EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ SIRI В СИСТЕМІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
З. В. Гбур

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.2

УДК: 351.86

З. В. Гбур

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ SIRI В СИСТЕМІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена визначенню основних напрямів використання голосового асистента Siri від розробника Apple у системі оборони України. Мета статті - визначення основних потенційних напрямів використання асистентів, програмних комплексів та застосунків такого типу у системі оборони. Раніше Siri була доступна лише на iPhone. Однак зараз вона знайшла застосування практично в кожному гаджеті компанії Apple. У порівнянні з багатьма іншими голосовими асистентами, Siri не має можливості спілкуватися, використовуючи повідомлення, однак в цьому і немає необхідності. Технологія голосового набору розпізнає текст з високою ефективністю, вона дозволяє пришвидшувати пошук, запити та запис необхідних даних у 5 разів швидше. Головна властивість розробки - прискорення реакції, що і є основною перевагою помічника, який можна застосовувати у військовій діяльності.
Для досягнення мети було проведено аналіз поточного стану і досвіду використання штучного інтелекту та голосових асистентів у оборонних комплексах Росії та США. Зокрема в США системи штучного інтелекту використовуються для автоматизації польотів в межах розроблених систем автоматизації систем оборони. Разом з тим у Росії запущена програма з розроблення голосового асистенту, який створюються за аналогією Siri для того, щоб забезпечити службовцям можливість максимального зосередження на об'єкті без переключення уваги та звернення до портативного комп'ютера, який буде присутній в екіпіровці солдата майбутнього.
За результатами дослідження встановлено, що в основі голосового асистента Siri (і будь-якого іншого голосового асистента) лежать функції автоматизованого набору текстів, системного аналізу, теорії прийняття рішень та теорії управління. Всі ці функції об'єднуються в єдину систему за допомогою штучного інтелекту. Основними напрямами використання таких систем є: пришвидшення комунікативних процесів, швидке інформування, можливість групового прийняття рішення, отримання оперативних даних про об'єкти дослідження, їх географічне розміщення, можливі напрями найшвидшого доступу до них, передача інформації про стан здоров'я, потреби у забезпеченні медикаментами, боєприпасами, іншими засобами.

Ключові слова: Siri; голосовий асистент; штучний інтелект; система оборони

Література

1. Искусственный интеллект в военном деле. Военный энциклопедический словарь. Энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13200@morfDictionary
2. Хассельбах, К. (2019) Alexa, Siri и прочие голосовые помощники способствуют сексизму и шпионажу? DW. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dw.com/ru/alexa-siri-и-прочие-голосовые-помощники-способствуют-сексизму-и-шпионажу/a-49336761
3. Iribarren, М. (2019) Microsoft Releases Voice Assistant Usage Report, Finds Apple Siri And Google Assistant Tied at 36%, and 41% of Respondents Have Privacy Concerns. Voicebot [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://voicebot.ai/2019/04/28/microsoft-releases-voice-assistant-usage-report-finds-apple-siri-and-google-assistant-tied-at-36-and-41-of-respondents-have-privacy-concerns/
4. Siri заговорить українською мовою: Apple шукає аналітика анотацій (2020) Maximum [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://maximum.fm/novini_t2
5. Рассел, С., Норвиг, П. (2006) Искусственный интеллект: современный подход. М.: Вильямс.
6. McCulloch, W.S., Pitts, W. (1943) A logical calculusof the ideas immanent in nervous activity. Bulletin of Mathematical Biophisics. No 5.
7. Айдаркин Е.К., Пахомов Н.В., Шаклеин А.Ф. (2017) Некоторые вопросы использования методов искусственного интеллекта в системах обеспечения боевой деятельности военнослужащих низовых подразделений. Известия РАРАН, Вып. 4 (99).
8. В России работают над аналогом Siri для военных Технологии речевого управления собираются использовать в боевой экипировке солдат (2016). The Village [Електронний ресурс].- Режим доступу https://www.the-village.ru/business/news/241433-titan
9. Мисник, Л. (2019 )Перемены на фронте: США заменят пилотов роботами. Газета.Ру [Електронний ресурс].- Режим доступу:https://www.gazeta.ru/army/2019/05/14/12354175.shtml
10. У военных развился искусственный интеллект (2020). Коммерсантъ. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://www.kommersant.ru/doc/4627092

