EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
О. В. Аксьонова, А. М. Волківська, О. М. Яценко, В. П. Якобчук, А. А. Завгородній

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.30

УДК: 351.82.332.12

О. В. Аксьонова, А. М. Волківська, О. М. Яценко, В. П. Якобчук, А. А. Завгородній

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

Cучасні процеси державного реформування вимагають вирішення питання щодо формування ефективної кадрової системи управління в органах державної влади та місцевого самоврядування. Тому, вагомого значення має оцінка проблем створення й реалізації національної кадрової політики в державних органах, оскільки від трудових ресурсів залежить успіх провадження загальної державної стратегії.
Розробка кадрової політики в органах влади та місцевого самоврядування відноситься до категорії складних і суперечливих процесів, які можуть бути ефективним на основі дотримання комплексу умов та узгодженого виконання науково-методичних, законодавчих, політичних, організаційно-управлінських заходів. Тому, метою дослідження є вивчення теоретичних та організаційних засад формування кадрової політики в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Аналіз теоретико-методологічних засад концепції державної кадрової політики дозволяє встановити, що кадрова політика в органах державної влади та місцевого самоврядування є цілеспрямованою загальнодержавною стратегією тривалого періоду діяльності уряду, яка спрямована на пошук, навчання, розвиток та раціональне використання й відтворення людського капіталу для забезпечення реалізації національних інтересів, реалізація яких гарантує збереження національних цінностей, державного суверенітету, територіальної цілісності України. Щодо механізму реалізації кадрової політики в органах державної влади та місцевого самоврядування, то він являє собою систему теоретичних знань, ідей, принципів і точок зору, а також відносин й організаційних дій та практик державного управління, які спрямовані на визначення цілей, завдань й характеру цієї політики. Крім того, механізму реалізації кадрової політики в органах державної влади та місцевого самоврядування має мати спрямованість на формування високого рівня професіоналізму та культури управління, а також технологічних процесів кадрового забезпечення всіх сфер громадської діяльності й обслуговування за умов, що мотиваційна складова та створення привабливого іміджу державних службовців має пронизувати всі підсистеми та супроводжувати кожну складову системи кадрового управління.
Отже, кадрове забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування належить до центральних проблем державотворення, а їх ефективність та результативність безпосередньо залежить від кадрового потенціалу органів державного управління. Окремі процеси кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування зазнають постійних змін, уточнень, нововведень тощо та потребують ґрунтовних досліджень з метою визначення їх соціально-економічної значимості.

Ключові слова: зміст; функції; принципи; механізм кадрової політики.

