EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ: КОСМІЧНА ГАЛУЗЬ, ІТ- СФЕРА ТА МЕДИЦИНА
М. В. Поляков, О. І. Ханіна, І. Л. Сазонець

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.4

УДК: 330.341(477)

М. В. Поляков, О. І. Ханіна, І. Л. Сазонець

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ: КОСМІЧНА ГАЛУЗЬ, ІТ- СФЕРА ТА МЕДИЦИНА

Анотація

В статті проаналізовано тенденції державної підтримки пріоритетних сфер науково-технологічного розвитку, зокрема, космічної галузі, ІТ- сфери та медицини.
Науковий підхід авторів цього дослідження базується на виокремленні найбільш значущих для розвитку України інноваційних сфер. Підтримка медичних технологій є актуальним завданням в умовах життя суспільства в умовах пандемії. Представлені сфери ідентифікуються як складові єдиної концепції запровадження економіки знань в Україні. Їх пріоритетність базується на усталених наукових школах, наявності кваліфікованих кадрів, матеріально-технічної та наукової бази.
Визначено, що в країні створено державну систему , яка стимулює розвиток економіки знань. Складовими цієї системи є Міністерство освіти і науки України, Національна рада України з питань науки та інновацій, Національний фонд досліджень, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Програма міжнародного оцінювання PISA

Ключові слова: державна підтримка; система; фінансування; космічна галузь; ІТ-сфера; медицина; економіка знань

Література

1. Вівсянник О.М. Міжнародні організації в інституційному механізмі державного управління системою охорони здоров’я. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15–16. С. 21–24.
2. Савченко О. Ф., Дацій О. І. Інновації — основна діюча сила науково-технічного прогресу для збереження природного середовища. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 4–9.
3. Зима І.Я., Обуховська Л.І. Механізми забезпечення діяльності комунальних підприємств – закладів охорони здоров’я в умовах децентралізації. Рівне. Волинські обереги, 2020, 168 с.
4. Поляков М.В. Економіка знань: сутність, детермінанти, глобальний ландшафт. Дніпро, Нова ідеологія, 2018, 688 с.
5. Сазонець О. М., Пінчук О. Л., Куницький С. О. Глобальні інформаційні та наукометричні системи науково-технологічного розвитку України. Рівне : Волин. обереги, 2015. 184 с.
6. Сазонець І.Л., Вівсянник О.М. Стратегічні пріоритети всесвітньої організації охорони здоров’я в інституційному механізмі державного управління системою охорони здоров’я. Вісник НУЦЗУ. Серія: державне управління. 2020. № 1. С. 275–284.
7. Солоненко Н.Д. Економіка охорони здоров’я. Київ. ДП «Вид.дім «Персонал», 2014. 408 с;
8. Ханін І.Г., Поляков М.В., Білозубенко В.І. Про співвідношення концепції економіки знань і цифрової економіки у формуванні нової парадигми світового господарства. Проблеми економіки. 2018, № 2 (36), с. 38 – 43.
9. Звіт про фінансування наукової та науково-технічної діяльності за 2020 рік. URL: https://nim.media/articles/zvit-pro-finansuvannya-naukovoyi-ta-naukovo-tekhnichnoyi-diyalnosti-za-2020-rik (дата звернення 12.09.2021 р.).
10. У проєкті бюджету на 2021 рік, який погодив Уряд, збільшено фінансування науки. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/u-proyekti-byudzhetu-na-2021-rik-yakij-pogodiv-uryad-zbilsheno-finansuvannya-nauki-sergij-shkarlet (дата звернення 12.09.2021 р.).

