EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПОНЕНТУ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
О. І. Платонов

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.31

УДК: 354.1

О. І. Платонов

СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПОНЕНТУ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

Анотація

У статті акцентовано увагу на проблемних питаннях, зокрема, імплементації мультимодального транспортного компоненту Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яким потрібна об’єктивна оцінка і варіанти вирішення, прийнятні та вигідні для обох сторін. Наголошено, що зростання потреби в оцінюванні стану імплементації мультимодального транспортного компоненту Угоди зумовлене зобов’язаннями, взятими Україною та строками їх виконання.
Констатовано, що наразі в Україні є сфери, імплементація компонентів Угоди у яких суттєво відстає від графіку виконання зобов’язань. Встановлено, що найменший прогрес спостерігають у секторі транспорту та транспортної інфраструктури. Проаналізовано зобов’язання України за Угодою у сфері імплементації Директив та Регламентів ЄС у секторі транспорту та транспортної інфраструктури. Розглянуто цілі, передбачені Угодою у секторі транспорту та транспортної інфраструктури. Наголошено на визначені заходів з імплементації транспортної компоненти Угоди та термінів їх реалізації відповідно до Національної транспорт¬ної стратегії України на період до 2030 року. Розглянуто стан імплементації мультимодальної транспортної компоненти Угоди за авіа- та автоперевезеннями, перевезеннями залізничним, водним та морським транспортом. Здійснено SWOT-аналіз стану імплементації мультимодальної транспортної компоненти Угоди. Наголошено на існуючих проблемах та побудовано «дерево проблем» імплементації мультимодальної транспортної компоненти Угоди. Обгрунтовано потребу у пошуку шляхів вирішення існуючих проблем з імплементації Директив та Регламентів ЄС у галузі мультимодальних перевезень. Запропоновано «дерево розв’язання проблем» з імплементації мультимодальної транспортної компоненти Угоди.

Ключові слова: мультимодальні перевезення; мультимодальні компоненти Угоди; транспорт; транспортна інфраструктура.

Література

1. Гринчуцький В.І. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія. Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
2. Угода про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. №1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
3. Софій О., Баранецький Т., Зубрицька Д., Крат М. Дослідження «Інвентаризація державної допомоги на прикладі Львівської області». Львів. ГО “Європейський діалог”ю 2019. - 102 с.
4. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 2015-2020. EUUA. 2021.URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/zviti-pro-vikonannya/aa-implementation-report-2015-2020-ukr-final.pdf
5. Про схвалення Національної транспорт¬ної стратегії України на період до 2030 року. Розпорядженя КМУ від 30.05.2018 р. №430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text
6. Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобіль¬них доріг загального користування державного значення на 2018-2022 рр. Постанова КМУ від 21.03.2018 р. №382. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-2018-%D0%BF#Text
7. Андрусевич Н. Транспортна складова угоди про асоціацію: стан виконання і перспективи. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля». 2020. URL : https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/Web_Dopovid_Transportna_2020.pdf
8. Про мультимодальні перевезення. Закон України від 17.11.2021 р. №1887-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1887-20#Text
9. Про реалізацію експериментального проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування. Постанова КМУ від 04.12.2019 р. за № 104. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1043-2019-%D0%BF#Text
10. Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування. Наказ Мінінфраструктури України від 04.03.2020 р. за № 191. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0278-20#Text
11. Про затвердження плану заходів з реформування залізничного транспорту. Розпорядження КМУ від 27.12.2019 р. за № 1411. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1411-2019-%D1%80#Text
12. Про внутрішній водний транспорт. Закон України від 03.12.2020 р. за № 1054. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1054-20#Text
13. Про схвалення Стратегії імплементації положень директив та регламентів ЄС у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту («дорожня карта»). Розпорядження КМУ від 11.10.2017 р. за № 747. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/747-2017-%D1%80#Text
14. Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України. Постанова КМУ від 06.09.2017 р. за № 1095. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2017-%D0%BF#Text
15. Про морські порти. Закон України від 17.05.2012 р. №4709-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text