Література

1. Авраменко Т.П. Кадрова політика у реформування сфери охорони здоров’я: аналіт. доп. К.: НІСД, 2012. 35 с.
2. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія. Харків: Право, 2015. 304 с.
3. Білинська М., Попченко Т. Розвиток інтелектуального та кадрового менеджменту в державному управлінні охороною здоров’я. Главный врач. 2017. № 11 (79). С. 69-73.
4. Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності : практичний посібник. Київ : СПД Москаленко О.М., 2019. 432 с.
5. Виноградський М.Д., Шканова О.М. Управління персоналом: навч. посіб. 2-ге вид. Київ. ЦУЛ, 2019. 500 c.
6. Грінівецька Н. М. Державна служба як соціальний інститут: проблеми концептуального аналізу. К.: 2019. 128 с.
7. Гурне Б. Державне управління. К. : Основи, 2016. 165 с.
8. Дробот І. Дистанційне навчання у формуванні моделі професійно-компетентного керівника органів державного управління. Управління сучасним містом. 2021. № 7–9. С. 145–153.
9. Дубенко С. Ефективна кадрова політика - ключове завдання посилення дієздатності держави. 3б. наук. пр. УАДУ. К.: Вид-во УАДУ, 2019. Вип. 2. Ч. 3. С. 50-57.
10. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні : навч.-метод. посіб.; за заг. ред. Н. Р. Нижник. К.: Ін Юре, 2017. 244 с.
11. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посібник. К. : КНЕУ, 2018. 300 с.
12. Золотарьов В.Ф. Зарубіжна практика управління кадровими процесами в органах влади. Державне будівництво. 2014. № 1. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
13. Кагановська Т.Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні: моног. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. 330 с.
14. Карпа М. Методи управління кадровими процесами у контексті становлення публічної служби в Україні. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. ЛРІ НАДУ. Вип. 37. Львів: ЛРІ НАДУ, 2013. 470 с.
15. Ковбасюк Ю.В., Семенченко А.І. Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток. Київ : НАДУ, 2015. 404 с.
16. Костенко О.О., Грущинська Н.М. Формування та реалізація кадрової політики в органах публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід. Економічний простір. 2020. № 158. С. 77–82.
17. Малиновський В. Державне управління. Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа " Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2015. 558 с.
18. Михалевська Л.Б. Сутність феномену «кадровий потенціал органів державної влади. Менеджер. 2015. № 1. С. 186–195.
19. Нижник Н. Р. Практикум з державного управління: навч. посібник. К., 2020. 265 с.
20. Олуйко В. Особливості реформування публічної адміністрації в Україні. Вісн. держ. служби України. 2021. № 3. С. 67-73.
21. Падалко Г.В. Теорія служби в органах місцевого самоврядування в Україні: муніципально-правове дослідження: монографія. Харків: Право, 2019. 288 с.
22. Пирожков С., Павлюк А. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: актуальні питання методології та практики. Економіка України. 2019. № 7. С. 123-129
23. Серьогін С.М., Гончарук Н.Т. Кадрова політика і державна служба : навчальний посібник. Дніпропетровськ, 2011. 352 с.
24. Таран В. Шляхи покращення кадрового забезпечення виконавчих органів місцевих рад. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik5/fail/
+Taran.pdf
25. Указ Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» від 01.02.2012 р. № 45/2012. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 45/2012
26. Яковенко О. Державна регіональна політика як складова адміністративної реформи. Вісн. держ. служби. 2021. № 3. С. 17-23.
27. Яцуба В.Г. Удосконалення адміністративно-територіального устрою - необдуманих кроків бути не може. Адміністративно-територіальний устрій України. Проблемні питання та можливі варіанти їх вирішення. К., 2015. 332 с.
28. Cardona F. Performance Related Pay in the Public Service in OECD and EU Member States. Conference on Civil Service Salary Systems in Europe. Bucharest, 2017. P. 6. URL: sigmaweb.org/ dataoecd/50/46/38690351.pdf
29. National Joint Council for local government services National Agreement on Pay and Conditions of Service, 2018. 225 с.

O. Aksonova, А. Volkivska, O. Yatsenko, V. Yakobchuk, А. Zavhorodni

THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PERSONNEL POLICY IN STATE AUTHORITIES AND LOCAL SELF-GOVERNMENТ

Summary

Modern processes of state reform require addressing the issue of forming an effective personnel management system in public authorities and local governments. Therefore, it is important to assess the problems of creating and implementing national personnel policy in public bodies, as the success of the overall state strategy depends on human resources.
Personnel policy development in government and local self-government belongs to the category of complex and contradictory processes that can be effective on the basis of compliance with a set of conditions and coordinated implementation of scientific and methodological, legislative, political, organizational and managerial measures. Therefore, the aim of the study is to study the theoretical and organizational foundations of personnel policy in public authorities and local governments.
Analysis of the theoretical and methodological foundations of the concept of state personnel policy shows that personnel policy in public authorities and local governments is a purposeful national strategy for a long period of government, aimed at finding, training, development and rational use and reproduction of human capital to ensure national implementation. interests, the implementation of which guarantees the preservation of national values, state sovereignty, territorial integrity of Ukraine.As for the mechanism of personnel policy implementation in public authorities and local self-government, it is a system of theoretical knowledge, ideas, principles and points of view, as well as relations and organizational actions and practices of public administration, aimed at defining goals, objectives and nature of this policy . In addition, the mechanism for implementing personnel policy in public authorities and local governments should be aimed at forming a high level of professionalism and culture of management, as well as technological processes of staffing all spheres of public activity and service, provided that the motivational component must permeate all subsystems and accompany each component of the personnel management system.
Thus, staffing of public authorities and local self-government is one of the central problems of state-building, and their efficiency and effectiveness directly depend on the human resources of public administration. Some processes of staffing of public authorities and local governments are undergoing constant changes, clarifications, innovations, etc. and require thorough research to determine their socio-economic significance.

