EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
С. Є. Антонова, Г. Ф. Мартинюк, А. Л. Шинкарук, А. В. Бондар

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.34

УДК: 351/354:323

С. Є. Антонова, Г. Ф. Мартинюк, А. Л. Шинкарук, А. В. Бондар

ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті наведено тлумачення дефініції «корупція», які представлені в законодавчих актах та вітчизняній науковій літературі, в результаті чого встановлено відсутність єдиного визначення даного поняття, що свідчить про його багатогранність і унікальність. Проаналізовано динаміку сприйняття корупції в Україні за останні 9 років. Зазначено, що відбулися позитивні зрушення в даній сфері, які призвели до зростання значення даного індексу. За результатами опитування підприємців та аналітиків, представленого глобальною антикорупційною організацією Transparency International, зростають позиції України у світовому рейтингу, що є свідченням результативності заходів з антикорупційної політики, які були реалізовані впродовж останніх років. Наведені результати опитування населення, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Встановлено, що корупція є серйозною проблемою та дуже поширеною в суспільстві, при чому Президент та Офіс Президента вважаються найбільш відповідальні за вирішення цієї проблеми. Оцінено динаміку зміни вагомості основних джерел, з яких українці дізнаються про фати корупційних діянь в країні. Відтак, телебачення та особистий досвід громадян є найбільш інформативними з поміж інших джерел. Відмічено зростання ролі Інтернету у поширенні інформації про факти корупції в державі. Визначені найбільш корупоавні сфери суспільного життя, які за оцінками експертів перешкоджають їх ефективному розвитку. Показано тенденції зміни значень основних причин корупції, найбільшу питому вагу з яких займають прагнення політиків і державних службовців використовувати посаду з метою особистого збагачення та відсутність щирого бажання у вищого керівництва країни боротися з корупцією. Актуалізовано на необхідності розробки і провадження чіткого плану боротьби з цією проблемою з врахуванням світового досвіду. Встановлено, що найбільш корумпованими сферами в країні є земельні відносини, містобудування та будівництво великих інфраструктурних об’єктів. При цьому важливим є мінімізація впливу факторів, які негативно впливають на реалізацію заходів протидії корупції.

Ключові слова: індекс сприйняття корупції; корупція; населення; ; причини корупційних діянь; результати опитування світовий рейтинг.

Література

1. Антикорупційна стратегія на 2021 - 2025 роки. URL: https://cutt.ly/EIswEwO.
2. Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки. URL: https://cutt.ly/TIswHm4.
3. Індекс сприйняття корупції: Україна поліпшилася, але ризики є. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/indeks-spryjniattia-korupciji-2020/31070408.html.
4. Корупція у цифрах: як змінюється кількість покараних, оцінка українців і місце у рейтингах. URL: https://cutt.ly/6IqcYSi .
5. Організація запобігання та протидії корупції в Україні : навч. посіб. / С. М. Клімова, Т. В. Ковальова . Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. 283 с.
6. Про запобігання корупції: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text.
7. Політова А. С. Поняття корупції: проблеми визначення [Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»]. URL: http://www.pap.in.ua/3-2_2013/8/Politova%20A.S..pdf.
8. Соловйов В. М. Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України : монографія. Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. 508 с.
9. Стан корупції в Україні. URL: https://cutt.ly/BIqcXLy.
10. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text.

