EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ
О. В. Виговська, Ю. Ф. Дехтяренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.5

УДК: 504.064:364.125.5

О. В. Виговська, Ю. Ф. Дехтяренко

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ

Анотація

Відстежено послідовність розвитку нових міст в різні епохи завдяки історичному аналізу виникнення міст та використано класифікаційний ряд поселень, де типологія ґрунтується, на пріоритетному функціональному призначенні типу поселення в конкретному проміжку часу. З’ясовано, що екологічні аспекти розвитку міст ґрунтуються на покращенні екологічного стану довкілля та досягненні сталого розвитку території міста й формуються, на основі проектування показників відповідності функціонально-планувальної структури міста, як антропогенного навантаження адаптивним ресурсам просторового осередку екосистем у межах його повного морфологічного, функціонального і динаміко-еволюційного збереження в процесі симбіотичного прийняття антропогенного імплантанта. Виділено основні моделі екологічних міст. З’ясовано, що екологічний розвиток міст повинен ґрунтуватися на наступних компонентах – екологічна безпека, екологічна санітарія, екологічна промисловість, цілісний еколандшафт, екологічна інформованість. Узагальнено зарубіжний досвід впровадження екологічних аспектів розвитку міст як інструменту забезпечення сталого розвитку. Розкрито можливість використання в Україні кращих світових практик щодо: перебудови сфери управління відходами, основаній на відповідних положеннях Угоди про асоціацію між Україною та розробка міських стратегій управління відходами.

Ключові слова: місто; екологічний розвиток; сталий розвиток; зарубіжний досвід.

Література

1. Меліхова Т. Л. Екологізація у великих містах. Збірник наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Природокористування та ресурсозбереження». Випуск ХІХ. 2013. №4. С. 324–331.
2. Кучерявий В. П. Витоки і шляхи розвитку урбоекології та фітомеліорації як нових екологічних дисциплін. Науковий вісник. Проблеми урбоекології та фітомеліорації. Випуск 13.5. 2003. С. 16–22.
3. Мовчан В. О., Черненко К. Д. Екологізація міських систем – шлях до сталого розвитку. Збірник наукових статей. ВНТУ. Вінниця, ІІІ -й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня. 2011. С. 639–641.
4. Аналітичний документ Європейський зелений курс: можливості та загрози для України. 2020. 74 с.
5. Стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року: Повернення природи у наше життя. Звернення Комісії до Європейського Парламенту, Ради, Європейського Економічно-Соціального Комітету та Комітету Регіонів (не- офіційний адаптований переклад українською) / пер. з англ. О. Осипенко; ред. та адапт. А. Куземко та ін. Чернівці: Друк Арт. 2020. 36 с.
6. Гутнов А. Э. Эволюция градостроительства. Москва : Стройиздат, 1984. 256 с.
7. Захарова А. В. Типологія нових елементів розселення. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2011. №28. С. 243–248.
8. Воробйов В. В., Шило О. С. Екологізоване місто та екологічне місто: подібності та відмінності. Український журнал будівництва та архітектури. 2021. №3. С. 62–72.
9. Павлюк У. В. Формування понятійно-термінологічного апарату екологічної безпеки населення великих міст. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.10. С. 118-124.
10. Мозговий А. А. Сталий розвиток міст: передумови та суперечності. URL : http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/148166/58-61.pdf?sequence=1
11. Кононенко О. Екологічноорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. 2014. №1. С. 22–25.
12. Шемякина В. А. Новые города ХХІ века. Новые видения и возможности. Градостроительство и урбанистика. АМІТ. 2017. №1. С. 256–271.
13. Аналітичний звіт (період: 2018 – січень 2019) «Базове дослідження стану та напрямів розвитку екологічної політики України та перспектив посилення участі організацій громадянського суспільства у розробці та впровадженні політик, дружніх до довкілля» / Матус С.А., Левіна Г.М., Карпюк Т.С., Денищик О.Ю. 2019. 117 с.
14. Кращі європейські практики управління відходами (посібник) / А. Войціховська, О. Кравченко, О. Мелень-Забрамна, М. Панькевич, [за заг. ред. О. Кравченко]. Львів : Видавництво «Компанія Манускрипт», 2019. 64 с.

