EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
В. В. Корольков, О. Ю. Ткачук, В. В. Татоян

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.37

УДК: 351.824.5

В. В. Корольков, О. Ю. Ткачук, В. В. Татоян

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Анотація

У статті розглядаються питання впровадження системи управління закупівлям в об’єднаних територіальних громадах. Визначаються основні інституційні засади проєкту децентралізації влади шляхом створення і забезпечення функціонування об’єднаних територіальних громад. Проводиться аналіз процесів формування бюджету об’єднаної територіальної громади і напрямів його використання. Визначається що процес проведення закупівель за кошти бюджету об’єднаної територіальної громади має регламентуватися організаційно-розпорядчими документами та відповідними положеннями про уповноважену особу і тендерний комітет. Розглядаються основні питання організації та управління процесом закупівель в об’єднаній територіальній громаді. Наводиться інформація про використання існуючих електронних майданчиків і електрону систему Prozorro. Конкретизуються функції системи управління і надаються пропозиції їх формалізації.
Розглядається організаційна функція, планова функція, функція обліку, контролю, аналізу і мотиваційна функція. Особливу увагу приділяється необхідності організації моніторингу та аудиту при реалізації функцій контролю та аналізу проведення закупівель.

Ключові слова: Публічні закупівлі; територіальна громада; система; аукціон; тендер; лот; моніторинг закупівель; організаційні засади; тендерний комітет.

Література

1. Здійснення процедур державних закупівель в об’єднаній територіальній громаді. Центр політичної освіти ВО “Батьківщина”. URL: https://politosvita.ba.org.ua/decentralization/modul-10-zdijsnennya-protsedur-derzhavnyh-zakupivel-v-ob-yednanij-terytorialnij-gromadi/ (дата звернення: 07.11.2021)
2. Корольков В. В., Литвин К. В., Березовська О. В. Впровадження концепції безперервного вдосконалення як форма реалізації потенціалу знань людського капіталу. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2018. № 10. С. 104–119.
3. Корольков В. В., Дейкун О. М. Система державного адміністрування національної економічної безпеки України. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8422 (дата звернення: 18.08.2021)
4. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин: Закон України від 28.12.2014р. № 79-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text (дата звернення: 18.08.2021)
5. Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад: Закон України від 16.04.2020р. № 562-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#Text (дата звернення: 18.08.2021)
6. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015р. № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення: 18.08.2021)
7. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015р. № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (дата звернення: 18.08.2021)
8. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015р. № 922-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text (дата звернення: 18.08.2021)
9. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014р. № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text (дата звернення: 18.08.2021)
10. Солоха Д.В. Організаційні засади моніторингу закупівельної діяльності в економіко-господарчому просторі України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2020. Том 31 (70). № 5. С.44-50.
11. Станкус Т., Матвєєва В. Бюджетний процес та закупівлі в органах місцевого самоврядування (оновлене видання). Харків : Фактор, 2016. 120 с.
12. Швейцарсько-український проект DESPRO. Спільнота практик сталий розвиток. URL: https://despro.org.ua/distance-learning/spilnoty-praktyk/ (дата звернення 07.11.2021).

