EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ
К. І. Ровинська, І. Е. Лиховідова

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.33

УДК: 351.82:[005.72:334.7]:347.73:336.7](477)

К. І. Ровинська, І. Е. Лиховідова

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено визначенню ролі держави у регулювання обігу віртуальних активів, як складових системи корпоративного управління. Наведено визначення основних термінів, що використовуються при проведенні операцій з віртуальними активами. Розглянуто доцільність легалізації обігу віртуальних активів та досліджено сучасний стан використання криптовалюти у світі та в Україні. Проаналізована практика використання електронних активів суб’єктами господарювання, а саме: при формуванні статутного капіталу товариств. Визначені проблеми, які заважають повноцінному функціонуванню та подальшому розвитку ринку віртуальних активів, сучасний стан законодавчого регулювання використання віртуальних активів, а також забезпечення захисту інвесторів при здійсненні інвестицій на ринку віртуальних активів. Таким чином, в статті доведена необхідність законодавчого закріплення та державного регулювання операцій з криптовалютою.

Ключові слова: державні гарантії; корпоративне управління; криптовалюта; віртуальні активи; господарська діяльність; статутний капітал; інвестор; фінансовий моніторинг.

Література

1. Про віртуальні активи : Проект Закону України від 11.06.2020 р. № 3637.
URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110 (дата звернення: 28.10.2021).
2. Плискань І. Легалізація віртуальних валют: що передбачено новим законом? URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/206372_legalzatsya-vrtualnikh-valyut-shcho-peredbacheno-novim-zakonom (дата звернення: 28.10.2021).
3. Посольство біткойна в Україні. URL: https://www.embassyofbitcoin.com (дата звернення: 28.10.2021).
4. Молчанова Е. Глобальна сервісна природа сучасних крипто-валют. Міжнародна економічна політика. 2014. № 1. С. 60 – 79. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mep_2014_1_6 (дата звернення: 28.10.2021).
5. Мандрик В. О., Мороз В. П. Законодавче регулювання обігу криптовалюти в Україні, проблеми та перспективи їх розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т. 29. № 4. С. 67 – 71. – URL: https://doi.org/10.15421/40290414 (дата звернення: 28.10.2021).
6. Шаров О. Криптовалюти: глобальні гроші чи глобальна піраміда. URL: https://zn.ua/ukr/finances/kriptovalyuti-globalni-groshi-chi-globalna-piramida-263545_.html (дата звернення: 28.10.2021).
7. Криптовалюта: Зібрати по криптах. Криптофахівці роз’яснюють юристам значення найпоширеніших слів «латини майбутнього» – криптомови / Н. Дубневич та ін. URL: http://jurist.ua/?article%2F1402 (дата звернення: 28.10.2021).
8. Безверхий К., Кувшинова А. Криптовалюта : гроші чи мильна бульбашка? Бухгалтерський облік і аудит. 2019. № 1. С. 29 – 38. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/24357/29-38.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 28.10.2021).
9. Конах Ю. О. Правові аспекти застосування систем на основі технологі блокчейн : дис. … маг. права. Київ, 2018. 114 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27086/1/Konakh_magistr.pdf (дата звернення: 28.10.2021).
10. Скирда А. В. Аналіз сучасних тенденцій розвитку технології «блокчейн» та цифрових валют : кваліфік. (бакалавр.) робота. Вінниця, 2021. 70 с. URL: https://jarch.donnu.edu.ua/article/view/10580 (дата звернення: 28.10.2021).
11. Карпенко О., Осьмак А. Цифрова технологія «блокчейн» в державному управлінні: сутність, переваги та ризики застосування. Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. Вип. 21. с. 20 – 28. – URL: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/E-21.pdf (дата звернення: 28.10.2021).
12. Кавецький В. Я. Криптовалюта в трансформаційних економіках. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки : тези доп. учасників VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. С. 96 – 97.
13. Нікола С. О., Рахімі А. М. Перспективи впровадження криптовалюти у статутний капітал українських підприємств. Механізми державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки та міграційних процесів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 13 берез. 2021 р.). Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2021. С 79 – 81. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30814 (дата звернення: 28.10.2021).
14. The 2020 Global Crypto Adoption Index: Cryptocurrency is a global phenomenon. URL: https://blog.chainalysis.com/reports/2020-global-cryptocurrency-adoption-index-2020 (дата звернення: 28.10.2021).
15. Волошина Г. О. Криптовлюта як вклад до статутного капіталу господарського товариства: виклики та зарубіжний досвід. Молодий вчений : Юридичні науки, 2018. № 12 (64). С. 490 – 493. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/112.pdf (дата звернення: 28.10.2021).
16. Макарчук І. М., Перчук О. В., Малишко В. В. Перспективи використання криптовалют у сучасних економічних системах. Вісник ЖДТУ : Економіка, управління та адміністрування, 2019. № 2 (88). С. 179 – 185. – URL: https://doi.org/10.26642/jen-2019-2(88)-179-185 (дата звернення: 28.10.2021).
17. Літвінов О. С. Криптовалюти як особливе поєднання криптографії, технології блокчейн і валют. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки : тези доп. учасників VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. С. 103 – 105.
18. Белінська Я.В. Біткоін – проблеми і перспективи. Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації : збірн. мат. наук.-практ. кругл. столу. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. С. 174 – 177.
19. Корінний Д.О. Еволюція технології блокчейн та оцінка ризиків впровадження ринку криптовалют. Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації : збірн. мат. наук.-практ. кругл. столу. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. С. 235 – 239.
20. Концепція державного регулювання операцій з криптовалютами. URL: https://www.nssmc.gov.ua/documents/kontseptsya-derzhavnogo-regulyuvannya-operatsy-z-kriptovalyutami/ (дата звернення: 28.10.2021).
21. Про обіг криптовалюти в Україні : Проект Закону України від 06.10.2017 р. № 7183
URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684 (дата звернення: 28.10.2021).
22. Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні: Проект Закону України від 10.10.2017 р. № 7183-1
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710 (дата звернення: 28.10.2021).
23. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні : Проект Закону України від 14 вересня 2018 р. № 9083
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64597 (дата звернення: 28.10.2021).
24. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення : Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX. Дата оновлення: 10.10.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20 (дата звернення: 28.10.2021).

