EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 1, 2011

УДК 351: 330.332.01

 

Т. А. Комашенко,

аспірант,

Національна академія державного управління при Президентові України

 

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД»

 

У статті визначено подальші перспективи розбудови інститутів державної інвестиційної інфраструктури в напрямку створення нового інституту розвитку – Українського державного венчурного фонду, окреслені основні принципи та інструменти реалізації державних інвестицій, висвітлено основні завдання та функції Українського державного венчурного фонду тощо.   

 

The institutional mechanisms of public investment infrastructure were considered in this article. The establishment of new public institute – Ukrainian Public venture fund was identified.

 

Ключові слова: венчурні фонди з державною часткою,  венчурне інвестування, фонди раннього розвитку, інноваційні підприємства.

 

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.09 № 680-р схвалено Концепцію розвитку національної інноваційної системи, одним із напрямків якої є створення умов для інвестування венчурного капіталу у високотехнологічні інноваційні проекти (4). Індустрія венчурного інвестування займає важливу позицію в комплексі заходів з переходу держави на модель інноваційно-інвестиційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності на світових ринках капіталу, оскільки сприяє стимулюванню економіки шляхом активного інвестування та підтримки бізнесу з високим потенціалом росту в існуючих і новостворюваних секторах промисловості та сфери послуг (2).

На сучасному етапі дієвими інструментами інноваційного розвитку реального сектору економіки, що довели свою ефективність являються державні венчурні фонди та (або) компанії. Відтак, з метою забезпечення створення потужної венчурної галузі, яка має всі стимули до саморозвитку та взаємодіє з іншими інститутами шляхом залучення приватного венчурного капіталу, а також розвитку інноваційного підприємництва, кадрового потенціалу та технологічної бізнес-експертизи, необхідно сформувати нові інститути державної інвестиційної інфраструктури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. 

Питання становлення інвестиційної  інфраструктури, зокрема, венчурних фондів, а також висвітлення можливостей венчурного капіталу сприяти розвитку високотехнологічних підприємств, розглядаються у працях вітчизняних  науковців -   В.Геєця, В. Семиноженка,  С. Тігіпка, М. Москвіна ,  О. Морозова,  П. Бєлєнького, В. Юрчишина, О. Іваницької, С. Архієреєва, О.Попадинця; західних - С. Кортума, О. Попова, М. Пурі,  П. Розенбума. Проблематика формування та розвитку інститутів венчурного інвестування як у  розвинутих країнах, так і в країнах з транзитивною економікою знайшла своє відображення в роботах зазначених авторів.

Доцільність створення державного венчурного фонду неодноразово розглядалась як у наукових колах, так і у владних структурах (1;3;7). Але, ґрунтовно викладена та всебічно виважена концепція формування даного державного інституту не знайшла своє відображення в наукових джерелах та нормативно-правових актах.

Мета дослідження полягає у розробці концепції створення ПАТ «Український державний венчурний фонд» з метою вдосконалення механізмів розвитку інвестиційної інфраструктури в рамках державно-приватного партнерства.

Результати дослідження.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни державна підтримка на різних стадіях становлення високотехнологічних галузей та компаній повинна здійснюватись в рамках побудови національної інноваційно-інвестиційної системи. Для акумулювання інвестиційного ресурсу та спрямування його до пріоритетних сфер економіки, а також концентрації бюджетних видатків розвитку та посилення їх використання, необхідно створити нові спеціалізовані інститути розвитку, що здійснюватимуть фінансову підтримку інноваційних проектів як державних підприємств у перспективних галузях економіки, так і підприємств малого та середнього високотехнологічного бізнесу.

Центральним інститутом розвитку в рамках побудови національної інноваційно-інвестиційної системи має стати Український державний венчурний фонд (далі - УДВФ), який доцільно утворити як нову фінансово-інвестиційну установу шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акту. Йдеться про створення державної компанії у вигляді публічного акціонерного товариства, єдиним засновником та акціонером якої є держава в особі уповноважених органів. У відповідному нормативно-правовому актів встановляються особливі вимоги до Статуту та регламенту ПАТ «УДВФ».

