EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ: СМАРТ-ІНФРАСТРУКТУРА, ЦИФРОВІ СИСТЕМИ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ТА ТРАНСФЕРТИ
О. В. Карпенко, Ю. В. Карпенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.2

УДК: 351:004.8

О. В. Карпенко, Ю. В. Карпенко

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ: СМАРТ-ІНФРАСТРУКТУРА, ЦИФРОВІ СИСТЕМИ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ТА ТРАНСФЕРТИ

Анотація

У статті визначено роль та значення штучного інтелекту як інструменту соціально-економічного розвитку України. Доповнено перелік сфер застосування технологій штучного інтелекту, серед яких актуальними є: публічне управління, СМАРТ-інфраструктура, бізнес-процеси, банківська система та трансферти. Доведено, що пріоритетним для створення «держави загального добробуту» («welfare state») є використання технологій штучного інтелекту для моделювання процесів цифровізації, зокрема у сфері трансфертної державної політики з метою спрощення роботи над тестуванням урядових ініціатив, а також для допомоги суб’єктам прийняття державно-управлінських рішень у здійсненні аналізу, оцінюванні та прогнозуванні показників соціально-економічного розвитку України. Запропоновано використовувати алгоритми штучного інтелекту у системах бізнес-аналітики з метою здійснення розрахунків щоденних трансфертних доходів та видатків для кожного балансового рахунку, а також визначення вартості основних ресурсів для формування трасфертних ставок. Рекомендовано започаткувати в Україні соціальні програми для опанування молоддю технологій штучного інтелекту, зокрема у сфері формування смарт-інфраструктури, функціонування систем бізнес-аналітики та реалізації державної трансфертної політики.

Ключові слова: штучний інтелект; цифровізація; соціально-економічний розвиток; СМАРТ-інфраструктура; банківська система; бізнес- аналітика; трансферти.

Література

1. Федоров М. Розвиваючи сферу штучного інтелекту, ми забезпечуємо конкурентоспроможність України на міжнародному ринку. Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-rozvivayuchi-sferu-shtuchnogo-intelektu-mi-zabezpechuemo-konkurentospromozhnist-ukraini-na-mizhnarodnomu-rinku
2. Мінцифра співпрацюватиме з Luminate для розвитку сфери штучного інтелекту. Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-spivpratsyuvatime-z-luminate-dlya-rozvitku-sferi-shtuchnogo-intelektu
3. Mastercard і ПриватБанк запускають перший в Україні проєкт поведінкової біометрії. ПриватБанк. URL: https://privatbank.ua/news/2019/9/16/1018
4. ПриватБанк запустив перші в Україні біометричні pos-термінали. ПриватБанк. URL: https://privatbank.ua/news/2020/8/10/1270
5. Міська влада, громадськість та розробники підписали меморандум про співпрацю в рамках розбудови столичної розумної інфраструктури. Київська міська рада. Київська міська державна адміністрація : офіційний портал Києва. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/miska_vlada_gromadskist_ta_rozrobniki_pidpisali_memorandum_pro_spivpratsyu_v_ramkakh_rozbudovi_stolichno_rozumno_infrastrukturi
6. Сьогодні у Києві стартує перший проєкт, покликаний дослідити прозорість автоматизованого прийняття рішень. Київська міська рада. Київська міська державна адміністрація : офіційний портал Києва. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/sogodni_u_kiyevi_startuye_pershiy_proekt_poklikaniy_dosliditi_prozorist_avtomatizovanogo_priynyattya_rishen/
7. Костянтин Усов: Нова інтелектуальна транспортна система допоможе заощадити час кожному учаснику дорожнього руху. Київська міська рада. Київська міська державна адміністрація : офіційний портал Києва. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/kostyantin_usov_nova_intelektualna_transportna_sistema_dopomozhe_zaoschaditi_chas_kozhnomu_uchasniku_dorozhnogo_rukhu/
8. Київ закупив камери: розпізнавати обличчя і температуру, дані передаватимуть поліції. Українська правда. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/3/7246428
9. Київ використовуватиме штучний інтелект для управління містом. Київська міська рада. Київська міська державна адміністрація : офіційний портал Києва. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_vikoristovuvatime_shtuchniy_intelekt_dlya_upravlinnya_mistom/
10. Чи легально встановлювати на міських вулицях камери із системою розпізнавання облич? Центр демократії та верховенства права. URL: https://cedem.org.ua/analytics/kamery-rozpiznavannya-oblych/
11. Алгоритми «зради»: як штучний інтелект DOZORRO знаходитиме порушення в ProZorro. Transparency International Ukraine. URL: https://ti-ukraine.org/news/algorytmy-zrady-yak-shtuchnyj-intelekt-dozorro-znahodytyme-porushennya-v-prozorro/
12. Питання Міністерства цифрової трансформації : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 р. № 856. Офіційний вісник України. 2019. № 80. Ст. 2736. С. 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-р/ed20161116#n15

O. Karpenko, Y. Karpenko

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT: SMART INFRASTRUCTURE, DIGITAL BUSINESS ANALYSIS AND TRANSFER SYSTEM

