EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
Т. В. Запорожець

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.3

УДК: 351.77

Т. В. Запорожець

ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню трансформаційних змін у сфері охорони здоров’я в умовах реформування, зокрема, з питань впровадження у вітчизняну практику електронної охорони здоров’я (eHealth). Обґрунтовано, що концепція розвитку цифрової економіки та суспільства характеризує еHealth, як цифрову медичну систему, яка складається із динамічного набору електронних даних щодо стану здоров’я пацієнта та забезпечує інформаційний обмін між учасниками процесу виробництва та споживання медичних послуг. Електронна охорона здоров’я є досить складною системою, яка поступово розбудовується та впроваджується у роботу вітчизняних закладів охорони здоров’я. Цей процес розпочався із первинної ланки надання медичної допомоги: сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів, а також пацієнтів, які уклали декларації із обраними лікарями та закладів охорони здоров’я, що пройшли процес автономізації. Доведено, що запровадження медичних інформаційних систем забезпечує управлінський, аналітико-статистичний облік, здійснює управління якістю в режимі реального часу, покращує ефективність прийняття управлінських рішень на усіх рівнях функціонування галузі охорони здоров’я. Окреслено основні функції роботи системи еHealth, закцентовано увагу на важливій умові коректного функціонування даної системи, яка полягає у технологічній сумісності (інтероперабельності) з іншими інформаційними системами та державними інформаційними ресурсами, як-то: Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Єдиним державним демографічним реєстром; Єдиною державною електронною базою з питань освіти; Державним реєстром актів цивільного стану громадян; Єдиним державним реєстром Міністерства внутрішніх справ тощо. Обґрунтовано, що розбудова єдиної (інтегрованої) цифрової медичної платформи eHealth стає ключовим напрямом державної політики на шляху трансформаційних змін у сфері охорони здоров’я. Наголошено на необхідності прийняття Стратегії розвитку (реформування) системи охорони здоров’я України на найближчу перспективу, яка має містити основні бачення, принципи та пріоритети розбудови галузі та передбачати подальші кроки реформування вітчизняної системи охорони здоров’я.

Ключові слова: реформування системи охорони здоров’я; цифрові трансформації; електронна охорона здоров’я (еHealth); медична галузь; інформаційно-аналітичні системи.

Література

1. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168–19
2. Деякі питання електронної системи охорони здоров’я : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №411. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411–2018–%D0%BF
3. Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606–2016–%D0%BF/ed20160908#n17
4. Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи “ProZorro.Продажі” : Наказ фонду державного майна від 19.07.2017 №1143. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095–17/ed20170719#n29
5. Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами: наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959–17/ed20170606#n29
6. Криничко Л.Р. Малігон Ю.М. Нормативно-правове забезпечення реформування системи охорони здоров’я в Україні. Вісник ХНАУ. Серія “Економічні науки” : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2020. № 3. С. 364-380.

T. Zaporozhets

DIGITAL TRANSFORMATIONS OF THE HEALTH CARE SYSTEM IN THE CONTEXT OF REFORM

Summary

The article is devoted to the study of transformational changes in the healthcare sector in the context of reform, in particular, on the implementation of eHealth into domestic practice. It is substantiated that the concept of the development of the digital economy and society characterizes eHealth as a digital medical system, which consists of a dynamic set of electronic data on the patient's health status and provides information exchange between participants in the production and consumption of medical services. E-health is a rather complex system that is gradually developing and being implemented in the work of domestic health care institutions. This process began with the primary health care delivery of family doctors, therapists and pediatricians, as well as patients who signed declarations with elected doctors and health care institutions that went through the autonomization process. The introduction of medical information systems provides managerial, analytical and statistical accounting, real-time quality management, improves the efficiency of managerial decision-making at all levels of the healthcare industry. The main functions of the eHealth system are determined, attention is focused on an important condition for the correct functioning of this system, which consists in technological compatibility (interoperability) with other information systems and state information resources, such as: The Unified State Register of Legal Entities, Individuals - Entrepreneurs and Public Formations; Unified State Demographic Register; Unified state electronic database on education; The State Register of Civil Status Acts of Citizens; Unified State Register of the Ministry of Internal Affairs and the like. It is substantiated that the development of a unified (integrated) digital medical platform eHealth is becoming a key direction of state policy on the path of transformational changes in the healthcare sector. The necessity of adopting the Strategy for the development (reforming) of the health care system of Ukraine in the near future, which should contain the main visions, principles and priorities for the development of the industry and provide for further steps in reforming the domestic health care system, was noted.

Keywords: eforming the healthcare system; digital transformation; eHealth; medical industry; information and analytical systems.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On state financial guarantees of medical care”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168–19 (Accessed 15 Oct 2021).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of the electronic health care system”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411–2018–%D0%BF (Accessed 15 Oct 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of electronic interaction of state electronic information resources”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606–2016–%D0%BF/ed20160908#n17 (Accessed 15 Oct 2021).
4. State Property Fund (2017), Order of the State Property Fund “On approval of the Procedure for conducting a pilot project for the sale of small privatization objects using the electronic trading system "ProZorro.Sales"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095–17/ed20170719#n29 (Accessed 15 Oct 2021).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2017), Order of the Ministry of Finance of Ukraine “On approval of the Procedure for exchange of electronic documents with regulatory authorities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959–17/ed20170606#n29 (Accessed 15 Oct 2021).
6. Krynychko, L.R. and Malihon, Yu.M. (2020), “Regulatory and legal support for health care reform in Ukraine”, Visnyk KhNAU. Seriia “Ekonomichni nauky” : zb. nauk. pr., vol. 3, pp. 364-380.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 907

Відомості про авторів

Т. В. Запорожець

д. держ. упр., професор кафедри національної економіки та публічного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

T. Zaporozhets

Doctor of Science in Public Administration,Professor of the Department of National Economy and Public Administration,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-1914-9481

Як цитувати статтю

Запорожець Т. В. Цифрові трансформації системи охорони здоров’я в умовах реформування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2258 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.3

Zaporozhets, T. (2021), “Digital transformations of the health care system in the context of reform”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2258 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.