EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ФАКТОРНОЇ СИСТЕМИ ВПЛИВУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ
Н. Ю. Подольчак, Н. В. Цигилик, М. К. Хім

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.1

УДК: 35

Н. Ю. Подольчак, Н. В. Цигилик, М. К. Хім

РОЗРОБКА ФАКТОРНОЇ СИСТЕМИ ВПЛИВУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

Анотація

Встановлено 17 основних індикаторів сталого розвитку із 110, які одержані Держстатом за методологією Економічної та соціальної комісії ООН для Азії та Тихого океану (UNESCAP). Всі їх можна виміряти, відстежити та перевірити. Означено тип впливу публічного управління (прямий або опосередкований) на них. Зокрема, публічне управління чинить прямий вплив на 12 індикаторів успішності діяльності щодо реалізації цілей сталого розвитку – ці показники можуть змінюватися у позитивну сторону під безпосереднім впливом управлінських рішень державних службовців. Опосередкований вплив здійснюється на 5 індикаторів, які знаходяться під додатковим сильним впливом змінних у часі інших факторів. Встановлено, що одним із основних факторів впливу публічного управління на сталий розвиток є рівень soft-скілс та hard-скілс державних службовців. Зокрема, особливо важливим є рівень IQ та EI, причому їх співвідношення складає 25% до 75 %. Встановлено взаємозв’яки рівня досягення цілей сталого розвитку, індикаторів, факторів впливу публічного управління та укладено їх у вигляді формули. На основі цього розроблено факторну систему впливу публічного управління на рівень сталого розвитку України, яка складається з 5 заходів щодо виконання цілей сталого розвитку та 2 факторів впливу публічного управління. При побудові факторної системи впливу для кожного індикатора враховано коефіцієнт впливу, який залежить від кількості додаткових факторів, які впливають на індикатор. Чим більшим буде вплив – тим ближчим до одиниці буде величина коефіцієнту впливу. Крім цього, у факторній системі вплив публічного управління полягає у плануванні показників індикаторів сталого розвитку та роботи для їх досягнення. Встановлено, що для підвищення значення індикатора проводяться організаційні, мотиваційні, контролюючі та регулюючі заходи. Однією з основних форм досягнення індикаторів є відповідна законодавча робота та робота пов’язана із контролем дотримання цього законодавства. Ця система є універсальною для будь-якої держави такого ж рівня розвитку та форми управління. Її використання дасть можливість прицільно керувати рівнем сталого розвитку держави та забезпечить швидке та малозатратне досягнення стратегічних цілей.

Ключові слова: держава; EQ; IQ; індикатори сталого розвитку;публічне управління; система впливу; сталий розвиток.

Література

1. Blinc R., Zidansўek A. ŠlausI.Sustainable development and global security. Energy. 2007. Vol.32. Issue 6. P. 883—890.
2. ClarkG. Evolution of the global sustainable consumption and producti on policy and the United Nations Environment Programme’s (UNEP) supporting activities. Journal of Cleaner Production.2007. Vol.15. Issue 6.P.492—498.
3. JovaneF.The incoming global technological and industrial revolution towards
Competitive sustainable manufacturing. CIRP Annals–Manufacturing Technology. 2008. Vol.57. Issue 2. P.641—665.
4. Герасимчук З. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізм реалізації: монографія. Луцьк: Настир’я, 2002. 528 с.
5. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України:монографія / за наук. ред. акад. НАН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика. Київ: ДУІЕПСР НАН України, 2013. 40 с.
6. Мартюшева О. Проекти концепції сталого розвитку України:можливість їх вдосконалення та застосування. Аналітична записка. 2014. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1566/ (дата звернення: 12.10.2021).
7. Мікула Н., Шахраюк-Онофрейc.Факторні впливи на сталий розвиток сільських територій прикордонних регіонів. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. 2013. Вип. 1.С. 237-246. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2013_1_26 (дата звернення: 12.10.2021).
8. Карпінський Б. Сталий розвиток економіки: узагальнена модель: монографія. Львів : Логос. 2005. 256 с.
9. Анпилов С. Ключевые факторы устойчивого развития современных предприятий. Вопросы экономики и права. 2012. № 6 (48). С. 40–45.
10. Оболенський О. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Публічне управління» :[наукова розробка]. Київ: НАДУ. 2011. 56 с.
11. Кожина А.Основні тенденції публічного управління сталиммісцевим розвитком в україні в умовах глобалізації. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2017. №1. С. 47-51.
12. Гречко Т., Лісовський С., Романюк С., Руденко Л.Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку : [навч. посібник]. Херсон : Грінь Д.С.. 2015. 264 с.
13. Вимірювання досягнення цілей сталого розвитку регіонами України: вибір індикаторів та визначення базових рівнів: аналітичне дослідження / за наук. ред. Максюти А. Київ. 2019. 276 С.
14. Progress Assessment Methodology. SDG Gateway Asia Pacific. 2020. URL: https://data.unescap.org/resource-guides/progress-assessment-methodology. (дата звернення: 18.10.2021).
15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 686-р "Питання збору даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку". Верховна Рада України: Офіційний веб-портал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 17.10.2021).
16. Sustainable Development Report 2021. Sustainable Development Report. 2021. URL: https://dashboards.sdgindex.org/. (дата звернення: 17.10.2021).