Зауважимо, що правовою та організаційною основою для створення та діяльності ПАТ «УДВФ» має бути новоприйнятий законодавчий акт, який регламентував би діяльність венчурних інноваційних фондів окремо від інших інститутів спільного інвестування або повинні бути внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність даних інвестиційних інститутів – ЗУ «Про Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», ЗУ «Про Про акціонерні товариства», ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» тощо.

Згідно основних положень Концепції розвитку національної інноваційної системи (4) місія ПАТ «УДВФ» має полягати в забезпеченні створення потужної венчурної галузі, яка має всі стимули до саморозвитку та взаємодіє з іншими інститутами шляхом залучення приватного венчурного капіталу, розвитку інноваційного підприємництва, кадрового потенціалу та технологічної бізнес-експертизи. Для реалізації даної місії необхідно досягнути позитивних тенденції щодо формування нових інститутів інноваційно-інвестиційної інфраструктури – венчурних інноваційних фондів (далі - венчурних фондів), збільшення залучення приватного капіталу в інноваційні проекти на всіх стадіях їх реалізації, створення сприятливого бізнес-середовища для інноваційно-технологічного підприємництва, забезпечення доступності та високої якості технологічної бізнес-експертизи та найкращих практик інвестування для всіх учасників ринку шляхом створення експертного пулу із представників наукового та підприємницького середовища, урядових структур, а також підготовки висококваліфікованих венчурних менеджерів тощо.

Відповідно до місії, діяльність ПАТ «УДВФ» має бути пов’язана з: - розвитком нових інноваційних компаній в Україні та формуванням культури інноваційного підприємництва; - налагодженням та удосконаленням зв’язку науки, освіти та інноваційного бізнесу, а також комерціалізації технологій в Україні;- просуванням вітчизняних новітніх технологій та їх продуктів на міжнародний ринок; - стимулюванням попиту на технології та інновації на внутрішньому ринку;- опануванням найкращих практик міжнародного венчурного інвестування та створенням партнерських зв’язків між управляючими компаніями міжнародних венчурних фондів та національними управляючими компаніями венчурних фондів розвитку; - удосконаленням механізму колективного інвестування тощо.

Основною метою діяльності ПАТ «УДВФ»  являється формування венчурної галузі в Україні, що передбачає створення венчурних фондів та придбання додаткових акцій та/або інвестиційних сертифікатів існуючих венчурних фондів, що інвестують в інноваційні компанії.

Під інвестиційною діяльністю ПАТ «УДВФ» розглядається фінансова діяльність щодо організації та проведення угод заснування (створення) венчурних фондів, купівлі-продажу, по відношенню до активів, переважно цінних паперів (акцій/ паїв у статутних капіталах) інноваційних компаній, а також фінансування пріоритетних інноваційних проектів, із врахуванням необхідності забезпечення фінансово-економічної ефективності діяльності фонду. Для здійснення інвестиційної діяльності ПАТ «УДВФ» використовує, переважно, власні інвестиційні ресурси, тобто кошти, що були передані ПАТ «УДВФ» в якості вкладу в статутний капітал, та додатковий капітал, що формується за результатами інвестиційної та фінансово-господарської діяльності фонду.

Капітал ПАТ «УДВФ» має формуватись за рахунок: цільового бюджетного фінансування;  власного капіталу та прибутку; позик на внутрішніх та зовнішніх ринках; коштів спеціальних фондів (зокрема, можливо доручити ПАТ «УДВФ» використання коштів Стабілізаційного фонду) тощо. Джерелами коштів  ПАТ «УДВФ», які надходять з Державного бюджету, повинні стати бюджетні видатки в частині, яка має інвестиційне призначення; цільові відрахування від прибутків підприємств окремих галузей, у т.ч. підприємств-державних монополій; частка доходів від використання об’єктів державної власності; частина коштів від реалізації державних цінних паперів та приватизації держмайна тощо.

