EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МЕДИЧНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПОКРИТТЯ МЕДИЧНОЮ ПОСЛУГОЮ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Д. О. Самофалов

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.32

УДК: 35::351,354.1; 61::614.2,614.39; 351:614.2.

Д. О. Самофалов

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МЕДИЧНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПОКРИТТЯ МЕДИЧНОЮ ПОСЛУГОЮ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Анотація

В статті розглянуто стан впровадження універсального покриття медичною послугою в Україні. Наслідки та стратегії реформи охорони здоров’я, яка зараз впроваджується в Україні. Стан публічного управління в досягненні універсальним покриттям медичною послугою та залучення до цього завдання інформаційно комунікаційних технологій. Розглянуто стан законодавства та публічного управління щодо використання інформативно-комунікативних технологій в Україні. Виокремлено поняття «телемедицина», зроблено огляд світової практики щодо визначення цього поняття та юридичного врегулювання питань ліцензування та сплат за телемедичну послугу. Проведено історичний огляд введення поняття телемедицини в полі публічного управління в Україні.
Надано аналіз бази даних "Законодавство України" по ключовим словам, виявлені основні документи та їх вплив на публічне управління та адміністрування телемедичної послуги. Визначенні поняття «телемедицина», «телемедична консультація», «телемедична мережа». Сформульовані пропозиції для покращення використання телемедицини в досягненні універсального покриття медичною послугою в Україні.

Ключові слова: Універсальне покриття медичною послугою; Телемедицина; інформаційно-комунікативні технології; публічне управління; комунікаційні технології в охороні здоров’я; електронні системи охорони здоров’я; e-Health; електронні медичні записи; цифрові системи охорони здоров’я; охорона здоров’я

