EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
В. М. Логвиненко

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.32

УДК: 364.075+376.2

В. М. Логвиненко

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Анотація

Переймаючи світовий досвід, для формування вітчизняної моделі соціальної політики, Україна прагне створити рівні умови для реалізації життєдіяльності своїх громадян. В першу чергу це стосується осіб, що мають обмежені фізичні можливості чи інвалідність, проблема інтеграції яких в соціум залишається актуальною. Метою статті є аналіз соціальної політики України в сфері забезпечення державної підтримки розвитку та навчання дітей з особливими потребами. В цьому контексті розглянуто запровадження послуги раннього втручання та створення інклюзивно-ресурсних центрів. Обидві програми реалізовують загальну мету – сприяння соціальній інтеграції дітей з вадами розвитку використовуючи при цьому спеціальні технології і методи відповідно до специфіки діяльності установи.
За результатами дослідження можна констатувати, що державою закладене законодавче та організаційно-технічне підґрунтя для забезпечення права дітей на розвиток та на задоволення освітніх потреб. Зазначено, що нормативно-правове забезпечення потребує подальшого вдосконалення. З’ясовано, що створені мережі раннього втручання та інклюзивно-ресурсних центрів активно розвиваються і важливим завданням залишається залучення до них якомога ширшого кола осіб, які потребують підтримки. Визначено потребу у міжвідомчій взаємодії та узгодженні змісту послуг, що надаються системою раннього втручання (Міністерство соціальної політики) та інклюзивно-ресурсними центрами (Міністерство освіти та науки). Сьогодні діяльність інклюзивно-ресурсних центрів стосується дітей віком від 0 років, які є потенційними учасниками раннього втручання. В областях, в яких наявні дві програми, має місце певне дублювання функцій та перетин в змісті послуг. Звернено увагу на важливість створення механізмів підвищення професійної компетентності фахівців та якості послуг, що ними надаються.

Ключові слова: соціальна політика; раннє втручання; інклюзивно-ресурсний центр; діти з порушеннями розвитку; діти з особливими потребами.

Література

1. Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів : постанова КМУ від 22.08.2018 р. № 617 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.12.2021).
2. Концепція створення та розвитку системи раннього втручання : затв. розпорядженням КМУ від 26.05.2021 р. № 517-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 16.11.2021).
3. Кропівницька М. Природа раннього втручання у сфері забезпечення прав дитини в контексті теорії та законодавства. Юридичний вісник. 2017. Вип. 2. С. 34-39.
4. Логвиненко В. М. Розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів в Україні як системної підтримки навчання дітей з особливими освітніми потребами. Сучасний стан та перспективи розвитку освіти: теорія, практика, інновації: матеріали ІIІ Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. : [текст] за заг. редакцією Т. В. Бешок. Кременець, 2020. С. 150-154.
5. Методичні рекомендації щодо впровадження практики надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя : затв. наказом Мінсоцполітики України від 18.02.2021 № 92. URL : https://www.msp.gov.ua/documents/5948.html (дата звернення: 07.11.2021).
6. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. М. А. Порошенко та ін. Київ : 2018. 252 с.
7. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта : навч. посіб. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.
8. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року : розпорядження КМУ від 15.09.2021 р. № 1117-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1117-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 01.12.2021).
9. Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр : постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 545. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017 (дата звернення: 01.12.2021).
10. Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсний центрів: веб-сайт. URL: http://ircenter.gov.ua (дата звернення: 01.12.2021).

V. M. Lohvynenko

SOCIAL POLICY IN STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN UKRAINE

Summary

Considering international experience, to form a domestic model of social policy, Ukraine seeks to create equal living conditions for its citizens. First of all, it is applied to people with limited physical abilities or disabilities, as their integration into society remains a relevant problem. In Ukraine, the institute of early intervention and inclusive education is just beginning to form and there is a need to study the mechanisms for implementing and developing these services. The purpose of the article is to analyse Ukrainian social policy in the field of providing state support for the development and education of children with special needs. In this context, we considered the introduction of early intervention services and the creation of inclusive resource centres. Both programs achieve a common goal - to promote the social integration of children with developmental disabilities using special technologies and methods following the specifics of the institution's activities.
Taking into consideration the results of the study, we can claim that the state has laid a legislative, organizational, and technical basis for ensuring the right of children to develop and to meet their educational needs. However, the regulatory support requires further improvement. We found that the established networks of early intervention and inclusive resource centres are actively developing, although it remains an important task to attract the widest possible range of people in need of support to them. The need for interdepartmental interaction and coordination of the provided services by the early intervention system (Ministry of Social Policy) and inclusive resource centres (Ministry of Education and Science) is determined. Today, the activities of inclusive resource centres concern children from 0 years old who are potential participants in early intervention. There is a certain overlap of functions and services provided to children when two programs are involved. It is important to draw our attention to the importance of creating mechanisms for improving the professional competence of specialists and the quality of services provided by them.

Keywords: social policy; early intervention; inclusive resource centre; children with developmental disabilities; children with special needs.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution “Some issues of creating resource centers to support inclusive education and inclusive resource centers”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D0%BF#Text (Accessed 01.12.2021).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Order “The concept of creating and developing a system of early intervention”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2021-%D1%80#Text (Accessed 16.11.2021).
3. Kropivnytska, M. E. (2017), “The nature of early intervention in the field of children's rights in the context of theory and legislation”, Yurydychnyj visnyk, vol. 2, pp. 34-39.
4. Lohvynenko, V. M. (2020), “Development of a network of inclusive resource centers in Ukraine as a system of support for the education of children with special educational needs”, Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku osvity: teoriia, praktyka, innovatsii, ІIІ Vseukrains'ka naukovo-praktychna onlajn-konferentsiia [Current state and prospects of education: theory, practice, innovation, III All-Ukrainian scientific-practical online conference], Kremenets, Ukraine, pp. 150-154.
5. Ministry of Social Policy of Ukraine (2021), Order “Guidelines for the implementation of the practice of providing early intervention services to ensure the development of the child, maintaining his health and life”, available at: https://www.msp.gov.ua/documents/5948.html (Accessed 07.11.2021).
6. Poroshenko, M. A. (Ed.) (2018), Orhanizatsijno-metodychni zasady diial'nosti inkliuzyvno-resursnykh tsentriv [Organizational and methodological principles of inclusive resource centers], Kyiv , Ukraine.
7. Poroshenko, M. A. (2019), Inkliuzyvna osvita [Inclusive education], TOV “Ahentstvo «Ukraina”, Kyiv , Ukraine.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Order “On approval of the action plan for the implementation of the Concept of creation and development of the early intervention system for the period up to 2026”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1117-2021-%D1%80#Text (Accessed 01.12.2021).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution “On approval of the Regulations on the Inclusive Resource Center”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017 (Accessed 01.12.2021).
10. System for automation of inclusive resource centers: website. available at: http://ircenter.gov.ua (Accessed 01.12.2021).

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-28

Кількість переглядів: 562

Відомості про авторів

В. М. Логвиненко

к. філос. н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

V. M. Lohvynenko

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Work, Management and Social Sciences, Lviv State University of Life Safety

ORCID:

0000-0001-9273-1983

Як цитувати статтю

Логвиненко В. М. Соціальна політика України в сфері підтримки розвитку та навчання дітей з особливими потребами. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2604 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.32

Lohvynenko, V. M. (2022), “Social policy in state support for the development and education of children with special needs in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2604 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.