EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
М. О. Дурман, О. Л. Дурман, Я. М. Лінецька

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.1

УДК: 352

М. О. Дурман, О. Л. Дурман, Я. М. Лінецька

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Анотація

Стаття присвячена аналізу наукової розробленості проблематики запровадження інформаційних технологій у державне управління. Особлива увага приділяється інформаційному суспільству, де основним рушієм є пошук, нагромадження, оброблення та застосування інформації і знань.
Виявлено, що становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства є результатом інформаційної еволюції коли прогрес зміщується не стільки до зростання кількості та підвищення якості суспільних благ, скільки в сторону зміни відношення людини до свого буття та усвідомлення нею свого місця в новому просторі.
Досліджено еволюцію термінологічного апарату дослідження різними світовими структурами та окремими вченими, розкрито такі поняття, як: «диджиталізація», «цифровізація», «трансформація», «модернізація» і «реформи», а також ідеї створення інформаційного суспільства на різних етапах розвитку світоустрою.
Проаналізовано низку законодавчих та нормативно-правових актів, направлених на стимулювання переходу українського суспільства до інформаційного, запровадження прозорого доступу до публічної інформації в органах публічного управління, а також використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності діяльності органів публічної влади. Оскільки Україна визначила курс на євроінтеграцію, саме тому реалізація стратегії становлення інформаційного суспільства ЄС знаходить своє відображення у відповідних спільних нормативно-правових документах.
Узагальнено, що в умовах сьогодення потрібне формування нового бачення розвитку суспільства, у якому ключову роль буде відігравати обмін інформацією та її використання на благо держави, бізнесу, окремих громадян, суспільства в цілому. Саме це і зумовлює трансформування державного управління з метою пристосування його до вимог інформаційного суспільства та інформаційної ери.
Підсумовано, що перехід до інформаційного суспільства актуалізує проблему трансформації системи державного управління, що зорієнтована на переосмислення наявних традицій та становлення нової державної моделі, релевантної з огляду на виклики інформаційного суспільства.

Ключові слова: інформаційні технології; інформаційне суспільство; державне управління; цифровізація; електронне урядування.

Література

1. Данил’ян В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально- філософський аналіз): монографія. Х. Право. 2008. 184 с.
2. Енциклопедичний словник з державного управління/ уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. К. НАДУ, 2010. 820с.
3. Новицький А. М. Феномен «інформаційного суспільства» як об’єкт наукового дослідження. Інформація і право. 2011. № 1. С. 25-29.
4. Швець М. Я. Україна на шляху до інформаційного суспільства. Правова інформатика. 2011. №1. С. 90-99
5. Богуш В. М., Юдін О. К. Інформаційна безпека держави. К.: МК-Прес. 2005. 432 с.
6. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента № 1072/2000 від 14.09.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1072/2000
7. Протокол намірів між Державним комітетом зв’язку та інформатизації України та Генеральним Директоратом XIII Європейської Комісії від 08.07.1999 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_448
8. Меморандум про взаєморозуміння між Генеральним Директоратом з питань Інформаційного суспільства Європейської Комісії та Державним комітетом зв’язку та інформатизації України щодо розвитку інформаційного суспільства від 14.09.2000 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_447
9. Портал цифрового перетворення України e-Ukraine. URL: https://eukraine.org.ua/ua
10. Парламентські слухання 21 вересня 2005 року з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні: Верховна Рада України. URL: https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Parlamentski_slukhannya/5754.html
11. ООН: Отчет экспертной группы по информационным и телекоммуни-кационным технологиям (Нью-Йорк, 17-20 апреля 2000 г.). URL: //www.tnsofres.com
12. Гастинщиков В. Узагальнення міжнародного досвіду при визначенні шляхів входження України у світовий інформаційних простір. Вісник Книжкової палати. 2010. № 12. С. 31-35.
13. High Payoff in Electronic Government. Measuring the Return on E-Government Investments / Intergovernmental Advisory Board, Federation of Government Information Processing Councils, Washington, 2003
14. Chernov A. Vostok na puti k informacionnomu obshhestvu. URL: http://www.isn.ru/ public/Ost.doc
15. Vnedrenie koncepcii «jelektronnogo pravitel'stva». Strategija po avtomatizacii gosudarstvennyh sluzhb. URL: http://www.microsoft.com/rus/government/whitepapers/eGov_Strategy.asp
16. Шайгородський Ю. Поняття «трансформація» як інструмент аналізу соціальних змін. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pome/shajhorodsky.pdf
17. Електронне урядування. Термін. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Електронне_урядування
18. Баранов О. Електронний уряд в Україні? Буде! Коли? URL: http://www.zn.kiev.ua/nn/show/376/33406/
19. Блажієвська Н., Береза Т. Електронний уряд та інформатизація органів державної влади. URL: http://www.pravo.org.ua/word/50.doc
20. Ганцюк Т. Д. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні: джерелознавчий аналіз дискурсного поля. Електронне видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» № 8, 2018 р. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1287
21. Качний О. Законодавчі аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій – стратегічного напряму оптимізації державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток: Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2015, №5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853
22. Digitization, digitalization and digital transformation: the differences. Mode of access: https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalizationdigital-transformation-disruption/.
23. Brennen Scott, Daniel Kreiss. Digitalization and Digitization. Mode of access: http://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitization/.
24. Дія. Державні послуги онлайн. URL: https://diia.gov.ua

