EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
О. В. Кирилюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.71

УДК: 342

О. В. Кирилюк

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Анотація

Метою представленого дослідження виступає визначення сутності парламентського контролю у сфері охорони та використання природних ресурсів країни як базової передумови подальшого його розвитку. Автором визначено, що сам по собі парламентський контроль як окрема форма діяльності парламенту не представляє цінності без подальшого застосування його результатів. Зроблено висновок, що для того щоб вони мали високий рівень релевантності та утилітарності необхідно визначити найбільш важливі аспекти методологічного забезпечення його проведення. Зроблено висновок про неоднорідність суб’єктного складу реалізації парламентського контролю, а сам парламент ідентифікувати лише як загальний суб’єкт здійснення контрольних функцій, які в свою чергу диференціюються за змістом, формою, інструментарієм в залежності від того, який структурний елемент парламенту (як цілісної державної інституції) реалізує зазначений контроль. Автором зауважено, що на теоретико-методологічному рівні пізнання сутності та правової природи парламентського контролю процедура його здійснення у сфері використання та охорони природних ресурсів видається нам структурованою сукупністю послідовних дій, кожна з яких повинна бути законодавчо визначена, суб’єктно орієнтована та забезпечена необхідним набором інструментарію державно-управлінського реагування. Така процедура в загальному вигляді є уніфікованою в незалежності від сфери застосування, форм парламентського контролю, періодичності його застосування тощо, але має певні особливості, які обумовлюються специфікою правового статусу органу державної влади, діяльність якого контролюється, або правовим режимом відносин чи характеру реалізації державної політики що виступає об’єктом парламентського контролю. У статті зроблено наголос необхідності зменшення політичної складової у проведенні парламентського контролю вже на рівні доктринального аналізу, визначення загальних теоретико-методологічних засад функціонування парламенту та механізмів реалізації парламентського контролю намагаючись віднайти такі форми, механізми та способи його здійснення, які максимізують об’єктивність отримуваних результатів, повноту вжитих парламентом заходів в процесі та за результатами проведення контролю.

Ключові слова: парламентський контроль; охорона навколишнього середовища; використання природних ресурсів; національні багатства; парламентська процедура.

Література

1. Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект): монографія. Харків: Легас, 2004. 192 с.
2. Болдирєв С. В. Тимчасові слідчі комісії як суб’єкти здійснення парламентського контролю в Україні. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2011. № 22. С. 139-150
3. Бондаренко В. А., Пустова Н. О. Парламентський контроль у системі державного контролю. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 159-172
4. Верцімага І. В. Роль програм політичних партій парламенту в здійсненні екологічної політики України. Актуальні проблеми державного управління. 2013. № 3. С. 54-57.
5. Волощук В. Класифікація парламентського контролю. Суспільна політика. 2011. № 3. С. 118-123.
6. Грищенко І.В. Парламентські процедури: сутнісний та видовий аналіз. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 7. С. 44-48.
7. Журавльова Г. С. Форми та механізм парламентського контролю. Вісник Запорізького національного університету. 2009. №2. С. 41-47
8. Лазарєв В. В. Парламентський контроль у правоохоронній політиці держави. Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми. 2017. С. 112-115
9. Лихачов Н. С. Класифікація парламентських процедур Верховної Ради України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 43(1). С. 67-72
10. Мельченко В. І. Парламентський контроль за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації. Право і Безпека. 2012. № 1. С. 91-94
11. Сіцінська М. В. Сутність парламентського контролю та особливості його здійснення за сектором безпеки і оборони України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 124-128
12. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 567 c

