EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОТИДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС МІЖНАРОДНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ В ІРАКУ (2003-2005 РР.): ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ
О. Б. Аніщенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.30

УДК: 351.86:659.3. 4:004](477)

О. Б. Аніщенко

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОТИДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС МІЖНАРОДНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ В ІРАКУ (2003-2005 РР.): ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ

Анотація

Метою статті є науковий аналіз організаційно-управлінських засад інформаційно-психологічної протидії підрозділами Збройних Сил України під час виконання операцій з підтримання миру і безпеки в Іраку й на основі цього визначення функцій та завдань системи інформаційно-психологічної протидії в ході миротворчої діяльності.
Для вирішення завдань дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, методи історичного та логічного аналізу, організаційний підхід.
Показано, що проблема формування та своєчасного оновлення концептуальних та організаційно-правових засад інформаційно-психологічної протидії Збройних Сил України належить до актуальних проблем сучасності в контексті реалізації завдань відновлення територіальної цілісності нашої держави.
Здійснено оцінку стану системи інформаційно-психологічної протидії Збройних Сил України під час виконання операцій з підтримання миру і безпеки в Іраку в період першої ротації миротворчого контингенту (серпень 2003 р. – березень 2004 р.) та встановлено, що ця система була остаточно не сформована й не готова діяти як єдина функціональна структура. Після затвердження Міністром оборони України 18 червня 2004 року “Довгострокової програми морально-психологічної підтримки українського миротворчого контингенту у Республіці Ірак” було закладено інституційні засади подальшого розвитку системи інформаційно-психологічної протидії українського миротворчого контингенту другої та третьої ротації.
Провівши декомпозицію місії системи інформаційно-психологічної протидії підрозділами Збройних Сил України під час виконання операцій з підтримання миру і безпеки в Іраку, виокремлено ряд робочих функцій – організаційно-управлінська, основоположна, аналітична, прогностична, інформаційна, координаційна, а також визначено завдання вказаної системи.

Ключові слова: державне військове управління; міжнародна операція з підтримання миру і безпеки; морально-психологічне забезпечення діяльності військ (сил); функції та завдання системи інформаційно-психологічної протидії; Збройні Сили України; Ірак.

Література

1. Гузенко І.М. Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення миротворчої діяльності підрозділів ЗС України у Республіці Ірак. Вісник Національної академії оборони України. 2013. № 2 (33). С. 316-320.
2. Довгострокова програма морально-психологічної підтримки українського миротворчого контингенту у Республіці Ірак. Воєнна історія. 2004. № 4-6. С. 15-19.
3. Ібноезер А.Х., Флурі Ф.Х. Після інтервенції. Управління суспільною безпекою в постконфліктних суспільствах: від втручання до стійкого місцевого самоврядування / перекл. з англ. Л. Компанцева, О. Заруба. Відень – Женева, серпень 2005 р. 265 с.
4. Князєв С.М. Інформаційно-пропагандистське забезпечення участі військових контингентів Збройних Сил України у міжнародній операції з підтримання миру та безпеки в Іраку 2003-2005 р. Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитериростичної операції: матеріали наук.-практ. конф. 3 червня 2015 р. К.: НУОУ, 2015. С. 70-72.
5. Луник О. Миротворча місія 5-ої окремої механізованої бригади України у Республіці Ірак. Воєнна історія. 2004. № 4-6. С. 20-31.
6. Маначинский А.Я. Ирак: тайные пружины войны. К.: Изд. дом. «РУМБ», 2005. 416 с.
7. Осьодло В., Савінцев В. Тенденції розвитку та завдання інформаційно-пропагандистського забезпечення в сучасних умовах. Воєнна історія. 2006. № 4-6. С. 110-118.
8. Осьодло В.І., Будагьянц Л.М. Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн: монографія. К.: Видавнийчий дім “АртЕк”, 2018. 408 с.
9. Підлісний А.Р. Інформаційно-психологічний вплив на військовослужбовців українського миротворчого контингенту в Іраку. Військово-науковий вісник. 2012. Вип. 18. С. 55-63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2012_18_8
10. Поздишев С.О. Особливості морально-психологічного забезпечення підготовки та виконання завдань українським миротворчим контингентом в Республіці Ірак. Система морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил): Зб. наук. пр. У 3-х ч.: Ч 1. / Кол. авторів. К.: НАОУ, 2005. С. 83-88.
11. Попко С.М. Застосування українського миротворчого контингенту в операції з підтримання миру в Республіці Ірак у 2003-2005 рр.: автореферат дис. ... канд.. іст. наук 20.02.22 / НУОУ. К., 2015. 20 с.
12. Попко С.М. Організація взаємодії з місцевими органами влади та надання допомоги місцевому населенню у контексті проведення інформаційно-психологічних операцій за досвідом виконання завдань українським миротворчим контингентом в Республіці Ірак у 2003 – 2005 рр. Зб. наук. пр. ВІКНУ ім. Тараса Шевченка. 2009. Вип. 21. С. 179-185.
13. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037
14. Савінцев В.І. Військово-цивільні відносини в системі інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил). Напрями удосконалення системи роботи з особовим складом Збройних Сил України: Зб. наук пр. К.: НАОУ, 2007. С. 319-323.
15. Ткачук П.П., Черник П.П. Діяльність структур інформаційно-психологічних операцій (на прикладі воєнної операції в Іраку). Україна на рубежі XX ст.: суспільно-політичні трансформації – це геополітичні виклики сучасності: матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. 8 жовтня 2005 р. Львів, 2005. С. 69-84.
16. Шевченко М.М. Світоглядно-концептуальні аспекти дослідження ідеологічної війни. Вісник Національної академії оборони України. 2008. № 2 (6). С. 188-191.
17. Шевченко М.М. Феномен ідеологічної роботи в Збройних Силах України: соціально-філософський аналіз. Схід. 2016. № 3 (143). С. 115-120.
18. Шевченко М.М. Філософсько-методологічні основи визначення принципів інформаційно-пропагандистського забезпечення в збройних силах. Схід. 2016. № 5 (145). С. 114-120.