K. Rovynska, I. Lykhovidova

DEVELOPMENT OF STATE GUARANTEES OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE CONDITIONS OF FUNCTIONING OF THE VIRTUAL ASSETS MARKET IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to defining the role of the state in regulating the circulation of virtual assets as components of the corporate governance system. It is determined that due to the fact that the current development of technologies and markets in Ukraine and the world has resulted in the creation of new objects of civil rights, which exist exclusively in digital (intangible) form, are actually in civil circulation and significantly affect on socio-economic relations, forming a special and new market, a necessary element of the new modern economic paradigm of any state is a developed market of virtual assets. It was found that in Ukraine such a market is in fact already formed and has existed for about five years, but is completely outside the legal field of the state. In addition, the practice of using e-currency by business entities is already being established, namely: in the formation of the authorized capital of companies and in payments for goods and services. That is why there is a need for the state to protect Ukrainian investors when investing in the market of virtual assets. As a result, the study in the field of state regulation of such relations is updated, given that the priority of the corporate governance system is to protect the rights of investors. In this regard, the article defines the main terms used in transactions with virtual assets. The expediency of legalization of virtual assets circulation is considered and the current state of cryptocurrency use in the world and in Ukraine is studied. The practice of using electronic assets by business entities is analyzed, namely: in the formation of the authorized capital of companies. Definitely problems that hinder the full functioning and further development of the market of virtual assets, the current state of legislative regulation of the use of virtual assets, as well as ensuring the protection of investors in investing in the market of virtual assets. Therefore, for the proper functioning and further development of the virtual assets market it is necessary to create state guarantees in the form of organizational and legal foundations for the functioning of such a market, as well as to determine the conditions of virtual capital participation in corporate governance taking into account global trends. Thus, the article proves the need for legislative consolidation and state regulation of cryptocurrency transactions.

