EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
С. В. Вінтоник, О. О. Кравченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.71

УДК: 351

С. В. Вінтоник, О. О. Кравченко

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Анотація

В статті розглянуто особливості формування організаційної структури місцевих органів виконавчої влади на прикладі Хмельницької, Тернопільської та Львівської обласних державних адміністрацій та Хмельницької, Тернопільської і Львівської міських рад, як міст, що займають найвищі місця в рейтингу конкурентоспроможності міст України. На основі аналізу організаційної структури місцевих органів виконавчої влади Хмельницького, Тернополя і Львова, а також виходячи з проблем і потенціалу новостворених об’єднаних територіальних громад в Україні розроблено методичні рекомендації щодо удосконалення організаційної структури місцевих органів виконавчої влади всіх рівнів.
Метою статті є аналіз організаційних структур місцевих органів виконавчої влади та розробка методичних рекомендацій щодо її удосконалення відповідно до запитів децентралізації та потреб місцевого соціально-економічного розвитку.
Методи дослідження: В статті використано методи узагальнення та аналізу наукової літератури з питань дослідження організаційної структури місцевих органів виконавчої влади, метод контент-аналізу організаційної структури міських рад та обласних державних адміністрацій Хмельницького, Тернополя і Львова, порівняльного аналізу, системного аналізу та синтезу під час дослідження переваг і недоліків організаційної структури місцевих органів виконавчої влади, узагальнення та абстрагування для формування науково-обґрунтованих висновків з теми дослідження.
Результати дослідження: На основі аналізу організаційної структури місцевих органів виконавчої влади та визначення проблем розвитку новостворених об’єднаних територіальних громад в статті обґрунтовано що організаційна структура місцевих органів виконавчої влади повинна бути адаптованою до потреб і проблем місцевого розвитку. В організаційній структурі ОТГ доведено необхідність створення підрозділі, які відповідатимуть за інвестиції та інноваційні проекти, туризм, поводження з відходами, розвиток малого і середнього бізнесу тобто тих підрозділів, які сприятимуть створенню умов для наповнення місцевого бюджету, шо в кінцевому підсумку дозволить досягнути цілей сталого розвитку громади.

Ключові слова: організаційна структура; місцеві органи виконавчої влади; міська рада; підрозділи інноваційного та інвестиційного розвитку; міжмуніципальне співробітництво.

Література

1. Бобровський О. І. Удосконалення організаційної структури обласних державних адміністрацій: методичний підхід. Право та державне управління. 2020 р., № 4. С. 185-197.
2. Бородін Є.І., Ліненко І.М. Органи місцевого самоврядування як об’єкт реформування в контексті децентралізації влади в Україні. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2016. Вип. 2 (16). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-02(16)/25.pdf.
3. Вектори економічного розвитку 2030. Кабінет Міністрів України. URL: https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf
4. Глобальні цілі сталого розвитку 2015-2030. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html
5. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац.акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ :НАДУ, 2011. Т. 1 : Теорія державного управління / наук.ред. колегія : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. 2011. 748 с.
6. Інституційна спроможність об’єднаних територіальних громад України. Аналітична записка. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Київ. 2019. 43 с.
7. Критерії ефективних організаційних структур виконавчих органів місцевого самоврядування України. Аналітична записка. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Київ. 2019. 32 с.
8. Лукашук Н. В. Організаційна структура державного управління у сфері енергоефективності України: стан та перспективи розвитку. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2017. № 2. - С. 61-67.
9. Офіційний сайт Львівської міської ради. URL: https://city-adm.lviv.ua.
10. Офіційний сайт Львівської обласної державної адміністрації. URL: https://loda.gov.ua.
11. Офіційний сайт Тернопільської міської ради. URL: https://ternopilcity.gov.ua.
12. Офіційний сайт Тернопільської обласної державної адміністрації. URL: http://www.te.gov.ua.
13. Офіційний сайт Хмельницької міської ради. URL: https://khm.gov.ua.
14. Офіційний сайт Хмельницької обласної державної адміністрації. URL: https://www.adm-km.gov.ua.
15. Попов С.А. Державно-управлінські нововведення: теорія, методологія, практика : монографія. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. 296 с.
16. Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР /Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
17. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09 квітня 1999 р.№ 586-ХІV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
18. Серьогін С., Петренко О., Шпітун І. Модернізація діяльності органів виконавчої влади в Україні: структурно-функціональний підхід. Державне управління та місцеве самоврядування. 2010. Вип. 1(4). http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dums/2010_1/10ssssfp.pdf
19. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / за ред. Кравціва В. С., Сторонянської І. З. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с.
20. Чорнописький П.Б. Реформування виконавчої влади на місцях в умовах децентралізації влади в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2018. Випуск 48. Том 1. С. 66-70.

