EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ І ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИКЛИКІВ РИНКУ ПРАЦІ
А. Р. Дуб, Н. Є. Дуб

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.34

УДК: 377.5:353:332.14

А. Р. Дуб, Н. Є. Дуб

НАПРЯМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ І ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИКЛИКІВ РИНКУ ПРАЦІ

Анотація

Проведено аналіз стану ринку праці у Львівській області. Виявлено, що одним із чинників дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили в регіоні є невідповідність між професійно-кваліфікаційним рівнем безробітних та запитами роботодавців. Встановлено, що однією з причин нестачі працівників робітничих професій на регіональному ринку праці є прогалини у функціонуванні закладів професійно-технічної освіти. Висвітлено тренди трансформації професій у середньо- та довгостроковій перспективі та роль професійно-технічної освіти у формуванні конкурентоспроможних працівників. Висвітлено напрями розвитку професійно-технічної освіти у Львівській області. Зроблено акцент на необхідності розвитку професійно-технічної освіти з використанням дуальної форми освіти. Обґрунтовано доцільність надання на регіональному рівні підтримки роботодавців, які братимуть участь в дуальній освіті. Запропоновано першочергово підтримувати розвиток професійно-технічної освіти за напрямами, які відповідають смарт-спеціалізації регіону.

Ключові слова: професійно-технічна освіта; ринок праці; дуальна освіта; смарт-спеціалізація; регіон.

Література

1. Грень Л. М. Механізми державного управління професійно-технічною освітою України: теоретико-методологічний аспект змісту та практики використання: монографія. Х.: НУЦЗУ, 2020. 311 с.
2. Краснолуцький К. К. Проблематика розвитку професійної освіти в Україні: сучасні тенденції та перспективи. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. 2013. № 2. С. 24-27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_2_6
3. Радкевич В. Теоретичні та методичні засади розвитку професійної освіти і навчання: результати, проблеми, перспективи. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер.: Професійна педагогіка. 2016. № 11. С. 5-22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvipto_2016_11_3
4. Ситуація на ринку праці та діяльність Львівської обласної служби зайнятості у 2020 році. URL: https://lviv.dcz.gov.ua/analitics/69#node-2772
5. Розподіл зайнятого населення у віці 15-70 років за видами економічної діяльності у Львівській області у 2020 році. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/18/theme_18.php?code=18
6. Зайцева-Чіпак Н. О., Саприкіна М. А., Гондюл О. Д. Дослідження «Future of Work 2030: як підготуватись до змін в Україні». URL: https://careerhub.in.ua/future-of-work-research.pdf?fbclid=IwAR1Po761mINiEVxFpfJOCwboRJcE48oFcdWROlUo1lqCHgr9NHgF2_DuDyo
7. Стратегія розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період до 2023 року. Схвалено рішенням колегії Міністерства освіти і науки України протокол від 21.12.2020 № 12/2-3. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/2020/12/Proyekt%20Stratehiyi%20rozvytku%20proftekhosvity%20do%202023.pdf
8. Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації. Програми та стратегії. URL: https://loda.gov.ua/programy_ta_strategii
9. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: https://loda.gov.ua/programy_ta_strategii
10. Бучинська О. В., Давліканова О. Б., Лилик І. В., Чайковська А. Б. Дослідження обізнаності роботодавців про дуальну форму здобуття освіти, їхньої готовності долучатися до підготовки здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які виявили бажання навчатися за дуальною формою здобуття освіти, та результатів першого року проведення експерименту Міністерства освіти і науки України, започаткованого відповідно до наказу МОН від 15.10.2019 №1296 «Щодо запровадження пілотного проекту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти». Київ, 2020, 98 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/11/10/Dualna_2_2%20edit%206-11.pdf
11. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2021-2023 роки. URL: https://loda.gov.ua/programy_ta_strategii

A. Dub, N. Dub

AREAS OF SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF CURRENT AND FUTURE CHALLENGES OF THE LABOUR MARKET

Summary

Improving the functioning of vocational education institutions is one of the priorities for the education system in Ukraine in the medium term. Finding ways to support the development of vocational education in the region is the purpose of our study. In this regard, we analysed the current state of the labour market at the regional level for the demand for technical workers. One of the factors of imbalance between labour supply and demand in the region is the mismatch between the professional qualification level of the unemployed and the employers' needs. The results of the analysis of the situation on the regional labour market indicate this. Gaps in the functioning of vocational education institutions are one of the reasons for the shortage of workers in the regional labour market. The outdated material and technical base of vocational education institutions, the lack of training programs that would meet the demands of employers, the fictitious passage of students of industrial practice, underdeveloped platforms (hubs) of the interaction of stakeholders of vocational education, the stereotype about the low prestige of vocational education, etc. are the signs of the imperfection of vocational education. We considered the trends of transformation of professions in the medium and long term and the role of vocational education in provision employees' competitiveness. Employers point out that modern workers must have not only professional skills. They also must be able to learn quickly, improve their professional skills and have soft skills. We analysed the directions of development of vocational education in the medium term in strategic and programmatic documents of national and regional levels. We emphasized the need to develop vocational education using a dual form of education. In this key, the formation of supervisory boards of vocational education institutions is important for their development following the requirements of the labour market. In our opinion, it is expedient to provide support at the regional level to employers who will participate in dual education. Evidence of low employers' interest in dual education confirms our thesis. We propose to primarily support the development of vocational education in the areas of smart specialization of the region.