M. Durman, O. Durman, Ya. Linetska

SCIENCE FRAGMENTATION OF THE PROBLEMATICS IN THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT THE PUBLIC ADMNISTRATION

Summary

The article is devoted to the analysis of the scientific elaboration of the problems of introducing information technologies into public administration. Particular attention is paid to the information society, where the main engine is the search, accumulation, processing and application of information and knowledge.
It was revealed that the formation of a post-industrial (informational) society is the result of informational evolution, when progress shifts not so much to an increase in the quantity and quality of public goods, but to a change in a person's attitude to his being and his awareness of his place in a new space.
The evolution of the terminological apparatus of research by various world structures and individual scientists is investigated, concepts such as "digitalization", "digitalization", "transformation", "modernization" and "reforms" are disclosed, as well as the idea of creating an information society at different stages of the development of the world order.
A number of legislative and regulatory acts aimed at stimulating the transition of Ukrainian society to information society, the introduction of transparent access to public information in public authorities, as well as the use of information and communication technologies to increase the efficiency of public authorities' activities have been analyzed. Since Ukraine has set a course for European integration, therefore, the implementation of the strategy for the formation of the EU information society is reflected in the relevant general regulatory documents.
It is generalized that in today's conditions it is necessary to form a new vision of the development of society, in which the exchange of information and its use for the benefit of the state, business, individual citizens, society as a whole will play a key role. This is what leads to the transformation of public administration in order to adapt it to the requirements of the information society and the information age.
It was concluded that the transition to the information society actualizes the problem of transformation of the public administration system, focused on rethinking existing traditions and the formation of a new state model, relevant to the challenges of the information society.

Keywords: information technology; information society; public administration; digitalization; e-government.

