EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
А. Ю. Геворкян

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.36

УДК: 353.1:332.1:519.2

А. Ю. Геворкян

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність інтегральної оцінки рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у регіонах, результати якої є відправною точкою розробки стратегії інформаційної безпеки України. Аналіз останніх досліджень підтверджує відсутність загальновизнаного підходу до інтегральної оцінки розвитку ІКТ на регіональному рівні. Мета дослідження полягає в розробці методичного підходу до інтегральної оцінки рівня розвитку ІКТ в регіонах України з використанням методу багатомірного статистичного аналізу. Методичній підхід ґрунтується на сукупності принципів, функціях аналізу, координації, організації, мотивації, контролю, а також на науково-методичному, інформаційно-організаційному, нормативно-правовому і ресурсному забезпеченні.
Перший етап передбачає розробку критеріїв відбору показників, які характеризують розвиток ІКТ; формування системи безрозмірних індикаторів; використання методу головних компонент для побудови економіко-математичної моделі інтегрального Індексу розвитку ІКТ. Запропоновано формувати інтегральний індекс як лінійну комбінацію чотирьох групових індикаторів, які характеризують «Доступ до ІКТ», «Використання ІКТ», «Послуги у сфері ІКТ», «Е-державні послуги».
На другому етапі на основі моделі необхідно створити та протестувати програмний модуль, який дозволяє оцінювати рівень розвитку ІКТ у регіонах країни. На третьому етапі необхідно організувати процес безперервного моніторингу рівня розвитку ІКТ, за результатами якого розробляються рекомендації та планові заходи спрямовані на інтенсивного розвиток цифрових технологій. Також, необхідно постійно вдосконалювати систему первинних показників з метою забезпечення адаптації показників до міжнародних моделей розрахунку інтегральних Індексів цифрової трансформації.
Результати розрахунку Індексу розвитку ІКТ дозволив отримати рейтинг регіонів України за 2020 г. Встановлено, що 10 областей України відрізняє незадовільний рівень розвитку ІКТ. Отримані результати дозволяють спрогнозувати тенденції регіонального розвитку інформаційного суспільства при розробці стратегій державної безпеки країни.

Ключові слова: регіон; інформаційна безпека; інформаційно-комунікаційні технології; індикатори; інтегральний індекс; рейтинг.

Література

1. Баховець О .Б Полумієнко С. К., Рибаков Л. О., Тюрін В. В. Про національну систему індикаторів інформаційного суспільства. Математичні машини і системи. 2009. № 4. С. 82-88. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pro-natsionalnu-sistemu-indikatoriv-informatsiynogo-suspilstva
2 Меджибовська Н. С. Формування Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні. Статистика України. 2010. № 2. С. 9-14. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1475
3 Тищенко В. Ф. Інтегральне оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як структурної компоненти економіки знань / В. Ф. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11(137). – С. 227-237.
URL: https://ndc-ipr.org/media/ndc_old/documents/227-237.pdf
4 Бавико О.Є Інтегральна оцінка ступеню та динаміки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в економіці регіону. Ефективна економіка. 2012. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=14302
5 Шумаєва М. Індексна модель оцінювання розвитку інформаційного суспільства України на базі ІКТ-індексів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. № 7(160). С. 109-117. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/160_109-117.pdf
6 Корепанов О. С. Адаптація методичного забезпечення до специфіки оцінювання територіального розвитку інформаційного суспільства в Україні. Бізнес-Інформ. 2018. № 4. С. 364-370. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-4_0-pages-364_370.pdf
7 Піжук О. І. Національний індекс цифрової трансформації економіки: формування системи показників та методика розрахунку. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 63-68. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4789&i=10
8 Про затвердження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства : Постанові Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року № 1134. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2012-%D0%BF#Text
9 Методики формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства : Наказ МОН України від 09 вересня 2013 року № 1271. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1664-13#Text
10 Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Частина 6: Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронного урядування / [С. К. Полумієнко]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 64 с. URL: https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_006_Feb_2018.pdf

