EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
З. В. Гбур

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.2

УДК: ОО4.8:354

З. В. Гбур

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню використання технологій штучного інтелекту в інформаційній безпеці України в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз. Визначено, що інформаційна безпека це захищений iнформаційний простір, який здатен забезпечити реалізацію загальнонаціональних інтересів та збереження стійкості держави до внутрішніх та зовнішніх чинників, що становлять загрозу та пов’язані із активним розвитком діджиталізації. В даний час проблеми забезпечення ефективної інформаційної безпеки держави й суспільства, набувають великого значення у вітчизняній національній політиці та державному управлінні. Доведено, що технології штучного інтелекту надають можливість створювати рішення більш високої ефективності, що дозволяють ідентифікувати з високою швидкістю кібератаки, обирати оптимальну відповідь на інциденти безпеки, в автоматичному режимі проводити оцінку актуальності та наслідків інцидентів, в реальному часі виробляти пропорційну відповідь. Визначено, що інтелектуальні системи позбавлені недоліків людського чиннику: вони працюють швидше та помиляються значно рідше за людей. Штучний інтелект дозволяє практично повністю виключити людину з процесу забезпечення захисту інформаційної безпеки та залишає йому допоміжні функції моніторингу та корекції. Розглянуто основні типи технологій штучного інтелекту в системі інформаційної безпеки, що виявляють та нейтралізують кібератаки. Доведено, що розвиток та використання штучного інтелекту на сучасному етапі актуалізує стратегію, яка дозволяє застосовувати комплексні заходи для задоволення інтересів людини, суспільства та держави в інформаційній безпеці для створення найбільш сприятливих мір ефективної протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам. В статті доведено, що в сучасному високотехнологічному середовищі державі потрібна надійна інформація для встановлення високих стандартів, покращення протоколів безпеки, а також забезпечення безпеки конфіденційної інформації. Прийняття рішень за допомогою технологій штучного інтелекту допомагає знаходити загрози, попереджувати ризики та виконувати відповідні дії. Більш того, методи штучного інтелекту та машинного навчання відіграють вирішальну роль у покращенні протоколів інформаційної безпеки.

Ключові слова: штучний інтелект; інформаційна безпека; національна безпека; кібератаки.

Література

1. Виловатых А.В. На пути к теории глобальной безопасности в условиях становления цифровой эпохи. Свободная мысль. 2020. № 4. С. 188–193.
2. Гуржій Т. Інформаційне право: виклики гібридної війни. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 4. С. 16–26.
3. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету міністрів України № 1556-р від 02.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 07.12.2021).
4. Ніщименко О. А. Інформаційна безпека України на сучасному етапі розвитку держави і суспільства. Наше право. 2016. № 1. С. 17–23.
5. Применение технологий искусственного интеллекта в информационной безопасности. URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/using-artificial-intelligence-technologies-in-information-security (дата звернення: 07.12.2021).
6. Укроборонпром хоче використовувати штучний інтелект в «оборонці». URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/08/26/677230 (дата звернення: 07.12.2021).
7. Artificial Intelligence (AI) In Cyber Security Market Will Reach to USD 30.9 Billion By 2025: Zion Market Research. URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/28/1907655/0/en/Artificial-Intelligence-AI-In-Cyber-Security-Market-Will-Reach-to-USD-30-9-Billion-By-2025-Zion-Market-Research.html (дата звернення: 07.12.2021).
8. Artificial Intelligence in Cybersecurity Market by Offering. URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-security-market-220634996.html (дата звернення: 07.12.2021).
9. Jeschke S. et al. Industrial Internet of Things and Cyber Manufacturing Systems. Cham: Springer International Publishing Switzerland. 2017. Vol. 3, pp. 3–19.
10. Leveraging artificial intelligence to maximize critical infrastructure cybersecurity. URL: https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/security/magazine/leveraging-artificial-intelligence-maximize-critical-infrastructure (дата звернення: 07.12.2021).
11. Pretorius B., van Niekerk B. Cyber-Security for ICS/SCADA. Int. J. Cyber Warf. Terror. 2016. Vol. 6, pp. 1–16.

