EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ КООРДИНАТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
М. В. Макаренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.32

УДК: 351.77

М. В. Макаренко

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ КООРДИНАТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми епідеміологічного моніторингу як складової публічного управління у сфері охорони здоров’я. Обґрунтовано, що основи епідеміологічного нагляду були закладені в період створення мережі санітарно-епідеміологічних установ. З’ясовано, що з 70 - х років минулого століття, термін «нагляд» став вживатися як заходи, що спрямовані на обмеження поширення і ліквідацію інфекцій на великих територіях та у окремих регіонах. Доведено, що накопичені наукові знання про природу епідемічного процесу, розроблені концепції системного підходу в управлінні соціальними та природними процесами, а також реальні потреби практичної охорони здоров’я послужили головними складовими для розробки теорії і практичної реалізації системи епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями. Проаналізовано тлумачення поняття епідеміологічного нагляду вітчизняними науковцями, які підкреслюють діагностичну функцію нагляду як основну. При цьому автори розходяться в думці щодо функціональної ролі нагляду, надаючи йому характеристики не лише діагностичні, а й організаційні. З’ясовано, що окремі дослідники звужують функції нагляду лише до інформаційного забезпечення системи протиепідемічного забезпечення населення. Здійснено аналіз понять «соціально-гігієнічний моніторинг» та «епідеміологічний нагляд», який свідчить про їх взаємообумовленість та простежується як схожість, так і відмінність. Встановлено, що санітарно-епідеміологічний нагляд є перманентною системою, і саме епідеміологічний моніторинг стану здоров’я у взаємозв’язку із аналізом середовища існування людини зможе забезпечити єднання двох підсистем єдиної системи охорони здоров’я: санітарно-епідеміологічної та лікувальної, які до теперішнього часу функціонують як автономні системи. Обґрунтовано, що одним із пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади у досліджуваній сфері є підвищення ефективності системи епідеміологічного моніторингу за інфекційними хворобами на основі повсюдного впровадження цифрових інформаційно-аналітичних систем, моніторингу стану навколишнього середовища та колективного імунітету населення.

Ключові слова: органи державної влади; публічне управління; профілактичні заходи; епідеміологічний моніторинг; епідемічний нагляд

Література

1. Нормативно-правові акти, що стосуються COVID-19. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/main/g23
2. Про затвердження Порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 182. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-2006-%D0%BF#Text
3. Bernard C. K. Choi. The Past, Present, and Future of Public Health Surveillance. URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3820481/
4. Загальна епідеміологія (навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак, Т. А. Романенко. К. : Медицина, 2010. 176 с.
5. Термінологічний словник: Біологічна безпека. Епідеміологія. Н. О. Виноград. 2-ге вид., перероб. і допов. Вінниця: Нова Книга, 2019. 308 с.
6. Епідеміологія (навчальний посібник для підготовки до практичних занять). Б.М. Дикий, Т.О. Нікіфорова. Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського державного медичного університету, 2006. 196 с.
7. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від від 10 вересня 2014 р. № 442. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF#Text
8. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від від 22 червня 1999 р. N 1109. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-99-%D0%BF?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3#Text
9. Осовський К. В. Правове забезпечення державного управління реформуванням системи охорони здоров’я. Наукові праці МАУП. Серія : Юридичні науки. 2017. Вип. 1. С. 127-132. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupun_2017_1_22.
10. Communicable disease surveillance and response systems. Guide to monitoring and evaluating. World Health Organization. URL : https://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/WHO_CDS_EPR_LYO_2006_2.pdf
11. Епідеміологія : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів. / А.М.Андрейчин, З.П. Василишин; за ред. І.П. Колеснікової. Вінниця : Нова книга, 2012. 576 с.
12. Грузєва Т. С. Обґрунтування функціонально-структурної моделі системи кадрового забезпечення охорони здоров’я фахівцями мікробіологічного профілю. Східноєвропейський журн. громад. здоров’я. 2015. № 2 (23). С. 65-75.
13. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017. 488 с.