Органами управління ПАТ «УДВФ» можуть бути зібрання акціонерів ПАТ «УДВФ», Рада директорів ПАТ «УДВФ», Наглядова рада ПАТ «УДВФ», Правління ПАТ «УДВФ», Генеральний директор ПАТ «УДВФ», функції та повноважень яких мають визначатись відповідним нормативно-правовим актом.

Пропонується надати ПАТ «УДВФ» функції як фонду фондів, що здійснює інвестиції у венчурні фонди, які інвестують в компанії, діяльність яких відповідає пріоритетним напрямкам розвитку, що визначені ЗУ «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (5) та «Про пріоритетні напрями розвитку науки та техніки»(6), так і прямого інвестора, що здійснює інвестування у  розвиток інноваційних підприємств в обмін на частку акцій, облігацій чи корпоративних прав компаній та фінансує інноваційні проекти, які у т.ч. пов’язані з проведенням НДДКР, патентуванням результатів науково-дослідних робіт та подальшою їх комерціалізацію. Функціонування ПАТ «УДВФ» як прямого інвестора дозволить забезпечити максимально цільовий характер використання державних інвестиційних ресурсів, тоді як діяльність ПАТ «УДВФ» в якості фонду фондів дозволить забезпечити розподіл інвестиційних ризиків з іншими зацікавленими учасниками та розширити можливості інвестування. Відповідно до зазначеного,  ПАТ «УДВФ» може  здійснювати наступні операції: 1) інвестиції в акції венчурних фондів; 2) інвестиції в цінні папери (крім акцій венчурних фондів розвитку), включаючи акції/паї чи корпоративні права в статутних капіталах інноваційних підприємств; 3) фінансування, разом із підприємницьким капіталом, проектів у галузі високих технологій в обмін на частку корпоративних прав інноваційних компаній та /або кредитування даних проектів тощо.

Діяльність  ПАТ «УДВФ» має спиратись на такі принципи:

- публічності та гласності (інвестиційна діяльність ПАТ «УДВФ» здійснюється публічно; інформація щодо майбутніх конкурсів стосовно відбору компаній з управління активами[1] (далі - КУА) венчурних фондів з державною часткою в особі ПАТ «УДВФ», конкурсних процедурах, прийнятих рішеннях щодо придбання акцій венчурних корпоративних фондів, а також інформація щодо діяльності КУА венчурних фондів, акцій яких належать ПАТ «УДВФ» , має бути доступна для загального кола осіб);

- інвестиційна незалежність КУА венчурних фондів з державною часткою в особі ПАТ «УДВФ» (ПАТ «УДВФ» не чинить прямого та (або) опосередкованого впливу щодо відбору інноваційних підприємств, цінні папери яких має на меті придбати КУА за рахунок майна венчурного фонду та не приймає участь в управлінні інноваційними компаніями. ПАТ «УДВФ» має право контролювати дотримання інвестиційної декларації КУА венчурного фонду);

- прибуток не є метою діяльності фонду, але здійснення інвестиційної діяльності ПАТ «УДВФ» має проходити на засадах економічної обґрунтованості та ліквідності активів фонду тощо.

Вибір між альтернативними варіантами інвестиційних можливостей здійснюється ПАТ «УДВФ» на основі визначених пріоритетів, таких як:

- інвестиції ПАТ «УДВФ» повинні надати поштовх до нарощування обсягів фінансових ресурсів венчурних фондів, переважно із збільшенням частки приватного капіталу, що орієнтується на розвиток вітчизняного ринку технологій та інновацій;

- інвестиції ПАТ «УДВФ» повинні стимулювати створення умов для поширення та саморозвитку індустрії венчурного інвестування в Україні, формування усталених зв’язків  експертних, інвестиційних та підприємницьких співтовариств у рамках механізму венчурного інвестування, стимулювання попиту на інновації;

- інвестиції ПАТ «УДВФ» повинні бути прибутковими  в частині, яка забезпечує прийнятний баланс між реалізацією інституціональної функції ПАТ «УДВФ» та необхідністю забезпечення довгострокової фінансової стабільності фонду;

- інвестиції ПАТ «УДВФ» повинні сприяти збільшенню конкурентоспроможності інноваційних компаній, продукції та послуг на міжнародному ринку;

- інвестиції ПАТ «УДВФ» повинні бути спрямовані на підтримку, в першу чергу, тих інноваційних, технологічних, сервісних та інфраструктурних компаній, бізнес-моделі яких забезпечують суттєве нелінійне зростання їх капіталізації та обсягів продажу по відношенню до витрат.

