EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
Л. Ю. Левченко, З. В. Гбур, С. П. Кошова

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.72

УДК: 351

Л. Ю. Левченко, З. В. Гбур, С. П. Кошова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Анотація

Постійне зростання кількості надзвичайних ситуацій різного характеру у світі та в Україні в тому числі, вимагає переосмислення існуючої системи регулювання цивільного захисту країни відповідно до вимог сьогодення та міжнародних стандартів. Метою даного дослідження є оцінка та аналіз організаційно-правового та та інституційного забезпечення ефективного державного регулювання системи цивільного захисту населення України та розробка практичних рекомендацій по його удосконаленню. Відповідно до визначеної мети було проведено теоретичний аналіз існуючих наукових досліджень у даній сфері, нормативно-правового забезпечення регулювання цивільного захисту України та його організаційної структури. В ході дослідження структуровано нормативно-правову базу регулювання цивільного захисту, сформовано структуру Єдиної системи управління цивільним захистом відповідно до чинного законодавства, розроблено інституційну модель державного регулювання цивільного захисту України. Відповідно до проведеного дослідження закордонного досвіду функціонування систем цивільного захисту та передових міжнародних практик визначено складові ефективного державного регулювання системи цивільного захисту відповідно до Сіндайської рамкової програми до яких можна віднести: участь, консенсус, підзвітність, прозорість, чутливість, ефективність, справедливість, інклюзивність та верховенство права. Розроблено практичні рекомендації щодо впровадження принципу підзвітності у функціонування системи цивільного захисту населення, що передбачають інтеграцію положень Сіндайської рамкової програми у загальну національну політику розвитку, удосконалення законодавчого забезпечення, інституційний розвиток, адекватне ресурсне забезпечення, розширення прав і можливостей зацікавлених сторін, регулярний моніторинг, оцінка та аналіз. Проведений комплекснийаналіз допоможе визначити пріоритетні напрямки удосконалення системи регулювання цивільного захисту України, необхідні для підготовки ґрунту у формулюванні та впровадженні ефективних стратегій регулювання цивільного захисту України.

Ключові слова: цивільний захист; підзвітність; Сіндайська рамкова програма; національна безпека; надзвичайні ситуації.

Література

1. Артем'єв С.Р., Малько О.Д. Цивільний захист як чинник системи забезпечення національної безпеки. Наука і правоохорона. 2018. № 2 (40). С.42-49.
2. Бондаренко А. Аналітичний звіт: «Стан чинного законодавства України, що регулює питання цивільного захисту, в контексті пріоритетів Сендайської Рамкової Програми зменшення ризиків надзвичайних ситуацій». Київ, 2020. 56 с.
3. Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики: вибрані наукові праці / НІСД. Київ, 2016. 528 с.
4. Деякі питання реформування державного управління України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474р. Київ: Верховна Рада України, 2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4742016%D1%80#Text (дата звернення: 13.09.2021).
5. Єлізаров О.В. Місце цивільного захисту в системі безпеки та державного управління. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2018. № 1 (8). С. 399-405.
6. Засунько С.С. Місце та роль державного управління у системі забезпечення цивільного захисту в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: Юридична. 2011. № 3. С. 101-111.
7. Клименко Н.Г. Роль цивільного захисту у забезпеченні національної безпеки України в сучасних умовах. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. №. 2. С. 165-177.
8. Кодекс цивільного захисту України: Кодекс України від 02.10.2012 року № № 5403-VI. Верховна рада України, Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (дата звернення: 13.09.2021).
9. Кулєшов М.М. Щодо побудови та удосконалення діяльності державної системи цивільного захисту України. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2018. № 1(8). С. 433-440.
10. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 року № 57. Офіційний вісник України, 2015 р. 21с. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення: 13.09.2021).
11. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту: Постанова КМУ від 9 січня 2014 р. № 11. Верховна рада України, Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 13.09.2021).
12. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України": Указ Президента України 14.09.2020 № 392/2020. Верховна рада України, Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення: 13.09.2021).
13. Рогуля А. Європейський досвід функціонування системи цивільного захисту населення у забезпеченні національної безпеки. Ефективність державного управління. 2015. № 45. С. 130-138.
14. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): підручник / НАДУ. Київ, 2011. 730 с.
15. Стародуб Т. Реформування системи національної безпеки: досвід Нової Зеландії, можливості для України. Політичний менеджмент. 2012. № 1-2. С. 186-199.
16. Український науково-дослідний інститут цивільного захисту. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік. Київ. URL: https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2018/AO_2018.pdf. (дата звернення 13.09.2021)
17. Урядовий портал. Уряд затвердив стратегію реформування державного управління в Україні до 2025 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-strategiyu-reformuvannya-derzhavnogo-upravlinnya-ukrayini-do-2025-roku (дата звернення: 13.09.2021).
18. Харламова Ю.Є. Державна безпека у сфері цивільного захисту населення. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2018. № 1(8). С. 445-451.
19. European Environment Agency. Economic losses from climate-related extremes in Europe. URL: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2 (Last accessed: 13.09.2021)
20. UNISDR. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. URL: https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030. (Last accessed: 13.09.2021).