S. Antonova, G. Martyniuk, A. Shinkaruk, A. Bondar

RESEARCH ON THE PERCEPTION OF CORRUPTION IN UKRAINE

Summary

The article provides an interpretation of the definition of "corruption", which are presented in legislation and domestic scientific literature, resulting in a lack of a single definition of this concept, which indicates its versatility and uniqueness. The dynamics of perception of corruption in Ukraine for the last 9 years is analyzed. It is noted that there have been positive developments in this area, which led to an increase in the value of this index. According to a survey of entrepreneurs and analysts presented by the global anti-corruption organization Transparency International, Ukraine's position in the world rankings is growing, which is evidence of the effectiveness of anti-corruption policy measures implemented in recent years. The results of a population survey conducted by the Kyiv International Institute of Sociology are presented. Corruption has been identified as a serious problem and widespread in society, with the President and the Office of the President being held most responsible for addressing this issue. The dynamics of changes in the importance of the main sources from which Ukrainians learn about the fate of corruption in the country was assessed. Thus, television and personal experience of citizens are the most informative among other sources. There is a growing role of the Internet in disseminating information about corruption in the country. The most corrupt spheres of public life have been identified, which, according to experts, hinder their effective development. The tendencies of changing the values of the main causes of corruption are shown, the largest share of which is occupied by the desire of politicians and civil servants to use their positions for personal gain and the lack of sincere desire of the country's top leadership to fight corruption. Updated on the need to develop and implement a clear plan to combat this problem, taking into account world experience. It has been established that the most corrupt areas in the country are land relations, urban planning and construction of large infrastructure facilities. At the same time, it is important to minimize the impact of factors that negatively affect the implementation of anti-corruption measures.

Keywords: corruption perception index; corruption; population;; causes of corruption; world ranking survey results.

References

1. Anti-corruption strategy for 2021 – 2025, available at: https://cutt.ly/EIswEwO (Accessed 10 Jan 2022).
2. Principles of state anti-corruption policy in Ukraine (Anti-corruption strategy) for 2014-2017 (Antykoruptsiina stratehiia) na 2014-2017 roky, available at: https://cutt.ly/TIswHm4 (Accessed 10 Jan 2022).
3. Corruption Perceptions Index: Ukraine has improved, but there are risks, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/indeks-spryjniattia-korupciji-2020/31070408.html (Accessed 10 Jan 2022).
4. Corruption in numbers: how the number of convicts changes, the assessment of Ukrainians and the place in the rankings, available at: https://cutt.ly/6IqcYSi .
5. Klimova, S. M. and Kovalova, T. V. (2012), Orhanizatsiia zapobihannia ta protydii koruptsii v Ukraini: navch. Posib. [Organization of prevention and counteraction of corruption in Ukraine: textbook], Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», Kharkiv, Ukraine, P. 283.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “On Prevention of Corruption”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (Accessed 10 Jan 2022).
7. Politova, A. S. (2013), “The concept of corruption: problems of definition”, Porivnialno-analitychne pravo – elektronne naukove fakhove vydannia yurydychnoho fakultetu DVNZ «Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet», available at: http://www.pap.in.ua/3-2_2013/8/Politova%20A.S..pdf (Accessed 10 Jan 2022).
8. Soloviov, V. M. (2012), Zapobihannia i protydiia koruptsii v derzhavnomu upravlinni Ukrainy: monohrafiia [Prevention and counteraction of corruption in public administration of Ukraine: monograph], Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 508.
9. The state of corruption in Ukraine, available at: https://cutt.ly/BIqcXLy (Accessed 10 Jan 2022).
10. Civil Convention against Corruption, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text (Accessed 10 Jan 2022).

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-28

Кількість переглядів: 580

Відомості про авторів

С. Є. Антонова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

S. Antonova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government,National University of Water Management and Nature Resources Use

ORCID:

0000-0003-4796-8580


Г. Ф. Мартинюк

к. пед. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

G. Martyniuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government,National University of Water Management and Nature Resources Use

ORCID:

0000-0003-4796-8580


А. Л. Шинкарук

к. політ. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

A. Shinkaruk

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use

ORCID:

0000-0001-9282-5103


А. В. Бондар

магістр за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, Національний університет водного господарства та природокористування

A. Bondar

Master's degree of Public Administration,National University of Water Management and Nature Resources Use

ORCID:

0000-0003-1281-8611

Як цитувати статтю

Антонова С. Є., Мартинюк Г. Ф., Шинкарук А. Л., Бондар А. В. Дослідження сприйняття корупції в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2606 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.34

Antonova, S., Martyniuk, G., Shinkaruk, A. and Bondar, A. (2022), “Research on the perception of corruption in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2606 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.