EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
В. М. Градівський

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.70

УДК: 351.85.304

В. М. Градівський

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Досліджується впровадження механізмів публічного управління розвитком гуманітарної сфери на регіональному рівні. Обґрунтовується зміст основних заходів, які необхідно здійснити для успішної реалізації державної політики в гуманітарній сфері різних регіонів України.
З’ясовано, що для ефективності цілеспрямованого регулятивного впливу на гуманітарну сферу на регіональному рівні держава повинна, насамперед, чітко визначити стратегічну мету духовного поступу суспільства, основні пріоритети і завдання, що потребують особливої уваги у цій сфері, сформулювати базові принципи впроваджуваної гуманітарної політики, з’ясувати стан та особливості розвитку духовного життя в різних регіонах країни, подбати про необхідні нормативно-провові, матеріально-технічні, фінансові, організаційні, кадрові та інші ресурси, адекватні поставленим цілям і завданням.
Доведено, якщо гуманітарний розвиток перестає бути об'єктом регyлюючоro впливу держави, полишається на "самоплив", він зазнає не менших деформацій, ніж за умови його надмірної регуляції. У цьому українці мали можливість переконатися на власному досвіді, коли після проголошення незалежності Українська держава майже повністю втратила свій вплив на гуманітарний розвиток країни і не зуміла його налагодити належним чином донині.
Пропонуються кардинальні зміни в гуманітарній сфері, які мають відбутися в напрямі гуманізації функціонування державних структур, їх управлінської діяльності, зміни державних пріоритетів до першочергового розв'язання проблем духовного оздоровлення нації, задоволення індивідуальних культурних запитів громадян. Для досягнення такої мети необхідне дійсне, а не декларативне об'єднання зусиль державних і недержавних органів, усіх суб'єктів суспільної життєдіяльності для формування єдиного гуманітарного простору України. Слід зважити на те, що вільна праця, творча самореалізація особистості приносить людям не тільки моральне задоволення, духовну насолоду, вона е також джерелом добробуту, підвищення рівня життя. Тобто гуманітарний розвиток стимулює трансформацію усього комплексу суспільних відносин, гуманізує суспільне життя в цілому, а гуманітарна сфера виконує роль потужного важеля і одночасно регулятора таких перетворень.

Ключові слова: механізми публічного управління; регіональна політика; гуманітарна сфера; гуманітарна політика; державне управління; гуманітарний розвиток.

Література

1. Гуманітарна політика Української Держави в новітній період : [монографія] / за ред. С. І. Здіорука. – К. : НІСД, 2006. – 403 с.
2. Степанко О.В. Сутність, мета, завдання та складові гуманітарної сфери [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://29yjmo6.257.cz/bitstream/1234567
3. Соціальна і гуманітарна політика: підручник/ [авт.кол.: В.П.Трощинський, В.А.Скуратівський, М.В.Кравченко та ін.]; за заг.ред.Ю.В.Ковбасюка, В.П.Трощинського. – К.: НАДУ, 2016. - 792 с.
4. Державна політика в соціогуманітарній сфері : підручник / [авт. кол. : В.А.Скуратівський, В.П.Трощинський, П.К.Ситник та ін.]; за заг. ред. В.А.Скуратівського, В.П.Трощинського. – К. : НАДУ, 2010. – 284 с.
5. Купрійчук В. М. Гуманітарна політика українських урядів у добу національної революції (1917–1920 рр.) : монографія / В. М. Купрійчук. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. – 378 с.
6. Ситник П.К. Гуманістичні засади консолідації українського суспільства : монографія / П.К.Ситник. – К.: НІСД, 1996. – 44 с. 459
7. Ситник П.К. Духовність як рушійна сила суспільного розвитку. / П.К.Ситник // Державне управління в Україні: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005 – 534 с.
8. Ситник П.К., Дербак А.П. Проблеми формування національної самосвідомості в Україні : Монографія, / П.К.Ситник, А.П.Дербак – К. : НІСД, 2004. – 226 с.