А. Gevorkyan

INTEGRAL ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE REGIONS IN THE CONTEXT OF ENSURING THE INFORMATION SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article substantiates the relevance of an integrated assessment of the development of information and communication technologies (ICT) in the regions, the results of which are the starting point for the development of an information security strategy for Ukraine. Analysis of recent studies confirms the lack of a generally accepted approach to the integrated assessment of ICT development at the regional level. The purpose of the study is to develop a methodological approach for the integrated assessment of the level of ICT development in the regions of Ukraine using multivariate statistical analysis.
The methodological approach is based on a set of principles, functions of analysis, coordination, organization, motivation, control, as well as on scientific and methodological, informational and organizational, regulatory and resource support.
The first stage involves the development of criteria for the selection of indicators characterizing the development of ICT; formation of a system of dimensionless indicators; the use of the principal components method for constructing an economic and mathematical model of the integrated ICT Development Index. It is proposed to form an integral index as a linear combination of four group indicators characterizing "Access to ICT", "Use of ICT", "Services in the field of ICT", "E-government services".
At the second stage, based on the model, it is necessary to create and test a software module that allows assessing the level of ICT development in the regions of the country. At the third stage, it is necessary to organize a process of continuous monitoring of the development of ICT, based on the results of which recommendations and planned activities aimed at the intensive development of digital technologies are developed. It is also necessary to constantly improve the system of primary indicators in order to ensure the adaptation of indicators to international models for calculating integral indices of digital transformation.
The results of the calculation of the ICT Development Index made it possible to obtain a rating of the regions of Ukraine for 2020. It was found that 10 regions of Ukraine are distinguished by an unsatisfactory level of ICT development. The results obtained make it possible to predict trends in the regional development of the information society when developing strategies for the state security of the country.

Keywords: egion; information security; information and communication technologies; indicators; integral index; rating.

References

1. Bakhovets', O., Polumiienko, S. , Rybakov, L. and Tiurin, V. (2009), “About the national system of indicators of the information society”, Mathematical machines and systems, vol. 4, pp. 82-88, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/pro-natsionalnu-sistemu-indikatoriv-informatsiynogo-suspilstva (Accessed 10 Nov 2021).
2 Medzhybovska, N. (2010), “Formation of the National System of Indicators of Information Society Development in Ukraine”, Statistics of Ukraine, vol. 2, pp. 9-14, available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1475 (Accessed 10 Nov 2021).
3 Tyshchenko, V. (2012), “Integral estimation for development level of information and communication technologies as a structural component of knowledge economy”, Actual problems of economics, vol. 11(137), pp. 227-237. available at: https://ndc-ipr.org/media/ndc_old/documents/227-237.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
4 Baviko, O. (2012), “Integral assessment of the degree and dynamics of information and communication technologies in the region's economy”, Efficient economy, vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=14302 (Accessed 10 Nov 2021).
5 Shumaeva, M. (2014), “Index model of development of the information society of ukraine based on ict-indexes”, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, vol. 7(160), pp. 109-117, available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/160_109-117.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
6 Korepanov, O. S. (2018), “The Adaptation of Methodical Support to the Specifiity of Assessment of Territorial Development of Information Society in Ukraine”, Business-inform, vol, 4, pp. 364-370, available at: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-4_0-pages-364_370.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
7 Pizhuk, O. (2020), “National index of the economy digital transformation: to form a system of indicators and its computation”, Economy and state, vol. 11, pp. 63-68, available at: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4789&i=10 (Accessed 10 Nov 2021).
8 Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution “On approval of the National system of indicators of information society development”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2012-%D0%BF#Text (Accessed 10 Nov 2021).
9 Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Order “Methods of forming indicators of information society development”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1664-13#Text (Accessed 10 Nov 2021).
10 Polumienko, S. (2017), “Monitoring, evaluating and forecasting the development of the e-government system”, available at: https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_006_Feb_2018.pdf (Accessed 10 Nov 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-25

Кількість переглядів: 506

Відомості про авторів

А. Ю. Геворкян

к. е. н., доцент, в.о. директора, Український державний науково-дослідний інституту "Ресурс"

А. Gevorkyan

PhD in Economics, Associate Professor, Acting Director, Ukrainian State Research Institute «Resource»

ORCID:

0000-0001-5043-1034

Як цитувати статтю

Геворкян А. Ю. Інтегральне оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій регіонів в контексті зміцнення інформаційної безпеки України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2379 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.36

Gevorkyan, А. (2021), “Integral assessment of the level of development of information and communication technologies in the regions in the context of ensuring the information security of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2379 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.