Keywords: vocational education; labour market; dual education; smart specialization; region.

References

1. Hren', L. M. (2020), Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia profesijno-tekhnichnoiu osvitoiu Ukrainy: teoretyko-metodolohichnyj aspekt zmistu ta praktyky vykorystannia: monohrafiia [Mechanisms of state management of vocational education of Ukraine: theoretical and methodological aspect of content and practice of use: monograph], NUTsZU, Kharkiv, Ukraine.
2. Krasnoluts'kyj, K. K. (2013), “Problems of vocational education development in Ukraine: current trends and prospects”, Naukovi zapysky [Nizhyns'koho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia]. Ser. : Psykholoho-pedahohichni nauky, vol. 2, pp. 24-27, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_2_6
3. Radkevych, V. (2016), “Theoretical and methodical bases of development of professional education and training: results, problems, prospects”, Naukovyj visnyk Instytutu profesijno-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. Ser.: Profesijna pedahohika, vol. 11, pp. 5-22, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvipto_2016_11_3 (Accessed 17 Oct 2021).
4. Lviv Regional Employment Service (2021), “The situation on the labour market and the activities of the Lviv Regional Employment Service in 2020”, available at: https://lviv.dcz.gov.ua/analitics/69#node-2772 (Accessed 17 Oct 2021).
5. Main Statistical Office in Lviv Region (2021), “Distribution of the employed population aged 15-70 by types of economic activity in Lviv region in 2020”, available at: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/18/theme_18.php?code=18 (Accessed 25 Oct 2021).
6. Zajtseva-Chipak N. O., Saprykina M. A. and Hondiul O. D. (2021), Study “Future of Work 2030: how to prepare for change in Ukraine”, available at: https://careerhub.in.ua/future-of-work-research.pdf?fbclid=IwAR1Po761mINiEVxFpfJOCwboRJcE48oFcdWROlUo1lqCHgr9NHgF2_DuDyo (Accessed 4 Nov 2021).
7. Ministry of Education and Science of Ukraine (2020), “Strategy for the development of vocational education for the period up to 2023”, available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/2020/12/Proyekt%20Stratehiyi%20rozvytku%20proftekhosvity%20do%202023.pdf (Accessed 4 Nov 2021).
8. Department of Economic Policy of the Lviv Regional State Administration (2021), “Programs and strategies”, available at: https://loda.gov.ua/programy_ta_strategii (Accessed 5 Nov 2021).
9. The Lviv Regional State Administration (2020), “Development strategy of Lviv region for the period 2021-2027”, available at: https://loda.gov.ua/programy_ta_strategii (Accessed 5 Nov 2021).
10. Buchyns'ka, O. V., Davlikanova, O. B., Lylyk, I. V. and Chajkovs'ka, A. B. (2021), “Study of employers' awareness of the dual form of education, their willingness to participate in the training of applicants for professional higher and higher education, who expressed a desire to study the dual form of education, and the results of the first year of the experiment of the Ministry of Education and Science of Ukraine”, available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/11/10/Dualna_2_2%20edit%206-11.pdf (Accessed 8 Nov 2021).
11. The Lviv Regional State Administration (2020), “Program of socio-economic and cultural development of Lviv region for 2021-2023”, available at: https://loda.gov.ua/programy_ta_strategii (Accessed 5 Nov 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-25

Кількість переглядів: 214

Відомості про авторів

А. Р. Дуб

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

A. Dub

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Researcher, State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

ORCID:

0000-0001-6377-1556


Н. Є. Дуб

к. держ. упр., декан, ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

N. Dub

PhD in Public Administration, Dean of the Department, Andrey Krupynsky Lviv Medical Academy

ORCID:

0000-0001-6193-9407

Як цитувати статтю

Дуб А. Р., Дуб Н. Є. Напрями підтримки розвитку професійно-технічної освіти в контексті сучасних і перспективних викликів ринку праці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2377 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.34

Dub, A. and Dub, N. (2021), “Areas of support for the development of vocational education in the context of current and future challenges of the labour market”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2377 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.