S. Vintonуk, O. Kravchenko

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF LOCAL EXECUTIVE AUTHORITIES

Summary

The article considers the peculiarities of forming the organizational structure of local executive bodies on the example of Khmelnytsky, Ternopil and Lviv regional state administrations and Khmelnytsky, Ternopil and Lviv city councils as cities that occupy the highest places in the ranking of competitiveness of Ukrainian cities. Based on the analysis of the organizational structure of local executive bodies of Khmelnytsky, Ternopil and Lviv, as well as based on the problems and potential of the newly created united territorial communities in Ukraine, guidelines were developed to improve the organizational structure of local executive bodies at all levels.
The purpose of the article is to analyze the organizational structures of local executive bodies and develop guidelines for its improvement in accordance with the demands of decentralization and the needs of local socio-economic development.
Research methods: The article uses methods of generalization and analysis of scientific literature on research of organizational structure of local executive bodies, method of content analysis of organizational structure of city councils and regional state administrations of Khmelnytsky, Ternopil and Lviv, comparative analysis, system analysis and synthesis advantages and disadvantages of the organizational structure of local executive bodies, generalization and abstraction for the formation of scientifically sound conclusions on the research topic.
Research results: Based on the analysis of the organizational structure of local executive bodies and identification of problems of development of newly created united territorial communities, the article substantiates that the organizational structure of local executive bodies should be adapted to the needs and problems of local development. The organizational structure of OTG proves the need to create units that will be responsible for investment and innovation projects, tourism, waste management, small and medium business development, ie those units that will create conditions for filling the local budget, which will ultimately achieve sustainable development goals. communities.

Keywords: organizational structure; local executive bodies; city council; divisions of innovation and investment development; inter-municipal cooperation.

References

1. Bobrovs`ky`j, O. I. (2020), “Improving the organizational structure of regional state administrations: a methodological approach”, Pravo ta derzhavne upravlinnya, Vol. 4, Pp. 185-197.
2. Borodin, Ye.I. and Linenko, I.M. (2016), “Local governments as an object of reform in the context of decentralization of power in Ukraine”, Publichne administruvannya: teoriya ta prakty`ka, Vol. 2 (16), Available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-02(16)/25.pdf (Accessed 10 Oct 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Vectors of economic development 2030”, Available at: https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf (Accessed 10 Oct 2021).
4. UNDP (2021), “Global Sustainable Development Goals 2015-2030”, Available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html (Accessed 10 Oct 2021).
5. Kniaziev, V.M. Rozputenko, I.V. and Kovbasiuk, Yu.V. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of public administration], 8 volumes, vol. 1, Teoriia derzhavnoho upravlinnia [Theory of public administration], National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. USAID (2019), Insty`tucijna spromozhnist` ob'yednany`x tery`torial`ny`x gromad Ukrayiny` [Institutional capacity of united territorial communities of Ukraine], USAID, Kyiv, Ukraine.
7. USAID (2019), Kry`teriyi efekty`vny`x organizacijny`x struktur vy`konavchy`x organiv miscevogo samovryaduvannya Ukrayiny` [Criteria of effective organizational structures of executive bodies of local self-government of Ukraine], USAID,Kyiv, Ukraine.
8. Lukashuk, N. V. (2017), “Organizational structure of public administration in the field of energy efficiency of Ukraine: state and prospects of development”, Visny`k Nacional`noyi akademiyi derzhavnogo upravlinnya pry` Prezy`dentovi Ukrayiny`. Seriya : Derzhavne upravlinnya, Vol 2, pp. 61-67.
9. Official site of the Lviv City Council (2021), Available at: https://city-adm.lviv.ua (Accessed 10 Oct 2021).
10. Official site of the Lviv Regional State Administration (2021), Available at: https://loda.gov.ua (Accessed 10 Oct 2021).
11. Official site of Ternopil City Council (2021), Available at: https://ternopilcity.gov.ua (Accessed 10 Oct 2021).
12. Official site of Ternopil Regional State Administration (2021), Available at: http://www.te.gov.ua (Accessed 10 Oct 2021).
13. Official site of Khmelnytsky City Council (2021), Available at: https://khm.gov.ua (Accessed 10 Oct 2021).
14. Official site of Khmelnytsky regional state administration (2021), Available at: https://www.adm-km.gov.ua (Accessed 10 Oct 2021).
15. Popov, S.A. (2014), Derzhavno-upravlins`ki novovvedennya: teoriya, metodologiya, prakty`ka [Public administration innovations: theory, methodology, practice], ORIDU NADU, Odessa, Ukraine.
16. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine “About local self-government”, Available at: (Accessed 10 Oct 2021)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
17. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “About local state administrations”, Available at: (Accessed 10 Oct 2021)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
18. Ser`ogin, S., Petrenko, O. . and Shpitun, I. (2010), “Modernization of executive bodies in Ukraine: structural and functional approach”, Derzhavne upravlinnya ta misceve samovryaduvannya, vol. 1(4), Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dums/2010_1/10ssssfp.pdf (Accessed 10 Oct 2021).
19. Kravciv, V. S. . and Storonyans`ka, I. Z. (2020), Tery`torial`ni gromady` v umovax decentralizaciyi: ry`zy`ky` ta mexanizmy` rozvy`tku [Territorial communities in the context of decentralization: risks and mechanisms of development], DU «Insty`tut regional`ny`x doslidzhen` imeni M. I. Dolishn`ogo NAN Ukrayiny, L`viv, Ukraine.
20. Chornopy`s`ky`j, P.B. (2018), “Reforming the executive branch on the ground in the context of decentralization of power in Ukraine”, Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo nacional`nogo universy`tetu, Vol. 48(1), pp. 66-70.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 794

Відомості про авторів

С. В. Вінтоник

здобувач магістратури кафедри управління охороноюздоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика

S. Vintonуk

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6440-1415


О. О. Кравченко

к. ю. н., доцент кафедриуправління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

O. Kravchenko

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8561-7426

Як цитувати статтю

Вінтоник С. В., Кравченко О. О. Удосконалення організаційних структур місцевих органів виконавчої влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2263 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.71

Vintonуk, S. and Kravchenko, O. (2021), “Improvement of organizational structures of local executive authorities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2263 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.