EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В PR-КОМУНІКАЦІЯХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В. І. Токарева, А. С. Кумачова, В. В. Хороших

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.1

УДК: 351

В. І. Токарева, А. С. Кумачова, В. В. Хороших

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В PR-КОМУНІКАЦІЯХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті узагальнено досвід використання інформаційно-комунікативних технологій в PR-комунікаціях публічного управління. Досліджено пропозиції науковців щодо створення онлай-платформи колективної роботи органів самоорганізації населення та запропоновано удосконалення її модулів за рахунок впровадження «модуля зворотного зв’язку» та «модуля чат-бот», що дозволить удосконалити спілкування органів влади та місцевого самоврядування з громадськістю. Виділено проблеми, які необхідно вирішити для побудови ефективної інформаційно-комунікативної системи, що стосуються формування позитивного іміджу органів публічного управління, формування інформаційно-комунікативних якостей громадськості, впровадження інформаційно-комунікативних технологій, формування інформаційних систем та електронних засобів комунікації, удосконалення інформаційної інфраструктури, використання ІТ-технологій тощо. Доведено, що діагностика проблем в публічному управлінні вимагає ретельного аналізу стану комунікацій та тенденцій їх розвитку.

Ключові слова: публічне управління; інформаційно-комунікативні технології; комунікації; громадськість; органи державної влади; місцеве самоврядування.

Література

1. Загорський В. С., Ганущин С. Н. Модель ефективної комунікації у сфері публічного управління та адміністрування: структурно-функціональний аспект. Демократичне врядування. 2016. Вип. 16-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016_16-17_3 (дата звернення 12.09.2021).
2. Почепцов Г. Нові комунікативні можливості у сфері державного управління. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/material/8049 (дата звернення 08.08.2021).
3. Литвинова Л. В., Збираник Ю. В. Теоретичні аспекти розвитку комунікації в органах публічної влади в Україні. Державне управління: теорія та практика. 2015. № 2. С. 4-11. URL: http://www.e-patp.academy.gov.ua/2015_2/3.pdf (дата звернення 12.09.2021)
4. Соловйов С. Г. Інформаційна складова державної політики та управління : монографія / заг. ред. д. держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. Київ : К.І.С. 2015. 320 с.
5. Кузьменко В. М. Публічна онлайн-платформа колективної роботи органів самоорганізації населення як інструмент електронної демократії в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2020. № 1. С. 102-109.

V. Tokareva, A. Kumachova, V. Khoroshykh

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PR-COMMUNICATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article is devoted to the topical issue of PR-communications with the use of information and communication technologies in the field of public administration. The article summarizes the experience of using information and communication technologies in PR-communications of public administration, formulates the concept of information and communication technologies in PR-communications, which includes a set of certain methods, techniques and tools used by public authorities and local governments to create, processing, transmission, management, storage of information, receiving appropriate feedback from the public to improve the effectiveness of interaction. It has been studied the works of scientists in the field of creation an online platform for collective work of self-organization bodies and proposed improvement of its modules through the introduction of "feedback module" and "chat-bot module", which will improve communication between government and local government with the public. The use of chatbots by official structures, namely the State Border Guard Service of Ukraine, the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Ministry of Justice of Ukraine, the Committee for Digital Transformation, etc. was studied. It is highlighted main problems that need to be solved to build an effective information and communication system, which relate to the formation of a positive image of public administration, the formation of information and communication qualities of the public, further development of e-government in public administration, implementation of electronic interaction, sustainable operation of document management systems, introduction of information and communication technologies, formation of information systems and electronic means of communication, improvement of information infrastructure, use of IT technologies, etc. It is proved that the diagnosis of problems in public administration requires a careful analysis of the state of communications and trends in their development. Conclusions are made and prospects of further investigations in the direction of information and communication activity of public administration are determined.

Keywords: public administration; information and communication technologies; communications; public; public authorities; local self-government.

References

1. Zahorskyi V.S. and Hanushchyn S.N. (2016), “Model of effective communication in the sphere of public administration and management: structural and functional aspect”. Demokratychne vriaduvannia [Online], vol. 16–17, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016_16-17_3 (Accessed 12.09.2021).
2. Pocheptsov G. (2012), Novi komunikatyvni mozhlyvosti u sferi derzhavnoho upravlinnia [New Communicative Opportunities in the Public Administration Sphere], available at: http://osvita.mediasapiens.ua/material/8049. (Accessed 08.08.2021).
3. Lytvynova L.V. and Zbyranyk Yu.V. (2015), “Theoretical Aspects of Communication Development in Public Authorities in Ukraine”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka [Online], vol. 2, pp. 4–11, available at: http://www.e-patp.academy.gov.ua/2015_2/3.pdf. (Accessed 12.09.2021).
4. Soloviov S.H. (2015) Informatsiina skladova derzhavnoi polityky ta upravlinnia. [Information component of public policy and administration. Monograph], under the general editorship of prof. Hrytsiak N.V. : K.I.S. Kyiv, Ukraine.
5. Kuz'menko V. M. (2020), “Publichna onlajn-platforma kolektyvnoi roboty orhaniv samoorhanizatsii naselennia iak instrument elektronnoi demokratii v Ukraini”. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernads'koho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 102-109.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 584

Відомості про авторів

В. І. Токарева

д. держ. упр., професор, в.о. ректора,Донецький державний університет управління

V. Tokareva

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Acting Rector, Donetsk State University of Management

ORCID:

0000-0003-4304-2617


А. С. Кумачова

к. держ. упр., доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, Донецький державний університет управління

A. Kumachova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of HR Management and Business Economics, Donetsk State University of Management

ORCID:

0000-0002-2429-8740


В. В. Хороших

к. держ. упр., доцент, завідувач кафедри маркетингу,Донецький державний університет управління

V. Khoroshykh

PhD in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Marketing, Donetsk State University of Management

ORCID:

0000-0001-8373-180X

Як цитувати статтю

Токарева В. І., Кумачова А. С., Хороших В. В. Інформаційно-комунікативні технології в pr-комунікаціях публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2200 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.1

Tokareva, V., Kumachova, A. and Khoroshykh, V. (2021), “Information and communication technologies in pr-communications of public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2200 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.