M. Makarenko

EPIDEMIOLOGICAL MONITORING IN THE FRAME OF REFERENCE OF PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION

Summary

The article is devoted to the study of the problem of epidemiological monitoring as an integral part of public administration in the field of health care. It is substantiated that the foundations of epidemiological surveillance were laid during the creation of a network of sanitary and epidemiological institutions. It has been established that since the 70s of the last century, the term "surveillance" began to be used as measures aimed at limiting the spread and elimination of infections in large areas and in certain regions. It has been proved that the accumulated scientific knowledge about the nature of the epidemic process, the developed concepts of a systematic approach to the management of social and natural processes, as well as the real needs of practical health care served as the main components for the development of the theory and practical implementation of the system of epidemiological surveillance of infectious diseases. The article analyzes the interpretation of the concept of epidemiological surveillance by domestic scientists, who emphasize the diagnostic function of surveillance as the main one. At the same time, the authors disagree about the functional role of supervision, giving it not only diagnostic but also organizational properties. It was found that some researchers narrow the functions of supervision only to the informational support of the system of anti-epidemic support of the population. An analysis of the concepts of "social and hygienic monitoring" and "epidemiological surveillance" is carried out, indicating their interdependence, and both similarities and differences can be traced in them. It has been established that sanitary and epidemiological surveillance is a permanent system, and it is the epidemiological monitoring of health status in conjunction with the analysis of the human environment that will be able to ensure the unification of two subsystems of a single health care system: sanitary and epidemiological and medical, which until now function as autonomous systems. It is substantiated that one of the priority areas of activity of public authorities in the field under study is to increase the efficiency of the system of epidemiological monitoring of infectious diseases based on the widespread introduction of digital information and analytical systems, monitoring of the state of the environment and collective immunity of the population.

Keywords: public authorities; public administration; preventive measures; epidemiological monitoring; epidemiological surveillance.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine, Regulations relating to COVID-19, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/main/g23
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Procedure for conducting state social and hygienic monitoring”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-2006-%D0%BF#Text
3. Bernard C. K. Choi. The Past, Present, and Future of Public Health Surveillance. available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3820481/
4. Vynohrad, N. O. Vasylyshyn, Z. P. Kozak, L. P. Romanenko, T. A. (2010), Zahalna epidemiolohiia (navch. posib. dlia stud. vyshch. med. navch. zakl. IV rivnia akredytatsii [General epidemiology (textbook for students of higher medical education of the IV level of accreditation], Medytsyna, Kyiv, Ukraine, P. 176.
5. Vynohrad, N. O. (2019), Terminolohichnyi slovnyk: Biolohichna bezpeka. Epidemiolohiia [Glossary: Biological safety. Epidemiology], 2nd ed., Nova Knyha, Vinnytsia, Ukraine, P. 308.
6. Dykyi, B.M. and Nikiforova, T.O. (2006), Epidemiolohiia (navchalnyi posibnyk dlia pidhotovky do praktychnykh zaniat) [Epidemiology (textbook for preparation for practical classes)], Vydavnytstvo Ivano-Frankivskoho derzhavnoho medychnoho universytetu, Ivano-Frankivsk, P. 196.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the optimization of the system of central executive bodies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF#Text
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “About approval of the Situation on the state sanitary and epidemiological supervision in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-99-%D0%BF?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3#Text
9. Osovskyi, K. V. (2017), “Legal support of public administration in health care reform”, Naukovi pratsi MAUP. Seriia: Yurydychni nauky, vol. 1, pp. 127-132, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupun_2017_1_22.
10. Communicable disease surveillance and response systems. Guide to monitoring and evaluating. World Health Organization. available at: https://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/WHO_CDS_EPR_LYO_2006_2.pdf
11. Andreichyn, A.M. and Vasylyshyn, Z.P. (2012), Epidemiolohiia : pidruchnyk dlia stud. vyshchykh med. navch. Zakladiv [Epidemiology: a textbook for students of higher medical educational institutions], Nova Knyha, Vinnytsia, Ukraine, P. 576.
12. Hruzieva, T. S. (2015), “ubstantiation of the functional-structural model of the health care staffing system by microbiological specialists”, Skhidnoievropeiskyi zhurn. hromad. Zdorovia, vol. 2 (23), pp. 65-75.
13. Zahalna teoriia zdorovia ta zdoroviazberezhennia: kolektyvna monohrafiia [General theory of health and health conservation: a collective monograph], by general. ed. prof. Yu. D. Boychuk, 2017, Vyd. Rozhko S. H., Kharkiv, Ukraine, P. 488.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 709

Відомості про авторів

М. В. Макаренко

к. мед. н.,директор клініки ММ-дентал, здобувач наукового ступеня доктора наук,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

M. Makarenko

PhD in Medical Sciences, Director of MM-Dental Clinic, candidate for the degree of Doctor of Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-8677-8670

Як цитувати статтю

Макаренко М. В. Епідеміологічний моніторинг в системі координат публічного управління охороною здоров’я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2154 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.32

Makarenko, M. (2021), “Epidemiological monitoring in the frame of reference of public health administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2154 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.