EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Л. Х. Тихончук, С. П. Цецик, Я. П. Цецик

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.1

УДК: 94 (477.8) «1900 – 1917»

Л. Х. Тихончук, С. П. Цецик, Я. П. Цецик

РОЛЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Анотація

Демографічний спад, зростання трудової міграції та при цьому доступність освіти за кордоном, високі запити молоді щодо першого робочого місця – спричинило кризу професійно-технічної освіти в Україні. Лише у 2021 році розпочато розробку нового законопроєкту про професійну (професійно-технічну) освіту. Заради сталого розвитку суспільства питання істотної зміни професійно-технічної освіти є потребою часу. Експертам під час напрацювання законодавчого регулювання даної реформи обов’язково потрібно враховувати не тільки зарубіжний досвід, рекомендації міжнародних інституцій, а й історичні особливості розвитку та регулювання професійної освіти в різних регіонах держави та в різні історичні періоди : в який спосіб здійснювалось регулювання даних процесів органами влади та місцевого самоврядування, проаналізувати столітні традиції даного розвитку.
Архівні документи, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування Волині на початку ХХ ст., вказують на активне регулювання процесів розвитку мережі навчальних професійних закладів освіти в зв’язку з потребою в кваліфікованих робітниках. Дані процеси фінансувалися органами місцевого самоврядування – насамперед міськими управами та повітовими земствами. Багато документів свідчать про те, що сприяли розвитку таких професійних навчальних закладів в регіоні саме земства після 1911 р. (початку їх повноцінної діяльності). Наслідками польського повстання 1863 – 1864 рр. у регіоні стало обмеження імперськими урядами доступу поляків до виборних посад. Саме з цього року архівні документи вказують на функціонування земств та їх активну роботу. При цьому, органи місцевого самоврядування у досліджуваний період були змушені координувати всі напрями своєї діяльності з органами влади: бюджети повітових міст затверджувалися губернським по міських та земських справах присутствієм і погоджувалися волинським губернатором.
Аналіз архівних документів переконливо доводить, що органи місцевого самоврядування приділяли важливу увагу розвитку професійної освіти, й не лише фінансували відкриття нових навчальних закладів, а й виділяли іменні стипендії для студентів учительських семінарій. При цьому висувалася чітка умова після завершення навчання стипендіати зобов’язувалися відпрацювати впродовж певного періоду у земських школах вчителями.

Ключові слова: земства; професійна освіта; органи місцевого самоврядування; Волинська губернія; органи влади.

Література

1. Бортніков В. І. Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Луцьк СНУ імені Лесі Українки, 2015. 420 с.
2. В городской думе. Очередное заседание 4 мая. Волынь. 6 мая. 1912. № 122. С. 3.
3. Державний архів Житомирської області. Ф. 79. Оп. 1. Спр. 19. Арк. 2.
4. Державний архів Житомирської області. Ф. 85. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 38.
5. Державний архів Житомирської області. Ф. 85. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 19.
6. Державний архів Житомирської області. Ф. 85. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 89-142.
7. Державний архів Житомирської області. Ф. 85. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 6.
8. Державний архів Житомирської області. Ф. 183. Оп.1. Спр. 11. Арк. 160.
9. Державний архів Житомирської області. Ф. 212 Оп. 1 Спр. 1. Арк.1.
10. Державний архів Житомирської області. Ф. 212. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 12-234.
11. Державний архів Рівненської області. Ф. 165. Оп. 1. Спр. 24. Арк. 4.
12. Державний архів Рівненської області. Ф. 165. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 30-41.
13. Державний архів Тернопільської області. Ф. 253. Оп. 1. Спр. 160. Арк. 1-2.
14. Державний архів Тернопільської області. Ф. 253. Оп. 1. Спр. 162. Арк. 1.
15. Державний архів Тернопільської області. Ф. 253. Оп. 1. Спр. 163. Арк. 1.
16. Земская жизнь. Земские стипендии при Дедеркальской учительской семинарии. Наша Волынь. 3-го июля. 1914. № 172. С. 3.
17. Письмо члена Гос. Думы М. С. Андрейчука получено. Волынь. 29 апреля. 1912. № 115. С. 3.
18. Реформа коммерческого образования. Волынь. 1901. 12 июля. № 152. С. 2.
19. Речь члена Государств. думы (от Вол. губ.) священника Иоанна Карпинского. Жизнь Волыни. 11 июня. 1913. № 144. С. 2.