N. Podolchak, N. Tsygylyk, M. Khim

DEVELOPMENT OF THE PUBLIC GOVERNANCE INFLUENCE FACTOR SYSTEM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE

Summary

There are 17 main indicators of sustainable development out of 110, which were obtained by the State Statistics Committee according to the methodology of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). All of them can be measured, tracked and checked. The type of influence of public administration (direct or indirect) on them is defined. In particular, public administration has a direct impact on 12 indicators of success in achieving the sustainable development goals - these indicators may change for the better under the direct influence of civil servants’ management decisions. Indirect influence is carried out on 5 indicators which are under additional strong influence of other factors’ variables in time. It is established that one of the main factors influencing public administration on sustainable development is the level of soft-skills and hard-skills of civil servants. In particular, the level of IQ and EI is especially important, and their ratio is 25% to 75%. The interrelations of the sustainable development goals indicators’ level of achievement, factors of influence of public administration are established and concluded in the form of a formula. Based on this, a factor system of public administration influence on the level of sustainable development of Ukraine has been developed. It consists of 5 measures to meet the goals of sustainable development and 2 factors of public administration influence. When constructing a factor system of influence for each indicator, the coefficient of influence is taken into account, which depends on the number of additional factors that affect the indicator. The greater the impact - the closer to one will be the value of the impact factor. In addition, in the factor system, the influence of public administration is to plan indicators of sustainable development indicators and work to achieve them. It is established that organizational, motivational, controlling and regulating measures are carried out to increase the value of the indicator. One of the main forms of achieving the indicators is the relevant legislative work and work related to monitoring compliance with this legislation. This system is universal for any state with the same level of development and form of government. Its use will make it possible to purposefully manage the level of the states’ sustainable development and ensure the rapid and low-cost achievement of strategic goals.

Keywords: state; EQ; IQ; indicators of sustainable development; public administration; system of influence; sustainable development.

References

1. Blinc, R., Zidansvek, A. and Schlaus, I.(2007), “Sustainable development and global security”, Energy, Vol. 32, no. 6, pp. 883—890.
2. Clark, G. (2007), “Evolution of global sustainable consumption and production policy and the United Nations Environment Program’s (UNEP) supporting activities”. Journal of Cleaner Production, Vol. 15, no. 6, pp. 492—498.
3. Jovane, F. (2008), “The incoming global technological and industrial revolution towardsCompetitive sustainable manufacturing”, CIRP Annals – Manufacturing Technology,Vol. 57, no. 2, pp. 641—665.
4. Gerasymchuk, Z. (2002), Rehionalna polityka staloho rozvytku: metodolohiia formuvannia, mekhanizm realizatsii: monohrafiia [Regional policy of sustainable development: methodology of formation, implementation mechanism: monograph], Nastyrya, Lutsk, Ukraine.
5. Hvesyk, M. (2013). Naukovi osnovy natsionalnoi stratehii staloho rozvytku Ukrainy: monohrafiia [Scientific bases of the national strategy of sustainable development of Ukraine: monograph], SI IEPSR NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Martyusheva, O. (2014), “Projects of the concept of sustainable development of Ukraine: the possibility of their improvement and application. Analytical note”, [Online], available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1566/(Accessed 12 Oct. 2021).
7. Mikula, N. and Shahrayuk-Onofrey, S. (2013), “Factor influences on sustainable development of rural areas of border regions”, Naukovyi visny kBukovynskoho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, [Online], Vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2013_1_26 (Accessed 12 Oct. 2021).
8. Karpinsky, B. (2013), Stalyi rozvytok ekonomiky: uzahalnena model: monohrafiia [Sustainable economic development: a generalized model: a monograph], Logos, Lviv, Ukraine.
9. Anpilov, S. (2012), “Key factors of sustainable development of modern enterprises”, Voprosy ekonomiky i prava,Vol. 6 (48), pp. 40–45.
10. Obolensky, O. (2011), Opornyi konspekt lektsii z navchalnoi dystsypliny «Publichne upravlinnia» :[naukova rozrobka] [Reference syllabus of lectures on the subject "Public Administration": [scientific development], NAPA , Kyiv, Ukraine
11. Kozhyna, A. (2017), “The main trends of public management of sustainable local development in Ukraine in the context of globalization”, Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 47-51.
12. Grechko, T., Lisovsky, S., Romanyuk, S. and Rudenko, L. (2015), Publichne upravlinnia v zabezpechenni staloho (zbalansovanoho) rozvytku : [navch. posibnyk] [Public administration in ensuring sustainable (balanced) development: [textbook. manual], Green DS, Kherson, Ukraine.
13. Maksiuta A. (2019), Vymiriuvannia dosiahnennia tsilei staloho rozvytku rehionamy Ukrainy: vybir indykatoriv ta vyznachennia bazovykh rivniv: analitychne doslidzhennia [Measuring the achievement of sustainable development goals by the regions of Ukraine: the choice of indicators and the definition of baseline levels: an analytical study], Kyiv, Ukraine.
14. SDG Gateway Asia Pacific (2020), “Progress Assessment Methodology”, [Online], available at: https://data.unescap.org/resource-guides/progress-assessment-methodology. (Accessed 18 Oct. 2021).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution “Issues of data collection to monitor the implementation of sustainable development goals”, [online], Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text (Accessed 17 Oct. 2021).
16. Sustainable Development Report (2021), “Sustainable Development Report”, [online], available at: https://dashboards.sdgindex.org/ (Accessed 17 Oct. 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-25

Кількість переглядів: 674

Відомості про авторів

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»

N. Podolchak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-0284-9601


Н. В. Цигилик

к. т. н., асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська Політехніка»

N. Tsygylyk

PhD in Technical Sciences, Assistant of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-7038-380X


М. К. Хім

старший викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська Політехніка»

M. Khim

Senior Lecturer of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-3151-6435

Як цитувати статтю

Подольчак Н. Ю., Цигилик Н. В., Хім М. К. Розробка факторної системи впливу публічного управління на сталий розвиток держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2368 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.1

Podolchak, N., Tsygylyk, N. and Khim, M. (2021), “Development of the public governance influence factor system on sustainable development of the state”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2368 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.