EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ
А. М. Волківська, Г. В. Осовська, Т. В. Семенюк, О. В. Аксьонова, М. С. Руденко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.31

УДК: 331.101

А. М. Волківська, Г. В. Осовська, Т. В. Семенюк, О. В. Аксьонова, М. С. Руденко

РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ

Анотація

Відсутність уваги до вирішення глобальних проблем та нагальних питань щодо врегулювання соціально-трудової сфери як на державному рівні, так і на рівні регіону та в умовах конкретного суб’єкту господарювання, може призвести до серйозних наслідків не тільки соціального характеру, а й економічного, оскільки соціально-трудова сфера належить до головних сфер будь-якої економічної системи, так як від особливостей її формування залежать якість трудового життя населення та соціальна злагода, що сприяє соціально-економічному розвитку країни, регіону, підприємства.
Вивчення теоретичних аспектів та розробка практичних рекомендацій, які направлені на удосконалення механізму регулювання соціально-трудових відносин на рівні регіону, стали головною метою дослідження. Для досягнення мети дослідження були поставлені завдання: дослідити теоретичні засади формування соціально-трудових відносин; оцінити стан соціально-економічного розвитку Житомирської області; проаналізувати стан розвитку напрямів соціально-трудової сфери в області; виконати діагностику складових системи соціально-трудових відносин в області; розробити механізм регулювання соціально-трудових відносин на рівні регіону.
Дослідженням підтверджено, що сукупність негативних явищ соціальної, економічної та демографічної сфер, впливають на стан соціально-економічного розвитку регіонів і, як результат, на усю соціально-трудову сферу. Прагнення України увійти до країн Європейської співдружності неможливе без створення системи передумов, що впливатимуть та сприятимуть підтриманню соціальної стабільності у суспільстві, створенню умов для зростання добробуту населення, забезпечення належного рівня та якості життя населення, а також для створення ефективного регулювання системи соціально-трудових відносин.
Отже, оцінка напрямів соціально-трудової сфери та ефективності існуючої системи соціально-трудових відносин є інструментом для розробки обґрунтованої соціально-економічної політики в регіоні, а постійне спостереження за фактичним станом справ має передбачати здійснення систематичного аналізу процесів, які в них проходять з метою упередження негативних явищ, які могли б призвести до соціальної напруги, а також для короткострокового прогнозу та формування стратегії можливих змін у цих сферах.

Ключові слова: соціально-трудові відносини; формування; оцінка; регулювання; розвиток.

Література

1. Антонюк В. П. Світові тенденції у розвитку соціально-трудових відносин як виклики для України. Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернетконф., 14-16 листоп. 2017 р. Київ : КНЕУ, 2017. С. 160-162.
2. Бандур С. І. Розвиток соціально-трудових відносин як передумова досягнення продуктивної зайнятості населення. Ринок праці та зайнятість населення. 2014. № 1. С. 8-13.
3. Волохова Л. Ф., Євсєєнко О. Ф. Статистичне оцінювання соціальної напруги на ринку праці в Україні. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2013. Т.18. С. 68-71.
4. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. Вид. 5-те вид., онов. К.: Знання, 2011. 390 с.
5. Єсінова Н. І., Примаченко Д. О. Моніторинг соціально-трудових відносин в Україні. Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність. 2015. Секція 3. С. 179-190.
6. Жадан О. В. Соціально-трудові відносини як об’єкт державного регулювання. Економiка та держава. 2014. № 5. С. 112-115.
7. Жадан О. Моделі державного регулювання соціально-трудових відносин: загальна характеристика та порівняльний аналіз. URL: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/PublicAdministration/vol1/64-70.pdf (дата звернення: 19.11.2021).
8. Коваль Л. А. Особливості розвитку соціально-трудових відносин в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2015. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua. (дата звернення: 20.11.2021).
9. Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку : монографія. Київ : КНЕУ, 2010. 251 с.
10. Колот А. М. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 6 (132). С. 205-211.
11. Крулько Є. Л. Моделі соціально-трудових відносин між працівниками і роботодавцями. URL: http://nbuv.gov.ua (дата звернення: 19.11.2021)
12. Лібанова Е. М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів. Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ. Демографія та соц. економіка. 2011. № 1 (15). С. 24-38.
13. Лібанова Е. М. Соціальні проблеми модернізації української економіки. Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ. Демографія та соц. економіка. 2012. № 1 (17). С. 5-22.
14. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : колективна монографія / Лібанова Е. М., Макарова О. В., Курило І. О. та ін.; за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. 320 с.
15. Мельник С. В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери України / С. В. Мельник. – Київ : Соцінформ, 2009. 478 с.
16. Мельниченко О. Б. Розвиток системи соціально-трудових відносин як передумова економічного зростання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Випуск 7, частина 2. С. 102-104.
17. Назаров Н. Методичний підхід до визначення ефективності соціально-трудових відносин на підприємстві. URL: file:///C:/Users/VVV/Downloads/stvttp_2014_2_54.pdf (дата звернення: 20.11.2021).
18. Наумко Ю. С. Аналіз сучасного стану соціально-трудових відносин. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua. (дата звернення: 15.11.2021).
19. Статистичний щорічник Житомирської області за 2019 рік / за ред. Пашинська Г. Житомир: Головне управління статистики в Житомирській області. 2020. 456 с.
20. Фоміна О. О. Механізм регулювання соціально-трудових відносин на засадах відповідальності. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 2013. № 3 (59). С. 46-56.
21. Щодо стану соціально-трудових відносин в Україні та основних напрямів їхнього реформування: аналітична записка. 2012 р. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-stanu-socialno-trudovikh-vidnosin-v-ukraini-ta-osnovnikh (дата звернення: 15.11.2021).
22. Довідка про звернення громадян, що надійшли до Відділу з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України у 2019 році з Житомирської області. URL: http://vzvernen.rada.gov.ua/uploads/documents/31612.pdf (дата звернення: 21.11.2021).
23. Інформаційно-аналітична довідка про звернення громадян та запити на інформацію, що надійшли на адресу департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської облдержадміністрації протягом 2019 року. URL: https://dpssp.zt.gov.ua/downloads/zvernennya/2019.pdf (дата звернення: 21.11.2021).