References

1. Danylian, V. O. (2008), Informatsiine suspilstvo ta perspektyvy yoho rozvytku v Ukraini (sotsialno- filosofskyi analiz): monohrafiia [Information society and prospects of its development in Ukraine (socio-philosophical analysis): monograph], Pravo, Kh., Ukraine, P. 184.
2. Surmin, Yu.P. Bakumenko, V.D. Mykhnenko, A.M. and others (2010), Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 820.
3. Novytskyi, A. M. (2011), “The phenomenon of the "information society" as an object of scientific research”, Informatsiia i pravo, vol. 1, pp. 25-29.
4. Shvets, M. Ya. (2011), “Ukraine on the way to the information society”, Pravova informatyka, vol. 1, pp. 90-99
5. Bohush, V. M. and Yudin, O. K. (2005), Informatsiina bezpeka derzhavy [Information security of the state], MK-Pres, Kyiv, Ukraine, P. 432.
6. The President of Ukraine (2000), Decree of the President of Ukraine “On the Program of Ukraine's Integration into the European Union”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1072/2000 (Accessed 10 Jan 2022).
7. Protocol of Intent between the State Committee for Communications and Informatization of Ukraine and the Directorate General of the XIII European Commission dated 08.07.1999, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_448 (Accessed 10 Jan 2022).
8. Memorandum of Understanding between the Directorate General for Information Society of the European Commission and the State Committee for Communications and Informatization of Ukraine on the Development of the Information Society dated 14.09.2000, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_447 (Accessed 10 Jan 2022).
9. Portal of digital transformation of Ukraine e-Ukraine, available at: https://eukraine.org.ua/ua (Accessed 10 Jan 2022).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), Parliamentary hearings on September 21, 2005 on the development of the information society in Ukraine, available at: https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Parlamentski_slukhannya/5754.html (Accessed 10 Jan 2022).
11. United Nations: Report of the Expert Group on Information and Telecommunication Technologies (New York, April 17-20, 2000), available at: //www.tnsofres.com (Accessed 10 Jan 2022).
12. Hastynshchykov, V. (2010), “Generalization of international experience in determining the ways of Ukraine's entry into the world information space”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, vol. 12, pp. 31-35.
13. High Payoff in Electronic Government. Measuring the Return on E-Government Investments / Intergovernmental Advisory Board, Federation of Government Information Processing Councils, Washington, 2003
14. Chernov, A. “East on the way to the information society”, available at: http://www.isn.ru/ public/Ost.doc (Accessed 10 Jan 2022).
15. Implementation of the concept of "electronic government". Strategy for the automation of public services, available at: http://www.microsoft.com/rus/government/whitepapers/eGov_Strategy.asp (Accessed 10 Jan 2022).
16. Shaihorodskyi, Yu. “The concept of "transformation" as a tool for analyzing social change”, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pome/shajhorodsky.pdf (Accessed 10 Jan 2022).
17. E-government. Term, available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/Elektronne_uriaduvannia (Accessed 10 Jan 2022).
18. Baranov, O. “E-government in Ukraine? It will be! When?”, available at: http://www.zn.kiev.ua/nn/show/376/33406/ (Accessed 10 Jan 2022).
19. Blazhiievska, N. and Bereza, T. “E-government and informatization of public authorities”, available at: http://www.pravo.org.ua/word/50.doc (Accessed 10 Jan 2022).
20. Hantsiuk, T. D. (2018), “Information and analytical support of public administration in Ukraine: discourse source-study analysis”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1287 (Accessed 10 Jan 2022).
21. Kachnyi, O. (2015), “Legal aspects of implementation of information and communication technologies that are strategic directions of optimization of public administration”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok: Elektronne naukove fakhove vydannia Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu. 2015, #5. available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853 (Accessed 10 Jan 2022).
22. Digitization, digitalization and digital transformation: the differences, available at: https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalizationdigital-transformation-disruption/ (Accessed 10 Jan 2022).
23. Brennen Scott, Daniel Kreiss. Digitalization and Digitization. available at: http://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitization/ (Accessed 10 Jan 2022).
24. Diia. Government services online. available at: https://diia.gov.ua/ (Accessed 10 Jan 2022).

№ 1 2022

Дата публікації: 2022-01-28

Кількість переглядів: 573

Відомості про авторів

М. О. Дурман

д. держ. упр., професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

M. Durman

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3775-205X


О. Л. Дурман

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

O. Durman

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7829-9944


Я. М. Лінецька

аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування,Херсонський національний технічній університет, м. Херсон, Україна

Ya. Linetska

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2227-9861

Як цитувати статтю

Дурман М. О., Дурман О. Л., Лінецька Я. М. Стан наукової розробленості проблематики запровадження інформаційних технологій у державне управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2600 (дата звернення: 29.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.1

Durman, M., Durman, O. and Linetska, Ya. (2022), “Science fragmentation of the problematics in the implementation of information technologies at the public admnistration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2600 (Accessed 29 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.