EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ РОЗВИТКОМ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ «КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
О. І. Ханіна

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.30

УДК: 351.77

О. І. Ханіна

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ РОЗВИТКОМ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ «КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

Анотація

В статті визначено необхідність кадрового забезпечення медичної сфери. Це стосується і фахівців системи управління медичною сферою і сімейних лікарів і вузько спеціалізованих лікарів, що спеціалізуються на лікуванні окремих хвороб. Однією з важливих складових такої відповідності сьогодні є відповідність світовому рівню інформаційних технологій.
Доведено, що однією з головних вад сучасної системи управління кадровим розвитком є відсутність системи рівномірного розподілу медичних кадрів за регіонами. Зазначено, що подоланню негативні тенденції дефіциту медичних кадрів та їх нерівномірному розподілу може допомогти розвиток інформаційних технологій. Важливим є такий підхід для сільських регіонів, в яких особливо відчувається нестача лікарів. Необхідно ефективно реалізувати положення «Концепції розвитку електронної охорони здоров’я».
Обґрунтовано необхідність більш широко застосовування фінансових механізмів управління системою охорони здоров’я в процесі вдосконалення структури її кадрового забезпечення. Таке фінансування повинно бути пов’язаним із розвитком процесів інформатизації, інформаційними технологіями, телемедициною

Ключові слова: державне управління; кадровий розвиток; охорона здоров’я; Концепція; інформатизація.

Література

1. Кадрові ресурси системи охорони здоров’я в Україні. Ситуаційний аналіз 2019 р. URL : https://www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/HRH-situational-analysis-2019.pdf (дата звернення: 1.12.2021 р).
2. Концепція розвитку електронної охорони здоров’я, що була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1671-р. від 28 грудня 2020 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1671-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 1.12.2021 р).
3. Поживілова О.В. Інформаційні технології в системі охорони здоров'я (до проблеми наукового забезпечення державного управління розвитком системи охорони здоров'я України). Інвестиції: практика та досвід. 2010 № 22 с. 65 – 66.
4. Волосовець О.П., Заболотько В.М., Волосовець А.О. Кадрове забезпечення галузі охорони здоров’я в Україні та світі: сучасні виклики. Українські медичні вісті. 2020. Т. 12. № 1(84). с. 20 – 26.
5. Карамишев Д.В., Шевченко В.І. Державні механізми регулювання ресурсного забезпечення системи охорони здоров'я в економічній моделі розподілу фінансів. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 22. С. 60 – 64.
6. Гайдаш Д. С. Державна кадрова політика у сфері охорони здоров'я: стан наукових досліджень. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С. 155–160.
7. Сазонець І. Л., Зима І. Я. Передумови трансформації системи охорони здоров'я та матеріальне забезпечення її працівників. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 122–125.
8. Сазонець І. Л., Зима І. Я. Визначення проблем та основних напрямів реформування системи охорони здоров’я України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1343 (дата звернення: 11.12.2021).
9. Сазонець О. М., Алі Альшаафі Мохамед. Іноземний досвід управління медичними закладами в інформаційно-комунікаційному середовищі. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 18–22.
10. Сазонець О.М. Альшаафі Мохамед Алі. Розвиток та безпека інформаційних процесів у сучасному суспільстві. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2018. № 2 (84). С. 52-56.

O. Hanina

STATE DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF THE MEDICAL SPHERE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF THE CONTEXT OF THE «CONCEPT OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC HEALTHCARE»

Summary

The article identifies the need for staffing in the medical field. This applies to specialists in the medical management system and family physicians and narrowly specialized physicians specializing in the treatment of certain diseases. One of the important components of such compliance today is compliance with the world level of information technology.
It is proved that one of the main shortcomings of the modern system of personnel development management is the lack of a system of uniform distribution of medical personnel by regions. It is noted that the development of information technologies can help to overcome the negative trends in the shortage of medical staff and their uneven distribution. This approach is important for rural areas, which are particularly short of doctors. The provisions of the eHealth Development Concept need to be effectively implemented.
Identifying areas for improving the system of public management of human resources development in the medical field in the context of the implementation of the "Concept of e-health". The realization of this goal led to the study of laws and regulations in this area of public administration, analysis of the provision of medical personnel, analysis of the possibility of informatization of the health care system to influence the effective use of human resources. It is noted that certain goals and objectives for personnel development are not defined in this Concept.
The content of such documents as: National Strategy for Health Care Reform in Ukraine for the period 2015-2020, Concept for Health Care Financing Reform, 2016, Health Education Development Strategy, 2019 are analyzed.
The necessity of wider application of financial mechanisms of health care system management in the process of improving the structure of its staffing is substantiated. Such funding should be related to the development of information processes, information technology, telemedicine.
It is proposed to expand the scope of such a mechanism as the certification of medical personnel in accordance with the criteria of compliance with modern information technology.

Keywords: public administration; personnel development; health care; concept; informatization.

References

1. Human resources of the health care system in Ukraine. Situation analysis in 2019, available at: https://www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/HRH-situational-analysis-2019.pdf (Accessed 01 Dec 2021).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), The order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “The concept of e-health development”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1671-2020-%D1%80#Text (Accessed 01 Dec 2021).
3. Pozhyvilova, O.V. (2010), “Information technologies in the health care system (to the problem of scientific support of state management of the health care system of Ukraine)”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 65 – 66.
4. Volosovets, O.P. Zabolotko, V.M. and Volosovets, A.O. (2020), “Healthcare staffing in Ukraine and around the world: current challenges”, Ukrainski medychni visti, vol. 12, issue 1(84), pp. 20 – 26.
5. Karamyshev, D.V. and Shevchenko, V.I. (2010), “State mechanisms of regulation of resource provision of the health care system in the economic model of financial distribution”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 60 – 64.
6. Gajdash, D. (2014), “Public personnel policy of public health services: state research”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 155–160.
7. Sazonets, I. and Zyma, I. (2018), “Prerequisites for the transformation of the health care system and the material provision of its employees”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 122–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.122
8. Sazonets, I. and Zyma, I. (2018), “Identification of problems and main directions of reform health care system of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1343 (Accessed 11 Dec 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.2.
9. Sazonets, O. and Ali, Elshaafi Mohamed (2018), “Foreign experience in the management of medical institutions in the information and communication environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 18–22.
10. Sazonets, O.M. and Alshaafi Mokhamed Ali. (2018), “Development and security of information processes in modern society”, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 2 (84), pp. 52-56.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 456

Відомості про авторів

О. І. Ханіна

к. мед. н., докторант кафедри публічного управління та землеустрою,Класичний приватний університет

O. Hanina

PhD in Medical Sciences,Doctoral candidate of the Department of Public Administration and Land Management, Classical private university

ORCID:

0000-0002-8738-0805

Як цитувати статтю

Ханіна О. І. Державне управління кадровим розвитком медичної сфери в контексті впровадження «концепції розвитку електронної охорони здоров’я». Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2501 (дата звернення: 16.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.30

Hanina, O. (2021), “State department of human resources development of the medical sphere in the context of implementation of the context of the «concept of development of electronic healthcare»”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2501 (Accessed 16 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.