Keywords: state guarantees; corporative management; cryptocurrency; virtual assets; economic activity; share capital; investor; financial monitoring.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Draft Law of Ukraine “On virtual assets”, available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110 (Accessed 28 Oct 2021).
2. Plyskan, I. “Legalization of virtual currencies: what is provided by the new law?”, available at: https://jurliga.ligazakon.net/news/206372_legalzatsya-vrtualnikh-valyut-shcho-peredbacheno-novim-zakonom (Accessed 28 Oct 2021).
3. Bitcoin Embassy in Ukraine, available at: https://www.embassyofbitcoin.com (Accessed 28 Oct 2021).
4. Molchanova, E. (2014), “The global service nature of modern cryptocurrencies. International economic policy”, Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 1, pp. 60 – 79, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mep_2014_1_6 (Accessed 28 Oct 2021).
5. Mandryk, V. O. and Moroz, V. P. (2019), “Legislative regulation of cryptocurrency circulation in Ukraine, problems and prospects of their development”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 29, issue 4, pp. 67 – 71, available at: https://doi.org/10.15421/40290414 (Accessed 28 Oct 2021).
6. Sharov, O. “Cryptocurrencies: global money or a global pyramid”, available at: https://zn.ua/ukr/finances/kriptovalyuti-globalni-groshi-chi-globalna-piramida-263545_.html (Accessed 28 Oct 2021).
7. Dubnevych, N. and others “Cryptocurrency: Collect by crypts. Crypto specialists explain to lawyers the meaning of the most common words "Latin of the future" - cryptocurrencies”, available at: http://jurist.ua/?article%2F1402 (Accessed 28 Oct 2021).
8. Bezverkhyy, K. and Kuvshynova, A. (2019), “Cryptocurrency: money or a soap bubble?”, Bukhhalterskyi oblik i audyt, vol. 1, pp. 29 – 38, available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/24357/29-38.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 28 Oct 2021).
9. Konakh, Yu. O. (2018), “Legal aspects of application of systems on the basis of blockchain technology”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv, Ukraine, P. 114, available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27086/1/Konakh_magistr.pdf (Accessed 28 Oct 2021).
10. Skyrda, A. V. (2021), “Analysis of current trends in the development of blockchain technology and digital currencies”, qualification (bachelor) work, Vinnytsia, Ukraine, P. 70, available at: https://jarch.donnu.edu.ua/article/view/10580 (Accessed 28 Oct 2021).
11. Karpenko, O. and Osmak, A. (2017), “Blockchain digital technology in public administration: essence, advantages and risks of application”, Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia: elektron. nauk. fakh. vyd., vol. 21, pp. 20 – 28, available at: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/E-21.pdf (Accessed 28 Oct 2021).
12. Kavetskyi, V. Ya. (2018), “Cryptocurrency in transformational economies”, Tezy dop. uchasnikiv VIII Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh. [Abstracts of reports of participants of the VIII All-Ukrainian scientific-practical. conferences of students, graduate students and young scientists], Problemy zabezpechennia efektyvnoho funktsionuvannia ta stabilnoho rozvytku bankivskoi systemy ta ekonomiky [Problems of ensuring the efficient functioning and stable development of the banking system and economy], DVNZ «Universytet bankivskoi spravy», Kyiv, Ukraine, pp. 96 – 97.
13. Nikola, S. O. and Rakhimi, A. M. (2021), “Prospects for the introduction of cryptocurrency in the authorized capital of Ukrainian enterprises”, Materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 13 berez. 202.) [Materials All-Ukrainian scientific-practical conf. (Odessa, March 13, 2021)], Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky ta mihratsiinykh protsesiv [Mechanisms of state regulation of the competitiveness of the national economy and migration processes], ONU im. I. I. Mechnykova, Odesa, Ukraine, pp. 79 – 81, available at: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30814 (Accessed 28 Oct 2021).
14. The 2020 Global Crypto Adoption Index: Cryptocurrency is a global phenomenon, available at: https://blog.chainalysis.com/reports/2020-global-cryptocurrency-adoption-index-2020 (Accessed 28 Oct 2021).
