EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІОПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Р. І. Сторожeв

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.33

УДК: 352/354.08:316.46](477)(045)

Р. І. Сторожeв

СОЦІОПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У відносинах нового публічного управління відбиваються суспільні зміни, утверджуючи демократію в Україні. Вочевидь, що цей процес вимагає від лідерів неабиякої фізичної психологічної та духовної сили, оскільки співзалежність між індивідуальною та колективною психікою людини і суспільства, зосереджуючись в свідомому та несвідомому, робить вплив на розвиток лідерства в публічно-управлінській діяльності. Тому автор статті акцентує увагу на значимості соціопсихологічних вимірів у розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності. На думку автора свідоме та несвідоме є відносно самостійними сторонами цілісної психічної реальності, з-поміж яких виникають суперечності та конфлікти, однак взаємодіючи між собою, вони здатні досягти «компромісу та порозуміння», що виступає ціннісним аспектом розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності.
Автор статті наводить приклад класичного визначення поняття «свідомість», водночас здійснюючи авторське коригування, застосовуючи його в науковій літературі в публічному управлінні. Цікавим з погляду історизму та компаративізму є еволюційний аналіз розуміння й тлумачення цього поняття зарубіжними, радянськими та вітчизняні вченими (за років незалежності України). Це сприяє автору здійснити аналіз поняття свідомості з погляду виконання публічними службовцями своїх структурно-функціональних обов’язків, і зробити певні висновки, зокрема: свідомість має доволі складну структуру, тому наукова полеміка щодо її властивостей, функцій та механізмів ще не закінчилася. Водночас, усталеними компонентами свідомості є такі: чуттєво-афективний, ціннісно-вольовий, абстрактно-логічний, рефлексивний, кожен з яких складається з відповідних елементів. Окрім того, автор статті в процесі дослідження стверджує, що одним із компонентів свідомості є самосвідомість (рефлексія) – явища розуму, що стають предметом спеціальної аналітичної діяльності самого суб’єкта: виокремлення себе, ставлення до себе, оцінювання своїх можливостей тощо.
Згідно з контекстом дослідження, автор акцентує увагу на такому феномені як громадська думка, оскільки, на його думку, саме вона може, у тій чи іншій мірі, збалансувати процес самопізнання лідерства, додавши до нього адекватності. Для цього йому необхідно володіти умінням чути інших та умінням співвідносити самооцінку з думкою інших.

Ключові слова: лідерство; соціопсихологічний індикатор лідерства; компоненти свідомості; самосвідомість (рефлексія); самоосвіта; аналітична діяльність суб’єкта; самопізнання.

Література

1. Балл Г.О. Співвідношення значень і смислів у пізнавальній діяльності та проблема єдності раціонального та почуттєвого. Єдність раціонального та емоційно-почуттєвого в освітньо-виховних системах: зб. наук. пр. Харків, 1996. С. 31–32.
2. Выготский Л. С. Мышление и речь : собр. сочинений : в 6 т. Т. 2. М. : Педагогика, 1982. С. 361.
3. Заветный С. А. Личность и общество: проблемы и перспективы управления: монография. К.: Изд. ПА& РАПАН, 2008. 256 с.
4. Леонтьев А. Н. Философия психологии. Из научного наследия. М. : Наука, 1994. – 405 с.
5. Новий тлумачний словник української мови: 4 т. 42000 слів / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. К. : Аконіт, 2000., Т. 3 (О–Р). 927 с.
6. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. М.: Педагогика-пресс, 1996. 440 с.
7. Психологічний словник / за ред.. Н. А. Побірченко. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5980/3/O_Serhieienkova_IL.pdf (дата звернення 23.06.2021).
8. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии. М. : Учпедгиз., 1946. 370 с.
9. Сіцінська М. Підвищення ролі державного службовця в попередженні власного професійного «вигоряння». Вісник державної служби України, № 1. С. 18–22.
10. Сковорода Г. С. Пізнай в собі людину. Львів: Світ, 1995.185 с.
11. Тарасова О. В. Личностное самоуправление: социально-философский аспект (на материале предпринимательской деятельности): автореф. дис. на соискание науч. степени к. филос. н.: спец. 09.00.11. 2006. «Социальная философия». URL : http://www.dissercat.com/content/ lichnost&noe&samoupravlenie&sotsialno&filosofskii&aspekt&na&materiale& predprinimatelskoi&deya#ixzz38llhlXM (дата звернення 03.04.2021).
12. Фромм Е. Мати чи бути? – К. : Укр. письменник, 2010. 222 с.
13. Шевченко Н. Ф. Становлення професійної свідомості практичних психологів у процесі фахової підготовки: моногр. К.: Міленіум, 2005. 298 с.
14. Maccoby, Michael. Forthcoming, fall 1976. The Gamesmen: The New Corporate Leaders. New York: Simon and Schuster. 285 pp.
15. Sperry R. Science and moral prsority. N Y. : Columbia University, 1983 150 p
16. Taylor D., Mind D. Y. (1982), Simon and Schuster. 239 p.

