EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ – НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
С. П. Кошова, В. М. Михальчук, Я. Ф. Радиш

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.30

УДК: 351

С. П. Кошова, В. М. Михальчук, Я. Ф. Радиш

ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ – НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація

Охорона здоров’я є надзвичайно складною системою державних і громадських заходів правового, економічного, соціального, наукового, культурного, освітнього, організаційного, технічного, санітарно-гігієнічного тощо характеру. Процес створення єдиного медичного простору в Україні – складний, поступовий і багатоетапний. Це пояснюється передусім тим, що формування єдиного медичного простору не може здійснюватися адміністративно–командними методами. Мета дослідження: висвітлення проблеми єдиного медичного простору України як нової парадигми розвитку національної системи охорони здоров’я. Матеріали та методи. Проаналізовано наукові джерела за темою (18) з використанням методів системного підходу та системного аналізу. Результати. Політика та управління у сфері охорони здоров’я як складової політики держави становлять фундамент вектора розвитку державності для людини. У державному управлінні охороною здоров’я сучасної України відбуваються глибинні трансформації. Саме в такий спосіб уможливлюється раціоналізація управлінських процесів та впроваджуються ідеї адаптивного управління з ресурсозберігаючою тенденцією. Ключовим стандартом прав людини і юридичним викликом у сфері охорони здоров’я України може стати єдиний медичний простір. Єдиний медичний простір - система організації надання медичної допомоги, яка об’єднує всі медичні ресурси держави спільним управлінням і визначеними механізмами фінансування та забезпечує доступність, якість і ефективність усіх видів медичної допомоги всім громадянам України, у тому числі і військовослужбовцям. Систему державного управління охороною здоров’я в єдиному медичному просторі України ми розглядаємо не як окрему галузь права, а як структурне поняття, подібне цивільному чи фінансовому праву, принцип виділення його – функціональний.
Висновки. Охорона здоров’я України є надзвичайно складною системою державних і громадських заходів правового, економічного, соціального, наукового, культурного, освітнього, організаційного, технічного, санітарно-гігієнічного тощо характеру. У процесі реформування національної сфери охорони здоров’я моделлю загальнодержавної системи медичного забезпечення громадян України має стати єдиний медичний простір.

Ключові слова: механізми публічної політики єдиний медичний простір України; система охорони здоров’я; парадигма; лікувально-евакуаційна характеристика.

Література

1. Інституціоналізація публічного управління в Україні: наук.-аналіт. доп. за заг. ред. М.М. Білинської, О.М. Петроє. Київ: НАДУ, 2019. 210 с.
2. Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я : підручник : у 2 Т; авт. кол : М.М. Білинська, Н.О. Васюк, Л.І. Жаліло та ін.; ред. кол.: В. М. Князевич (голова), Т.П. Юрочко (заст. голови), Я.Ф. Радиш (заст. голови), Л.І. Жаліло (заст. голови). Нац. акад.держ. упр. При Президентові України. Київ: НАДУ, 2017. Т.1. С. 81.
3. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навч. посіб. за заг. ред. П.В. Мельника, Н.Р. Нижник. Ірпінь, 2000. 304 с.
4. Державне управління в соціально-гуманітарній сфері: теорія та практика: навч. посіб. І. І. Хожило, О. Ю. Бобровська, Б. П. Колесніков [та ін.]. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. 211 с.
5. Майданик Р. Єдиний медичний простір як ключовий стандарт прав людини і юридичний виклик у сфері охорони здоров’я України. Медичне право, 2013. № 1 (11). С.33 – 42.
6. Гладун З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я населення в Україні: Монографія. К.: Юрінком Інтер, 2007. 720 с.
7. Державна політика з охорони громадського здоров’я в Україні: Навч. посібник / за ред. І. М. Солоненка, Л. І. Жаліло. К.: Вид-во НАДУ, 2004. 116 c.
8. Публічна політика та суспільні зміни в Україні в контексті євроінтеграції: монографія. авт. кол.: С.О. Телешун, С.В. Ситник, І.В. Рейтерович, О.Г. Пухкал та ін.; за заг. ред. С.О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. Київ: НАДУ, 2017. 248 с.
9. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012. 544 с.
10. УСЕ Універсальний словник-енциклопедія. Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. Київ, “Ірина”, 1999. 1551 с.
11. Російсько-український військово-медичний словник. А.А. Бурячок, В.В. Пасько, Я.Ф. Радиш, Ю.В. Шанін. К.: ІСІДО. 1994. 72 с.
12. Російсько-український військово-медичний словник (з поясненням 1476 термінів і словосполук українською мовою). А.А. Бурячок, В.В. Пасько, Я.Ф. Радиш, В.В. Трохимчук. К., 1998. 72 с.
13. Суверенная государственность России (Государственный суверенитет России). Матер. теле- и радиопрограмм, посвященных обсуждению проблемы государственного суверенитета России. Радиокомпания “Голос России”, сентябрь-декабрь 2008 года. М.: Изд-во РАГС, 2009. 160 с.
14. Радиш Я.Ф. Здоров’я людини як філософський феномен і важлива складова національної безпеки. Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки, 2016. № 1-2 (9 - 10). С.20 – 27.
15. Радиш Я.Ф. Потенціал суверенітету держави: сутність, структура, вимір – досвід Росії (запрошення до роздуму). Новая медицина тысячелетия, 2009. № 2. С. 36 – 41.
16. Рингач Н.О. Громадське здоров’я в Україні як чинник національної безпеки. К.: Вид-во НАДУ, 2009. 298 с.
17. Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис, проблеми та шляхи реформування (Монографія). Передмова і загальна редакція проф. Н.Р. Нижник. К.: Вид-во УАДУ, 2001. 360 с.
18. Сіделковський О. Єдиний медичний простір як об’єкт адміністративно-правової науки. Публічне право, 2018. № 4 (32). С.123 – 128.

