EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ
О. М. Піхоцька, І. С. Хомякова

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.33

УДК: 614.2:336.5

О. М. Піхоцька, І. С. Хомякова

ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

Анотація

У статті розглянуто проблеми і стан фінансування закладів охорони здоров’я України в умовах проведення медичної реформи. Визначено, що впродовж багатьох років процес фінансування закладів охорони здоров’я передбачав постатейний розподіл бюджетних коштів на утримання медичної інфраструктури, а не на видатки, пов’язані із збереженням здоров’я кожного громадянина країни, поліпшення показників рівня та якості життя населення. Обґрунтовано необхідність удосконалення процесу фінансування вітчизняної медицини. Визначено, що фінансування медицини на сьогодні є одним з основних пріоритетів бюджету, зростання видатків державного бюджету за функцією “Охорона здоров’я” обумовлені зміною механізму надання медичних послуг. Проаналізовано стан виконання бюджетної програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році. Розглянуто роль Національної служби здоров’я України у фінансуванні медичної галузі, яка є замовником медичних послуг лікарських засобів за програмою медичних гарантій. Зроблено висновок, що в сучасних умовах розвитку медичної галузі України, особливо актуальним стає пошук додаткових джерел фінансування охорони здоров’я, до яких належать державне фінансування медичної галузі за принципом “гроші ходять за пацієнтом”, розвиток страхової медицини й розширення можливостей надання закладами охорони здоров’я платних медичних послуг.

Ключові слова: Система охорона здоров’я; фінансування охорони здоров’я; медична галузь; медична реформа; програма медичних гарантій; пакет медичних послуг.

Література

1. Основні принципи реформи системи охорони здоров’я / Модуль 1. Вступ до стратегічного планування. Оцінка ситуації та аналіз даних URL: https://www1.undp.org/content/dam/ukraine/docs/Donbas/RPP/P2-M1.pdf (дата звернення 14. 11. 2021)
2. Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я / схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11. 2016 р. № 1013-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80#Text (дата звернення 14. 11. 2021)
3. Закон України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” від 19.10.2017р № 2168-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text (дата звернення 14. 11. 2021)
4. Мінфін пропонує скасувати норму, яка спрямовує 5% ВВП на медицину. Чим це загрожує? URL: https://hmarochos.kiev.ua/2021/09/29/minfin-proponuye-skasuvaty-normu-yaka-spryamovuye-5-vvp-na-medyczynu-chym-cze-zagrozhuye/ (дата звернення 20. 11. 2021)
5. Постанова Кабінету Міністрів “Про утворення Національної служби здоров’я України” від 27.12.2017р №1101 URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-nacionalnoyi-sluzhbi-zdorovya-ukrayini (дата звернення 21. 11. 2021)
6. Програма медичних гарантій 2021: НСЗУ розповіла про пріоритети та оновлення URL: https://uacrisis.org/uk/nszu-pmg-2021 (дата звернення 14. 11. 2021) (дата звернення 21. 11. 2021)
7. Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2020 рік URL: https://moz.gov.ua/uploads/6/32795-2308060.pdf (дата звернення 24. 11. 2021)
8. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 24. 11. 2021)
9. Видатки державного бюджету 2018-2020 роки. URL: https://openbudget.gov.ua/national-budget/expenses?class=functional&view=table; (дата звернення 25. 11. 2021)
10. Видатки на охорону здоров’я у 2021 р.: коли очікування розбиваються об жорстоку реальність URL:
https://www.apteka.ua/article/579552 (дата звернення 30. 11. 2021)
11. НСЗУ: Порядок реалізації Програми медичних гарантій у 2021 році URL: https://www.kmu.gov.ua/news/poryadok-realizaciyi-programi-medichnih-garantij-u-2021-roci (дата звернення 30. 11. 2021)
12. В ухваленому Верховною Радою державному бюджеті на 2022 рік на видатки на систему охорони здоров'я передбачено в розмірі 192,5 млрд. грн. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361723-na-ohoronu-zdorova-v-budzeti2022-peredbacili-1925-milarda.html (дата звернення 08. 12. 2021)
13. Концепція розвитку електронної охорони здоров’я / схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12. 2020 р. № 1671-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1671-2020-%D1%80#Text (дата звернення 01. 12. 2021)
14. Ахламов А.Г., Кусик Н.Л. Навчально-методичний посібник Економіка та фінансування охорони здоров’я. 2011 р. С. 71-75.
15. Диверсифікація джерел фінансування охорони здоров’я URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/diversifikaciya-dzherel-finansuvannya-okhoroni-zdorovya (дата звернення 01. 12. 2021)