R. Storozhev

SOCIOPSYCHOLOGICAL DIMENSIONS OF LEADERSHIP DEVELOPMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION ACTIVITY

Summary

Social changes are reflected in the relations of the new public administration, establishing democracy in Ukraine. Obviously, this process requires from leaders decent physical, psychological and spiritual strength, as the interdependence between the individual and collective psyche of a human and society, focusing in the conscious and unconscious, influences the development of leadership in public administration activity. Therefore, the author emphasizes the significance of sociopsychological dimensions in the development of leadership in public administration activity. The author claims, that the conscious and the unconscious are relatively independent elements of a holistic mental reality, among which contradictions and conflicts arise, however, interacting with each other, they are able to achieve "compromise and mutual understanding", that is that is recognized as the value aspect of leadership development in public administration activity.
The author gives the example of the classical definition of the concept of "consciousness", at the same time making author's adjustments, applying it in the scientific literature in public administration. The evolutionary analysis of the understanding and interpretation of this concept by foreign, Soviet and domestic scientists (during the years of Ukraine's independence) is quite interesting in terms of historicism and comparativism and definitely deserves the еattention. Тhis allows the author to analyze the concept of consciousness in terms of the performance by public servants of their structural and functional responsibilities, and draw certain conclusions, in particular: consciousness has a rather complex structure, therefore, the scientific controversy over its properties, functions and mechanisms has not over yet. At the same time, the established components of consciousness are as follows: sensory-affective, value-volitional, abstract-logical, reflexive, each consisting of the corresponding elements. Moreover, the author of the article claims that one of the components of consciousness is self-awareness (reflection), namely, a phenomenon of mind, that becomes the subject of a special analytical activity of the subject himself: self-separation, attitude to himself, assessment of own capabilities, etc.
While conducting the research, the author focuses on such a phenomenon as public opinion. According to the author, only public opinion can balance the process of self-knowledge of leadership, adding adequacy to it. To do this, he needs to have the ability to hear others and the ability to correlate self-esteem to the opinions of others.

Keywords: leadership; sociopsychological indicator of leadership; components of consciousness; self-consciousness (reflection); self-education; analytical activity of the subject; self-knowledge.

References

1. Ball, H.O. (1996), “The ratio of meanings and meanings in cognitive activity and the problem of unity of rational and sensual”, Yednist’ ratsional’noho ta emotsiyno-pochuttyevoho v osvitn’o-vykhovnykh systemakh [The unity of rational and emotional in educational systems], Kharkiv, Ukraine, pp. 31–32.
2. Vygotskiy, L. S. (1982), Myshleniye i rech' : sobr. sochineniy [Thinking and speech], vol.2, Pedagogika, Moscow, Russia.
3. Zavetnyy, S. A. (2008), Lichnost' i obshchestvo: problemy i perspektivy upravleniya [Personality and society: problems and perspectives of management], Izd. PA& RAPAN, Kyiv, Ukraine.
4. Leont'yev, A. N. (1994), Filosofiya psikhologii [Philosophy of Psychology], Iz nauchnogo naslediya, Moscow, Nauka.
5. Yaremenko, V. and Slipushko, O. (2000), Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language] , vol. 3 (O–R), Akonit, Kyiv, Ukraine.
6. Zinchenko, V.P. and Meshcheryakov, B. G. (1996), Psikhologicheskiy slovar' [Psychological Dictionary], Pedagogika-press, Moscow, Russia.
7. Pobirchenko, N. A. (2007), “Psychological Dictionary”, available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/ id/eprint/5980/3/.pdf (Accessed 10 Aug 2021).
8. Rubinshteyn, S.A. (1946), Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of General Psychology], Uchpedgiz, Moscow, Russia.
9. Sitsins’ka, M. (1995), “Increasing the role of civil servants in preventing their own professional “burnout”, Visnyk derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny, vol. 1, pp. 18–22.
10. Skovoroda, H. S. (1995), Piznay v sobi lyudynu [Get to know a person], Svit, L’viv, Ukraine.
11. Tarasova O. V. (2006), “Personal self-government: social and philosophical aspect (based on entrepreneurial activity”, available at: http://www.dissercat.com/content/lichnost&noe&samoupravlenie&sotsialno&filosofskii&aspekt&na&materiale&predprinimatelskoi&deya#ixzz38llhlXM (Accessed 10 Aug 2021).
12. Fromm, E. (2010), Maty chy buty? [To have or to be?], Ukr. pys’mennyk, Kyiv, Ukraine.
13. Shevchenko, N. F. (2005), Stanovlennya profesiynoyi svidomosti praktychnykh psykholohiv u protsesi fakhovoyi pidhotovky [Formation of professional consciousness of practical psychologists in the process of professional training], Milenium, Kyiv, Ukraine.
14. Maccoby, M. (1976), Forthcoming, fall. The Gamesmen: The New Corporate Leaders, Simon and Schuster, New York, USA.
15. Sperry, R. (1983), Science and moral prsority, Columbia University, NY, USA.
16. Taylor D., Mind D. Y. (1982), Simon and Schuster, New York, USA.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 40

Відомості про авторів

Р. І. Сторожeв

к. держ. упр., докторaнт кaфeдри пaрлaмeнтaризму, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

R. Storozhev

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Parliamentary, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-5103-7274

Як цитувати статтю

Сторожeв Р. І. Соціопсихологічні виміри розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2156 (дата звернення: 21.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.33

Storozhev, R. (2021), “Sociopsychological dimensions of leadership development in public administration activity”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2156 (Accessed 21 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.