EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕВІ РАДИ ТА ЇХ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ: ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, РОЗПОДІЛ КОМПЕТЕНЦІЙ, ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ФУНКЦІЙ
М. С. Крепак, В. В. Горачук, В. В. Коцур

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.74

УДК: 351

М. С. Крепак, В. В. Горачук, В. В. Коцур

МІСЦЕВІ РАДИ ТА ЇХ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ: ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, РОЗПОДІЛ КОМПЕТЕНЦІЙ, ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ФУНКЦІЙ

Анотація

Новий етап розвитку децентралізації призвів до реформи на обласному рівні, що спричинило зменшення кількості районів із 490 до 136. Об’єднання районів призвело до укрупнення районних рад і районних державних адміністрацій та звільнення великої кількості працівників, основна частина яких перейшли працювати в територіальні громади. В свою чергу, територіальні громади отримали на власне утримання будівлі культури, освіти, медицини та інші об’єкти, які знаходилися на отриманні районних рад та адміністрацій, але одночасно і отримали в своє розпорядження земельні ресурси та повноваження. Наразі система місцевого самоврядування – це не завершена форма, а лише перехідна модель, яка із урахуванням нововведень у виборчу систему, наразі застосовується для обрання представницьких органів місцевого самоврядування, набуває форми моделей «слабка рада – сильний мер» або «сильна рада – слабкий мер». Проблематика комунікації між місцевою радою, головою та виконавчим комітетом слугує запорукою сильного зв’язку в управлінні та розвитку територіальної громади. Складність організації роботи та взаємодії органів місцевого самоврядування полягає в тім, що кожна громада має право формувати структуру виконавчого органу згідно із своїх потреб, тому єдиного підходу до формування немає. Ще однією важливою проблемою, як показали місцеві вибори є питання, яке виникає при формуванні нового виконавчого органу, коли міський голова і міська рада займають протилежні сторони при поглядах на запропонованих кандидатів, тобто голова надає пропозиції, рада не підтримує, як наслідок виконавчий орган залишається працювати, який був сформований раніше при минулій владі. В цій ситуації ми маємо нову міську раду, нового міського голову і старий виконавчий комітет, тобто у нас є три погляди, як управляти містом, замість однієї стратегії розвитку міста. Як наслідок, у громаді не має яскраво вираженої коаліції чи опозиції, міський голова і міська рада водночас чергуються в політичних ролях, а виконавчий орган працює по старій програмі, та не спішить оперативно приймати рішення, що призводить до накопичення проблем та хаосу в управлінні громадою. Місцеве самоврядування має стати необхідним елементом ефективного механізму управління суспільством у всіх його складових – ідеологічних і організаційно-практичних, духовних і матеріальних, закладених у вітчизняному досвіді й загальнолюдських цінностях.

Ключові слова: децентралізація; місцеві ради; реформування; виконавчі органи; взаємовідносини; вибори; самоврядування.

Література

1. Балдич Н., Гнидюк Н., Трутковський Ц. Дослідження навчальних потреб представників органів місцевого самоврядування України: аналітичний звіт. URL: https://nads. gov. ua/wp-content/uploads/2019/06/tna_ukraine-2018-2019-final-report_ ukr_f-1. pdf (дата звертання: 26.09. 2021).
2. Куриленко Р.М. Місцеві ради та їх виконавчі органи: взаємовідносини, розподіл компетенції, взаємозалежність функцій./ Вищий навчальний заклад укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Полтава, 2021. 78 с.
3. Ткачук А.Ф. Діяльність органів місцевого самоврядування та депутатів сільської, селищної, міської ради. Київ : ІКЦ «Легальний статус», 2016. 78 с.
4. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР / Верховна рада України. URL: httр://zаkоn.rаdа.gоv. uа/lаws/shоw/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звертання: 26.09. 2021).
5. Крикавська І. В. Особливості правового статусу територіальних громад. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2017. № 4. С. 103 109.
6. Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад. За ред. Я.О. Рабошука та ін. URL: httрs://аuс.оrg.uа/sіtеs/dеfаult/fіlеs/lіbrаry /mоd6nwеb. (дата звертання: 26.09. 2021).
7. Крикавська І.В. Правове регулювання надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2021. 21 с.
8. Ковальчук, Ю. М. Досвід зарубіжних країн із регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад на базовому рівні. Знання європейського права. 2021. №1. С. 36-40.
9. Серьогіна С.Г. Удосконалення місцевого самоврядування в Україні в умовах демократизації та консолідації суспільства. Право України. 2014. № 4.
10. Малик, Я. Й. До питання про взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні. Ефективність державного управління. 2015. № 43. 295-302.

