EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ЗАПОБІГАННІ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Н. В. Федірко, Ю. В. Олексійчук

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.33

УДК: 352/354.073.533:336.225.671

Н. В. Федірко, Ю. В. Олексійчук

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ЗАПОБІГАННІ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Анотація

Боротьба з корупцією та її подолання є одним з найпопулярніших гасел, що використовуються політиками в країнах, де її масштаби та причини набувають загрозливого для соціальної-економічної безпеки характеру. Фінансовий контроль є прогресивним інструментом запобігання корупції, який широкого використовується в різних країнах, в тому числі і в Україні. Встановлюючи нормативні вимоги щодо звітування посадових осіб про використання ними фінансових ресурсів та джерел їх отримання, спеціально уповноважені державні органи влади здійснюють їх публічний контроль. Втім, масштаби корупції в нашій країні залишаються на високому рівні. Сучасні цифрові можливості суттєво спрощують процедури звітування, втім їх застосування потребує додаткових оцінок ефективності здійснення фінансового контролю.
На основі наукового аналізу змісту політичної корупції автори показують передумови та доцільність застосування фінансового контролю для запобігання корупції, а також розкривають переваги його впровадження для економіки країни в цілому. Зважаючи на аналіз окремих складових фінансового контролю в Україні, автори обґрунтовують ряд показників та критеріїв, які доцільно використовувати для оцінки його ефективності, здійснюють розрахунок її загального показника, обґрунтовують діючі недоліки та стратегічні заходи щодо удосконалення фінансового контролю корупції в Україні, які варто враховувати в антикорупційних програмах.

Ключові слова: політична корупція; запобігання корупції в публічному управлінні; фінансовий контроль корупції; декларування; фінансова звітність; моніторинг способу життя державних службовців; державне фінансування політичних партій.

Література

1. Corruption perceptions index. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/dnk (дата звернення: 05.01.2022)
2. European Public Accountability Mechanisms. URL: https://europam.eu/?module=overview (дата звернення:05.01.2022).
3. Helping Countries Combat Corruption. The Role of the World Bank.. Poverty Reduction and Economic Management. 1997. URL: http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/corrptn.pdf (дата звернення: 11.12.2021).
4. Запобігання корупції. 5131 осіб було притягнуто до відповідальності за корупцію у 2020 році. URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/5-131-osib-bulo-prytyagnuto-do-vidpovidalnosti-za-koruptsiyu-u-2020-rotsi/ (дата звернення: 05.01.2022).
5. Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2020 – 2024 роки. Проект за результатами публічного обговорення. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf. (дата звернення: 05.01.2022).
6. Звіт Національного агентства з питань запобігання корупції за 2020 рік. Київ. 2021. 33 с. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/NAZK-Zvit-za-2020-rik-15.04.2021-1.pdf (дата звернення: 05.01.2022)
7. Звіт про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції за 2019 рік. Київ. 2020. 96 с. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zvit-NAZK-za-2019-rik-15.04.2020.pdf (дата звернення: 05.01.2022).
8. Кампанія декларування 2021 завершена: надійшло майже 800 тисяч декларацій. URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/kampaniya-deklaruvannya-2021-zavershena-nadijshlo-majzhe-800-tysyach-deklaratsij/ (дата звернення: 05.01.2022).
9. Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003. Дата ратифікації Україною: 18.10.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text (дата звернення: 05.01.2022).
10. Кушнарьов І. В. Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Видавництво «Юридична думка», 2018. 408 с. URL: http://idpnan.org.ua/files/kushnarov-i.v.-politichna-koruptsiya-_porivnyalno-politologichna-kontseptualizatsiya_-_d_.pdf (дата звернення: 05.01.2022).
11. Мельник М.І. Політична корупція: сутність, чинники, засоби протидії. Національна безпека і оборона. 2009. № 7. С. 67–72. URL: http://justice.org.ua/politika-i-pravo-podiji-fakti-komentari/politichna-koruptsiya-sutnist-chinniki-zasobi-protidiji (дата звернення: 05.01.2022).
12. Моніторинг способу життя: огляд міжнародної практики, можливість застосування в Україні. Київ, 2016. 36 с. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/Monitor%20final%201.pdf (дата звернення: 05.01.2022).
13. НАЗК розподілило кошти державного фінансування парламентським партіям. URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-rozpodilylo-koshty-derzhavnogo-finansuvannya-parlamentskym-partiyam/ . (дата звернення: 05.01.2022).
14. Піхоцький В.С. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади теорії та практики: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08. Львів, 2015. 435 с. URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dis_pihotskyi.pdf. (дата звернення: 05.01.2022).
15. Про державне фінансування політичних партій. URL: https://nazk.gov.ua/uk/documents/pro-derzhavne-finansuvannya-politychnyh-partij/ . (дата звернення: 05.01.2022).
16. Про запобігання корупції. Закон України від 14.10.2014 №1700-VII. Дата оновлення: 09.12.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n2 (дата звернення: 05.01.2022)
17. Про затвердження критеріїв та Методики проведення оцінювання ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №458. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/458-2020-%D0%BF#n303 (дата звернення: 05.01.2022)
18. Про політичні партії в Україні. Закон України від 5.04.2001 року № 2365-III. Дата оновлення: 24.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14#Text (дата звернення: 05.01.2022)
19. Турчинов. К. Політична корупція: причини виникнення та правові механізми її протидії. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. №3. С. 19-23. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/download/112/96/ (дата звернення: 05.01.2022).
20. Функціонування демократичних інституцій в Україні. Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи. Дата ухвалення: 04.10.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a19#Text (дата звернення: 05.01.2022).
21. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією. Дата підписання: 04.11.1999. Дата ратифікації: 16.03.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text (дата звернення: 05.01.2022).
22. Цирин А.М., Дымберова Э.Д., Шиндяпина Е.Д. Финансовые механизмы против коррупции: международные стандарты и национальные решения. Журнал российского права. 2013. №9. С.100-112. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-mehanizmy-protiv-korruptsii-mezhdunarodnye-standarty-i-natsionalnye-resheniya/viewer (дата звернення: 05.01.2022)