S. Koshova, V. Mykhalchuk, Ya. Radysh

SINGLE MEDICAL SPACE OF UKRAINE - A NEW PARADIGM FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL HEALTHCARE SYSTEM

Summary

Health care is an extremely complex system of state and public measures of legal, economic, social, scientific, cultural, educational, organizational, technical, sanitary and hygienic nature, etc. The process of creating a single medical space in Ukraine is complex, gradual and multi-stage. This is primarily due to the fact that the formation of a single medical space can not be carried out by administrative-command methods. The purpose of the study: to highlight the problem of a single medical space of Ukraine as a new paradigm for the development of the national health care system.
Materials and methods. Scientific sources on the topic (18) are analyzed using the methods of system approach and system analysis.
Results. Health policy and management as a component of state policy are the foundation of the vector of statehood development for man. There are profound transformations in the state health care management of modern Ukraine. In this way the rationalization of management processes is enabled and the ideas of adaptive management with a resource-saving tendency are introduced. A single medical space can be a key standard of human rights and a legal challenge in the field of health care in Ukraine. The single medical space is a system of medical care organization that unites all medical resources of the state under joint management and certain funding mechanisms and ensures the availability, quality and efficiency of all types of medical care to all citizens of Ukraine, including servicemen. We consider the system of public health management in the single medical space of Ukraine not as a separate branch of law, but as a structural concept similar to civil or financial law, the principle of its allocation is functional.
Conclusions. Health care in Ukraine is an extremely complex system of state and public measures of legal, economic, social, scientific, cultural, educational, organizational, technical, sanitary and hygienic nature, etc. In the process of reforming the national sphere of health care, the model of the national system of medical care for the citizens of Ukraine should become a single medical space.

Keywords: mechanisms of public policy of the single medical space of Ukraine; health care system; paradigm; medical and evacuation characteristics.