L. Tykhonchuk, S. Tsetsyk, Ya. Tsetsyk

THE ROLE OF AUTHORITIES AND LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION IN VOLYN IN THE EARLY XX CENTURY

Summary

Relevance of research. The demographic decline, the growth of labor migration and the availability of education abroad, high demands of young people for the first job caused the crisis of vocational education in Ukraine. Only in 2021 the development of a new bill on vocational (vocational) education began. For the sake of sustainable development of society, the issue of significant change in vocational education is a matter of time. Experts must take into account not only foreign experience, recommendations of international institutions, but also historical features of development and regulation of vocational education in different regions of the country and in different historical periods: how the authorities regulated these processes. and local government, to analyze the centuries-old traditions of this development.
Archival documents relating to the activities of local governments in Volyn in the early twentieth century indicate the active regulation of the development of the network of vocational schools in connection with the need for skilled workers. These processes were financed by local governments - primarily city councils and county zemstvos. Many documents show that the zemstvos contributed to the development of such professional educational institutions in the region after 1911 (the beginning of their full-fledged activity). The consequences of the Polish uprising of 1863 – 1864 in the region were the restriction of the imperial government's access to Poles to elected office. It is from this year that archival documents indicate the functioning of zemstvos and their active work. At the same time, local governments in the study period were forced to coordinate all areas of their activities with the authorities: the budgets of county towns were approved by the provincial presence for urban and provincial affairs and agreed by the Volyn governor.
The analysis of archival documents convincingly proves that local governments paid important attention to the development of vocational education, and not only financed the opening of new educational institutions, but also provided nominal scholarships for students of teacher training colleges. At the same time, a clear condition was set after the completion of their studies.

Keywords: zemstvos; professional education; local self-government bodies; Volyn province; authorities.

References

1. Bortnikov, V. I. (2015), Orhany derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia na Volyni (kinets ХVIII – pochatok ХХ st.). [Bodies of state power and local self-government in Volyn (end of the 18th - beginning of the 20th century], SNU imeni Lesi Ukrainky, Lutsk, 420 р.
2. Volyin (1912), "In the city duma. Regular meeting on May 4”, Volyin, vol. 122, p. 3.
3. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region], F. 79. Op. 1. Spr. 19. Ark. 2.
4. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region], F. 85. Op. 1. Spr. 5. Ark. 38.
5. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region], F. 85. Op. 1. Spr. 11. Ark. 19.
6. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region], F. 85. Op. 1. Spr. 12. Ark. 89-142.
7. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region], F. 85. Op. 1. Spr. 15. Ark. 6.
8. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region], F. 183. Op. 1. Spr. 11. Ark. 160.
9. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region], F. 212. Op. 1. Spr. 1. Ark. 1.
10. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region], F. 212. Op. 1. Spr. 16. Ark. 12-234.
11. Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoy oblasti [State Archives of Rivne region], F. 165. Op. 1 Spr. 24. Ark. 4.
12. Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoy oblasti [State Archives of Rivne region], F. 165. Op. 1 Spr. 26. Ark. 30-41.
13. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti [State Archives of Ternopil region], F. 253. Op. 1 Spr. 160 Ark. 1-2.
14. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti [State Archives of Ternopil region], F. 253. Op. 1 Spr. 162 Ark. 1.
15. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti [State Archives of Ternopil region], F. 253. Op. 1 Spr. 163 Ark. 1.
16. Nasha Volyin (1914), “Zemskaya life. Zemsky Scholarships at Dederkal Teachers' Seminary”, Nasha Volyin, vol. 172, p. 3.
17. Volyin (1912), “Letter from a member of the State Duma M.S. Andreichuk received”, Volyin, vol. 115, p. 3.
18. Volyin (1901), “Commercial education reform”, Volyin, vol. 152, p. 2.
19. Jizn Volyini (1913), “Speech by a Member of the States. thoughts (from Vol. lips.) Priest John Karpinsky”, Jizn Volyini, vol. 144, p. 2.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 380

Відомості про авторів

Л. Х. Тихончук

д. держ. упр., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

L. Tykhonchuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

ORCID:

0000-0001-6807-8232


С. П. Цецик

к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Національний університет водного господарства та природокористування

S. Tsetsyk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Higher (Further) Mathematics, National University of Water Management and Nature Management

ORCID:

0000-0001-7047-4197


Я. П. Цецик

к. і. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

Ya. Tsetsyk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

Як цитувати статтю

Тихончук Л. Х., Цецик С. П., Цецик Я. П. Роль органів влади і місцевого самоврядування у розвитку професійної освіти на волині на початку хх ст.. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2500 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.1

Tykhonchuk, L., Tsetsyk, S. and Tsetsyk, Ya. (2021), “The role of authorities and local self-government in the development of professional education in volyn in the early xx century”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2500 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.12.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.