EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
В. В. Борщевський, М. М. Чех, І. А. Лапшина

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.4

УДК: 3.351: 316.3

В. В. Борщевський, М. М. Чех, І. А. Лапшина

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано роль громадянського суспільства як невід’ємного елемента системи публічного адміністрування, а також ключового чинника її трансформації на сучасному етапі. Досліджено підґрунтя та послідовність становлення інституту громадянського суспільства в Україні та проведено паралелі із закордонним досвідом у цій площині. Здійснено аналіз основних тенденцій у розвитку вітчизняного громадського сектору на основі ряду статистичних звітів, експертних оцінок та даних соціологічних досліджень. Виокремлено можливості й загрози щодо поточного стану розвитку та середовища функціонування громадянського сектору в Україні. Окрему увагу приділено дослідженню впливу співпраці із міжнародними організаціями та закордонними партнерами на поточний розвиток та потенційні зміни для громадянського суспільства. Поглиблення співпраці з ЄС та НАТО та підвищення ефективності взаємодії між державою та громадським сектором визначено основними напрямами розвитку громадянського суспільства.

Ключові слова: громадянське суспільство; публічне адміністрування; громадські організації; реформування; децентралізація.

Література

1. Колодій А. Ф. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу). Електронний незалежний культурологічний часопис «Ї». 2001. № 21. С. 23-42.
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list.
3. Чумаков Д. Д. Проблема розвитку громадянського суспільства в Україні в контексті його взаємодії з інститутом держави. Грані. 2014. № 6. С. 131-135.
4. Становлення громадянського суспільства в Україні. URL: https://engage.org.ua/stanovlennya-hromadyanskoho-suspilstva-v-ukrayini/
5. Громадянське суспільство України: цифри і факти. URL: https://www.prostir.ua/?news=hromadyanske-suspilstvo-ukrajiny-tsyfry-i-fakty/
6. Національне опитування щодо громадського залучення. URL: https://www.prostir.ua/?focus=hromadyanske-suspilstvo-ukrajiny-u-tsyfrah-i-faktah-ohlyad-doslidzhen/
7. Мельник Л.А. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства: основні поняття, проблеми та стратегічні напрями. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. URL: http:// www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/30.pdf
8. Сінзіана Пояна. Енергія та потенціал українського громадянського суспільства – справді надзвичайні. URL: https://www.prostir.ua/?focus=sinziana-poyana-enerhiya-ta-potentsial-ukrajinskoho-hromadyanskoho-suspilstva-spravdi-nadzvychajni/
9. Петрушенко Ю. Вплив міжнародних економічних проектів на формування цінностей громадянського суспільства в українських громадах. Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи: монографія / за заг. ред. О. Руденко, С. Штурхецького. Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 328 с. – С. 298-307.
10. Яблонський В. М., Бекешкіна І. Е., Гелетій М. М. Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації: аналітич¬на доповідь / за заг. ред. О. Корнієвського, Ю. Тищенко, В. Яблонського. К.: НІСД, 2019. – 112 с. – С. 95-96.
11. Гройсман В. Б. Місце та роль децентралізації влади у процесах становлення громадянського суспільства. Демократичне врядування, 2015. Вип. 15. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk15/fail/Grojsman.pdf/
12. Ключові виклики для розвитку розвитку громадянського суспільства, 2020. Стан розвитку громадянського суспільства в Україні у 2020 році : матеріали. щоріч. доп. / [Корнієвський О., Сидоренко Д., Пеліванова Н. та ін.]; за заг. ред. Ю. Тищенко, Ю. Каплан. Київ: НІСД, 2021. – 116 с.

V. Borschevsky, M. Chekh, I. Lapshyna

CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM TRANSFORMATION IN UKRAINE

Summary

In the context of the transformation of the public administration system in Ukraine, the main emphasis is on structural changes in public authorities, as well as on reforming the administrative-territorial system, related to the transfer of power from ministries and government agencies to local governments. At the same time, such an important component of the development of the public administration system as civil society institutions, which play a rather important role in the EU member states, is often ignored. After all, the level of public involvement in solving significant social problems is considered a kind of attribute of modern Western civilization and the embodiment of the practical implementation within its system of European economic and political values.
The article analyzes the role of civil society as an integral element of the public administration system, as well as a key factor in its transformation at the present stage. The bases and sequence of formation of the institute of civil society in Ukraine are investigated and parallels with foreign experience in this dimension are drawn. The analysis of the main tendencies in the development of the domestic public sector is carried out on the basis of statistical reports, expert assessments and data of sociological researches. Opportunities and threats of the current stage of development and the environment of the civil sector in Ukraine are highlighted. Particular attention is paid to the study of the impact of cooperation with international organizations and foreign partners on current development and potential changes for civil society.
Emphasizing the prospects for further development of civil society in Ukraine, it should be noted two main directions: (1) the intensification of cooperation between our country and the EU and NATO; (2) constructive interaction between the state and the public. A cooperation with international organizations stimulates the participation of public organizations in the implementation of various social projects, as well as the rapid development of global communication networks and social relationships between representatives of different countries.
In order to achieve constructive interaction between the state and the public, the system of domestic legislation should primarily focus on protecting the rights of civil society institutions, prioritizing public rights as a condition for establishing equal relations between the state and society.