M. Krepak, V. Horachuk, V. Kotsur

LOCAL COUNCILS AND THEIR EXECUTIVE BODIES: RELATIONSHIPS, DISTRIBUTION OF COMPETENCES, INTERDEPENDENCE OF FUNCTIONS

Summary

The new phase of decentralization led to reform at the oblast level, which reduced the number of districts from 490 to 136. The amalgamation of districts led to the consolidation of district councils and district state administrations and the dismissal of a large number of employees, most of whom moved to local communities. In turn, the territorial communities received for their own maintenance the buildings of culture, education, medicine and other facilities, which were received by the district councils and administrations, but at the same time received land resources and powers. Currently, the system of local self-government is not a complete form, but only a transitional model, which, taking into account innovations in the electoral system, is currently used to elect representative local governments, takes the form of "weak council - strong mayor" or "strong council - weak mayor". . The issue of communication between the local council, the chairman and the executive committee serves as a guarantee of a strong connection in the management and development of the local community. The difficulty of organizing the work and interaction of local governments is that each community has the right to form the structure of the executive body according to their needs, so there is no single approach to the formation. Another important problem, as shown by the local elections, is the issue that arises when forming a new executive body, when the mayor and city council take opposite sides when looking at the proposed candidates, ie the mayor makes proposals, the council does not support, as a result the executive body remains , which was formed earlier under the previous government. In this situation, we have a new city council, a new mayor and an old executive committee, so we have three views on how to run the city instead of one city development strategy. As a result, there is no strong coalition or opposition in the community, the mayor and city council alternate in political roles, and the executive works on the old program and is slow to make decisions that lead to problems and chaos in community management. Local self-government should become a necessary element of an effective mechanism for governing society in all its components - ideological and organizational-practical, spiritual and material, embedded in domestic experience and universal values.

Keywords: decentralization; local councils; reforms; executive bodies; relations; elections; self-government.

References

1. Baldych, N., Hnydiuk, N. and Trutkovskyi, Ts. (2019), “Research of educational needs of representatives of local governments of Ukraine: analytical report”, available at: https://nads.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/tna_ukraine-2018-2019-final-report_ukr_f-1.pdf (Accessed 26 Sept 2021).
2. Kurylenko, R.M. (2021), Mistsevi rady ta yikh vykonavchi orhany: vzaiemovidnosyny, rozpodil kompetentsii, vzaiemozalezhnist funktsii [Local councils and their executive bodies: relationships, division of competencies, interdependence of functions], Vyshchyi navchalnyi zaklad ukoopspilky «Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli», Poltava, Ukraine.
3. Tkachuk, A.F. (2016), Diialnist orhaniv mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ silskoi, selyshchnoi, miskoi rady [Activities of local governments and deputies of village, settlement, city councils], IKTs «Lehalnyi status», Kyiv, Ukraine.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 26 Sept 2021).
5. Krykavska, I. V. (2017), “Features of the legal status of territorial communities”, Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Yurydychni nauky, vol. 4, pp. 103–109.
6. Raboshuk, Ya.O. (2016), “A practical guide to organizing the work of local governments of united territorial communities”, available at: httrs://aus.org.ua/sites/default/files/library/mod6nweb (Accessed 26 Sept 2021).
7. Krykavska, I.V. (2021), “Legal regulation of the provision of administrative services in the united territorial communities”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Lviv, Ukraine.
8. Kovalchuk, Yu. M. (2021), “Experience of foreign countries in regulating the activities of executive bodies of local councils at the basic level”, Znannia yevropeiskoho prava, vol. 1, pp. 36-40.
9. Serohina, S.H. (2014), “Improving local self-government in Ukraine in the conditions of democratization and consolidation of society”, Pravo Ukrainy, vol. 4.
10. Malyk, Ya. Y.(2015), “On the issue of interaction between state authorities and local governments in Ukraine”, Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 43, pp. 295-302.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 1233

Відомості про авторів

М. С. Крепак

здобувач магістратури кафедри управління охороноюздоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

M. Krepak

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1493-4907


В. В. Горачук

д. мед. н., професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, учений секретар,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

V. Horachuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Academic Secretary, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6076-8711


В. В. Коцур

д. і. н., доцент, в.о. ректора, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

V. Kotsur

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Acting Rector, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

ORCID:

0000-0001-6647-7678

Як цитувати статтю

Крепак М. С., Горачук В. В., Коцур В. В. Місцеві ради та їх виконавчі органи: взаємовідносини, розподіл компетенцій, взаємозалежність функцій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2215 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.74

Krepak, M., Horachuk, V. and Kotsur, V. (2021), “Local councils and their executive bodies: relationships, distribution of competences, interdependence of functions”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2215 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.