А. Volkivska, G. Osovska, T. Semenyuk, O. Aksonova, M. Rudenko

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS AS A COMPONENT OF ECONOMIC GROWTH OF THE REGION

Summary

Lack of attention to solving global problems and urgent issues related to the regulation of the social and labor sphere both at the state level and at the level of the region and in the conditions of a particular business entity can lead to serious consequences not only social but also economic. -labor sphere belongs to the main spheres of any economic system, as the peculiarities of its formation depend on the quality of working life of the population and social harmony, which contributes to the socio-economic development of the country, region, enterprise.
The study of theoretical aspects and the development of practical recommendations aimed at improving the mechanism of regulation of social and labor relations at the regional level, became the main goal of the study. To achieve the goal of the study, the following tasks were set: to investigate the theoretical foundations of the formation of social and labor relations; assess the state of socio-economic development of Zhytomyr region; to analyze the state of development of the social and labor spheres in the region; perform diagnostics of the components of the system of social and labor relations in the region; to develop a mechanism for regulating social and labor relations at the regional level.
The study confirmed that the set of negative phenomena of the social, economic and demographic spheres affect the state of socio-economic development of the regions and, as a result, the entire socio-labor sphere. Ukraine's desire to join the European Union is impossible without creating a system of preconditions that will influence and contribute to maintaining social stability in society, creating conditions for increasing welfare, ensuring the proper level and quality of life, and creating effective regulation of social and labor relations.
Thus, the assessment of the social and labor sphere and the effectiveness of the existing system of social and labor relations is a tool for developing sound socio-economic policy in the region, and constant monitoring of the actual situation should include a systematic analysis of processes in them to prevent negative phenomena that could lead to social tension, as well as for short-term forecasting and strategy formation of possible changes in these areas.

Keywords: social and labor relations; formation; evaluation; regulation; development.