N. Fedirko, Y. Oleksiichuk

EFFECTIVENESS OF FINANCIAL CONTROL IN PREVENTING POLITICAL CORRUPTION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Summary

Fighting and overcoming corruption is one of the most popular slogans used by politicians in countries where its scale and causes are threatening to socio-economic security. Financial control instruments are progressive tools for preventing corruption, which are widely used in various countries, including Ukraine. Special public authorities exercise public control over the use of financial resources and sources of their receipt. However, the scale of corruption in our country remains high. Modern digital capabilities significantly simplify reporting procedures, but their application requires additional assessments of the effectiveness of financial control.
Based on the scientific analysis of the content of political corruption, the authors show the prerequisites and feasibility of using financial control to prevent corruption, as well as reveal the benefits of its implementation for the economy as a whole. The authors reveal the content of the anti-corruption financial control components provided by the legislation of Ukraine: electronic declaration (submission, accounting, disclosure, control, verification), monitoring the lifestyle of declaring entities on the basis of declarations or other data, additional measures to notify the opening of foreign exchange accounts or significant changes in property status, state funding of political parties (reporting and control).
In addition, the authors substantiate a number of evaluation indicators, such as inspections, identified violators, the amount returned to the state budget, and performance criteria that should be used for the evaluation of financial control, which include the implementation of tasks and plans of the state program, expenditures and their compliance with the available resources, public attitude, organizational performance and others. According to National Agency of Corruption Prevention reports, the authors calculate the overall effectiveness indicator of anti-corruption financial control in Ukraine, as well as substantiate strategic measures to overcome current shortcomings of financial control over corruption in Ukraine, which should be taken into account in anti-corruption state programs.

Keywords: political corruption; prevention of corruption in public administration; financial control of corruption; declaration of income; financial reporting; monitoring of civil servant`s lifestyle; public financing of political parties.