L. Levchenko, Z. Hbur, S. Koshova

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS AND INSTITUTIONAL PROVISIONS OF EFFECTIVE REGULATION OF CIVIL PROTECTION OF UKRAINE

Summary

The constant increase in the number of emergencies of various kinds in the world and in Ukraine in particular, requires a rethinking of the existing system of civil protection regulation of the country in accordance with current requirements and international standards. The purpose of this study is to assess and analyze the organizational, legal and institutional support for effective state regulation of the civil protection system of the population of Ukraine and the development of practical recommendations for its improvement. In accordance with the defined goal, a theoretical analysis of existing research in this area, regulatory and legal support for the regulation of civil defense of Ukraine and its organizational structure was conducted. In the course of the research the normative-legal base of regulation of civil protection is structured, the structure of the Unified system of management of civil protection is formed according to the current legislation, the institutional model of state regulation of civil protection of Ukraine is developed. In accordance with the study of foreign experience in the functioning of civil protection systems and international best practices identified components of effective state regulation of the civil protection system under the Sindai Framework Program, which include: participation, consensus, accountability, transparency, sensitivity, efficiency, justice, inclusiveness and rule of law . Practical recommendations for the implementation of the principle of accountability in the functioning of the civil protection system have been developed, including the integration of the Sindhai Framework Program into the general national development policy, improvement of legislative support, institutional development, adequate resource provision, empowerment of stakeholders, regular monitoring, evaluation and evaluation. analysis. The conducted comprehensive analysis will help to determine the priority areas for improving the system of regulation of civil protection of Ukraine, necessary to prepare the ground for the formulation and implementation of effective strategies for regulation of civil protection of Ukraine.

Keywords: civil protection; accountability; Sindai Framework Program; national security; emergencies.

References

1. Artemiev, S.R. and Malko, O.D. (2018), “Civil protection as a factor of the support of the system of the protection of national security”, Nauka i pravoohorona, vol. 2, no. 40, pp. 42-49.
2. Bondarenko A. (2020), Analitychnyj zvit: «Stan chynnoho zakonodavstva Ukrainy, scho rehuliuie pytannia tsyvil'noho zakhystu, v konteksti priorytetiv Sendajs'koi Ramkovoi Prohramy zmenshennia ryzykiv nadzvychajnykh sytuatsij» [Analytical report: “The state of current legislation of Ukraine governing civil protection, in the context of the priorities of the Sendai Framework Program for Reducing the Risks of Emergencies”], Kyiv, Ukraine.
3. Vlasiuk, O.S. (2016), Natsional'na bezpeka Ukrainy: evoliutsiia problem vnutrishn'oi polityky [National Security of Ukraine: Evolution of Domestic Policy Problems], NISS, Kyiv, Ukraine.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution “Some issues of public administration reform in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4742016%D1%80#Text (Accessed 09 September 2021).
5. Yelizarov, O.V. (2018), “The place of civil protection in the system of security and public administration”, Bulletin of National University of Civil Defense of Ukraine. State Management series, vol. 1, no. (8), pp. 399-405.
6. Zasunko, S.S. (2011), ‘The place and role of public administration in the system of civil protection in Ukraine”, Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia: Yurydychna, vol. 3, pp. 101-111.
7. Klymenko, N.H. (2015), “The role of civil protection in ensuring the national security of Ukraine in modern conditions”, Collection of scientific works of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, vol. 2, pp. 165-177.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), “Code of Civil Protection of Ukraine” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (Accessed: 13 September 2021).
9. Kulieshov, M.M. (2018), “Regarding the construc tion and improvement of the state system of civil protection of Ukraine”, Bulletin of National University of Civil Defense of Ukraine. State Management series, vol. 1, no. (8), pp. 433-440.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), “Law on Voluntary Association of Territorial Communities” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (Accessed 13 September 2021).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution “On approval of the Regulation on the unified state system of civil protection”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text (Accessed 13 September 2021).
12. President of Ukraine (2020), Decree “On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (Accessed 13 September 2021).
13. Rohulia, A. (2015), “European experience in the functioning of the civil protection system in ensuring national security”, Efficiency of public administration, vol. 45, pp. 130-138.
14. Sytnyk, H.P. (2011), Derzhavne upravlinnia u sferi natsional'noi bezpeky (kontseptual'ni ta orhanizatsijno-pravovi zasady) [Public administration in the field of national security (conceptual and organizational and legal principles)], NADU, Kyiv, Ukraine.
15. Starodub, T. (2012), “Reforming the national secu rity system: the experience of New Zealand, opportunities for Ukraine”, Political management, vol. 1-2, pp. 186-199.
16. Ukrainian Research Institute of Civil Defense. (2018), “Analytical review of the state of technogenic and natural security in Ukraine in 2018”, available at: https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2018/AO_2018.pdf. (Accessed: 13.09.2021)
17. Government portal (2021), “The Government has approved the Strategy for Public Administration Reform of Ukraine until 2025”, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-strategiyu-reformuvannya-derzhavnogo-upravlinnya-ukrayini-do-2025-roku (Accessed 13 September 2021).
18. Kharlamova, Yu.Ye. (2018), “State security in the sphere of civil protection”, Bulletin of National University of Civil Defense of Ukraine. State Management series, no. 1, vol. (8), pp. 445-451.
19. European Environment Agency (2020), “Economic losses from climate-related extremes in Europe”, available at: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2 (Accessed: 13.09.2021)
20. UNISDR (2015), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030”, available at: https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030. (Accessed: 13 September 2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 592

Відомості про авторів

Л. Ю. Левченко

здобувач магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

L. Levchenko

Master's degree in Public Administration of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3168-8632


З. В. Гбур

д. держ. упр., професор,професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of UkraineKyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438


С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною здоров’я та публічного адмініструванняНаціональний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7637-4311

Як цитувати статтю

Левченко Л. Ю., Гбур З. В., Кошова С. П. Організаційно-правові основи та інституційні положення ефективного регулювання цивільного захисту України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2264 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.72

Levchenko, L., Hbur, Z. and Koshova, S. (2021), “Organizational and legal basis and institutional provisions of effective regulation of civil protection of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2264 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.