References

1. Antoniuk, V.P. (2017), “Global trends in the development of social and labor relations as challenges for Ukraine”, Sotsial'no-trudova sfera: suchasnyj stan, problemy ta stratehichni napriamy rozvytku : materialy mizhnar. nauk.-prakt. internetkonf. [Socio-labor sphere: current state, problems and strategic directions of development: materials of the international scientific-practical Internet conference], KNEU, Kyiv, Ukraine, 14-16 nov, pp. 160-162.
2. Bandur, S.I. (2014), “Development of social and labor relations as a prerequisite for achieving productive employment”, Rynok pratsi ta zajniatist' naselennia, vol. 1, pp. 8-13.
3. Volokhova, L.F. and Yevsieienko, O.F. (2013), “Statistical assessment of social tension in the labor market in Ukraine”, Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, vol. 18, pp. 68-71.
4. Hrishnova, O.A. (2011), Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny: Pidruchnyk [Labor economics and social-labor relations: Textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine.
5. Yesinova, N.I. and Prymachenko, D.O. (2015), “Monitoring of social and labor relations in Ukraine”, Ekonomichna teoriia ta zovnishn'oekonomichna diial'nist', vol. 3, pp. 179-190.
6. Zhadan, O. (2014), “Social and labor relations as an object of state regulation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 112-115.
7. Zhadan, O. (2014), “Models of state regulation of social and labor relations: general characteristics and comparative analysis”, available at: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/PublicAdministration/vol1/64-70.pdf (Accessed 19 Nov 2021).
8. Koval', L.A. (2015), “Features of development of labor relations in modern terms”, Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3805 (Accessed 20 Nov 2021).
9. Kolot, A.M. (2010), Sotsial'no-trudova sfera: stan vidnosyn, novi vyklyky, tendentsii rozvytku [Social and labor sphere: the state of relations, new challenges, development trends], KNEU, Kyiv, Ukraine.
10. Kolot, A.M. (2012), “Asymmetries of development of social and labor sphere: manifestations, reasons, preconditions of overcoming”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6 (132), pp. 205-211.
11. Krul'ko, Ye.L. (2012), “Models of social and labor relations between employees and employers”, available at: http://nbuv.gov.ua (Accessed 19 Nov 2021).
12. Libanova, E.M. (2011), “Modernization of Ukraine's economy in the context of social challenges”, In-t demohrafii ta sots. doslidzh. NANU. Demohrafiia ta sots. ekonomika, vol. 1 (15), pp. 24-38.
13. Libanova, E.M. (2012), “Social problems of modernization of the Ukrainian economy”, In-t demohrafii ta sots. doslidzh. NANU. Demohrafiia ta sots. ekonomika, vol. 1 (17), pp. 5-22.
14. Libanova, E.M. Makarova, O.V. and Kurylo, I.O. (2012), Liuds'kyj rozvytok v Ukraini: sotsial'ni ta demohrafichni chynnyky modernizatsii natsional'noi ekonomiky [Human development in Ukraine: social and demographic factors of modernization of the national economy], In-t demohrafii ta sotsial'nykh doslidzhen' im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
15. Mel'nyk, S.V. (2009), Mekhanizm rehuliuvannia sotsial'no-trudovoi sfery Ukrainy [The mechanism of regulation of the social and labor sphere of Ukraine], Sotsinform, Kyiv, Ukraine.
16. Mel'nychenko, O.B. (2016), “Development of the system of social and labor relations as a prerequisite for economic growth”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 7, no. 2, pp. 102-104.
17. Nazarov, N. (2014), “Methodical approach to determining the effectiveness of social and labor relations in the enterprise”, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=stvttp_2014_2_54 (Accessed 20 Nov 2021).
18. Naumko, Yu.S. (2011), “Analysis of the current state of social and labor relations”, Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 19 Nov 2021).
19. Pashyns'ka, H. (2020), Statystychnyj schorichnyk Zhytomyrs'koi oblasti za 2019 rik [Statistical Yearbook of Zhytomyr region for 2019], Holovne upravlinnia statystyky v Zhytomyrs'kij oblasti, Zhytomyr, Ukraine.
20. Fomina, O.O. (2013), “The mechanism of regulation of social and labor relations on the basis of responsibility”, Visnyk Donets'koho natsional'noho universytetu ekonomiky i torhivli im. M. Tuhan-Baranovs'koho, vol. 3 (59), pp. 46-56.
21. NISS (2012), “Regarding the state of social and labor relations in Ukraine and the main directions of their reform”, available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-stanu-socialno-trudovikh-vidnosin-v-ukraini-ta-osnovnikh (Accessed 15 Nov 2021).
22. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), “Certificate of citizens 'appeals received by the Department for Citizens' Appeals of the Verkhovna Rada of Ukraine in 2019 from Zhytomyr Oblast”, available at: http://vzvernen.rada.gov.ua/uploads/documents/31612.pdf (Accessed 21 Nov 2021).
23. Department of Social Protection of the Population of Zhytomyr Regional State Administration (2019), “Information and analytical information on citizens' appeals and requests for information received by the Department of Labor, Social and Family Policy of the Zhytomyr Regional State Administration during 2019”, available at: https://dpssp.zt.gov.ua/downloads/zvernennya/2019.pdf (Accessed 21 Nov 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 468

Відомості про авторів

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1254-6057


Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8919-227X


Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-9908-3162


О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

O. Aksonova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-0380-9035


М. С. Руденко

магістрант кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

M. Rudenko

Master's student of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-2760-9604

Як цитувати статтю

Волківська А. М., Осовська Г. В., Семенюк Т. В., Аксьонова О. В., Руденко М. С. Розвиток системи соціально-трудових відносин як складова економічного зростання регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2502 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.31

Volkivska, А., Osovska, G., Semenyuk, T., Aksonova, O. and Rudenko, M. (2021), “Development of the system of social and labor relations as a component of economic growth of the region”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2502 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.