EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ПОВІТОВИХ МІСТ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
Я. П. Цецик, В. І. Корбутяк, Л. О. Маланчук

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.31

УДК: 94 (477.8) «1900 – 1917»

Я. П. Цецик, В. І. Корбутяк, Л. О. Маланчук

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ПОВІТОВИХ МІСТ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Анотація

На початку ХХ століття на українських землях, що перебували у складі Російської імперії спостерігалася активізація органів місцевого самоврядування у напрямі покращення інфраструктури міст. Ці тенденції не оминули й Волинську губернію. Більшість повітових міст приділяли значну увагу розвитку інфраструктури. Однак ті законодавчі обмеження, що існували в імперії часто гальмували їхню ініціативу. Всі значні проекти мали погоджувати з губернатором чи Міністерством внутрішніх справ.
Опрацювання архівних документів, які висвітлюють діяльність органів місцевого самоврядування дає змогу об’єктивно з’ясувати їхню роль у розвитку інфраструктури повітових міст Волинської губернії на початку ХХ століття.
При підготовці статті авторами враховано, що міста регіону перебували в неоднаковому фінансовому становищі, адже вони мали змогу виділяти кошти на благоустрій міст лише з власного бюджету, однак як свідчить аналіз документів вони часто не мали змоги виділяти значні кошти на ці потреби.
З’ясовано, що на початку ХХ століття органи місцевого самоврядування для вирішення багатьох ключових завдань з благоустрою міст залучали приватних інвесторів з якими укладалися концесійні угоди.
Враховуючи ситуацію, що була у регіоні на основі архівних документів детально проаналізовано ключові напрями діяльності органів місцевого самоврядування у даному напрямі.
Доведено, що органи міського самоврядування були змушені багато питань своєї діяльності узгоджувати з губернатором, а окремі питання вирішувалися на рівні центральних органів влади. Наявність названих бюрократичних процедур великою мірою гальмувала їхні ініціативи. Як свідчать документи багатьох потенційних інвесторів додатково перевіряли щодо їх політичної благонадійності. Однак навіть незважаючи на таку непросту ситуацію докладалися значні зусилля щодо покращення інфраструктури регіону. Багато планів було не реалізовано у зв’язку з початком Першої світової війни.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування; благоустрій; бюджет; губернатор; гласний.

Література

1. Антонова С. Є., Цецик Я. П. Роль органів міського самоврядування у розвитку інфраструктури повітових міст Волині на початку ХХ ст. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія: Збірник наукових праць Вип. 16. Маріуполь, 2016. С. 11-16.
2. Бортніков В. І. Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Луцьк СНУ імені Лесі Українки, 2015. 420 с.
3. Г. Ровно. Электрический трамвай. Наша Волынь. 1914. 25 апреля. № 105. С. 3
4. Державний архів Волинської області. Ф. 3. Оп. 1 Спр. 875. Арк. 186.
5. Державний архів Волинської області. Ф. 3. Оп. 1 Спр. 983. Арк. 3-8.
6. Державний архів Волинської області. Ф. 3. Оп. 1 Спр. 1123. Арк. 57-58.
7. Державний архів Житомирської області. Ф. 62. Оп. 2. Спр. 138. Арк. 1
8. Державний архів Житомирської області. Ф. 62. Оп. 1. Спр. 859. Арк. 40-41.
9. Державний архів Житомирської області. Ф. 62. Оп. 1. Спр. 1181. Арк. 16-18.
10. Державний архів Рівненської області. Ф. 165. Оп. 1 Спр. 27. Арк. 35-47.
11. К благоустройству города. Наша Волынь. № 105. 25 апреля. 1914. С. 3.
12. Ровенская хроника (От нашего корреспондента). Щекотливый вопрос. Волынь. 1901. 27 июля. № 165. С. 3.