Література

1. A health telematics policy in support of WHO’s Health-For-All strategy for global health development: report of the WHO group consultation on health telematics, 11–16 грудня, Женева, 1997. Женева, Всесвітня організація охорони здоров’я, 1998. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/63857 (дата звернення: 09.10.2021).
2. Соколов В. Н, Анищенко Л. В, Бянов А. С, Никитина О. В. Внебольничная пневмония. Дифференциальная диагностика. COVID-19. Клінічна інформатика і Телемедицина. 2020. т.15, вип.16. С. 15-27.
3. Палагін О. В, Семікопна Т. В, Чайковський І. А, Сивак О. В. Телереабілітація: інформаційно-технологічна підтримка та досвід використання. Клінічна інформатика і Телемедицина. т.15, вип.16. С. 35-44.
4. Чередник Л. А. Використання електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров’я України. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 2. С. 57-62.
5. Дубчак, Л. О. Телемедицина: сучасний стан та перспективи розвитку. Системи обробки інформації. 2017. №1. С. 144-146.
6. Біловол А.М., Берегова А.А., Ткаченко С.Г. Телемедицина – як актуальний прорив у підготовці майбутніх лікарів. матеріали. Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнародною участю Актуальні проблеми вищої медичної освіти і науки Всеукраїнська науково-практична конф. з міжнародною участю. Харків, 8 квітня 2021 р. Харків, 2021. С 28.
7. Крот В. І. Аналіз та розробка програмного забезпечення з відкритим кодом для опрацювання та передачі телемедичних даних по каналу WiFi : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Магістр“ „122 — комп’ютерні науки“ Тернопіль : ТНТУ, 2021. 141 с.
8. Панченко О. А, Антонов В. Г. Фактори інформаційної безпеки суспільного розвитку в державному управлінні. Клінічна інформатика і Телемедицина. т.15, вип.16. С. 121-128.
9. Гулька О. О. Алгоритми захисту персональних даних пацієнта в телемедицині : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Магістр“ „122 — комп’ютерні науки“ Тернопіль : ТНТУ, 2019. 73с.
10. Беззуб І. Телемедицина в Україні: реалії та перспективи URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2467:telemeditsina-v-ukrajini-2&catid=71&Itemid=382 (дата звернення: 15.10.2021).
11. Берназ-Лукавецька, О. М. Дистанційні медичні послуги та телемедицина. Епідемії в Європі і право: від Риму до COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Одеса, 12 черв. 2020 р. Одеса. С. 34-36.
12. Оносовський Д. Телемедицина: сьогодення, майбутнє або тупік? URL: https://de-jure.ua/telemedicina-nastoyashhee-budushhee-ili-t/ (дата звернення: 14.10.2021).
13. Грехова О. В. Проблеми та перспективи медичного страхування в україні. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації. матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. М. Хмельницький 20 вересн 2019р. Хмельницький 2019, С. 79 URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23755.pdf (дата звернення: 15.10.2021).
14. Кисельова О. І. Надточій К. О. Система охорони здоров'я: загальний огляд. Правові горизонти. 2020 № 25 (38). С 25-33.
15. Goroshko A. Shapoval N. Lаі T. Can people afford to pay for health care? URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/381590/ukraine-fp-eng.pdf (дата звернення: 15.10.2021).
16. Головко, О. Станько А. А. Телемедицина в епоху COVID-19. Інформаційні моделі, системи та технології. Матеріали VIII наук.-технічної конференції Тернопівль 9-10 грудня 2020 р. Тернопіль. 2020. С. 92-93.
17. Програма медичних гарантій: впровадження в Україні URL: https://moz.gov.ua/uploads/0/3798-programa_medicnih_garantij_vprovadzenna_v_ukraini.pdf (дата звернення: 05.10.2021).
18. Cotlear Daniel, Somil Nagpal, Owen Smith, Ajay Tandon, and Rafael Cortez. Going Universal: How 24 Developing Countries are Implementing Universal Health Coverage Reforms from the Bottom Up. Washington, DC: World Bank. URL: doi:10.1596/978-1-4648-0610-0. (дата звернення: 15.10.2021).
19. Al-Shorbaji N. The World Health Assembly resolutions on eHealth: eHealth in support of universal health coverage. Methods Inf Med. 2013. № 52(6). С. 463-466.
20. Методичні рекомендації з діагностики та лікування деяких захворювань при наданні телемедичних послуг (для лікарів загальної практики – сімейної медицини) / Ю.В. Вороненко та ін. НМАПО імені П.Л. Шупика, 2019. 104 с.
21. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я. Розпорядження КМУ від 29 вересня 2021 р. № 1175-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1175-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 05.10.2021).
22. Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров’я. Розпорядження КМУ від 28 грудня 2020 р. № 1671-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1671-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 05.10.2021).
23. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні. Розпорядження КМУ від 15 травня 2013 р. № 386-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text (дата звернення: 05.10.2021).
24. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про реформу охорони здоров’я в Україні". Постанова Верховної ради. Опубліковано Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 21, ст.450 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-19#Text (дата звернення: 05.10.2021).
25. Меморандум щодо впровадження телемедецини. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minregion-moz-svitovij-bank-ta-ministerstvo-zakordonnih-sprav-torgivli-ta-rozvitku-kanadi-pidpisali-memorandum-shodo-vprovadzhennya-telemedicini (дата звернення: 05.10.2021).
26. Основи законодавства України про охорону здоров'я Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (дата звернення: 05.09.2021).
27. Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я. Наказ МОЗ від 19.10.2015 № 681 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1400-15#Text (дата звернення: 11.10.2021).
28. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Закон України URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 12.10.2021).
29. Про захист персональних даних. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (дата звернення: 08.10.2021).
30. Булеца С.Б. Телемедицина: переваги та недоліки в правовому полі. Право України. 2020. №3. С. 49-60.
31. Tuckson Reed, Edmunds Margo, Hodgkins Michael, Telehealth. New England Journal of Medicine. 2017. №10. С.1585-1592.
32. What is telehealth? How is telehealth different from telemedicine? URL: https://www.healthit.gov/faq/what-telehealth-how-telehealth-different-telemedicine (дата звернення: 17.10.2021).
33. 50-state survey: Establishment of a patient-physician relationship via telemedicine URL: https://www.ama-assn.org/system/files/2018-10/ama-chart-telemedicine-patient-physician-relationship.pdf (дата звернення: 08.10.2021).
34. Federation of State Medical Boards (FSMB). Model policy for the appropriate use of telemedicine technologies in the practice of medicine. Euless, TX; 2014 Apr. URL: https://www.fsmb.org/Media/Default/PDF/FSMB/Advocacy/FSMB_Telemedicine_Policy.pdf (дата звернення: 08.10.2021).
35. Arizona Revised Statutes Title 36. Public Health and Safety § 36-3601. Definitions URL: https://codes.findlaw.com/az/title-36-public-health-and-safety/az-rev-st-sect-36-3601.html (дата звернення: 11.10.2021).
36. Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я. Закон України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text (дата звернення: 05.10.2021).
37. Про затвердження Протоколу надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) та реконвалесцентам Наказ МОЗ України від 20.04.2021 № 771 URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-20042021--771-pro-zatverdzhennja-protokolu-nadannja-reabilitacijnoi-dopomogi-pacientam-z-koronavirusnoju-hvoroboju--covid-19-ta-rekonvalescentam (дата звернення: 08.10.2021).
38. Про затвердження нормативно-правових актів з питань надання екстреної медичної допомоги. Наказ МОЗ 24.09.2020 № 2179 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-20#Text (дата звернення: 08.10.2021).
39. Порядок роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1359 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.10.2021).
40. Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 504 URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032018--504-pro-zatverdzhennja-porjadku-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi (дата звернення: 12.10.2021).
41. Жуковська А.Ю. Інноваційні технології інклюзивної медицини. Економіка та інноваційний розвиток національного господарства. 2020. №3-4. С. 19-30.
42. Трансформація охорони здоров’я у 2020 році: основні підсумки та досягнення. URL: https://nszu.gov.ua/novini/transformaciya-ohoroni-zdorovya-u-2020-roci-osnovni-pidsumki-438 (дата звернення: 08.10.2021).
43. Про утворення Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини Наказ МОЗ України від 25.05.2007 № 269 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0269282-07#Text (дата звернення: 16.10.2021).
44. Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах. Постанова КМУ від 17 вересня 1996 р. № 1138 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.10.2021).
45. Kat Jercich. 22 states changed telemedicine laws during the pandemic URL: https://www.healthcareitnews.com/news/22-states-changed-telemedicine-laws-during-pandemic (дата звернення: 12.10.2021).
46. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України Наказ МОЗ від 14.06.2021 № 1195 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0835-21#Text (дата звернення: 08.10.2021).