M. Polyakov, O. Hanina, І. Sazonets

STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES IN THE SPACE INDUSTRY, IT SPHERE AND MEDICINE

Summary

The article analyzes the trends of state support for priority areas of scientific and technological development, in particular, the space industry, IT and medicine.
The scientific approach of the authors of this study is based on the selection of the most important for the development of Ukraine innovation areas. Support of medical technologies is an urgent task in the conditions of society in a pandemic. The presented areas are identified as components of a single concept of introducing a knowledge economy in Ukraine. Their priority is based on established scientific schools, availability of qualified personnel, material and technical and scientific base.
The state will finance such areas as: basic research in higher education institutions and research institutions in priority areas of science and technology; applied research and development of higher education institutions and research institutions in priority areas of science and technology; support of research projects of young scientists; support of scientific and technical (experimental) developments; ensuring the preservation and proper functioning of scientific objects that constitute the national heritage; providing access to scientific electronic databases.
It is determined that the state system has been created in the country, which stimulates the development of the knowledge economy. The components of this system are the Ministry of Education and Science of Ukraine, the National Council of Ukraine for Science and Innovation, the National Research Foundation, the National Agency for Quality Assurance in Higher Education, the PISA International Assessment Program.
Several areas of impact of the COVID-19 pandemic on humanity as a whole and on individual countries and on the processes of state regulation in the countries have been identified. Such areas are: global, political, economic, scientific.
It is proved that it is possible to change the volume and structure of funding for such sciences as biology, medicine, chemistry. Funding will become increasingly corporate and funded by the largest pharmaceutical companies.

Keywords: government support; system; financing; space industry; IT; medicine; knowledge economy

References

1. Vivsyanyk, O. (2020), “International organizations in the institutional mechanism of state management of the healthcare system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 162–167. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.15-16.162
2. Savchenko, O. and Datsiі, O. (2017), “Innovation — the main agent scientific and technical progress for the natural environment”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 4–9.
3. Zyma, I.Ya. and Obukhovska L.I. (2020), Mekhanizmy zabezpechennia diialnosti komunalnykh pidpryiemstv – zakladiv okhorony zdorovia v umovakh detsentralizatsii [Mechanisms for ensuring the activities of public utilities - health care facilities in a decentralized environment], Volynski oberehy, Rivne, Ukraine, P. 168.
4. Poliakov, M.V. (2018), Ekonomika znan: sutnist, determinanty, hlobalnyi landshaft [Knowledge economy: essence, determinants, global landscape], Nova ideolohiia, Dnipro, Ukraine, P. 688.
5. Sazonets, O. M. Pinchuk, O. L. and Kunytskyi, S. O. (2015), Hlobalni informatsiini ta naukometrychni systemy naukovo-tekhnolohichnoho rozvytku Ukrainy [Global information and scientometric systems of scientific and technological development of Ukraine], Volynski oberehy, Rivne, Ukraine, P. 184.
6. Sazonets, I.L. and Vivsiannyk, O.M. (2020), “Strategic priorities of the World Health Organization in the institutional mechanism of public administration of the health care system”, Visnyk NUTsZU. Seriia: derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 275–284.
7. Solonenko, N.D. (2014), Ekonomika okhorony zdorovia [Health economics], DP «Vyd.dim «Personal», Kyiv, Ukraine, P. 408.
8. Khanin, I.H. Poliakov, M.V. and Bilozubenko, V.I. (2018), “On the relationship between the concept of knowledge economy and digital economy in the formation of a new paradigm of the world economy”, Problemy ekonomiky, vol. 2 (36), pp. 38 – 43.
9. Report on the financing of scientific and scientific-technical activities for 2020, available at: https://nim.media/articles/zvit-pro-finansuvannya-naukovoyi-ta-naukovo-tekhnichnoyi-diyalnosti-za-2020-rik (Accessed 12 Sept 2021).
10. The Ministry of Education and Science of Ukraine, “The draft budget for 2021, approved by the Government, has increased funding for science”, available at: https://mon.gov.ua/ua/news/u-proyekti-byudzhetu-na-2021-rik-yakij-pogodiv-uryad-zbilsheno-finansuvannya-nauki-sergij-shkarlet (Accessed 12 Sept 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-25

Кількість переглядів: 425

Відомості про авторів

М. В. Поляков

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, Національний університет водного господарства та природокористування

M. Polyakov

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Enterprise Economics and International Business, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7896-2486


О. І. Ханіна

к. мед. н., докторант кафедри публічного управління та землеустрою,Класичний приватний університет

O. Hanina

PhD in Medical Sciences, Doctoral candidate of the Department of Public Administration and Land Management, Classical Private University

ORCID:

0000-0002-8738-0805


І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу туристичної діяльності ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

І. Sazonets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Tourist and Hotel-Restaurant Business, Dnieper Humanities University

ORCID:

0000-0001-8032-3675

Як цитувати статтю

Поляков М. В., Ханіна О. І., Сазонець І. Л. Державна підтримка пріоритетних сфер науково-технологічного розвитку: космічна галузь, іт- сфера та медицина. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2371 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.4

Polyakov, M., Hanina, O. and Sazonets, І. (2021), “State support for the development of science and technologies in the space industry, it sphere and medicine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2371 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.