О. Anishchenko

INFORMATION-PSYCHOLOGICAL COUNTERFEIT OF DIVISIONS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE DURING THE INTERNATIONAL PEACEKEEPING AND SECURITY OPERATIONS IN IRAQ (2003-2005): ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT ASPECT OF ANALYSIS

Summary

The purpose of the article is a scientific analysis of the organizational and managerial principles of information and psychological counteraction by the units of the Armed Forces of Ukraine during peacekeeping and security operations in Iraq and based on this definition of functions and tasks of information and psychological counteraction during peacekeeping.
To solve the problems of research were used methods of analysis and synthesis, methods of historical and logical analysis, and organizational approach.
It is shown that the problem of formation and timely updating of the conceptual and organizational and legal principles of information and psychological counteraction Armed Forces of Ukraine is one of the actual problems of our time in the context of the implementation of the tasks of restoring the territorial integrity of our state. Currently, a number of scientific studies on the problems of information and psychological counteraction in modern wars and armed conflicts are represented in the national scientific discourse. At the same time, there are not enough comprehensive studies of organizational and managerial problems of information and psychological counteraction Armed Forces of Ukraine in the implementation of peacekeeping and security operations in Iraq.
An assessment of the state of the information and psychological counteraction system of the Armed Forces of Ukraine during peacekeeping and security operations in Iraq during the first rotation of the peacekeeping contingent (August 2003 – March 2004) was carried out and it was established that this system was not finally formed and is not ready to act as a single functional structure. After the approval by the Minister of Defense of Ukraine on June 18, 2004, the “Long-term program of moral and psychological support for the Ukrainian peacekeeping contingent in the Republic of Iraq” laid the institutional foundations for the further development of the system of information and psychological counteraction to the Ukrainian peacekeeping contingent of the second and third rotations. This, in turn, ensured an appropriate level of information and psychological security of the peacekeeping contingent personnel, and also contributed to the implementation of NATO standards in the domestic practice of information and psychological counteraction.
Having decomposed the mission of the information and psychological counteraction system by the units of the Armed Forces of Ukraine during the peacekeeping and security operations in Iraq, a number of working functions were distinguished: organizational, managerial, fundamental, analytical, prognostic, informational, coordination, as well as the tasks of the specified system.

Keywords: state military administration; international peacekeeping and security operation; moral and psychological support of troops (forces); functions and tasks of the information and psychological counteraction system; Armed Forces of Ukraine; Iraq.

