EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: МОДЕЛІ ТА КРИТЕРІЇ
В. І. Андріяш, Н. А. Громадська, О. А. Малікіна

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.3

УДК: 351.077.6(075.8)

В. І. Андріяш, Н. А. Громадська, О. А. Малікіна

ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: МОДЕЛІ ТА КРИТЕРІЇ

Анотація

Прийняття державно-управлінських рішень є основним інструментом керуючого впливу, оскільки саме розробка рішення, його прийняття, реалізація та контроль лежить в основі діяльності всього апарату управління. Встановлено, що оцінювання ефективності прийняття державно-управлінських рішень відіграє головну роль в належній діяльності системи державного управління. Наголошено, що саме на етапі прийняття державно-управлінських рішень необхідно виконувати вагому дослідницьку роботу щодо розробки найоптимальнішого варіанту рішення, аби в подальшому уникати неякісної та неефективної роботи. Вказано, що державні органи повинні відповідати за рішення, котрі вони приймають та результати власної роботи, що також передбачає здійснення відповідних заходів за умов отримання незадовільного результату. Доведено, що оцінювання державно-управлінських рішень повинно гарантувати об’єктивні аналітичне дослідження діяльності органів публічної влади та бути фундаментом для подальшого прийняття державно-управлінських рішень й здійснення ефективних управлінських дій.

Ключові слова: державно-управлінські рішення; державні органи; критерії якості; етапи оцінювання; показники ефективності.

Література

1. Бізікова Т.В. Участь громадськості в процесах територіального планування і розвитку // Бізікова Т.В., Андріяш В.І., Малікіна О.А. / Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 255. – Т. 267. державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 6-13.
2. Громадська Н.А. Ефективність прийняття державно-управлінських рішень: особливості використання політичного аналізу / Громадська Н., Андріяш В.І. // Публічне управління та регіональний розвиток. – 2020. – № 8. – С. 445-470.
3. Бабінова О.О. Критерії оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування: світовий досвід та Україна / О.О. Бабінова // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 2. – С. 73-78.
4. Дегтяр А.О. Аналітично-організаційне забезпечення прийняття та реалізації державно-управлінських рішень : дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. – Х., 2004. – 415 с.
5. Горбатенко В.П., Бутовська І.О. Політичне прогнозування. Навч. посібник. – К. : МАУП, 2005. – 152 с.
6. Котковський В. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади / В. Р. Котковський // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 4. – С. 132-138.
7. Кравчук І. Моделі оцінювання у сфері державного управління / І. Кравчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 1. Режим доступу : visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/ 2010-1-3.pdf.
8. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: Навч. посіб. / Крупник А.С., Линьов К.О., Нужний Є.М., Рудик О.М. – К. : Видавничий дім «ПРОСТІР», 2007. – 156 с.
9. Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг : монографія / О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, М. Д. Василенко [та ін.] / за заг. ред. Ю. П. Лебединського. – Ужгород : Патент, 2003. – 192 с.
10. Оболенський О.Ю. Державна служба України: реалізація системних поглядів щодо організації та функціонування : монографія / О.Ю. Оболенський. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 570 с.
11. Одінцова Г.С. Державне управління і менеджмент : навч. посіб. у табл. і схем. / Г.С. Одінцова, Г.І. Мостовий, О.Ю. Амосов та ін. ; за заг. ред. Г.С. Одінцової. – Х. : ХарРІ УАДУ, 2002. – 492 с.
12. Олійник Д. Сучасні методи оцінки ефективності діяльності органів державного управління / Д. Олійник // «Ефективність державного управління». – 2013. – Вип. 34. – С. 275-283.
13. Приходченко Л. Ефективність державного управління: критерії і підходи до оцінювання / Л. Приходченко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Вип. 3 (15). – Х. : Mагістр, 2006. – С. 139-146.
14. Рубцов В.П. Індикатори та моніторинг у муніципальному управлінні : науково-практичний посібник. / В.П. Рубцов. – К. : Гнозис, 2002. – 148 с.
15. Штика Л.Г. Концептуальні засади побудови системної моделі професіоналізації державного управління / Л.Г. Штика [Електронний ресурс] // Державне управління : теорія та практика. – 2007. – № 2. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej6/index.htm
16. Тертичка В.В. Оцінювання державної політики та програм : консп. лекц. / В.В. Тертичка, В.О. Купрій. – К. : НАДУ, 2009. – 55 с.
17. Аndriiash Viktoriia, Yevtushenko Alexander, Torkhova Nadiia, Malikina Oksana. Organizational forms of Public relations and media management in the Justice system of Ukrainian // VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION. 2020, T. 19, Nr. 4 / 2020, Vol. 19, № 4, pр. 169-182. (Scopus)

V. Andriyash, N. Hromadska, O. Malikina

EVALUATION OF PUBLIC ADMINISTRATION DECISIONS: WAYS TO IMPROVE EFFICIENCY

Summary

Modern processes of democratization of Ukrainian society, decentralization reform, the state's focus on European integration, informatization of all spheres of human life require effective and efficient mechanisms for public administration decisions. The article emphasizes that the adoption of public administration decisions is the main tool of management influence, because it is the development of the decision, its adoption, implementation and control is the basis of the entire administration. It is established that the evaluation of the effectiveness of public administration decisions plays a major role in the proper functioning of the public administration system. It is emphasized that it is at the stage of making public administration decisions that it is necessary to perform important research work to develop the best solution to avoid poor and inefficient work in the future. It is emphasized that state bodies should be responsible for the decisions they make and the results of their own work, which also involves the implementation of appropriate measures in case of unsatisfactory results. Formation and development of domestic public administration requires a scientifically sound approach to the development and implementation of public administration decisions. It is established that the effectiveness of public administration requires the use of models for evaluating the effectiveness and efficiency of public authorities and public administration decisions, which would be based on existing world quality standards and would take into account national characteristics. It is proved that the evaluation of public administration decisions should guarantee an objective analytical study of the activities of public authorities and be the basis for further public administration decisions and the implementation of effective management actions. It is the evaluation of the effectiveness of public administration decisions that will provide opportunities to improve the quality of work of public authorities and to achieve the set strategic and tactical goals of social development as effectively as possible.