ПАТ «УДВФ» формує інвестиційний портфель з урахуванням необхідності:

-  регулювання ризиків та забезпечення фінансової стабільності ПАТ «УДВФ»;

-  диверсифікація активів;

- забезпечення достатнього рівня ліквідності;

-  забезпечення позитивного економічного ефекту з метою фінансового забезпечення своєї статутної діяльності тощо.

З метою диверсифікації активів інвестиційного портфеля фонду, окрім цінних паперів венчурних фондів та інноваційних компаній, до нього можуть входити : банківські депозити; державні та муніципальні цінні папери; акції, корпоративні права, боргові зобов'язання акціонерних компаній та товариств з обмеженою відповідальністю (інших, ніж інноваційні компанії); цінні папери іноземних компаній; депозитні сертифікати та векселя банків тощо .

   Основними завданнями ПАТ «УДВФ» мають стати практична участь у реалізації державної інноваційно-інвестиційної політики та виконання функцій інституту державної інвестиційної інфраструктури. Відтак, ПАТ «УДВФ» відповідно до покладених на  завдань:

1) приймає участь у розробці та впровадженні заходів державної політики у сфері інвестицій та інновацій;

2) здійснює:

-          функції фонду фондів шляхом створення венчурних фондів з державною часткою з метою залучення приватного капіталу в інноваційні компанії (проекти) на всіх стадіях їх реалізації шляхом формування умов для саморозвитку венчурної індустрії, а також придбання цінних паперів існуючих венчурних фондів;

-          фінансово-інвестиційну підтримку інноваційних підприємств на різних стадіях їх розвитку (особлива увага повинна приділятись підтримці компаній на початкових стадій (передстартової та стартової) та подальшого удосконалення компанії з достатнім потенціалом зростання, а також фінансування та /або кредитування інноваційних проектів;

3) визначає порядок конкурсного відбору та вимоги до компаній з управління активами, які будуть управляти активами венчурних фондів з державною часткою;

4) проводить конкурсний відбір та за його результатами визначає переможця;

5) визначає порядок відбору та основні критерії оцінки проектів інноваційних компаній для їх співфінансування та/ або кредитування;

6) проводить конкурсний відбір та за його результатами визначає проекти, які отримують висновок щодо доцільності отримання державної інвестиції;

7) сприяє:

- формуванню та прискореному розвитку конкурентоспроможного в глобальному масштабі інноваційного бізнесу шляхом створення сприятливого клімату для інноваційно-технологічного підприємництва;

- глобальній конкурентоспроможності національного венчурного ринку в рамках налагодження постійної взаємодії та співпраці з міжнародними венчурними фондами;

  - залученню міжнародного капіталу в національні венчурні фонди та інноваційні компанії;

8) забезпечує:

-  проведення високоякісної технологічної бізнес-експертизи проектів (формування постійно діючих експертних рад (експертного пулу) при ПАТ «УДВФ» та  внутрішньої служби аналізу проектів);

-  здійснення консалтингової та управлінської підтримки інноваційних підприємств, що реалізують відповідні проекти;

-  надання послуг інноваційним компаніям, таких як сприяння сертифікації продукції, патентуванню результатів НДДКР за кордоном, надання науково-технічної інформації тощо;

- проведення постійного моніторингу та аналізу результатів фінансово-економічної діяльності як фондів, так і інноваційних підприємств (проектів), що отримали державні інвестиції;

- формування інформаційної бази передових технологій, винаходів та інноваційних проектів, які розроблені на вітчизняних підприємствах, мають конкурентні переваги та являються перспективними для залучення державних коштів;

- проведення аналізу, моніторингу та удосконалення нормативно-правової бази, що регулює інституціональне середовище інвестиційної діяльності та інноваційно-технологічного підприємництва;