O. Vygovska, Yu. Dekhtyarenko

ECOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF MODERN UKRAINIAN CITIES

Summary

The sequence of development of new cities in different epochs is traced thanks to the historical analysis of the origin of cities and the classification series of settlements is used, where the typology is based on the priority functional purpose of settlement type in a specific period. In each epoch, new types of cities emerged, developed, complemented, and replaced, reflecting the basic needs of society and meeting its economic, technological, and cultural development. It is found that ecological aspects of urban development are based on improving the ecological state of the environment and achieving sustainable development of the city and are formed on the basis of designing indicators of compliance with the functional-planning structure of the city as anthropogenic load. and dynamic-evolutionary conservation in the process of symbiotic acceptance of anthropogenic implant. The main models of ecological cities are highlighted.
It was found that the ecological development of cities should be based on the following components – environmental safety, environmental sanitation, environmental industry, holistic eco-landscape, environmental awareness. The ecological development of the city is characterized as a multifaceted process, which is a holistic and comprehensive vision and actions aimed at solving urban problems by improving socio-ecological and economic conditions in the context of sustainable development and understanding that human needs are met in the form of preserving the environment for future generations. For comfortable living conditions in ecological cities it is necessary to take into account and implement the protective properties of the terrain, use environmentally friendly building materials with the possibility of their further use and further recycling, implement socialization of habitat, landscaping and landscaping, use renewable energy sources. The foreign experience of introduction of ecological aspects of urban development as a tool for sustainable development is generalized. The possibility of using in Ukraine the best world practices on: restructuring the field of waste management, based on the relevant provisions of the Association Agreement between Ukraine and the development of urban waste management strategies.

Keywords: city; ecological development; sustainable development; foreign experience.

References

1. Melikhova, T. L. (2013), “Greening in big cities”, Zbirnyk naukovykh prats «Problemy ratsionalnoho vykorystannia sotsialno-ekonomichnoho ta pryrodno-resursnoho potentsialu rehionu: finansova polityka ta investytsii. Pryrodokorystuvannia ta resursozberezhennia», Vol. XIX, issue. 4, pp. 324–331.
2. Kucheriavyi, V. P. (2003), “Origins and ways of development of urban ecology and phytomelioration as new ecological disciplines”, Naukovyi visnyk. Problemy urboekolohii ta fitomelioratsii, vol. 13.5, pp. 16–22.
3. Movchan, V. O. and Chernenko, K. D. (2011), “Greening urban systems is the path to sustainable development”, Zbirnyk naukovykh statei. VNTU. Vinnytsia, III All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation (Ecology - 2011), September 21-24, pp. 639–641.
4. Analytical document European Green Course: Opportunities and Threats for Ukraine. 2020. P. 74.
5. EU Biodiversity Strategy to 2030: Returning nature to our lives. Address by the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (unofficial adapted translation into Ukrainian) from English O. Osipenko; ed. and adapter. A. Kuzemko and others. Chernivtsi: Print Art. 2020. P. 36.
6. Gutnov, A. Je. (1984), Jevoljucija gradostroitel'stva [The evolution of urban planning.], Strojizdat, Moscow, Russia, P. 256.
7. Zakharova, A. V. (2011), “Typology of new elements of settlement”, Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, vol. 28, pp. 243–248.
8. Vorobiov, V. V. and Shylo, O. S. (2021), “Green city and ecological city: similarities and differences”, Ukrainskyi zhurnal budivnytstva ta arkhitektury, vol. 3, pp. 62–72.
9. Pavliuk, U. V. (2011), “Formation of the conceptual and terminological apparatus of ecological safety of the population of large cities”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 21.10, pp. 118-124.
10. Mozghovyi, A. A. “Sustainable urban development: preconditions and contradictions”, [Online], available at: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/148166/58-61.pdf?sequence=1 (Accessed 14 Oct 2021).
11. Kononenko, O. (2014), “Ecologically oriented urban development: theoretical approaches and experience of formation”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heohrafiia, vol. 1, pp. 22–25.
12. Shemjakina, V. A. (2017), “New cities of the XXI century. New visions and opportunities”, Gradostroitel'stvo i urbanistika, vol. 1, pp. 256–271.
13. Matus, S.A. Levina, H.M. Karpiuk, T.S. and Denyshchyk, O.Yu. (2019), Analytical sound (period: 2018 - September 2019) "I will base my progress on the development of the ecological policy of Ukraine and the prospects for enhancing the participation of the organization of the community's support in the organization of the government", P.117.
14. Voitsikhovska, A. Kravchenko, O. Melen-Zabramna, O. And Pankevych, M. (2019), Krashchi yevropeiski praktyky upravlinnia vidkhodamy (posibnyk) [Beautiful European practice of management of outcalls], Vydavnytstvo «Kompaniia Manuskrypt», Lviv, Ukraine, P. 64.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 556

Відомості про авторів

О. В. Виговська

д. мед. н., професор, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб,Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

O. Vygovska

Doctor of Medical Sciences, Professor,Professor of the Department of Pediatric Infectious Diseases in Children,O.O. Bogomolets National Medical University

ORCID:

0000-0003-1978-9817


Ю. Ф. Дехтяренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри регіональної політики,Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченко

Yu. Dekhtyarenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Regional Policy,Educational and Research Institute of Public Administration and Civil Serviceof Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-2567-8486

Як цитувати статтю

Виговська О. В., Дехтяренко Ю. Ф. Екологічні аспекти розвитку сучасних українських міст. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2265 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.5

Vygovska, O. and Dekhtyarenko, Yu. (2021), “Ecological aspects of development of modern ukrainian cities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2265 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.