Summary

The article identifies the role and importance of artificial intelligence as a tool for socio-economic development of Ukraine. It is stated that modern prospects for the use of artificial intelligence algorithms allow to process excessive amounts of information every hour, identify causal relationships that are not typical for an ordinary person, and therefore make predictions more accurate and decisions more effective. In today's digital world, organizations need to transform existing business models to stay known and gain a competitive edge. Solving the strategic challenges of the modern world is usually complicated by a lack of information and factors that need to be modeled in random order. Artificial intelligence systems demonstrate that these problems can be successfully overcome. The goal of developers of artificial intelligence technologies for the needs of public administration is to ensure its ability to self-improvement, provided that friendly goals are guaranteed for people, governments, states, in particular concerning their national interests.
The list of areas of application of artificial intelligence technologies has been supplemented, the most relevant ones being: public administration, SMART-infrastructure, business processes, banking system and transfer operations. It has been proven that the use of artificial intelligence technologies to model digitization processes, in particular in the field of transfer public policy, is a priority for the creation of a “welfare state”, which will definitely simplify the work on testing government initiatives, as well as for assisting the public administration decision-making entities in their analysis, evaluation and forecasting the indicators of socio-economic development in Ukraine. It is proposed to use artificial intelligence algorithms in business intelligence systems in order to calculate daily transfer incomes and expenses for each balance sheet account, as well as to determine the cost of basic resources for the formation of transfer rates. It is recommended to launch social programmes for young people in Ukraine, which would allow them to acquire necessary knowledge in artificial intelligence technologies, particularly in the sphere of smart infrastructure formation, operation of business intelligence systems and implementation of state transfer policy. At the regional/local level, the state should establish cooperation with the private sector on the rights of mutually beneficial partnership by stimulating investment and the startup market, as well as providing intergovernmental transfers from the state budget and using local budgets.

Keywords: artificial intelligence; digitalization; socio-economic development; SMART-infrastructure; banking system; business analytics; transfers.

References

1. Fedorov, M. (2020), “By developing the field of artificial intelligence, we ensure the competitiveness of Ukraine in the international market”, available at: https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-rozvivayuchi-sferu-shtuchnogo-intelektu-mi-zabezpechuemo-konkurentospromozhnist-ukraini-na-mizhnarodnomu-rinku (Accessed 10 March 2021).
2. Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2021), “The Ministry of Education and Science will cooperate with Luminate to develop the field of artificial intelligence”, available at: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-spivpratsyuvatime-z-luminate-dlya-rozvitku-sferi-shtuchnogo-intelektu (Accessed 10 March 2021).
3. Privatbank (2019), “Mastercard and PrivatBank launch the first behavioral biometrics project in Ukraine”, available at: https://privatbank.ua/news/2019/9/16/1018 (Accessed 10 March 2021).
4. Privatbank (2020), “PrivatBank launched the first biometric pos-terminals in Ukraine”, available at: https://privatbank.ua/news/2020/8/10/1270 (Accessed 10 March 2021).
5. Official portal of Kyiv (2019), “City authorities, the public and developers signed a memorandum of cooperation in the development of the capital's smart infrastructure”, available at: https://kyivcity.gov.ua/news/miska_vlada_gromadskist_ta_rozrobniki_pidpisali_memorandum_pro_spivpratsyu_v_ramkakh_rozbudovi_stolichno_rozumno_infrastrukturi (Accessed 10 March 2021).
6. Official portal of Kyiv (2019), “The first project to study the transparency of automated decision-making starts in Kyiv today”, available at: https://kyivcity.gov.ua/news/sogodni_u_kiyevi_startuye_pershiy_proekt_poklikaniy_dosliditi_prozorist_avtomatizovanogo_priynyattya_rishen/ (Accessed 10 March 2021).
7. Official portal of Kyiv (2021), “Konstantin Usov: The new intelligent transport system will help save time for every road user”, available at: https://kyivcity.gov.ua/news/kostyantin_usov_nova_intelektualna_transportna_sistema_dopomozhe_zaoschaditi_chas_kozhnomu_uchasniku_dorozhnogo_rukhu/ (Accessed 10 March 2021)
8. Ukrainska pravda (2020), “Kyiv has purchased cameras: face recognition and temperature, data will be passed to the police”, available at: https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/3/7246428 (Accessed 10 March 2021)..
9. Official portal of Kyiv (2018), “Kyiv will use artificial intelligence to manage the city”, available at: https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_vikoristovuvatime_shtuchniy_intelekt_dlya_upravlinnya_mistom/ (Accessed 10 March 2021).
10. Centre for Democracy and Rule of Law (2021), “Cameras with facial recognition on city streets. Is it legal?”, available at: https://cedem.org.ua/analytics/kamery-rozpiznavannya-oblych/ (Accessed 10 March 2021).
11. Transparency International Ukraine (2018), “DOZORRO Artificial Intelligence to Find Violations in ProZorro: How It Works”, available at: https://ti-ukraine.org/news/algorytmy-zrady-yak-shtuchnyj-intelekt-dozorro-znahodytyme-porushennya-v-prozorro/ (Accessed 10 March 2021).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution “Issues of the Ministry of Digital Transformation”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-r/ed20161116#n15 (Accessed 10 March 2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 789

Відомості про авторів

О. В. Карпенко

д. держ. упр., доцент, в. о. завідувача кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

O. Karpenko

Doctor of Science in Public Administration,Associate Professor, Chairman of the Department of National Economy and Public Administration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-9301-7973


Ю. В. Карпенко

начальник відділу з питань інформаційних технологій Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я,Міністерство охорони здоров’я України

Y. Karpenko

Head of the Department of Information Technology of the Directorate for the Development of Digital Transformations in Health Care

ORCID:

0000-0001-9169-7576

Як цитувати статтю

Карпенко О. В., Карпенко Ю. В. Штучний інтелект як інструмент публічного управління соціально-економічним розвитком: смарт-інфраструктура, цифрові системи бізнес-аналітики та трансферти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2257 (дата звернення: 30.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.2

Karpenko, O. and Karpenko, Y. (2021), “Artificial intelligence as a tool of public administration of socio-economic development: smart infrastructure, digital business analysis and transfer system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2257 (Accessed 30 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.10.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.