15. Voloshyna, H. O. (2018), “Cryptocurrency as a contribution to the authorized capital of a business company: challenges and foreign experience”, Molodyi vchenyi: Yurydychni nauky, vol. 12 (64), pp. 490 – 493, available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/112.pdf (Accessed 28 Oct 2021).
16. Makarchuk, I. M. Perchuk, O. V. and Malyshko, V. V. (2019), “Prospects for the use of cryptocurrencies in modern economic systems”, Visnyk ZhDTU: Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, vol. 2 (88), pp. 179 – 185, available at: https://doi.org/10.26642/jen-2019-2(88)-179-185 (Accessed 28 Oct 2021).
17. Litvinov, O. S. (2018), “Cryptocurrencies as a special combination of cryptography, blockchain technology and currencies”, Tezy dop. uchasnikiv VIII Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh. [Abstracts of reports of participants of the VIII All-Ukrainian scientific-practical. conferences of students, graduate students and young scientists], Problemy zabezpechennia efektyvnoho funktsionuvannia ta stabilnoho rozvytku bankivskoi systemy ta ekonomiky [Problems of ensuring the efficient functioning and stable development of the banking system and economy], DVNZ «Universytet bankivskoi spravy», Kyiv, Ukraine, pp. 103 – 105.
18. Belinska, Ya.V. (2018), “Bitcoin - problems and prospects”, Zbirn. mat. nauk.-prakt. kruhl. Stolu [Сollection of materials scientific-practical round table], Opodatkuvannia ta ekonomichna bezpeka derzhavy v epokhu didzhytalizatsii [Taxation and economic security of the state in the era of digitalization], Universytet DFS Ukrainy, Irpin, Ukraine, pp. 174 – 177.
19. Korinnyi, D.O. (2018), “Evolution of blockchain technology and risk assessment of cryptocurrency market introduction”, Zbirn. mat. nauk.-prakt. kruhl. Stolu [Сollection of materials scientific-practical round table], Opodatkuvannia ta ekonomichna bezpeka derzhavy v epokhu didzhytalizatsii [Taxation and economic security of the state in the era of digitalization], Universytet DFS Ukrainy, Irpin, Ukraine, pp. 235 – 239.
20. The concept of state regulation of operations with cryptocurrencies, available at: https://www.nssmc.gov.ua/documents/kontseptsya-derzhavnogo-regulyuvannya-operatsy-z-kriptovalyutami/ (Accessed 28 Oct 2021).
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Draft Law of Ukraine “On the circulation of cryptocurrency in Ukraine”, available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684 (Accessed 28 Oct 2021).
22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Draft Law of Ukraine “On stimulating the cryptocurrency market and their derivatives in Ukraine”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710 (Accessed 28 Oct 2021).
23. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), Draft Law of Ukraine “On Amendments to the Tax Code of Ukraine on Taxation of Transactions with Virtual Assets in Ukraine”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64597 (Accessed 28 Oct 2021).
24. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20 (Accessed 28 Oct 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-25

Кількість переглядів: 224

Відомості про авторів

К. І. Ровинська

к. держ. упр., доцент кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

K. Rovynska

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of State Studies and Law, Odessa Regional Institute for Public Administration

ORCID:

0000-0002-1334-3112


І. Е. Лиховідова

аспірант кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

I. Lykhovidova

Postgraduate student of the Department of State Science and Law, Odessa Regional Institute for Public Administration

ORCID:

0000-0002-3020-3453

Як цитувати статтю

Ровинська К. І., Лиховідова І. Е. Розвиток державних гарантій корпоративного управління в умовах функціонування ринку віртуальних активів в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2376 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.33

Rovynska, K. and Lykhovidova, I. (2021), “Development of state guarantees of corporate governance in the conditions of functioning of the virtual assets market in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2376 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.