Z. Hbur

THE MAIN DIRECTIONS OF USING SIRI IN THE DEFENSE SYSTEM OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to defining the main directions of using Siri voice assistant from the developer Apple in the defense system of Ukraine. The purpose of the article is to determine the main potential areas of use of assistants, software packages and applications of this type in the defense system. Previously, Siri was only available on the iPhone. However, now it is used in almost every Apple gadget. Compared to many other voice assistants, Siri does not have the ability to communicate using messages, but this is not necessary. Voice dialing technology recognizes text with high efficiency, it allows you to speed up the search, query and recording of the required data 5 times faster. The main feature of the development is the acceleration of the reaction, which is the main advantage of the assistant, which can be used in military activities.To achieve this goal, an analysis of the current state and experience of the use of artificial intelligence and voice assistants in the defense systems of Russia and the United States was conducted. In particular, in the United States, artificial intelligence systems are used to automate flights within the developed systems of automation of defense systems. At the same time, Russia has launched a program to develop a voice assistant, which is created by analogy with Siri in order to allow employees to focus on the object without switching attention and access to a laptop computer, which will be present in the equipment of the soldier of the future.
The study found that Siri voice assistant (and any other voice assistant) is based on the functions of automated typing, systems analysis, decision theory, and control theory. All these functions are combined into a single system using artificial intelligence. The main areas of use of such systems are: acceleration of communication processes, rapid information, the possibility of group decision-making, obtaining operational data on research objects, their geographical location, possible areas of the fastest access to them, the transfer of health information, needs.

Keywords: Siri; voice assistant; artificial intelligence; defense system.

References

1. Military encyclopedic dictionary (2021), “Artificial intelligence in military affairs”, available at: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13200@morfDictionary (Accessed 25 July 2021).
2. Hasselbach, K. (2019), “Alexa, Siri and other voice assistants contribute to sexism and espionage?”, DW, available at: https://www.dw.com/ru/alexa-siri-- other- voice- assistants- contribute to- sexism-- espionage/a-49336761 (Accessed 25 July 2021).
3. Iribarren, M. (2019), “Microsoft Releases Voice Assistant Usage Report, Finds Apple Siri And Google Assistant Tied at 36%, and 41% of Respondents Have Privacy Concerns”, Voicebot, available at: https://voicebot.ai/2019/04/28/microsoft-releases-voice-assistant-usage-report-finds-apple-siri-and-google-assistant-tied-at-36-and-41-of-respondents-have-privacy-concerns (Accessed 25 July 2021).
4. Maximum (2020), “Siri to speak Ukrainian language: Apple is looking for analytics annotations”, available at: https://maximum.fm/novini_t2 (Accessed 25 July 2021).
5. Russell, S. and Norvig, P. (2006), Iskusstvennyy intellekt: sovremennyy podkhod [Artificial Intelligence: A Modern Approach], Williams, Moscow, Russia.
6. McCulloch, W.S. and Pitts, W. (1943), “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity”, Bulletin of Mathematical Biophisics, vol. 5.
7. Aydarkin, E.K., Pakhomov, N.V. and Shaklein, A.F. (2017), “Some questions of the use of artificial intelligence methods in the systems of ensuring the combat activities of military personnel of lower divisions”, Izvestia RARAN, vol. 4 (99).
8. The Village (2016), “In Russia, they are working on an analogue of Siri for the military. Speech control technologies are going to be used in the combat equipment of soldiers”, available at: https://www.the-village.ru/business/news/241433-titan (Accessed 25 July 2021).
9. Misnik, L. (2019), “Change at the front: the United States will replace pilots with robots”, Gazeta.Ru, available at: https://www.gazeta.ru/army/2019/05/14/12354175.shtml (Accessed 25 July 2021).
10. Kommersant (2020), “The military has developed artificial intelligence”, available at: https://www.kommersant.ru/doc/4627092 (Accessed 25 July 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 46

Відомості про авторів

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороноюздоров’я та публічного адміністрування , Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4536-2438

Як цитувати статтю

Гбур З. В. Основні напрями використання siri в системі оборони України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2151 (дата звернення: 21.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.2

Hbur, Z. (2021), “The main directions of using siri in the defense system of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2151 (Accessed 21 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.