Ya. Tsetsyk, V. Korbutiak, L. Malanchuk

PECULIARITIES OF ANALYTICAL-SYNTHETIC PROCESSING OF ARCHIVAL DOCUMENTS IN THE STUDY OF THE ROLE OF LOCAL GOVERNANCES OF VOLYNYTHYCHIN VOLYNYSTHINE

Summary

At the beginning of the twentieth century in the Ukrainian lands, which were part of the Russian Empire, there was an intensification of local self-government in the direction of improving urban infrastructure. These trends did not bypass the Volyn province. Most county towns have paid considerable attention to infrastructure development. However, the legal restrictions that existed in the empire often hampered their initiative. All significant projects had to be agreed with the governor or the Ministry of the Interior.
Elaboration of archival documents that cover the activities of local governments makes it possible to objectively determine their role in the development of infrastructure of county towns of Volyn province in the early twentieth century.
In preparing the article, the authors took into account that the cities in the region were in a different financial situation, as they were able to allocate funds for urban development only from their own budgets, but analysis of documents often did not allow them to allocate significant funds for these needs.
This was due to the fact that the executive authorities approved the budgets of the cities of the region and first of all paid attention to the allocation of funds to finance the needs of state institutions in accordance with the law.
It was found that in the early twentieth century, local governments to address many key issues of urban development attracted private investors with whom concession agreements were concluded.
Given the situation in the region, on the basis of archival documents, the key areas of activity of local governments in this area were analyzed in detail.
It has been proved that the city self-government bodies were forced to coordinate many issues of their activity with the governor, and some issues were resolved at the level of central authorities. The existence of these bureaucratic procedures has greatly hampered their initiatives. According to the documents, many potential investors were additionally checked for their political credibility. However, despite this difficult situation, significant efforts have been made to improve the region's infrastructure. Many plans were not realized due to the outbreak of the First World War.

Keywords: local governments; landscaping; budget; governor; public.

References

1. Antonova, S. Ye., Tsetsyk, Ya. P. (2016), “The role of municipal governments in the development of infrastructure of county towns of Volyn in the early twentieth century”, Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Istoriia. Politolohiia: Zbirnyk naukovykh prats, vol. 16, pp. 11-16. (in Ukraine).
2. Bortnikov, V. I. (2015), Orhany derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia na Volyni (kinets ХVIII – pochatok ХХ st.). [Bodies of state power and local self-government in Volyn (end of the 18th - beginning of the 20th century], SNU imeni Lesi Ukrainky, Lutsk, 420 р. (in Ukraine).
3. Nasha Volyin (1914), “G. Rovno. Electric tram”, Nasha Volyin, vol. 105, p. 3. [in Russian].
4. Derzhavnyi arkhiv Volynskoi oblasti [State Archives of Volyn Region]. F. 3. Op. 1 Spr. 875. Ark. 186. [in Russian].
5. Derzhavnyi arkhiv Volynskoi oblasti [State Archives of Volyn Region]. F. 3. Op. 1 Spr. 983. Ark. 3-8. [in Russian].
6. Derzhavnyi arkhiv Volynskoi oblasti [State Archives of Volyn Region]. F. 3. Op. 1 Spr. 1123. Ark. 57-58. [in Russian].
7. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region] F. 62. Op. 2. Spr. 138. Ark. 1. [in Russian].
8. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region]. F. 62. Op. 1. Spr. 859. Ark. 40-41. [in Russian].
9. Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Аrchive of Zhytomyr Region]. F. 62. Op. 1. Spr. 1181. Ark. 16-18. [in Russian].
10. Derzhavniy arhIv Rivnenskoy oblasti [State Archives of Rivne region]. F. 165. Op. 1 Spr. 27. Ark. 35-47. [in Russian].
11. Nasha Volyin (1914), “To the improvement of the city”, Nasha Volyin, vol. 105, p. 3. [in Russian].
12. Volyin (1901), “Rivne Chronicle (From our correspondent). A sensitive question”, Volyin, vol. 165, p. 3. [in Russian].

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 524

Відомості про авторів

Я. П. Цецик

к. і. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

Ya. Tsetsyk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

ORCID:

0000-0002-2527-2155


В. І. Корбутяк

к. т. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

V. Korbutiak

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

ORCID:

0000-0002-2252-3801


Л. О. Маланчук

к. е. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

L. Malanchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

ORCID:

0000-0002-6341-5639

Як цитувати статтю

Цецик Я. П., Корбутяк В. І., Маланчук Л. О. Особливості аналітико-синтетичної переробки архівних документів при дослідженні ролі органів місцевого самоврядування волині у розвитку інфраструктури повітових міст на початку xx століття. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2204 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.31

Tsetsyk, Ya., Korbutiak, V. and Malanchuk, L. (2021), “Peculiarities of analytical-synthetic processing of archival documents in the study of the role of local governances of volynythychin volynysthine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2204 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.