O. Platonov

STATUS OF IMPLEMENTATION OF THE MULTIMODAL TRANSPORT COMPONENT OF THE ASSOCIATION AGREEMENT

Summary

The article focuses on problematic issues, in particular, the implementation of the multimodal transport component of the Association Agreement between Ukraine on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, which need an objective assessment and options. solutions that are acceptable and beneficial to both parties. It was stressed that the growing need to assess the state of implementation of the multimodal transport component of the Agreement is due to the commitments made by Ukraine and the deadlines for their implementation. It was stated that currently in Ukraine there are areas where the implementation of the components of the Agreement is significantly behind schedule. The least progress was found in the transport and transport infrastructure sector. Ukraine’s commitments under the Agreement in the field of implementation of EU Directives and Regulations in the transport and transport infrastructure sector are analyzed. The objectives set out in the Agreement in the transport and transport infrastructure sector are considered. Emphasis is placed on certain measures for the implementation of the transport component of the Agreement and the timing of their implementation in accordance with the National Transport Strategy of Ukraine until 2030. Thanks to the proactive position of the government, Ukraine has reached an agreement with the EU to launch a regular dialogue aimed at coordinating policies in the areas covered by the European Green Course, based on the Association Agreement between Ukraine and the EU. The state of implementation of the multimodal transport component of the Agreement on air and road transport, transport by rail, water and sea transport is considered. A SWOT analysis of the state of implementation of the multimodal transport component of the Agreement was performed. The existing problems are highlighted and the "problem tree" of implementation of the multimodal transport component of the Agreement is built. The need to find ways to solve existing problems in the implementation of EU Directives and Regulations in the field of multimodal transport is substantiated. A "problem-solving tree" for the implementation of the multimodal transport component of the Agreement has been proposed.

Keywords: multimodal transport; multimodal components of the Agreement; transport; transport infrastructure.

References

1. Hrynchutsky V.I. 9204). Transformatsijni protsesy ekonomichnoi systemy v umovakh suchasnykh vyklykiv. [Transformational processes of the economic system in the conditions of modern challenges: monograph], Krok, Ternopil, Ukraine.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “Association Agreement between Ukraine on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Accessed 22 December 2021).
3. Sofiy O., Baranetsky T., Zubrytska D., Krat M. Research. (2019). Doslidzhennia «Inventaryzatsiia derzhavnoi dopomohy na prykladi L'vivs'koi oblasti». [Inventory of state aid on the example of Lviv region]. NGO "European Dialogue". Lviv. Ukraine.
4. Report on the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union 2015-2020. EUUA. 2021, available at:: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/zviti-pro-vikonannya/aa-implementation-report-2015-2020-ukr-final.pdf (Accessed 12 December 2021).
5. Тhe Cabinet of Ministers Ukraine. (2018). Order of the “On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (Accessed 10 December 2021).
6. Тhe Cabinet of Ministers Ukraine. (2018). Resolution of the “On approval of the State target economic program for the development of public roads of state importance for 2018-2022”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-2018-%D0%BF#Text (Accessed 07 December 2021).
7. Andrusevich N. (2020). Transportna skladova uhody pro asotsiatsiiu: stan vykonannia i perspektyvy. [Transport component of the association agreement: status and prospects. Resource and Analytical], available at: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/Web_Dopovid_Transportna_2020.pdf (Accessed 17 December 2021).
8. . The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine “On multimodal transportation”, available at: https://zakon.rada.gov.ua / laws / show / 1887-20 # Text (Accessed 04 December 2021).
9. Тhe Cabinet of Ministers Ukraine. (2019). Resolution of the “On the implementation of a pilot project on the admission of private locomotives to work on separate routes on public railways”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1043-2019-%D0%BF#Text (Accessed 09 December 2021).
10. Тhe Ministry of Infrastructure of Ukraine. (2020). Order of the “On approval of the Provisional Regulations on the Procedure for Admission of Private Locomotives to Work on Certain Routes on Public Railways”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0278-20#Text (Accessed 14 December 2021).
11. Тhe Cabinet of Ministers Ukraine. (2019). Order of the “On approval of the action plan for railway transport reform”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1411-2019-%D1%80#Text (Accessed 17 December 2021).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “On inland water transport”. available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1054-20#Text (Accessed 21 December 2021).
13. Тhe Cabinet of Ministers Ukraine. (2019). Order of the “On approval of the Strategy for the implementation of the provisions of EU directives and regulations in the field of international maritime and inland waterway transport ("road map")”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/747-2017-%D1%80#Text (Accessed 23 December 2021).
14. Тhe Cabinet of Ministers Ukraine. (2019). Resolution of the “On the establishment of the State Maritime and River Transport Service of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2017-%D0%BF#Text (Accessed 19 December 2021).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “About seaports”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text (Accessed 16 December 2021).

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-28

Кількість переглядів: 418

Відомості про авторів

О. І. Платонов

к. е. н., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

O. Platonov

PhD in Economics, Doctoral candidate of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-3059-5389

Як цитувати статтю

Платонов О. І. Стан імплементації мультимодального транспортного компоненту угоди про асоціацію. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2603 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.31

Platonov, O. (2022), “Status of implementation of the multimodal transport component of the association agreement”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2603 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.