N. (2018), “Who lives, where and how much: 9 interesting facts about life expectancy in the world”, BBC News, available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-44127764 (Accessed: 09.01.2022).
2. The President of Ukraine, Decree of the President of Ukraine “On the Concept of Development of Public Health Development of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000#Text (Accessed: 09.01.2022).
3. Lekhan, V. M. Kriachkova, L. V. and Volchek, V. V. (2016), Upravlinnia zminamy v systemi okhorony zdorovia Ukrainy: istoriia ta uroky pilotnykh rehioniv: navchalnyi posibnyk [Managing change in the health care system of Ukraine: history and lessons of pilot regions: a textbook], Dnipropetrovsk, Ukraine, P. 53.
4. Shekera, O. H. (2013), “The state of health care reform in Ukraine (analytical review)”, Zdorovia muzhchyny, vol. 3 (48), pp. 25-30.
5. Instytutsionalizatsiia publichnoho upravlinnia v Ukraini: nauk.-analit. dop. [Institutionalization of public administration in Ukraine: scientific and analytical report], for general. ed. MM Bilinskaya, OM Petroe, NADU, Kyiv, Ukraine, P. 210.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On state financial guarantees of medical care”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (Accessed: 09.01.2022).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Improvement of Legislation on the Activities of Health Care Institutions”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19 (Accessed: 09.01.2022).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of the electronic health care system”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF (Accessed: 09.01.2022).
9. Report on the work of the State Enterprise "Electronic Health" for 2018, available at: https://ehealth.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/UKR_SoE-REPORT_2018.pdf (Accessed: 09.01.2022).
10. Each workplace is connected to an electronic health care system, available at: https://nszu.gov.ua/academy/osnovni-kroki-2020/pidkluch-mic (Accessed: 09.01.2022).
11. Myskevych, T. (2019), “Development of e-Health in the context of transformation of the health care system of Ukraine”, Hromadska dumka pro pravotvorennia, vol. 16 (181), pp. 18–23, available at: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2019/16.pdf (Accessed: 09.01.2022).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of e-health development”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1671-2020-%D1%80#Text (Accessed: 09.01.2022).

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-28

Кількість переглядів: 879

Відомості про авторів

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration, National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-8493-6644


М. Г. Кузюк

лікар-офтальмолог вищої категорії, завідувач приймального відділення, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»

M. Kuziuk

Highest category ophthalmologist, Head of the Emergency Department, Kyiv Clinical Ophthalmology Hospital Eye Microsurgery Center

ORCID:

0000-0001-8317-4353

Як цитувати статтю

Васюк Н. О., Кузюк М. Г. Запровадження електронної системи охорони здоров'я (e-helth) як важливий напрям трансформації медичної галузі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2609 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.37

Vasiuk, N. and Kuziuk, M. (2022), “Introduction of the electronic health care system (e-health) as an important direction of transformation of the medical field”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2609 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.