Keywords: public administration decisions; state bodies; quality criteria; evaluation stages; efficiency indicators.

References

1. Bizikova, T. Andriiash, V. and Malikina, O. (2016), “Public participation in the processes of spatial planning and development”, Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu “Kyievo-Mohylianska akademiia”. Seriia : Derzhavne upravlinnia, vol. 267, no. 255, available at: nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2016_267_255_3 (Accessed 25 Aug 2021).
2. Andriiash, V. and Hromadska, N. (2020), “Effectiveness of public administration decisions: features of the use of political analysis”, Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok, vol. 8, pp. 445-470
3. Babinova, O. (2007), “Criteria for evaluating the effectiveness of local governments: world experience and Ukraine”, Stratehichni priorytety, vol. 2 (3), available at: old.niss.gov.ua/book/StrRryor/3/10.pdf (Accessed 25 Aug 2021).
4. Dehtiar, A. (2004), “Analytical and organizational support for the adoption and implementation of public administration decisions”, Abstract of Ph.D. dissertation. Mechanisms of public administration, Donetskyi derzh. un-t upravlinnia, Donetsk, Ukraine, available at: www.disslib.org/analitychno-orhanizatsiyne-zabezpechennja-pryinjattja-ta-realizatsiyi-derzhavno.html (Accessed 25 Aug 2021).
5. Horbatenko, V. and Butovska, I. (2005), Politychne prohnozuvannia: navch. posibnyk [Political forecasting: textbook. manual], Kyiv, Ukraine.
6. Kotkovskyi, V. (2015), “Information and analytical support of management decisions in the activities of public authorities”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 4, pp. 132-138.
7. Kravchuk, I. (2010), “Evaluation models in the field of public administration”, Visnyk NADU, vol. 1, available at: visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/ 2010-1-3.pdf (Accessed 25 Aug 2021).
8. Krupnyk, A. Lynov, K. Nuzhnyi, Ye. and Rudyk, O. (2007), Teoriia i praktyka pryiniattia upravlinskykh rishen : navch. posibnyk [Theory and practice of managerial decision making: textbook. manual], Vydavnychyi Dim «Prostir», Kyiv, Ukraine.
9. Lebedynskyi, Yu. (2003), Rozvytok partnerstva mizh mistsevoiu vladoiu ta nederzhavnym sektorom u sferi nadannia hromadskykh posluh : monohrafiia [Development of partnership between local authorities and the non-governmental sector in the field of public services: a monograph], Patent, Uzhhorod, Ukraine.
10. Obolenskyi, O. (1998), Derzhavna sluzhba Ukrainy: realizatsiia systemnykh pohliadiv shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia : monohrafiia [Civil Service of Ukraine: implementation of systemic views on the organization and functioning: a monograph], Podillia, Khmelnytskyi, Ukraine.
11. Odintsova, H. (2002), Derzhavne upravlinnia i menedzhment : navch. posib. u tabl. i skhem. [Public administration and management: a textbook in tables and diagrams], KharRI UADU, Kharkiv, Ukraine.
12. Oliinyk, D. (2013), “Modern methods of assessing the effectiveness of public administration”, Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 34, pp. 275-283.
13. Prykhodchenko, L. (2006), “Effectiveness of public administration: criteria and approaches to evaluation”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr., vol. 3 (15), pp. 139-146.
14. Rubtsov, V. (2002), Indykatory ta monitorynh u munitsypalnomu upravlinni : naukovo-praktychnyi posibnyk [Indicators and monitoring in municipal administration: a scientific and practical guide], Hnozys, Kyiv, Ukraine.
15. Shtyka, L. (2007), “Conceptual principles of building a system model of professionalization of public administration”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 2, available at: www.academy.gov.ua/ej6/index.htm (Accessed 25 Aug 2021)
16. Tertychka, V. and Kuprii, V. (2009), Otsiniuvannia derzhavnoi polityky ta prohram : konspekt lektsii [Evaluation of public policy and programs: lecture notes], NADU, Kyiv, Ukraine.
17. Аndriiash, V. Yevtushenko, A. Torkhova, N. and Malikina, O. (2020), “Organizational forms of Public relations and media management in the Justice system of Ukrainian”, VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION, Vol. 19, no. 4, pр. 169-182.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 1134

Відомості про авторів

В. І. Андріяш

д. держ. упр., доцент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

V. Andriyash

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Black Sea National University of Petro Mohyla

ORCID:

0000-0001-5294-7456


Н. А. Громадська

к. політ. н., доцент,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

N. Hromadska

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Black Sea National Petro Mohyla University Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2310-3489


О. А. Малікіна

старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

O. Malikina

Senior Lecturer of the Department of Public Administration and administration,Black Sea National University of Petro Mohyla

ORCID:

0000-0002-3377-3443

Як цитувати статтю

Андріяш В. І., Громадська Н. А., Малікіна О. А. Оцінювання державно-управлінських рішень: моделі та критерії. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2201 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.3

Andriyash, V., Hromadska, N. and Malikina, O. (2021), “Evaluation of public administration decisions: ways to improve efficiency”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2201 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.