References

1. Bilyns'ka, M.M., Petroie, O.M. red. (2019), Instytutsionalizatsiia publichnoho upravlinnia v Ukraini: nauk.-analit. dop [Institutionalization of public administration in Ukraine: scientific analyst. report]. Kyiv: NADU, 210 p. Ukraine.
2. Bilyns'ka, M.M., Vasiuk, N.O., Zhalilo, L.I., ed. (2017), Polityka ta publichne upravlinnia u sferi okhorony zdorov'ia: pidruchnyk u 2 T. [Policy and public administration in the field of health care: textbook: in 2 V.]. Kyiv: NADU, T.1. 81 p. Ukraine.
3. Nyzhnyk, N.R., Sytnyk, H.P., Bilous, V.T. (2000), Natsional'na bezpeka Ukrainy (metodolohichni aspekty, stan i tendentsii rozvytku): navch. posib [National Security of Ukraine (methodological aspects, state and development trends): textbook]. Irpin', 304 p. Ukraine.
4. Khozhylo, I. I., Bobrovs'ka, O. Yu., Kolesnikov, B. P. ed. (2011), Derzhavne upravlinnia v sotsial'no-humanitarnij sferi: teoriia ta praktyka: navch. posib [Public administration in the socio-humanitarian sphere: theory and practice: textbook]. Dnipro: DRIDU NADU, 211 p. Ukraine.
5. Majdanyk, R. (2013), “Unified medical space as a key standard of human rights and a legal challenge in the field of health care in Ukraine”. Medychne pravo. vol. 1 (11). pp.33 – 42.
6. Hladun, Z. S. (2007), Administratyvno-pravove rehuliuvannia okhorony zdorov'ia naselennia v Ukraini: Monohrafiia [Administrative and legal regulation of public health in Ukraine: Monograph]. Kyiv, Yurinkom Inter, 720 p. Ukraine.
7. Solonenka, I.M., Zhalilo, L.I. red. (2004), Derzhavna polityka z okhorony hromads'koho zdorov'ia v Ukraini: Navch. Posibnyk [State policy on public health in Ukraine: Textbook]. Keiv: NADU, 116 p. Ukraine.
8. Teleshun, S.O., Sytnyk, S.V., Rejterovych, I.V., Pukhkal, O.H., ed. (20017), Publichna polityka ta suspil'ni zminy v Ukraini v konteksti ievrointehratsii: monohrafiia [Public policy and social change in Ukraine in the context of European integration: a monograph]. Kyiv: NADU, 248 p. Ukraine.
9. Sytnyk, H.P. (20012), Derzhavne upravlinnia u sferi natsional'noi bezpeky (kontseptual'ni ta orhanizatsijno-pravovi zasady): pidruchnyk [Public administration in the field of national security (conceptual and organizational and legal principles): Textbook]. Kyiv: NADU. 544 p. Ukraine.
10. M. Popovych, M. red. (1999), US-E Universal'nyj slovnyk-entsyklopediia [ND-E Universal dictionary-encyclopedia]. Kyiv:, Iryna, 1551 p. Ukraine.
11. Buriachok, A.A., Pas'ko, V.V., Radysh, Ya.F., Shanin, Yu.V. (1994), Rosijs'ko-ukrains'kyj vijs'kovo-medychnyj slovnyk [Russian-Ukrainian military medical dictionary]. Kyiv: ISIDO. 72 p. Ukraine.
12. Buriachok, A.A., Pas'ko, V.V., Radysh, Ya.F., Trokhymchuk, V.V. (1998), Rosijs'ko-ukrains'kyj vijs'kovo-medychnyj slovnyk (z poiasnenniam 1476 terminiv i slovospoluk ukrains'koiu movoiu) [Russian-Ukrainian military medical dictionary (with an explanation of 1476 terms and phrases in Ukrainian)]. Kyiv, 72 p. Ukraine.
13. “Sovereign statehood of Russia (State sovereignty of Russia)” (2009), Mater. tele- y radyoprohramm, posviaschennykh obsuzhdenyiu problemy hosudarstvennoho suverenyteta Rossyy. Radyokompanyia “Holos Rossyy”, sentiabr'-dekabr' 2008 hoda [Mater. TV and radio programs devoted to the discussion of the problem of state sovereignty of Russia. Voice of Russia Radio Company, September-December, 2008]. Moscow: RAHS, 160 p. Russia.
14. Radysh, Ya.F. (2016), “Human health as a philosophical phenomenon and an important component of national security”. Naukovo-informatsijnyj visnyk Akademii natsional'noi bezpeky, vol. 1-2 (9 - 10). pp.20 – 27.
15. Radysh, Ya.F. (2009), “The potential of state sovereignty: essence, structure, dimension - the experience of Russia (invitation to reflection)”. Novaia medytsyna tysiacheletyia, vol. 2. pp. 36 – 41.
16. Rynhach, N.O. (2009), Hromads'ke zdorov'ia v Ukraini iak chynnyk natsional'noi bezpeky [Public health in Ukraine as a factor of national security]. Kyiv: NADU, 298 p. Ukraine.
17. Radysh, Ya.F. (2001), Derzhavne upravlinnia okhoronoiu zdorov'ia v Ukraini: henezys, problemy ta shliakhy reformuvannia. Monohrafiia [Health Management in Ukraine: Genesis, Problems and Ways of Reform. Monograph]. Kyiv: UADU,. 360 p. Ukraine.
18. Sidelkovs'ky, j O. (20018), “Unified medical space as an object of administrative and legal science”. Publichne pravo, vol. 4 (32). pp.123 – 128.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 1542

Відомості про авторів

С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент кафедри управлінняохороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7637-4311


В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороноюздоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor,Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5398-4758


Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професоркафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика

Ya. Radysh

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8374-5424

Як цитувати статтю

Кошова С. П., Михальчук В. М., Радиш Я. Ф. Єдиний медичний простір України – нова парадигма розвитку національної системи охорони здоров’я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2203 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.30

Koshova, S., Mykhalchuk, V. and Radysh, Ya. (2021), “Single medical space of Ukraine - a new paradigm for the development of the national healthcare system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2203 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.