D. Samofalov

CURRENT ISSUES OF PUBLIC MANAGEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES TO ACHIEVE UNIVERSAL HEALTH COVERAGE IN THE UKRAINIAN HEALTH CARE

Summary

The article has studied the stateof introduction of universal health coverage in Ukraine. Consequences and strategies of health care reform currently being implemented in Ukraine. The state of public administration in achieving universal coverage of medical services and the involvement of information and communication technologies in this task. Problem and aim of the article was to carry out a comprehensive analysis of the state of public administration in the implementation and use of medical telecommunications technologies, and telemedicine in the achievement of universal health coverege in Ukraine, as well as the development of recommendations for its improvement. The state of legislation and public administration regarding the use of information and communication technologies in Ukraine is given. The concept of "telemedicine" is highlighted. A review of world practice in defining this concept and legal regulation of licensing and payments for telemedicine services is made. A historical review of the introduction of the concept of telemedicine in the field of public administration in Ukraine. The analysis of the database "Legislation of Ukraine" by keywords is given, the main documents and their influence on public administration and administration of telemedicine service are revealed. Definitions of "telemedicine", "telemedicine consultation", "telemedicine network". Proposals for improving the use of telemedicine in achieving universal coverage of medical services in Ukraine have been formulated. It is shown that the legislation and the current state of public administration in Ukraine, which regulates the provision of telemedicine services in order to bring help to every citizen, has a number of significant shortcomings. The existing legal framework leaves quite serious gaps regarding the specifics of counseling through information and communication tools, problems with checking these consultations and the possibility of abuse of this resource by patients, possible errors due to incomplete clinical picture (as can be obtained by eye examination).