V. Korolkov, O. Tkachuk, V. Tatoian

ORGANIZATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM IN THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The article considers the implementation of the procurement management system in the united territorial communities. The basic institutional principles of the decentralization power project by creation and maintenance of the united territorial communities functioning are defined. The processes analysis of the united territorial community budget formation and directions of its use is carried out. It is determined that organizational and administrative documents and the relevant provisions on the authorized person and the tender committee should regulate the procurement process at the expense of the united territorial community budget. The main issues of the procurement process organization and management in the united territorial community are considered. Information on the use of existing electronic platforms and the Prozorro electronic system is provided. The functions of the management system are specified and proposals for their formalization are provided.
It is proposed to build the United Territorial Community procurement process management system in accordance with the theory of the management system formation, which provides for the implementation of organizational function, planning function, accounting, control, analysis and motivation. The organizational function, the planned function, the function of accounting, control, analysis and motivational function are considered.
The organizational function of the procurement management system should determine the relationship of procurement participants, their rights and responsibilities. Important components of the management process organizational function are the availability of organizational and administrative documents on the formation of the tender committee, its number, and the distribution of responsibilities among the tender committee members, as well as the appointment of authorized persons working on a permanent basis. The organization should develop regulations on the tender committee and the authorized person and the procedure for establishing a working group to consider tender proposals. All decisions of the tender committee and authorized persons are recorded in the relevant protocols.
The planned function of the system should include the formation of an annual procurement plan. Such a plan must be drawn up before the beginning of each new financial year. The procurement plan determines the range and volume of procurement.
Particular attention is paid to need the monitor and audit of implementation procurement in the performance of control function and analysis function.

Keywords: Public procurement; territorial community; system; auction; tender; lot; procurement monitoring; organizational principles; tender committee.

References

1. Batkivshchyna Center for Political Education (2019), “Implementation of public procurement procedures in the united territorial community”, available at: https://politosvita.ba.org.ua/decentralization/modul-10-zdijsnennya-protsedur-derzhavnyh-zakupivel-v-ob-yednanij-terytorialnij-gromadi/ (Accessed 7 November 2021)
2. Korolkov, V. V. Berezovs'ka, O. V. and Lytvyn, K. V.(2018), “Implementation the continuous improvement concept as a form of realization the human capital knowledge potential”, Naukovyj visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 10 (262), pp. 104-119
3. Korolkov, V. V. and Deikun, O. M. (2020), “Structuring of modern threats for national economic security of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 18 Aug 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “About the Budget code modification of Ukraine concerning reform of interbudgetary relations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text (Accessed 18 Aug 2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “On amendments to some laws of Ukraine on the definition of territories and administrative centers of territorial communities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#Text (Accessed 18 Aug 2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About voluntary association of territorial communities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (Accessed 18 Aug 2021)
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On the principles of state regional policy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (Accessed 18 Aug 2021).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About public procurement”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text (Accessed 18 Aug 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “About cooperation of territorial communities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text (Accessed 18 Aug 2021).
10. Solokha, D.V. (2020), “Organizational basis for monitoring procurement activities in the economic and economic space of Ukraine”. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernads'koho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, Vol. 31 (70), no. 5, pp. 44-50.
11. Stankus, T. and Matvieieva, V. (2016), Biudzhetnyj protses ta zakupivli v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia (onovlene vydannia), [Budget process and procurement in local governments (updated edition)], Faktor, Kharkiv, Ukraine.
12. Swiss-Ukrainian Decentralization Support Project DESPRO (2014), “Community of practice sustainable development”, available at: https://despro.org.ua/distance-learning/spilnoty-praktyk/ (Accessed 18 Aug 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-25

Кількість переглядів: 226

Відомості про авторів

В. В. Корольков

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та управління,Національний університет “Запорізька політехніка”

V. Korolkov

PhD in Economics, Associate Professor,Dean of the Department of Economics and Management,National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0002-3593-8512


О. Ю. Ткачук

к.с.-г.н., доцент кафедри менеджменту,Національний університет “Запорізька політехніка”

O. Tkachuk

PhD in Agricultural Sciences,Associate Professor of the Department of Management, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0002-1697-4710


В. В. Татоян

магістрант, Національний університет “Запорізька політехніка”

V. Tatoian

Master's student, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0001-5375-3864

Як цитувати статтю

Корольков В. В., Ткачук О. Ю., Татоян В. В. Організація системи управління публічними закупівлями в об’єднаних територіальних громадах. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2380 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.37

Korolkov, V., Tkachuk, O. and Tatoian, V. (2021), “Organization of the public procurement management system in the united territorial communities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2380 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.