O. Kyryliuk

PROBLEMS OF INTRODUCING NEW FORMS OF PARLIAMENTARY CONTROL IN THE FIELD OF PROTECTION AND USE OF NATURAL RESOURCES

Summary

The purpose of the study is defining the essence of parliamentary control in the field of protection and use of the natural resources of the country as a basic precondition for further development. The author determined that the parliamentary control itself as a separate form of parliament does not represent values without further application of its results. It is concluded that in order for them to have the high level of relevance and utility it is necessary to determine the most important aspects of methodological support for its conduct. The conclusion of the heterogeneity of the subject to the implementation of parliamentary control, and the parliament itself is identified only as a general subject of control functions, which in turn are differentiated by content, form, toolkit, depending on which structural element of parliament (as a holistic state Institutions) implements this control. The author remarked that on the theoretical and methodological level of knowledge of the essence and legal nature of the parliamentary control, the procedure for its implementation in the field of use and protection of natural resources is issued to us with a structured set of consistent actions, each of which should be legally determined, is subjectively oriented and provided with the necessary set of tools. state-management response. This procedure in general is unified independence from the scope of application, forms of parliamentary control, periodicity of its application, etc., but has certain features that are determined by the specifics of the legal status of the state authority, whose activities are controlled or the legal regime of relations or the nature of the implementation of the state policy acts as a parliamentary control object. Legality does not mean control only for a clear observance of those provisions contained in legislative acts, but also compliance with procedures implemented by such authorities that are deprived of legal regulation or are not covered by the innovation of relations that are regulated or spheres of social relations that are covered by state-management influences.

Keywords: parliamentary control; environmental protection; use of natural resources; national wealth; parliamentary procedure.

References

1. Barabash, Yu. H. (2004), Parlamentskyi kontrol v Ukraini (konstytutsiino-pravovyi aspekt): monohrafyia [Parliamentary control in Ukraine (constitutional and legal aspect): monograph], Lehas, Kharkiv, Ukraine.
2. Boldyriev, S. V. (2011), “Temporary Investigators Commissions as subjects for parliamentary control in Ukraine”, Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, vol.22, pp. 139-150
3. Bondarenko, V. A. and Pustova, N. O. (2017), “Parliamentary control in the system of state control”, Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol.1, pp.159-172.
4. Vertsimaha, I. V. (2013), “The role of programs of political parties of the parliament in the implementation of environmental policy of Ukraine”, Current issues of public administration, vol. (3), pp. 54-57.
5. Voloshchuk, V. (2011), “Classification of parliamentary control”, Suspilna polityka, vol.3, pp. 118-123.
6. Hryshchenko, I.V. (2014), “Parliamentary procedures: essential and species analysis”, Porivnialno-analitychne pravo, vol.7, pp. 44-48.
7. Zhuravlova, H. S. (2009), “Forms and mechanism of parliamentary control”, Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, vol.2, pp. 41-47.
8. Lazariev, V. V. (2017), “Parliamentary control in law enforcement policy”, Pravookhoronna funktsiia derzhavy: teoretyko-metodolohichni ta istoryko-pravovi problemy, pp.112-115.
9. Lykhachov, N. S. (2017), “Classification of parliamentary procedures of the Verkhovna Rada of Ukraine”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo, vol.43(1), pp. 67-72
10. Melchenko, V. I. (2012), “Parliamentary control over observance of legislation in the field of access to information”, Pravo i Bezpeka, vol.1, pp. 91-94.
11. Sitsinska, M. V. (2014). “The essence of parliamentary control and peculiarities of its implementation by the security and defense sector of Ukraine”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol.1, pp. 124-128.
12. Telipko, V. E. (2009), Konstytutsiine ta konstytutsiino-protsesualne pravo Ukrainy [The essence of parliamentary control and peculiarities of its implementation by the security and defense sector of Ukraine], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 534

Відомості про авторів

О. В. Кирилюк

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту,Національна академія державного управління при Президентові України

O. Kyryliuk

Postgraduate student of the Department of Parliamentarism and Political Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0000-0000-0000

Як цитувати статтю

Кирилюк О. В. Проблематика запровадження нових форм парламентського контролю у сфері охорони та використання природних ресурсів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2157 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.71

Kyryliuk, O. (2021), “Problems of introducing new forms of parliamentary control in the field of protection and use of natural resources”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2157 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.