Keywords: civil society; public administration; civic organizations; reforming; decentralization.

References

1. Kolodij, A. F. (2001),“Historical evolution of civil society and ideas about it (formation of the ideal)”, Elektronny`j nezalezhny`j kul`turologichny`j chasopy`s “Yi”, vol. 21, pp. 23-42.
2. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list (Accessed 10 Oct 2021).
3. Chumakov, D. D. (2014), “Problems of civil society development in Ukraine in the context of its interaction with the institution of the state”, Grani, vol. 6, pp. 131-135.
4. USAID (2020), “Formation of civil society in Ukraine”, available at: https://engage.org.ua/stanovlennya-hromadyanskoho-suspilstva-v-ukrayini/ (Accessed 10 Oct 2021).
5. Hromads'kyj Prostir (2018), “Civil society of Ukraine: figures and facts”, available at: https://www.prostir.ua/?news=hromadyanske-suspilstvo-ukrajiny-tsyfry-i-fakty/ (Accessed 10 Oct 2021).
6. Hromads'kyj Prostir (2021), “National survey on public involvement”, available at: https://www.prostir.ua/?focus=hromadyanske-suspilstvo-ukrajiny-u-tsyfrah-i-faktah-ohlyad-doslidzhen/ (Accessed 10 Oct 2021).
7. Mel'nyk, L.A. (2019), “Interaction of the state and civil society institutions: main concepts, problems and strategic directions”, Derzhavne upravlinnya: udosko nalennya ta rozvytok, vol. 2, available at: http:// www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1395 (Accessed 10 Oct 2021). DOI: 10.32702/230721562019.2.28
8. Poiana, S. (2020), “The energy and potential of Ukrainian civil society is truly extraordinary”, Hromads'kyj Prostir, [Online], available at: https://www.prostir.ua/?focus=sinziana-poyana-enerhiya-ta-potentsial-ukrajinskoho-hromadyanskoho-suspilstva-spravdi-nadzvychajni/ (Accessed 10 Oct 2021).
9. Petrushenko, Yu. (2014), “The impact of international economic projects on the formation of civil society values in Ukrainian communities”, Rozvytok hromadians'koho suspil'stva v Ukraini: mynule, suchasnist', perspektyvy [Development of civil society in Ukraine: past, present, prospects], IHSU, Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiia», Ostroh, Ukraine, pp. 298-307.
10. Yablons'kyj, V. M., Bekeshkina, I. E. and Heletij, M. M. (2019), Hromadians'ke suspil'stvo Ukrainy: polityka spryiannia ta zaluchennia, vyklyky ta transformatsii: analitych¬na dopovid', [Civil society of Ukraine: policy of assistance and involvement, challenges and transformations: analytical report], NISD, Kyiv, Ukraine, pp. 95-96.
11. Hrojsman, V. B. (2015), “The place and role of decentralization of power in the processes of formation of civil society”, Demokratychne vriaduvannia, vol. 15., [Online], available at: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk15/fail/Grojsman.pdf/ (Accessed 10 Oct 2021).
12. Tyschenko, Yu. and Kaplan, Yu. (2021), Kliuchovi vyklyky dlia rozvytku rozvytku hromadians'koho suspil'stva, 2020, Stan rozvytku hromadians'koho suspil'stva v Ukraini u 2020 rotsi : materialy. schorich. dop. [Key challenges for the development of civil society, 2020. The state of civil society in Ukraine in 2020: materials of annual report.], NISD, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 745

Відомості про авторів

В. В. Борщевський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри державного управління,Український католицький університет

V. Borschevsky

Doctor of Economic Sciences, Assosiate Professor,Head of the Department of State Management, Ukrainian Catholic University

ORCID:

0000-0002-1868-4434


М. М. Чех

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління,Український католицький університет

M. Chekh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of State Management, Ukrainian Catholic University


І. А. Лапшина

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління,Український католицький університет

I. Lapshyna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of State Management, Ukrainian Catholic University

ORCID:

0000-0001-8999-8185

Як цитувати статтю

Борщевський В. В., Чех М. М., Лапшина І. А. Розвиток громадянського суспільства в контексті трансформації системи публічного адміністрування в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2259 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.4

Borschevsky, V., Chekh, M. and Lapshyna, I. (2021), “Civil society development in the context of the public administration system transformation in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2259 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.