- разом із державними органами управління та провідними ВНЗ розробляє начальні програми та проводить підготовку спеціалістів з венчурних інвестицій;

9) здійснює заходи щодо:

-  формування мережі регіональних венчурних фондів для фінансування проектів малого та середнього інноваційно-технологічного бізнесу;

-  розвитку партнерської мережі ПАТ «УДВФ» з метою розширення можливостей щодо співпраці з різними структурами на ринку інвестицій, такими як Державний фонд фундаментальних досліджень, Укрпатент тощо;

- популяризації венчурної діяльності та інформаційного наповнення ринку (видавнича діяльність, Internet ресурси тощо), які спрямовані на забезпечення інвесторів та представників інноваційно-технологічного бізнесу джерелами маркетингової, наукової, технологічної, правової та довідкової інформації, а також результатами моніторингу венчурного ринку;

-   проведення венчурних ярмарків та підтримки виставкової діяльності високотехнологічних компаній тощо.

Як зазначалось, одне із пріоритетних завдань ПАТ «УДВФ»  - сприяння залученню приватного венчурного капіталу в якості інвестиційного ресурсу для інноваційних підприємств на всіх стадіях їх розвитку шляхом створення умов для саморозвитку венчурної галузі. Необхідними умовами для збільшення надходжень приватного капіталу в інноваційну сферу, на забезпечення яких має бути направлена діяльність ПАТ «УДВФ» являються:

  наявність достатньої кількості привабливих об’єктів для інвестування;

  висока потенційна доходність інвестицій за умов контрольованих ризиків;

  можливості для нарощування капіталізації інноваційних підприємств.

Для створення відповідних умов ПАТ «УДВФ» як фонд фондів може використовувати такі інвестиційні інструменти як:

-  венчурні фонди раннього розвитку (для високотехнологічних компаній, що знаходяться на початковому етапі розвитку – «start-up»)

-  венчурні фонди зростання (головне завдання - довгостроковий приріст капіталу);

-  венчурні викупні фонди  (фонд, який спеціалізується на фінансуванні операцій щодо придбання або стратегічного поглинання підприємств, як правило шляхом придбання контрольного пакету акцій).

При цьому ПАТ «УДВФ» має інвестувати як у новостворені, так і у діючі фонди відповідно до умов придбання акцій та /або інвестиційних паїв венчурних фондів. Так, ПАТ «УДВФ» може придбати акції та /або інвестиційні паї венчурних фондів, правила довірчого управління яких передбачають наступні положення:

1. активи венчурного фонду мають складатись із цінних паперів (корпоративних прав) інноваційних компаній, не більше 10% активів можуть утримуватись в грошових коштах, які зберігаються на окремих банківських депозитних рахунках;

2. до складу активів венчурного фонду мають входити цінні папери (корпоративні права) тих інноваційних компаній,  діяльності яких відповідає пріоритетним напрямкам розвитку, що визначені ЗУ «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та «Про пріоритетні напрями розвитку науки та техніки»;

3. придбання цінних паперів (корпоративних прав) інноваційних компаній із відповідною сумою валового доходу від реалізації інноваційної продукції (даний показник залежить від стадії розвитку компанії) на час придбання цінних паперів (корпоративних прав) компаній до складу активів венчурного фонду;

4. по закінченню п’яти років з моменту завершення формування венчурного фонду його активи повинні складатись із цінних паперів (корпоративних прав) не менш ніж десяти інноваційних компаній.

З метою формування венчурних фондів ПАТ «УДВФ» організує та проводить конкурсний відбір управляючої(их) компанії(ій) (КУА) для передачі їй(їм) у довірче управління грошових коштів ПАТ «УДВФ». До участі у конкурсному відборі мають бути допущені публічні або приватні акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, які створені відповідно до  діючого законодавства, ведуть свою діяльність на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та мають у своєму штаті не менш трьох спеціалістів у сфері венчурних інвестицій. Спеціалісти з венчурних інвестицій КУА венчурного фонду здійснюють аналіз діяльності (очікуваних результатів діяльності) інноваційних компаній за відповідними показниками для подальшого подання результатів даного аналізу до інвестиційного комітету ПАТ «УДВФ», а  також приймають участь в органах управління інноваційних компаній тощо. Умови конкурсного відбору КУА визначаються окремим нормативним документом, який затверджується рішенням Ради директорів ПАТ «УДВФ».