Keywords: content; functions; principles; mechanism of personnel policy.

References

1. Avramenko, T.P. (2012), Kadrova polityka u reformuvannia sfery okhorony zdorovia: analit. dop. [Personnel policy in health care reform: an analytical report], NISD, Kyiv, Ukraine, P. 35.
2. Bytiak, Yu. P. (2015), Derzhavna sluzhba v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi zasady: monohrafiia [Civil service in Ukraine: organizational and legal principles: monograph], Pravo, Kharkiv, Ukraine, P. 304.
3. Bilynska, M. and Popchenko, T. (2017), “Development of intellectual and personnel management in public health management”,Glavnyj vrach, vol. 11 (79), pp. 69-73.
4. Bryhilevych, I.I. Vanko, S.I. and Zahainyi, V.A. (2019), Tsentry nadannia administratyvnykh posluh: stvorennia ta orhanizatsiia diialnosti: praktychnyi posibnyk [Centers for the provision of administrative services: the creation and organization of activities: a practical guide], SPD Moskalenko O.M., Kyiv, Ukraine, P. 432.
5. Vynohradskyi, M.D. and Shkanova, O.M. (2019), Upravlinnia personalom: navch. posib. [Personnel management: textbook], 2nd ed., TsUL, Kyiv, Ukraine, P. 500.
6. Hrinivetska, N. M. (2019), Derzhavna sluzhba yak sotsialnyi instytut: problemy kontseptualnoho analizu [Civil service as a social institution: problems of conceptual analysis], Kyiv, Ukraine, P. 128.
7. Hurne, B. (2016), Derzhavne upravlinnia [Governance], Osnovy, Kyiv, Ukraine, P. 165.
8. Drobot, I. (2021), “Distance learning in the formation of the model of professionally competent head of public administration”, Upravlinnia suchasnym mistom, vol. 7–9, pp. 145–153.
9. Dubenko, S. (2019), “Effective personnel policy is a key task of strengthening the capacity of the state”, Zb. nauk. pr. UADU, vol. 2, part 3, pp. 50-57.
10. Dubenko, S.D. (2017), Derzhavna sluzhba i derzhavni sluzhbovtsi v Ukraini: navch.-metod. posib. [Civil service and civil servants in Ukraine: textbook], In Yure, Kyiv, Ukraine, P. 244.
11. Zavinovska, H. T. (2018), Ekonomika pratsi: navch. Posibnyk [Labor economics: textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 300.
12. Zolotarov, V.F. (2014), “Foreign practice of personnel process management in government”, Derzhavne budivnytstvo, vol. 1, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (Accessed 12 Dec 2021).
13. Kahanovska, T.Ye. (2020), Kadrove zabezpechennia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini: monoh. [Staffing of public administration in Ukraine: monograph], KhNU imeni V.N. Karazina, Kh., Ukraine, P. 330.
14. Karpa, M. (2013), “Methods of personnel process management in the context of the formation of public service in Ukraine”, Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr., LRI NADU, vol. 37, LRI NADU, Lviv, Ukraine, P.470.
15. Kovbasiuk, Yu.V. and Semenchenko, A.I. (2015), Instytutsiine zabezpechennia kadrovoi polityky u derzhavnomu upravlinni: stanovlennia ta rozvytok [Institutional support of personnel policy in public administration: formation and development], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 404.
16. Kostenko, O.O. and Hrushchynska, N.M. (2020), “Formation and implementation of personnel policy in public authorities: domestic and foreign experience”, Ekonomichnyi prostir, vol. 158, pp. 77–82.
17. Malynovskyi, V. (2015), Derzhavne upravlinnia [Governance], Red.-vyd. vidd. "Vezha " Vol. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky, Lutsk, Ukraine, P. 558.
18. Mykhalevska, L.B. (2015), “The essence of the phenomenon "human resources of public authorities”, Menedzher, vol. 1, pp. 186–195.
19. Nyzhnyk, N. R. (2020), Praktykum z derzhavnoho upravlinnia: navch. Posibnyk [Workshop on public administration: textbook], Kyiv, Ukraine, P. 265.
20. Oluiko, V. (2021), “Features of public administration reform in Ukraine”, Visn. derzh. sluzhby Ukrainy, vol. 3, pp. 67-73.