V. Gradivskyy

IMPLEMENTATION OF MECHANISMS OF PUBLIC MANAGEMENT OF HUMANITARIAN DEVELOPMENT DEVELOPMENT IN UKRAINE: REGIONAL ASPECT

Summary

The introduction of mechanisms of public management of the development of the humanitarian sphere at the regional level is studied. The content of the main measures that need to be taken for the successful implementation of state policy in the humanitarian sphere of different regions of Ukraine is substantiated.
It was found that for the effectiveness of targeted regulatory influence on the humanitarian sphere at the regional level, the state must, first of all, clearly define the strategic goal of spiritual progress, the main priorities and tasks that need special attention in this area, formulate basic principles of humanitarian policy. to clarify the state and features of the development of spiritual life in different regions of the country, to take care of the necessary regulatory, logistical, financial, organizational, personnel and other resources adequate to the goals and objectives.
It is proved that if humanitarian development ceases to be the object of regulatory influence of the state, remains on "self-flow", it undergoes no less deformations than under conditions of its excessive regulation. Ukrainians had the opportunity to see this for themselves, when after the proclamation of independence the Ukrainian state almost completely lost its influence on the humanitarian development of the country and has not been able to establish it properly to this day
Radical changes in the humanitarian sphere are proposed, which should take place in the direction of humanization of functioning of state structures, their administrative activity, change of state priorities to the priority solution of problems of spiritual recovery of the nation, satisfaction of individual cultural inquiries of citizens. To achieve this goal requires a real, not a declarative unification of efforts of state and non-state bodies, all subjects of public life to form a single humanitarian space of Ukraine. It should be borne in mind that free labor, creative self-realization of the individual brings people not only moral satisfaction, spiritual pleasure, it is also a source of well-being, raising living standards. That is, humanitarian development stimulates the transformation of the whole complex of social relations, humanizes public life in general, and the humanitarian sphere plays the role of a powerful lever and at the same time a regulator of such transformations.

Keywords: mechanisms of public administration; regional policy; humanitarian sphere; humanitarian policy; public administration; humanitarian development.

References

1. Humanitarna polityka Ukrainskoi Derzhavy v novitnii period [Humanitarian policy of the Ukrainian State in the latest period], edited by SI Zdioruk, NISD, 2006, Kyiv, Ukraine, P. 403.
2. Stepanko, O.V. “The essence, purpose, tasks and components of the humanitarian sphere”, available at: http://29yjmo6.257.cz/bitstream/1234567
3. Troshchynskyi, V.P. Skurativskyi, V.A. Kravchenko, M.V. and others (2016), Sotsialna i humanitarna polityka: pidruchnyk [Social and humanitarian policy: textbook], under the general editorship of YV Kovbasyuk, VP Troshchynsky, NADU, 2016, Kyiv, Ukraine, P. 792.
4. Skurativskyi, V.A. Troshchynskyi, V.P. Sytnyk, P.K. and others (2010), Derzhavna polityka v sotsiohumanitarnii sferi: pidruchnyk [State policy in the socio-humanitarian sphere: a textbook], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 284.
5. Kupriichuk, V. M. (2014), Humanitarna polityka ukrainskykh uriadiv u dobu natsionalnoi revoliutsii (1917–1920 rr.): monohrafiia [Humanitarian policy of Ukrainian governments in the era of national revolution (1917–1920): monograph], Vyd-vo Yevrop. un-tu, Kyiv, Ukraine, P. 378.
6. Sytnyk, P.K. (1996), Humanistychni zasady konsolidatsii ukrainskoho suspilstva: monohrafiia [Humanistic principles of consolidation of Ukrainian society: monograph], NISD, Kyiv, Ukraine, P. 44.
7. Sytnyk, P.K. (2005), “Spirituality as a driving force of social development”, Derzhavne upravlinnia v Ukraini: realii ta perspektyvy: zb. nauk. pr., Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine, P. 534.
8. Sytnyk, P.K. and Derbak, A.P. (2004), Problemy formuvannia natsionalnoi samosvidomosti v Ukraini: Monohrafiia [Problems of formation of national self-consciousness in Ukraine: Monograph], NISD, Kyiv, Ukraine, P. 226.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 872

Відомості про авторів

В. М. Градівський

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики,Національна академії державного управління при Президентові України

V. Gradivskyy

Postgraduate student of the Department of Social and Humanitarian Policy;National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1745-6584

Як цитувати статтю

Градівський В. М. Впровадження механізмів публічного управління розвитком гуманітарної сфери в Україні: регіональний аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2155 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.70

Gradivskyy, V. (2021), “Implementation of mechanisms of public management of humanitarian development development in Ukraine: regional aspect”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2155 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.