В силу суттєвого браку інвестиційного ресурсу для  інноваційних компаній на ранніх етапах їх становлення («start-up»), особливої уваги з боку держави потребують венчурні фонди раннього розвитку, що покликані інвестувати саме в такі підприємства. На першому етапі участь ПАТ «УДВФ» в фондах раннього розвитку має складати до 100%. Потрібно встановити максимально можливий розмір інвестицій ПАТ «УДВФ» для фондів раннього розвитку. Подальшому можуть бути створені фонди раннього розвитку за участю приватних інвесторів (максимально використавши різні моделі спільного інвестування). На нашу думку, не менш ніж 50% інвестицій має надходить від приватного інвестора.

З метою залучення приватних інвестицій у венчурні фонди необхідно не тільки продемонструвати значні результати діяльності даних фондів та інноваційних компаній, які були створені за участю ПАТ «УДВФ», їх історії успішності,  а й створити умови для притоку інвестицій. Враховуючи логіку інвестора, необхідно використати механізми пільгового оподаткування доходів інвесторів венчурних фондів та зменшення ризику неповернення вкладень. З цією метою необхідно внести зміни у законодавство України щодо оподаткування прибутку підприємств та доходів фізичних осіб. Так, окрім загальних умов оподаткування, притаманних інститутам спільного інвестування, інвестори венчурних фондів мають звільняються від сплати податку на прибуток від операцій з належними їм акціями та \ або інвестиційними сертифікатами правами. До складу оподаткованого доходу не повинен включатись інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє активами венчурного фонду.

Відтак, держава  має інвестувати й ризикувати спільно з приватним бізнесом. У ході такого співробітництва, за рахунок ефективного керування з боку приватних структур, держава знижує свої ризики та стимулює започаткування венчурної індустрії.

 Висновки.

Подальші процеси глобалізації та загострення конкуренції на світових ринках високих технологій примушують мобілізувати зусилля щодо пошуку шляхів подальшого розвитку економік провідних країн. Для здійснення прямих державних інвестицій необхідні відповідні інститути, які б реалізовували інтереси держави як безпосередньо інвестуючи в інноваційні підприємства на різних етапах їх розвитку, так і реалізуючи функцію фонду фондів тощо. Саме тому перспективність формування нового інституту розвитку являється актуальним та  відповідає вимогам сучасного економічного розвитку.

 

 

Список використаних джерел.

1. Архієреєв С., Попадинець О. Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску високотехнологічної та інноваційної продукції // Архієреєв С., Попадинець О.  [Електрон. ресурс].-Режим доступу:    www.niss.gov.ua.

2. Москвін С. О. Венчурні фонди інноваційного розвитку/ Москвін С.О. // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 2 (92)  -[Електрон. ресурс].-Режим доступу http://www.eco-science.net/.

3. Москвін С.О. Роль Держінвестицій у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестицій./ Москівн С.О. // Інвестиції та інноваційний розвиток. – 2008. - № 1. С. 32-35.

4. Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.09 № 680-р. -   [Електрон. ресурс].-Режим доступу :http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/.

5. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16.01.2003  № 433-IV [Електрон. ресурс].-Режим доступу http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/.

6. Про пріоритетні напрями розвитку науки та техніки: Закон України від  вiд 11.07.2001  № 2623-III [Електрон. ресурс].-Режим доступу :http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/.

7. В. Семиноженко  Яка інноваційна політика потрібна Україні? / В. Семиноженко // Урядовий кур’єр. – 2010. - № 203 (4354) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articles=1&id=4&page=4

Стаття надійшла до редакції 19.01.2011 р.

 [1] У ст. 29. розділу ІV ЗУ «Про ІСІ» зазначено , що частка  держави у статутному капіталі КУА не може перевищувати 10%.