References

1. Huzenko, I.M. (2013), “Organization of information and propaganda support of peacekeeping activities of units of the Armed Forces of Ukraine in the Republic of Iraq”, Visnyk Natsional'noi akademii oborony Ukrainy, vol. 2 (33), pp. 316-320.
2. Voienna istoriia (2004), “Long-term program of moral and psychological support of the Ukrainian peacekeeping contingent in the Republic of Iraq”, Voienna istoriia, vol. 4-6, pp. 15-19.
3. Ibnoezer, A.Kh. and Fluri, F.Kh. (2005), Pislia interventsii. Upravlinnia suspil'noiu bezpekoiu v postkonfliktnykh suspil'stvakh: vid vtruchannia do stijkoho mistsevoho samovriaduvannia [After the intervention. Public safety management in post-conflict societies: from intervention to sustainable local self-government], Vienna – Geneva.
4. Kniaziev, S.M. (2015), “Information and propaganda support for the participation of military contingents of the Armed Forces of Ukraine in the international operation to maintain peace and security in Iraq 2003-2005”, Aktual'ni problemy psykholohichnoi dopomohy, sotsial'noi ta medyko-psykholohichnoi reabilitatsii uchasnykiv antyteryrostychnoi operatsii: materialy nauk.-prakt. konf. [Actual problems of psychological assistance, social and medical-psychological rehabilitation of participants of anti-terrorist operation: materials of scientific-practical conference], NUOU, Kyiv, Ukraine, 3 june, pp. 70-72.
5. Lunyk, O. (2004), “Peacekeeping Mission of the 5th Separate Mechanized Brigade of Ukraine in the Republic of Iraq”, Voienna istoriia, vol. 4-6, pp. 20-31.
6. Manachynskyj, A.Ya. (2005), Yrak: tajnye pruzhyny vojny [Iraq: the secret springs of war], Yzd. dom. «RUMB», Kyiv, Ukraine.
7. Os'odlo, V. and Savintsev, V. (2006), “Development trends and tasks of information and propaganda support in modern conditions”, Voienna istoriia, vol. 4-6, pp. 110-118.
8. Os'odlo, V.I. and Budah'iants, L.M. (2018), Sotsial'no-filosofs'ki ta psykholohichni aspekty suchasnykh vijn [Socio-philosophical and psychological aspects of modern wars], Vydavnyjchyj dim “ArtEk”, Kyiv, Ukraine.
9. Pidlisnyj, A.R. (2012), “Information and psychological impact on servicemen of the Ukrainian peacekeeping contingent in Iraq”, Vijs'kovo-naukovyj visnyk, vol. 18, pp. 55-63, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2012_18_8 (Accessed 10 Sept 2021).
10. Pozdyshev, S.O. (2005), “Features of moral and psychological support for the preparation and implementation of tasks by the Ukrainian peacekeeping contingent in the Republic of Iraq”, Systema moral'no-psykholohichnoho zabezpechennia diial'nosti vijs'k (syl) [System of moral and psychological support of troops (forces)], vol. 1, NAOU, Kyiv, Ukraine, pp. 83-88.
11. Popko, S.M. (2015), “Use of the Ukrainian peacekeeping contingent in the peacekeeping operation in the Republic of Iraq in 2003-2005”, Abstract of Ph.D. dissertation, NUOU, Kyiv, Ukraine.
12. Popko, S.M. (2009), “Organization of interaction with local authorities and assistance to the local population in the context of information and psychological operations based on the experience of the Ukrainian peacekeeping contingent in the Republic of Iraq in 2003 - 2005”, Zb. nauk. pr. VIKNU im. Tarasa Shevchenka, vol. 21, pp. 179-185.
13. President of Ukraine (2020), Decree “On the National Security Strategy of Ukraine”, available at: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (Accessed 10 Sept 2021).
14. Savintsev, V.I. (2007), “Military-civil relations in the system of information and propaganda support of troops (forces)”, Napriamy udoskonalennia systemy roboty z osobovym skladom Zbrojnykh Syl Ukrainy [Directions for improving the system of work with the personnel of the Armed Forces of Ukraine], NAOU, pp. 319-323.
15. Tkachuk, P.P. and Chernyk, P.P. (2005), “Activities of information and psychological operations (on the example of the military operation in Iraq)”, Ukraina na rubezhi XXI st.: suspil'no-politychni transformatsii – tse heopolitychni vyklyky suchasnosti: materialy mizhvuzivs'koi nauk.-prakt. konf. [Ukraine at the turn of the XX century: socio-political transformations are geopolitical challenges of the present: materials of the interuniversity scientific-practical conference], Lviv, Ukraine, 8 Oct, pp. 69-84.
16. Shevchenko, M.M. (2008), “Worldview and conceptual aspects of the study of ideological war”, Visnyk Natsional'noi akademii oborony Ukrainy, vol. 2 (6), pp. 188-191.
17. Shevchenko, M.M. (2016), “The phenomenon of ideological work in the Armed Forces of Ukraine: socio-philosophical analysis”, Skhid, vol. 3 (143), pp. 115-120.
18. Shevchenko, M.M. (2016), “Philosophical and methodological bases for determining the principles of information and propaganda support in the armed forces”, Skhid, vol. 5 (145), pp. 114-120.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-25

Кількість переглядів: 196

Відомості про авторів

О. Б. Аніщенко

начальник науково-дослідного відділу супроводження заходів інформаційно- пропагандистського забезпечення та контрпропаганди, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України

О. Anishchenko

Head of the Research Department of the Information and Рropaganda Аctions and Counter-Propaganda, Research Center for Humanitarian Problems of the Armed Forces of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1788-4709

Як цитувати статтю

Аніщенко О. Б. Інформаційно-психологічна протидія підрозділів збройних сил України під час міжнародної операції з підтримання миру і безпеки в іраку (2003-2005 рр.): організаційно-управлінський аспект аналізу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2373 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.30

Anishchenko, О. (2021), “Information-psychological counterfeit of divisions of the armed forces of Ukraine during the international peacekeeping and security operations in iraq (2003-2005): organizational and management aspect of analysis”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2373 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.