EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УСВІДОМЛЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД (БЕЛЬГІЯ, ВІРМЕНІЯ, УКРАЇНА)
Н. М. Махначова, Я. А. Ременюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.35

УДК: 330.3: 339.92

Н. М. Махначова, Я. А. Ременюк

УСВІДОМЛЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД (БЕЛЬГІЯ, ВІРМЕНІЯ, УКРАЇНА)

Анотація

У статті визначено сутність розуміння сталого розвитку відповідно до його міжнародної концепції. З’ясовано концептуальну філософію сталого розвитку. З’ясовано основні орієнтири, що визначають напрями розвитку Вірменії, Бельгії та України як складових частин загальної економічної системи. Беручи до уваги орієнтацію України на політику Європейського Союзу, визначено, що встановлені Європейською Радою основні пріоритети розвитку Бельгії та Вірменії є абсолютно прийнятними для України, однак, механізм реалізації даних стратегічних напрямків буде суттєво відрізнятися для України і Бельгії та Вірменії. Розкриваються особливості розвитку України, її місце серед інших країн, проводиться класифікація та аналіз Бельгії, Вірменії та України відносно індексу сталого розвитку. Виділяються основні особливості національного сталого розвитку України. Підкреслено роль крос-культурного підходу та врахування особливостей розвитку країн. Здійснено аналіз крос-культурних розбіжностей розвитку Бельгії, України, Вірменії. Розглянуто індикатори стратегії сталого розвитку Бельгії, України, Вірменії із наданням статистичної оцінки показникам, які їх описують.

Ключові слова: сталий розвиток; крос-культурний підхід; конкурентоспроможність; індекс розвитку.

Література

1. Організація Об’єднаних Націй в Україні. Гло¬бальний сайт ООН / Що таке сталий розвиток. URL: http://www.un.org.ua/ua (дата звернення: 25.12.2021).
2. Мариненко В. О. Вплив природних ресурсів України на сталий розвиток. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2014. Вип. 3. С. 101 – 108.
3. Сталий розвиток регіонів України [Болдак А. О., Войтко С. В., Джигирей І. М. та ін.]. К.: НТУУ «КПІ», 2009. 197 с.
4. Гріневська С. М. Перспективи сталого розвитку регіону. Економіка промисловості. 2011. № 4. С. 288 – 296.
5. Доповідь про стан людського розвитку за 2019 рік. За межами доходів, за межами середніх показників, за межами проблем сьогодення: нерівність у стані людського розвитку в ХХІ сторіччі https://www.google.com/url (дата звернення: 25.12.2021).
6. Нижче Росії та Вірменії: Україна опинилася в середині рейтингу інноваційного потенціалу країн світу https://www.unn.com.ua (дата звернення: 25.12.2021).
7. Чепелюк М.І. Індекс глобальної конкурентоспроможності як показник опірності країн світу в умовах глобальної кризи. БІЗНЕС ІНФОРМ. № 8, 2020. С.6-12.
8. Єльнікова Ю.В. кластеризації країн світу за рівнем їх привабливості для відповідальних інвестицій. Економiка та держава. № 9, 2020. С.86-90
9. Стукало Н.В., Литвин М.В. Перспективні сценарії досягнення сталого розвитку в умовах глобальних загроз. Економічний вісник. 2020. №2. С. 53-64.

N. Makhnachova, Ya. Remeniuk

AWARENESS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CROSS-CULTURAL APPROACH (BELGIUM, ARMENIA, UKRAINE)

Summary

The article identifies the essence of understanding sustainable development in accordance with its international concept. The conceptual philosophy of sustainable development is clarified. The main guidelines that determine the directions of development of Armenia, Belgium and Ukraine as part of the overall economic system are clarified. Taking into account Ukraine's orientation towards the European Union policy, it is determined that the main priorities of Belgium and Armenia development established by the European Council are absolutely acceptable for Ukraine, however, the mechanism of implementation of these strategic directions will differ significantly for Ukraine and Belgium and Armenia. The peculiarities of Ukraine's development, its place among other countries are revealed, the classification and analysis of Belgium, Armenia and Ukraine in relation to the index of sustainable development is carried out. The main features of national sustainable development of Ukraine are highlighted. The role of the cross-cultural approach and taking into account the peculiarities of the country's development is emphasized. An analysis of cross-cultural differences in the development of Belgium, Ukraine and Armenia. Indicators of sustainable development strategy of Belgium, Ukraine, Armenia are considered with statistical assessment of indicators that describe them. One of the global vectors of international policy of socio-economic development of individual countries and regions is the focus on achieving the goals of sustainable development. The main criteria that determine the level of sustainable development in a country are the index of sustainable development and the degree of harmonization. Sustainable Development Index - an integrated assessment that takes into account all three dimensions of sustainable development of economic, environmental and social. The degree of harmonization of sustainable development reflects the balance between economic, environmental and socio-institutional dimensions of sustainable development. The methodological basis of the study of sustainable development of countries is a systematic approach that allows them to unite through a cross-cultural approach.

Keywords: sustainable development; cross-cultural approach; competitiveness; development index.

References

1. United Nations in Ukraine, “What is sustainable development”, UN Global Site, available at: http://www.un.org.ua/ua (Accessed 25 Dec 2021).
2. Marynenko, V. O. (2014), “The impact of Ukraine's natural resources on sustainable development”, Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia: Upravlinnia, vol. 3, pp. 101 – 108.
3. Boldak A. O., Voitko S. V., Dzhyhyrei I. M. ta in. and others (2009), Stalyi rozvytok rehioniv Ukrainy [Sustainable development of the regions of Ukraine], NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine, P. 197.
4. Hrinevska, S. M. (2011), “Prospects for sustainable development of the region”, Ekonomika promyslovosti, vol. 4, pp. 288 – 296.
5. Report on the state of human development for 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today's problems: inequality in human development in the 21st century.
6. Below Russia and Armenia: Ukraine is in the middle of the ranking of innovation potential of the world, available at: https://www.unn.com.ua (Accessed 25 Dec 2021).
7. Chepeliuk, M.I. (2020), “Index of global competitiveness as an indicator of resilience of the world in the global crisis”, Biznes inform, vol. 8, pp.6-12.
8. Yelnikovа, Yu. (2020), “Countries clusterizations by the level of their attractiveness for responsible investments”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 86–90. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.9.86
9. Stukalo, N.V. and Lytvyn, M.V. (2020), “Perspective scenarios for achieving sustainable development in the face of global threats”, Ekonomichnyi visnyk, vol. 2, pp. 53-64.

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-28

Кількість переглядів: 592

Відомості про авторів

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

N. Makhnachova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Administration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

ORCID:

0000-0003-4634-2009


Я. А. Ременюк

здобувач ОС «магістр», Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ya. Remeniuk

Master's student,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

ORCID:

0000-0002-2184-3184

Як цитувати статтю

Махначова Н. М., Ременюк Я. А. Усвідомлення сталого розвитку: крос-культурний підхід (бельгія, вірменія, Україна). Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2607 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.35

Makhnachova, N. and Remeniuk, Ya. (2022), “Awareness of sustainable development: cross-cultural approach (belgium, armenia, Ukraine)”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2607 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.