EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТ-ОРІЄНТОВАНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ РОЗВИТКУ
В. В. Гришко, В. П. Задорожний, І. О. Кульчій

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.5

УДК: 351

В. В. Гришко, В. П. Задорожний, І. О. Кульчій

ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТ-ОРІЄНТОВАНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті здійснено аналіз концепцій розвитку окремих європейських країн через призму врахування особливостей конкретно-історичного етапу розвитку європейських національних держав щодо форм і принципів організації влади (централізація, децентралізація, деконцентрація). Досліджено особливості створення та функціонування інституцій Європейського Союзу. Запропоновано врахувати застосування принципу субсидіарності в національних правових системах, адже саме цей принцип відіграє важливу роль у визначенні компетенції та повноважень органів публічної влади країн-членів ЄС на локальному рівні, а також в інтегративному розумінні владних функцій формується система, що складається із суб’єктів та об’єктів влади, правових умов та засобів взаємодії суб’єктів та об’єктів влади.
Виокремлена необхідність впровадження науково обґрунтованих управлінських моделей і технологій публічного управління з європейських країнах, що сприятиме інноваційній спрямованості управління в межах національної держави та буде засобом впливу на стабільність життєдіяльності суспільства, забезпечуватиме дотримання прав і свобод людини.

Ключові слова: інституція; інноваційність; субсидіарність; Європейський Союз; централізація; децентралізація; деконцентрація; реформи.

Література

1. Баштанник В. Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів: монографія. Д: ДРІДУ НАДУ, 2010. 390 с. (23)
2. Гнидюк Н., Новак-Фар А., Гонцяж А., Родюк І., Механізм координації європейської політики: практика країн-членів та країн- претендентів / ред. Н. Гнидюк. Київ: Міленіум. 2003. 384 с. (25)
3. Закіров М. Реформа децентралізації: надії, перестороги і виклики. Резонанс. 2015. №67. С.4-10. (26)
4. Конституція України (прийнята на п’ятій ВРУ 28.06.1996.). URL: http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%DO%BA%96- %D0%B2%D1%80/PAGE4.
5. Лахижа М.І. Модернізація публічної адміністрації в Україні в умовах євроінтеграції; теоретичні та практичні аспекти: автореф. дис... докт. наук з держ. управ. 25.00.01. Ін-т законодавства ВРУ Київ, 2010. 36 с. (24)
6. Напрями та завдання дослідження трансформаційних процесів в системі державного управління в Україні. Наукові розвідки з державного та муніципального управління. 2012. С. 29-38 (22)
7. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

V. Grishko, V. Zadorozhnyi, I. Kulchii

PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN EXPERIENCE IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT-ORIENTED PUBLIC GOVERNANCE AT LEVEL

Summary

The article analyzes the concepts of development of individual European countries through the prism of taking into account the peculiarities of the specific historical stage of development of European nation-states in terms of forms and principles of government (centralization, decentralization, deconcentration). The peculiarities of the creation and functioning of the institutions of the European Union are studied. It is proposed to take into account the application of the principle of subsidiarity in national legal systems, because this principle plays an important role in determining the competence and powers of public authorities of EU member states at the local level, as well as in the integrative objects of power, legal conditions and means of interaction of subjects and objects of power.
The need to introduce scientifically sound management models and technologies of public administration from European countries, which will promote innovative management within the nation state and will be a means of influencing the stability of society, will ensure respect for human rights and freedoms.
A special role in the process of modern reform should be played by a thorough analysis of the principles of transformation processes in the system of public administration, as well as the development on the basis of historical and comparative analysis of practical recommendations and scientific proposals for organizations on organizational and legal.
We need a new concept of public administration, which will be based on the constitutional principles of Ukraine, the concept of multilevel governance, inherent in the modern territorial organization of power. To do this, it is necessary to clarify the basic concepts and essence of management, because only public administration ensures the functioning and development of society as a whole. It is emphasized that today the critical moment of ensuring active innovative development of territorial communities is systemic environmental influences, which create the necessary conditions for this (decisive movement towards European integration, creation of legislative and regulatory framework for decentralization of power, budget decentralization, integration and cooperation of territorial communities).

Keywords: institution; innovation; subsidiarity; European Union; centralization; decentralization; deconcentration; reforms.

References

1. Bashtannyk, V. (2010), Transformatsiia derzhavnoho upravlinnia v konteksti yevropeiskykh intehratsiinykh protsesiv: monohrafiia [Transformation of public administration in the context of European integration processes: a monograph], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine, P. 390.
2. Hnydiuk, N. Novak-Far, A. Hontsiazh, A. and Rodiuk, I. (2003), Mekhanizm koordynatsii yevropeiskoi polityky: praktyka krain-chleniv ta krain- pretendentiv [The mechanism of coordination of European policy: the practice of member countries and candidate countries], Milenium, Kyiv, Ukraine, P. 384.
3. Zakirov, M. (2015), “Decentralization reform: hopes, warnings and challenges”, Rezonans, vol. 67, pp. 4-10.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “Constitution of Ukraine”, available at: http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%DO%BA%96- %D0%B2%D1%80/PAGE4.
5. Lakhyzha, M.I. (2010), “Modernization of public administration in Ukraine in the context of European integration; theoretical and practical aspects”, Ph.D. Thesis, 25.00.01, Kyiv, Ukraine, P. 36.
6. “Directions and tasks of research of transformation processes in the system of public administration in Ukraine”, Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypalnoho upravlinnia, 2012, pp. 29-38.
7. The President of Ukraine, Decree of the President of Ukraine “On the Goals of Sustainable Development of Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-25

Кількість переглядів: 523

Відомості про авторів

В. В. Гришко

д. е. н., професор, заслужений економіст України, посадова особа місцевого самоврядування 1 рангу, 1 категорії, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

V. Grishko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Honored Economist of Ukraine, official of local self-government 1 rank 1 category

ORCID:

0000-0001-9183-4008


В. П. Задорожний

д. держ. упр., професор, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

V. Zadorozhnyi

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

ORCID:

0000-0003-1257-7192


І. О. Кульчій

к. держ. упр., доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

I. Kulchii

PhD in Public Administration, Associate Professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-0063-6493

Як цитувати статтю

Гришко В. В., Задорожний В. П., Кульчій І. О. Перспективи імплементації європейського досвіду у процесі реалізації менеджмент-орієнтованого публічного управління на рівні розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2372 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.5

Grishko, V., Zadorozhnyi, V. and Kulchii, I. (2021), “Prospects of implementation of european experience in the process of implementation of management-oriented public governance at level”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2372 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.