Z. Hbur

USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INFORMATION SECURITY IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the substantiation of the use of artificial intelligence technologies in the information security of Ukraine in the conditions of internal and external threats. It is determined that information security is a protected information space that is able to ensure the realization of national interests and maintaining the resilience of the state to internal and external factors that pose a threat and are associated with the active development of digitalization. At present, the problems of ensuring effective information security of the state and society are becoming increasingly important in domestic national policy and public administration. Artificial intelligence technologies have been proven to provide higher efficiency solutions that allow high-speed cyberattacks, select the optimal response to security incidents, automatically assess the relevance and consequences of incidents, and produce a proportional response in real time. It has been determined that intelligent systems are free from the shortcomings of the human factor: they work faster and make mistakes much less often than humans. Artificial intelligence allows almost complete exclusion of a person from the process of information security protection and leaves him the auxiliary functions of monitoring and correction. The main types of artificial intelligence technologies in the information security system that detect and neutralize cyber attacks are considered. It is proved that the development and use of artificial intelligence at the present stage actualizes the strategy that allows to apply comprehensive measures to meet the interests of man, society and the state in information security to create the most favorable measures to effectively combat external and internal threats. The article proves that in today's high-tech environment, the state needs reliable information to set high standards, improve security protocols, and ensure the security of confidential information. Decision-making using artificial intelligence technologies helps to identify threats, prevent risks and take appropriate action. Moreover, artificial intelligence and machine learning techniques play a crucial role in improving information security protocols.

Keywords: artificial intelligence; information security; national security; cyber attacks.

References

1. Vilovatyh, A.V. (2020), “Towards a theory of global security in the emerging digital age”, Svobodnaya mysl, vol. 4, pp. 188–193.
2. Gurzhij, T. (2018), “Information law: the challenges of hybrid warfare”, Zovnishnya torgivlya: ekonomika, finansi, parvo, vol. 4, pp. 16–26.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Order of Ukraine “The concept of artificial intelligence development in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text (Accessed 7 December 2021).
4. Nishimenko, O. A. (2016), “Information security of Ukraine at the present stage of development of the state and society”, Nashe pravo, vol. 1, pp. 17–23.
5. Anti-Maltware (2020), “Application of artificial intelligence technologies in information secutiry”, available at: https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/using-artificial-intelligence-technologies-in-information-security (Accessed 7 December 2021).
6. Economic truth (2021), “Ukroboronprom wants to use artificial intelligence in “defense”, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2021/08/26/677230 (Accessed 7 December 2021).
7. GlobeNewswire (2019), “Artificial Intelligence (AI) In Cyber Security Market Will Reach to USD 30.9 Billion By 2025: Zion Market Research”, available at: https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/28/1907655/0/en/Artificial-Intelligence-AI-In-Cyber-Security-Market-Will-Reach-to-USD-30-9-Billion-By-2025-Zion-Market-Research.html (Accessed 7 December 2021).
8. Markets and Market (2019), “Artificial Intelligence in Cybersecurity Market by Offering”, available at: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-security-market-220634996.html (Accessed 7 December 2021).
9. Jeschke, S. (2017), “Industrial Internet of Things and Cyber Manufacturing Systems”, Cham: Springer International Publishing Switzerland, vol.3, pp. 3–19.
10. Thales (2019), “Leveraging artificial intelligence to maximize critical infrastructure cybersecurity”, available at: https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/security/magazine/leveraging-artificial-intelligence-maximize-critical-infrastructure (Accessed 7 December 2021).
11. Pretorius, B. and van Niekerk, B. (2016), “Cyber-Security for ICS/SCADA”, Int. J. Cyber Warf. Terror, vol. 6, pp. 1–16.

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-28

Кількість переглядів: 1342

Відомості про авторів

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор,професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Використання штучного інтелекту в інформаційній безпеці України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2601 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.2

Hbur, Z. (2022), “Use of artificial intelligence in information security in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2601 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.