21. Padalko, H.V. (2019), Teoriia sluzhby v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: munitsypalno-pravove doslidzhennia: monohrafiia [Theory of service in local government in Ukraine: municipal legal research: monograph], Pravo, Kharkiv, Ukraine, P. 288.
22. Pyrozhkov, S. and Pavliuk, A. (2019), “Administrative and territorial reform in Ukraine: current issues of methodology and practice”, Ekonomika Ukrainy, vol. 7, pp. 123-129
23. Serohin, S.M. and Honcharuk, N.T. (2011), Kadrova polityka i derzhavna sluzhba : navchalnyi posibnyk [Personnel policy and civil service: a textbook], Dnipropetrovsk, Ukraine, P. 352.
24. Taran, V. “Ways to improve staffing of local council executive bodies”, available at: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik5/fail/+Taran.pdf (Accessed 12 Dec 2021).
25. The President of Ukraine (2012), Decree of the President of Ukraine "On the Strategy of State Personnel Policy for 2012-2020", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 45/2012 (Accessed 12 Dec 2021).
26. Yakovenko, O. (2021), “State regional policy as a component of administrative reform”, Visn. derzh. Sluzhby, vol. 3, pp. 17-23.
27. Yatsuba, V.H. (2015), Udoskonalennia administratyvno-terytorialnoho ustroiu - neobdumanykh krokiv buty ne mozhe. Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy. Problemni pytannia ta mozhlyvi varianty yikh vyrishennia [Improving the administrative-territorial structure - there can be no ill-considered steps. Administrative and territorial structure of Ukraine. Problematic issues and possible solutions], Kyiv, Ukraine, P. 332.
28. Cardona F. Performance Related Pay in the Public Service in OECD and EU Member States. Conference on Civil Service Salary Systems in Europe. Bucharest, 2017. P. 6. available at: sigmaweb.org/ dataoecd/50/46/38690351.pdf (Accessed 12 Dec 2021).
29. National Joint Council for local government services National Agreement on Pay and Conditions of Service, 2018. 225 p.

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-28

Кількість переглядів: 1140

Відомості про авторів

О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування,Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

O. Aksonova

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Management and Administration,Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-0380-9035


А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи,Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1254-6057


О. М. Яценко

д. е. н, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

O. Yatsenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National Economic University Named After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4399-2217


В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor,Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

ORCID:

0000-0003-2147-7994


А. А. Завгородній

магістрант кафедри управління і адміністрування,Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. Zavhorodni

Master's student of the Department of Management and Administration,Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1541-1692

Як цитувати статтю

Аксьонова О. В., Волківська А. М., Яценко О. М., Якобчук В. П., Завгородній А. А. Теоретичні та організаційні аспекти формування та реалізації кадрової політики в органах державної влади та місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2602 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.30

Aksonova, O., Volkivska, А., Yatsenko, O., Yakobchuk, V. and Zavhorodni, А. (2022), “Theoretical and organizational aspects of formation and implementation of personnel policy in state authorities and local self-governmenт”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2602 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.