References

1. Transparency International (2020), “Corruption perceptions index”, available at: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/dnk (Accessed 05 January 2022)
2. European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (2021), “European Public Accountability Mechanisms”, available at: https://europam.eu/?module=overview (Accessed 05 January 2022).
3. World Bank (1997), “Helping Countries Combat Corruption. The Role of the World Bank”, available at: http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/corrptn.pdf (Accessed 11 December 2021).
4. National Agency on Corruption Prevention (2020), “Prevention of corruption. 5,131 people were prosecuted for corruption in 2020”, available at: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/5-131-osib-bulo-prytyagnuto-do-vidpovidalnosti-za-koruptsiyu-u-2020-rotsi/ (Accessed 05 January 2022).
5. National Agency on Corruption Prevention (2020), “Principles of the state anti-corruption policy in Ukraine (Anti-corruption strategy) for 2020 - 2024. Project based on the results of public discussion”, available at: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf. (Accessed 05 January 2022).
6. National Agency on Corruption Prevention (2021), “Report of the National Agency for the Prevention of Corruption for 2020”, available at: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/NAZK-Zvit-za-2020-rik-15.04.2021-1.pdf (Accessed 05 January 2022)
7. National Agency on Corruption Prevention (2020), “Report on the activities of the National Agency for the Prevention of Corruption for 2019”, available at: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zvit-NAZK-za-2019-rik-15.04.2020.pdf (Accessed 05 January 2022).
8. National Agency on Corruption Prevention (2021), “The 2021 declaration campaign is over: almost 800,000 declarations have been received”, available at: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/kampaniya-deklaruvannya-2021-zavershena-nadijshlo-majzhe-800-tysyach-deklaratsij/ (Accessed 05 January 2022).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2006), “The United Nations Convention against Corruption”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text (Accessed 05 January 2022).
10. Kushnariov, I.V. (2018), Politychna koruptsiia: porivnial'no-politolohichna kontseptualizatsiia [Political corruption: comparative and political conceptualization], Yurydychna dumka, Kyiv, Ukraine, available at: http://idpnan.org.ua/files/kushnarov-i.v.-politichna-koruptsiya-_porivnyalno-politologichna-kontseptualizatsiya_-_d_.pdf (Accessed 05 January 2022).
11. Melny,k M.I. (2009), “Political corruption: essence, factors, means of counteraction”, Natsional'na bezpeka i oborona, vol. 7. Pp. 67–72, available at: http://justice.org.ua/politika-i-pravo-podiji-fakti-komentari/politichna-koruptsiya-sutnist-chinniki-zasobi-protidiji (Accessed 05 January 2022).
12. UN Development Program in Ukraine (2016), “Lifestyle monitoring: a review of international practice, the possibility of application in Ukraine”, available at: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/Monitor%20final%201.pdf (Accessed 05 January 2022).
13. National Agency on Corruption Prevention (2021), “The NACP distributed state funding to parliamentary parties”, available at: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-rozpodilylo-koshty-derzhavnogo-finansuvannya-parlamentskym-partiyam/ (Accessed 05 January 2022).
14. Pikhots'kyj, V.S. (2015), “The system of public financial control in Ukraine: conceptual principles of theory and practice”, Abstract of doctoral dissertation, Money, finance and credit, Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, available at: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dis_pihotskyi.pdf (Accessed 05 January 2022).
15. National Agency on Corruption Prevention (2020), “On state funding of political parties”, available at: https://nazk.gov.ua/uk/documents/pro-derzhavne-finansuvannya-politychnyh-partij/ (Accessed 05 January 2022).
16. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On corruption prevention”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n2 (Accessed 05 January 2022)
17. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the criteria and Methodology for evaluating the effectiveness of the National Agency on Corruption Prevention”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/458-2020-%D0%BF#n303 (Accessed 05 January 2022)
18. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On political perties in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14#Text (Accessed 05 January 2022)
19. Turchynov, К. (2017), “Political corruption: causes and legal mechanisms of its counteraction”, Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 3. pp. 19-23, available at: https://instzak.com/index.php/journal/article/download/112/96/ (Accessed 05 January 2022).
20. Council of Europe (2010), Resolution 1755 (2010) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe “Functioning of democratic institutions in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a19#Text (Accessed 05 January 2022).
21. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), “Civil Convention against Corruption”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text (Accessed 05 January 2022).
22. Tsyryn, A.M., Dymberova, E.D., Shyndiapyna, E.D. (2013), “Anti-corruption financial mechanisms: international standards and national solutions”, Zhurnal rossijskogo prava, vol. 9, pp .100-112, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-mehanizmy-protiv-korruptsii-mezhdunarodnye-standarty-i-natsionalnye-resheniya/viewer (Accessed 05 January 2022).

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-28

Кількість переглядів: 466

Відомості про авторів

Н. В. Федірко

к. е. н., доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

N. Fedirko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-4009-9474


Ю. В. Олексійчук

магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Y. Oleksiichuk

Master's student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-3559-7524

Як цитувати статтю

Федірко Н. В., Олексійчук Ю. В. Ефективність фінансового контролю у запобіганні політичній корупції в умовах цифровізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2605 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.33

Fedirko, N. and Oleksiichuk, Y. (2022), “Effectiveness of financial control in preventing political corruption in the context of digitalization”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2605 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.