Keywords: universal health coverage; Telemedicine; information and communication technologies; health care; public administration; communication technologies in health care; Electronic health care systems; e-Health; Electronic medical records; Digital health care systems.

References

1. WHO (1997), “A health telematics policy in support of WHO's Health-For-All strategy for global health development: report of the WHO group consultation on health telematics”, available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/63857 (Accessed 09 Oct 2021).
2. Sokolov, V.N. Anyschenko, L.V. Bianov, A.S. and Nykytyna, O.V. (2020), “Community-acquired pneumonia. Differential diagnosis. COVID-19”, Klinichna informatyka i Telemedytsyna, vol. 15, no. 16, pp. 15-27.
3. Palahin, O.V. Semikopna, T.V. Chajkovs'kyj, I.A. and Syvak, O.V. (2020), “Telerehabilitation: information technology support and experience”, Klinichna informatyka i Telemedytsyna, vol. 15, no. 16, pp. 35-44.
4. Cherednyk, L.A. (2021), “Use of electronic information resources in the field of health care in Ukraine”, Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, vol. 2, pp. 57-62.
5. Dubchak, L.O. (2017), “Telemedicine: current status and prospects”, Systemy obrobky informatsii, vol. 1, pp. 144-146.
6. Bilovol, A.M. Berehova, A.A. and Tkachenko, S.H. (2021), “Telemedicine - as an urgent breakthrough in the training of future doctors”, Materialy. Vseukrains'koi nauk.-prakt. konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu “Aktual'ni problemy vyschoi medychnoi osvity i nauky” [Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation "Actual problems of higher medical education and science"], Kharkiv, Ukraine, 8 april.
7. Krot, V.I. (2021), Analiz ta rozrobka prohramnoho zabezpechennia z vidkrytym kodom dlia opratsiuvannia ta peredachi telemedychnykh danykh po kanalu WiFi [Analysis and development of open source software for processing and transmission of telemedicine data via WiFi], TNTU, Ternopil', Ukraine.
8. Panchenko, O.A. and Antonov, V.H. (2020), “Factors of information security of social development in public administration”, Klinichna informatyka i Telemedytsyna, vol. 15, no. 16, pp. 121-128.
9. Hul'ka, O.O. (2019), Alhorytmy zakhystu personal'nykh danykh patsiienta v telemedytsyni [Algorithms for the protection of personal data of the patient in telemedicine], TNTU, Ternopil', Ukraine.
10. Bezzub, I. (2016), “Telemedicine in Ukraine: realities and prospects”, available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2467:telemeditsina-v-ukrajini-2&catid=71&Itemid=382 (Accessed 25 Oct 2021).
11. Bernaz-Lukavets'ka, O.M. (2020), “Remote medical services and telemedicine”, Epidemii v Yevropi i pravo: vid Rymu do COVID-19 : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Epidemics in Europe and Law: From Rome to COVID-19: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], Odesa, , Ukraine, 12 June, pp. 34-36.
12. Onosovs'kyj, D. (2021), “Telemedicine: present, future or dead end?”, available at: https://de-jure.ua/telemedicina-nastoyashhee-budushhee-ili-t/ (Accessed 25 Oct 2021).
13. Hrekhova, O.V. (2019), “Problems and prospects of health insurance in Ukraine. Strategic directions of social and economic development of the state in the conditions of globalization”, Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. [Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference], Khmel'nyts'kyj, Ukraine, 20 sept, pp. 79, available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23755.pdf (Accessed 25 Oct 2021).
14. Kysel'ova, O.I. and Nadtochij, K.O. (2020), “Health care system: an overview”, Pravovi horyzonty, vol. 25 (38), pp. 25-33.
15. Goroshko, A. Shapoval, N. and Lai, T. (2018), “Can people afford to pay for health care?”, available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/381590/ukraine-fp-eng.pdf (Accessed 25 Oct 2021).
16. Holovko, O. and Stan'ko, A.A. (2020), “Telemedicine in the era of COVID-19”, Informatsijni modeli, systemy ta tekhnolohii. Materialy VIII nauk.-tekhnichnoi konferentsii [Information models, systems and technologies. Proceedings of the VIII scientific and technical conference], Ternopil', Ukraine, 9-10 dec, pp. 92-93.
17. Ministry of Healthcare of Ukraine (2017), “Medical guarantees program: implementation in Ukraine”, available at: https://moz.gov.ua/uploads/0/3798-programa_medicnih_garantij_vprovadzenna_v_ukraini.pdf (Accessed 25 Oct 2021).
18. Cotlear, D. Somil, N. Owen, S. Ajay, T. and Rafael, C. (2015), Going Universal: How 24 Developing Countries are Implementing Universal Health Coverage Reforms from the Bottom Up, World Bank, Washington, DC, USA. doi:10.1596/978-1-4648-0610-0.
19. Al-Shorbaji, N. (2013), “The World Health Assembly resolutions on eHealth: eHealth in support of universal health coverage”, Methods Inf Med, vol. 52(6), pp. 463-466.
20. Voronenko, Yu.V. (2019), Metodychni rekomendatsii z diahnostyky ta likuvannia deiakykh zakhvoriuvan' pry nadanni telemedychnykh posluh (dlia likariv zahal'noi praktyky – simejnoi medytsyny) [Guidelines for the diagnosis and treatment of certain diseases in the provision of telemedicine services (for general practitioners - family medicine)], NMAPO imeni P.L. Shupyka, Kyiv, Ukraine.
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution “On approval of the action plan for the implementation of the Concept of e-health development”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1175-2021-%D1%80#Text (Accessed 25 Oct 2021).
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “On approval of the Concept of e-health development”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1671-2020-%D1%80#Text (Accessed 25 Oct 2021).
23. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution “On approval of the Information Society Development Strategy in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text (Accessed 25 Oct 2021).
24. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Resolution “On the Recommendations of the Parliamentary Hearings on "On Health Care Reform in Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-19#Text (Accessed 25 Oct 2021).
25. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), “Memorandum on the introduction of telemedicine”, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/minregion-moz-svitovij-bank-ta-ministerstvo-zakordonnih-sprav-torgivli-ta-rozvitku-kanadi-pidpisali-memorandum-shodo-vprovadzhennya-telemedicini (Accessed 25 Oct 2021).
26. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine “Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (Accessed 25 Oct 2021).
27. Ministry of Healthcare of Ukraine (2015), “On approval of normative documents on the use of telemedicine in the field of health care”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1400-15#Text (Accessed 25 Oct 2021).
28. Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine “On Protection of Information in Automated Systems”, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 25 Oct 2021).
29. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “On Protection of Personal Data”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (Accessed 25 Oct 2021).
30. Buletsa, S.B. (2020), “Telemedicine: advantages and disadvantages in the legal field”, Pravo Ukrainy, vol. 3, pp. 49-60.
31. Tuckson, R. Edmunds, M. and Hodgkins, M. (2017), “Telehealth”, New England Journal of Medicine, vol. 10, pp.1585-1592.
32. National Coordinator for Health Information Technology (2019), “What is telehealth? How is telehealth different from telemedicine?”,available at: https://www.healthit.gov/faq/what-telehealth-how-telehealth-different-telemedicine (Accessed 25 Oct 2021).
33. AMA (2018), “50-state survey: Establishment of a patient-physician relationship via telemedicine”,available at: https://www.ama-assn.org/system/files/2018-10/ama-chart-telemedicine-patient-physician-relationship.pdf (Accessed 25 Oct 2021).
34. Federation of State Medical Boards (FSMB) (2014), “Model policy for the appropriate use of telemedicine technologies in the practice of medicine”, available at: https://www.fsmb.org/ Media/Default/PDF/FSMB/Advocacy/FSMB_Telemedicine_Policy.pdf (Accessed 25 Oct 2021).
35. FindLaw Staff (2018), “Arizona Revised Statutes Title 36. Public Health and Safety § 36-3601. Definitions”,available at: https://codes.findlaw.com/az/title-36-public-health-and-safety/az-rev-st-sect-36-3601.html (Accessed 25 Oct 2021).
36. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “On rehabilitation in the field of health care”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text (Accessed 25 Oct 2021).
37. Ministry of Healthcare of Ukraine (2021), “On approval of the Protocol for the provision of rehabilitation care to patients with coronavirus disease (COVID-19) and convalescents”, available at: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-20042021--771-pro-zatverdzhennja-protokolu-nadannja-reabilitacijnoi-dopomogi-pacientam-z-koronavirusnoju-hvoroboju--covid-19-ta-rekonvalescentam (Accessed 25 Oct 2021).
38. Ministry of Healthcare of Ukraine (2020), “On approval of regulations on the provision of emergency medical care”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-20#Text (Accessed 25 Oct 2021).
39. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “The order of work of operative-dispatching services of the centers of emergency medical care and disaster medicine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-2020-%D0%BF#Text (Accessed 25 Oct 2021).
40. Ministry of Healthcare of Ukraine (2018), “On approval of the Procedure for providing primary medical care”, available at: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032018--504-pro-zatverdzhennja-porjadku-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi (Accessed 25 Oct 2021).
41. Zhukovs'ka, A.Yu. (2020) “Innovative technologies of inclusive medicine”, Ekonomika ta innovatsijnyj rozvytok natsional'noho hospodarstva, vol. 3-4, pp. 19-30.
42. National Health Service of Ukraine (2020), “Healthcare Transformation in 2020: Key Findings and Achievements”, available at: https://nszu.gov.ua/novini/transformaciya-ohoroni-zdorovya-u-2020-roci-osnovni-pidsumki-438 (Accessed 25 Oct 2021).
43. Ministry of Healthcare of Ukraine (2007), “On the establishment of the State Clinical Research and Practice Center for Telemedicine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0269282-07#Text (Accessed 25 Oct 2021).
44. Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), Resolution “On approval of the list of paid services provided in state and municipal health care institutions and higher medical educational institutions”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF#Text (Accessed 25 Oct 2021).
45. Kat, J. (2021), “22 states changed telemedicine laws during the pandemic”,available at: https://www.healthcareitnews.com/news/22-states-changed-telemedicine-laws-during-pandemic (Accessed 25 Oct 2021).
46. Ministry of Healthcare of Ukraine (2021), “On approval of Amendments to certain normative legal acts of the Ministry of Health of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0835-21#Text (Accessed 25 Oct 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-25

Кількість переглядів: 390

Відомості про авторів

Д. О. Самофалов

к. мед. н., докторант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, Директор Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України

D. Samofalov

PhD in Medical Sciences, Doctoral Candidate of the Department of Humanitarian and Socio-Political Studies, Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Director of the Southern Trans-regional Department of the National Health Service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7850-5365

Як цитувати статтю

Самофалов Д. О. Проблемні питання публічного управління імплементації медичних телекомунікаційних технологій для досягнення універсального покриття медичною послугою в охороні здоров’я України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2375 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.32

Samofalov, D. (2021), “Current issues of public management of the implementation of medical telecommunications technologies to achieve universal health coverage in the ukrainian health care”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2375 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.