O. Pikhotska, I. Khomiakova

FINANCING OF THE HEALTHCARE SYSTEM IN THE CONTEXT OF ITS REFORMATION

Summary

The article considers the problems and conditions of financing of healthcare institutions of Ukraine in the context of medical reform. It is determined that the process of financing of healthcare institution provided for the itemized distribution of budget funds for the maintenance of medical infrastructure, not the expenditures related to maintaining of health of every citizen and improving quality of life, the funds were used inefficiently and not for their intended purpose. The necessity to improve the process of financing domestic healthcare system is substantiated. Condition of funding of healthcare facilities in Ukraine in recent years of medical reform was analyzed. It is determined that financing of healthcare system is one of the main priorities of the budget today, and the budgetary expenditures for “Health Care” in 2021 grew compared to 2020 due to changes in the mechanism of medical services provision. Important areas are ensuring the provision of high-quality medical services for all citizens, increase in the salaries of doctors. Condition of implementation of the budgetary program of state guarantees of health care in 2020 was analyzed. It was concluded that the implementation of the program of state guarantees of health care has led to the need for funds to pay for the services related to medical care for patients with acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2, development of public healthcare system and the purchase of vaccines against COVID-19. The role of the National Health Service of Ukraine in financing the medical sector, which implements the basic principle of medical reform “money follows the patient”, is a customer of medical services under the program of medical guarantees, was considered. It is concluded that under current condition of development of the medical industry of Ukraine, the search for additional sources of funding for healthcare, which includes state funding for the medical sector according to the principle “money follows the patient”, development of insurance medicine and expanding opportunities for healthcare institutions to provide paid medical services, are quite relevant.

Keywords: Healthcare system; healthcare financing; medical industry; medical reform; medical guarantee program; medical services package.

References

1. Basic principles of health care reform / Module 1. Introduction to strategic planning. Situation assessment and data analysis, available at: https://www1.undp.org/content/dam/ukraine/docs/Donbas/RPP/P2-M1.pdf (Accessed 14 Nov 2021).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine :The concept of health care financing reform”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80#Text (Accessed 14 Nov 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On state financial guarantees of medical care for the population”, available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text (Accessed 14 Nov 2021).
4. “The Ministry of Finance proposes to abolish the norm, which directs 5% of GDP to medicine. What is the threat?”, available at: https://hmarochos.kiev.ua/2021/09/29/minfin-proponuye-skasuvaty-normu-yaka-spryamovuye-5-vvp-na-medyczynu-chym-cze-zagrozhuye/ (Accessed 20 Nov 2021).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution of the Cabinet of Ministers “On the Establishment of the National Health Service of Ukraine”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-nacionalnoyi-sluzhbi-zdorovya-ukrayini (Accessed 21 Nov 2021).
6. Health Guarantee Program 2021: NSZU spoke about priorities and updates, available at: https://uacrisis.org/uk/nszu-pmg-2021 (data zvernennia 14. 11. 2021) (Accessed 21 Nov 2021).
7. Ministry of Health of Ukraine, Results of the evaluation of the effectiveness of the budget program for 2020, available at: https://moz.gov.ua/uploads/6/32795-2308060.pdf (Accessed 24 Nov 2021).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine, On prevention of the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 on the territory of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text (Accessed 24 Nov 2021).
9. Expenditures of the state budget 2018-2020, available at: https://openbudget.gov.ua/national-budget/expenses?class=functional&view=table; (Accessed 25 Nov 2021).
10. Health care spending in 2021: when expectations are shattered by the harsh reality, available at: https://www.apteka.ua/article/579552 (Accessed 30 Nov 2021).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine, “NSSU: Procedure for implementation of the Medical Guarantees Program in 2021”, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/poryadok-realizaciyi-programi-medichnih-garantij-u-2021-roci (Accessed 30 Nov 2021).
12. “The state budget for 2022 approved by the Verkhovna Rada provides for UAH 192.5 billion in expenditures on the health care system”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361723-na-ohoronu-zdorova-v-budzeti2022-peredbacili-1925-milarda.html (Accessed 08 Dec 2021).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “The concept of e-health development”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1671-2020-%D1%80#Text (Accessed 01 Dec 2021).
14. Akhlamov, A.H. and Kusyk, N.L. (2011), Navchalno-metodychnyi posibnyk Ekonomika ta finansuvannia okhorony zdorovia [Educational Economics and Financing Handbook], pp. 71-75.
15. The National Institute for Strategic Studies, “Diversification of sources of health care financing”, available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/diversifikaciya-dzherel-finansuvannya-okhoroni-zdorovya (Accessed 01 Dec 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 737

Відомості про авторів

О. М. Піхоцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

O. Pikhotska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-1916-4510


І. С. Хомякова

студентка 3 курсу Інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

I. Khomiakova

3rd year student of the Institute of Economics and Management,National University "Lviv Polytechnic"

ORCID:

0000-0001-8763-1902

Як цитувати статтю

Піхоцька О. М., Хомякова І. С. Фінансування системи охорони здоров’я в умовах її реформування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2503 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.33

Pikhotska, O. and Khomiakova, I. (2021), “Financing of the healthcare system in the context of its reformation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2503 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.